17
Paulo yo Sailasi Tesalonika unai
Se dalahai ede se lau Ampipolisi. Na mala ye tom kabo se lau Apoloniya se laugabae, na kabo se lau Tesalonika unai se lage. Temenai meta Dius yodi sunago hesau. Paulo yona miyamiya unai mayadai Sabati haiyona udiyedi ye lau sunago wa unai ye mwalae, na Dius tamowaidiyao maidanao kulikuli tabudi kaniyodi wa se hedehededeidi. Ye hededehemasalaha meta Yaubada yona hineli unai Keliso ye kamkamna yo ye toloꞌuyo, yo ye wane, “Yesu ya hetahetalaꞌusei ta, iya ede Keliso.” Dius tamowaidi hekadi nuwadiyao se haidi, yo Giliki tamowaidiyao siya Yaubada taukaihelahuina yo sinesinebadao lakilakidi gwaudi hinage se patulau Paulo yo Sailasi udiyedi.
Na Dius tamowaidiyao wa Paulo yo Sailasi se kaikalomagigiliyedi. Unai taulaulaugaibu yo tauwalobayabayao hekadi se yogagogoidima, na se kabiboda yo magai tamowaidiyao maudoidi se hekoipilidi. Kabo se lau Yasona yona numa unai Paulo yo Sailasi se wasenedi bena se woyaidima boda wa udiyedi. Na nige se lobaidi ede Yasona yo taukawamamohoi tamowaidiyao hekadi se tabekokokokolidi se laedi magai wa taukitahetetena lakilakidiyao udiyedi, na se heyoheyoga se wane, “Paulo yo Sailasi tanoubu maudoina tamowaidiyao se hekouyalayaladiko yo hinage se laomako inai, na Yasona iya tauhemiyadi ede. Teina maudoidi ta siya Sisa yona laugagayo tauꞌutusina matawuwuna se wane tamowai hesau meta iya wasawasa, hesana ede Yesu.” Hedehedede wa se lapui ede boda wa yo magai taukitahetetena tamowaidiyao wa meta se kouyalayalakalili na se hedede Yasona ma kana kahao wa moni lakilakina se tole kabahematausidi,** Moni lakilakina se tole kabahematausidi: Ena Yasona ma kana kahao pilipili hesau se ginauli, kabo gabemani moni wa se kabihekahini, na ena daumwaliyena se miyamiya ye lau ee Paulo yo Sailasi se hetamalidi se lau, kabo moni ne se haiꞌuyoi. na kabo se kabigabaedi se lau.
Paulo yo Sailasi Beleya unai
10 Boniyaina ne unai taukawamamohoi wa Paulo yo Sailasi se hetamalidi se lau Beleya. Se lage menai kabo se lau Dius yodi sunago unai se lauguguya. 11 Na Dius tamowaidiyao Beleya unai taumiya wa meta se lapulapuinamwanamwakalili Paulo yo Sailasi udiyedi, na kabo siya Tesalonika unai taumiya wa. Mayadai badobado kulikuli tabudiyao se kitahekasadi, Paulo yo Sailasi saha se lauguguyaei wa meta mamohoi o nige. 12 Na se lobai meta yodi lauguguya wa mamohoina, unai Dius tamowaidiyao gwaudi Yesu se kawamamohoiyei, yo Giliki tamowaidiyao, siya sinesineo hekahekasisidi yo hinage tatao hekadi.
13 Na Dius Tesalonika unai taumiya wa wasa se lapui meta Paulo ede Beleya unai Yaubada wasana ye laulauguguyaei. Unai kabo se laoma boda maudoidi wa se henuwasaedi bena Paulo se hewaiunu. 14 Unai taukawamamohoi tamowaidiyao wa kadi kahao hekadiyo maiyadi Paulo se hetamalidi se dobi gabwa. Na Sailasi yo Timoti meta Beleya unai se miyamiya. 15 Na taudobi wa se lulage se dobi na waga hesau unai se gelu se lau Ateni. Ateni unai se lage kabo Paulo ye hededelau maidanao taulau wa udiyedi bena taba se uyo na Sailasi yo Timoti se hetamalimwamwayauyedi se laoma iya unai.
Paulo Ateni unai
16 Paulo Ateni unai kana kahao wa ye nayanayaidi, na ye kita meta magai wa unai koitau ye badokalili, ede ye nuwayababakalili. 17 Unai ye lau sunago unai ye hedehededelau Dius yo dagela tamowaidiyao Yaubada taukaihelahuina udiyedi. Yo hinage mayadai maudoina ye lau kabalokulokune unai na ye hedehededelau tautupagogo wa udiyedi, 18 meta Yesu yo yona toloꞌuyo wasana namwanamwana ye wasaduwaiyei. Unai tausonoga tamowaidiyao Paulo maiyanao se hedehedede yo yodi kawamamohoi wa se hetala. Tausonoga wa meta boda labui tamowaidiyao. Hekadi ede Epikulasi kana bodao, yo hekadi Sitoiko bodadiyao.** Epikulasi ma kana bodao se hedede meta tanoubu ta ye bom ye tubu, nige tauginaulina. Yo hinage se wane, taba tamowai hesau ye boita, kabo yaluwana hinage ye boita. Unai tamowai yona mauli namwanamwana ede huya maudoina se bom yodi gadosisi mo se laulauwatanidi yo ye gwaugwauyala mo. Sitoiko bodadiyao hinage se hedede meta tamowai yona huyaboita unai yaluwana hinage ye boita. Na iyamo se hedede meta tamowai bena yona nuwatu mo ye lauwatani, na tauna yona kamkamna yo yona namwa taba nige ye modei. Kaniyona ede tamowai nuwana bena iya tauna ye tanuwagai. Hekadi se wane, “Teina tauhedehededegaibu ta saha bena ye lauhekataei?” Na hekadi se wane, “Teina kana kao doha magai hekadi yaubadadiyao** Toloꞌuyo yodi nuwatulobaina meta teina hinage yaubada hesau hesana. lauhekatadi unai bena ye hekatada.” 19 Ede Paulo se hai se laei Aliyopagasi** Aliyopagasi kaniyona ede Alesi yona kuduli. Alesi meta Giliki yodi yaubada hesau, iyala yo tulutululu tanuwagadi. Kuduli wa unai meta Ateni yodi tausonoga tamowaidiyao wa yodi kabakoikoigogo numana. Na yodi koigogo hinage hesana se katai Aliyopagasi. unai na se hededelau unai se wane, “Taba gonowana yom lauhekata hauhauna wa ku hededehemasalaha kalimaiyena. 20 Matawuwuna yom hedehedede hauhaudi te ka lapuidi, unai ka henuwa bena kaniyodi kabidi ka kata.” 21 Ateni tamowaidiyao maudoidi yo magai hekadi tamowaidiyao menai taumiya mayadai maudoina kadi paisowa ede hedehedede hauhaudi se lapulapuidi yo udiyedi se hedehedede.
22 Na Paulo ye tolo yodi koigogo wa unai na ye hededelau udiyedi ye wane, “Ateni tataodiyao! Ya kita meta yomi tabaꞌohu unai kwa taubigakalili. 23 Yogu taihile unai yomi kabatabaꞌohu ginaulidi ya kaikewaidi na kabakaitalasam hesau ya kita unai teina kulikuli ta ye masalaha: YE LAU YAUBADA NIGE KABINA KA KATA UNAI. Na saha kwa tabaꞌohui ta nige kabina kwa kata, unai kabo ya hededehemasalaha kalimiuyena.
24 Yaubada kaiyaulina yo ginauli maudoidi tauginaulidi, iya galewa yo tanoubu Guiyauna. Unai numa tamowai nimadiyena se ginaulidi iya nige udiyedi ye miyamiya. 25 Yo tamowai nige gonowana iya se sagui matawuwuna iya nige ginauli hesau unai ye deha, na iya tamowai maudoidi yodi mauli yo yawasidi yo ginauli maudoidi ye moseidi. 26 Tamowai kesega ye ginaulibagunai, na unai boda udoiꞌudoi ye ginaulidi, na siya bena tanoubu maudoina se miyahemwayau. Na yodi huya yo yodi teha ye hinelidi udiyedi bena se miya. 27 Yaubada ginauli maudoidi ta ye ginaulidi na ye henuwa tamowai bena iya se wasenei na yodi kaikaipate unai bena iya se lobai, matawuwuna iya maudoida dedekadaena. 28 Doha hinage yomi taukulikuli hekadiyo se hedede se wane, ‘Iya unai ta miya yo ta sae ta dobi yo ta maumauli.’ Yo hinage se wane, ‘Kita iya natunao.’ 29 Mamohoi, kita Yaubada natunao. Unai taba nige ta nuwatui meta Yaubada kana kao doha koitau tamowai yodi sonogaena se ginauli gole o siluba o weku unai. 30 Beyabeyana tamowai wa Yaubada nige kabina se kata na iyamo yodi nuwapwanopwano wa unai Yaubada nige saha hesau ye ginauli. Na teina huya ta unai ye hededelau teha maudoidi tamowaidiyao maudoidi udiyedi bena se nuwabui. 31 Matawuwuna mayadai ye toleyako unai kabo yona kaisunuwa tamowaina tanoubu maudoina ye hinelidi, na yona hineli ne kabo dudulai unai. Teina ye hemamohoiyei tamowai maudoidi udiyedi matawuwuna Yesu boita unai ye hetoloꞌuyoi.”
32 Tauboiboita yodi toloꞌuyo hedehededena wa se lapui ede hekadiyo Paulo se talatalawasiyei, na hekadiyo se wane, “Ka henuwa bena huya hesau hedehedede ta ku hededeꞌuyoi ka lapui.” 33 Na teina unai kabo Paulo koigogo wa ye laugabaei. 34 Na tamowai hekadi se patulau Paulo unai na Yesu se kawamamohoiyei. Kadi boda wa unai Daiyanisiyasi, iya meta Aliyopagasi unai taukoikoigogo wa tamowaina hesau, yo hinage waihiu hesau hesana Damalisi, yo hinage tamowai hekadi.

**17:9: Moni lakilakina se tole kabahematausidi: Ena Yasona ma kana kahao pilipili hesau se ginauli, kabo gabemani moni wa se kabihekahini, na ena daumwaliyena se miyamiya ye lau ee Paulo yo Sailasi se hetamalidi se lau, kabo moni ne se haiꞌuyoi.

**17:18: Epikulasi ma kana bodao se hedede meta tanoubu ta ye bom ye tubu, nige tauginaulina. Yo hinage se wane, taba tamowai hesau ye boita, kabo yaluwana hinage ye boita. Unai tamowai yona mauli namwanamwana ede huya maudoina se bom yodi gadosisi mo se laulauwatanidi yo ye gwaugwauyala mo. Sitoiko bodadiyao hinage se hedede meta tamowai yona huyaboita unai yaluwana hinage ye boita. Na iyamo se hedede meta tamowai bena yona nuwatu mo ye lauwatani, na tauna yona kamkamna yo yona namwa taba nige ye modei. Kaniyona ede tamowai nuwana bena iya tauna ye tanuwagai.

**17:18: Toloꞌuyo yodi nuwatulobaina meta teina hinage yaubada hesau hesana.

**17:19: Aliyopagasi kaniyona ede Alesi yona kuduli. Alesi meta Giliki yodi yaubada hesau, iyala yo tulutululu tanuwagadi. Kuduli wa unai meta Ateni yodi tausonoga tamowaidiyao wa yodi kabakoikoigogo numana. Na yodi koigogo hinage hesana se katai Aliyopagasi.