18
Paulo Kolinito unai
Na kabo Paulo Ateni ye laugabaei na ye lau Kolinito. Temenai Dius tamowaina hesau hesana Akuila. Iya Pontas tamowaina, na beyabeyana ye lau Italiya magaina lakilakina Loma unai ye miya. Na Loma kadi tanuwaga saesaena sisa Kolodiyas ye hedede meta Dius tamowaidiyao maudoidi Loma se dahalae gabaei. Unai Akuila ma mwanena Pilisila se lau Kolinito unai se miya. Nige bayaona na Paulo ye lage, na yona taihile unai ye lobaidi. Akuila ma mwanena kadi paisowa ede tenti* Tenti meta tau taitaihile yodi numa, kaleko yo suisui dahidi udiyedi se bodidi. Kaikaiwa se hetolodi na tenti se tolesini kewadi unai, na maina ena se momosi hekahinidi. se laulauginauli, na Paulo hinage paisowa wa kabina ye kata. Unai maiyanao se miya na se paisowagogoi. Na Sabati maudoina Paulo ye lau Dius yodi sunago unai, na Dius yo Giliki tamowaidiyao maiyanao se hedehedede, na Paulo ye kaipate bena Yesu kabina se kata yo se sunumaei.
Na huyana Sailasi yo Timoti Masedoniya unai se laoma, kabo Paulo tenti ginauli paisowana wa ye hekaiyawasi na huya maudoina ye laulauguguya. Dius tamowaidiyao udiyedi ye hededehemasalaha meta Yesu iya Keliso ede. Ye lau ee Dius tamowaidiyao wa Paulo se hewaiunu yo se kawalupolupoi, kabo kana kaleko ye koinihinihiyeidi, na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwasinamiu giluna komiu kwa bom kalimiuyena! Yau nige kagu gilu hesau. Unai kabo ya laugabaegomiu na ya lau dagela tamowaidiyao udiyedi ya lauguguya.” Na kabo Paulo sunago wa unai ye pesa na ye lau Titiyas Diyastas yona numa unai ye lauguguya. Iya meta Yaubada tau tabaꞌohuina hesau, na yona numa wa meta Dius yodi sunago dedekana ena. Na Dius yodi sunago tanuwagana hesana Kilisipas ma kana bodao maudoidi se kawamamohoi Guiyau unai. Yo hinage Kolinito tamowaidiyao gwaudi Yesu wasana se lapui yo se kawamamohoiyei, ede Paulo ma kana kahao tamowai wa se hebabatisoidi.
Boniyai hesau unai Paulo yona nuwanuwatu unai Yaubada tautau hesau ye hemasalaha unai meta Guiyau ye hededelau iya unai ye wane, “Tabu ku matausi, na yom lauguguya ne bena ye laulau, tabu ku mwanomwanou, 10 matawuwuna yau ede maidam, nige gonowana tamowai hesau ye hewaiunugo yo ye hekamkamnago. Kana kao ede magai ta unai yogu tamowai se bado.” 11 Na bolimai kesega yo tehana Paulo Kolinito unai ye miya, na huya maudoina Yaubada yona hedehedede unai tamowai wa ye hekatadi.
12 Huyana wa unai Galiyo yona huya tanuwaga Akaiya* Akaiya meta ‘province’ hesana, na Kolinito ede Akaiya magaina lakilakina hesau. unai. Na Dius tamowaidiyao se heboda kesega na Paulo se hewaiunu, na se hai se laei Galiyo yona kaba helahelauhetala unai, 13 ede se hegilu se wane, “Teina tamowai ta boda ye hekatadi Yaubada tabaꞌohuina kabikabina hauhauna unai, meta laugagayo ye utusi.”
14 Paulo bena kabo ye hedehedede, na Galiyo ye hededelau Dius tamowaidiyao wa udiyedi ye wane, “Dius tamowaidiyao! Taba tamowai ta laulau yababana o yababa lakilakina hesau ye ginauli, kabo gonowana ya lapulau yomi hetalapili ta unai. 15 Na iyamo hedehedede kaniyodi yo tamowai hesadiyao yo yomi laugagayo debadi yena kwa haikawayagala ta, unai komiu kwa bom kwa tolehedudulai uyoigomiu. Yau taba nige nuwatu ta ya tolehedudulaidi.” 16 Kabo ye hedede kaba lauhetala numana wa unai se hepesadi.
17 Na kabo Dius bodadi wa yodi sunago tanuwagana Sostenis se hai na se bibigwadagwadai kaba lauhetala numana kawamatana wa unai. Na Galiyo nige ye modelau udiyedi.
Paulo ye uyo Antiyoka na kabo yona kadau hehaiyonana ye hetubu
18 Na Paulo sola ye miyamiya Kolinito unai huya lohaloha. Na kabo kana kahao wa ye laugabaedi na Pilisila yo Akuila maiyanao se dobi Senkiliya. Temenai Paulo yona hedehedede kaigwala ye ginauliyako wa debanaena ede iya kuluna wa se yaligabae.* Hedehedede kaigwala Paulo ye ginauliyako wa meta nige kabina ta kata kauyana yo matawuwuna saha to ye ginauli. Paulo yona huya ena, taba tamowai hesau ye kaiboita na Yaubada ye sagui yo ye gilihai, kabo tamowai wa ye kaigwala, meta ye hineli kabo huya kubwakubwa o huya lohaloha ye mose uyoi Yaubada unai. Huya wa kana siga ye gehe, kabo kuluna ye yaligabae. Apo 21:23 unai hinage hededehemasalaha hesau. Na kabo se gelu bena se lau Siliya. 19 Yodi kadau wa unai Epeso unai se duna, ede Pilisila yo Akuila temenai se miya. Na Paulo, iya mayadai hisa mo menai ye miya.
Yona miya wa unai ye lau sunago unai na Dius tamowaidiyao maiyanao se hedehedede. 20 Na se kaibwada bena Paulo maiyadi se babawa, na nige ye henuwa. 21 Na yona huya gelu mayadaina unai ye hededelau udiyedi ye wane, “Ena Yaubada yona nuwatu yena kabo ya uyoma.” Na kabo waga ena ye gelu Epeso ye laugabaei.
22 Se kadau se lau ee Sisaliya unai se duna. Na Paulo ye pesa ye sae Yelusalema unai ekalesiya bodadi ye hailobaidi. Na kabo ye dobi Antiyoka. 23 Antiyoka unai mayadai hisa ye miya, na kabo ye dahalai uyo ye lau Galatiya yo Pilidiya magaidiyao ye kaitaumanaedi na Yesu tau hemuliwatanina maudoidi wa ye hedede hebayaodi.
Pilisila yo Akuila Apolosa se hekata namwanamwae
24 Huyana Paulo sola ma kadauna, na Alesandiliya tamowaina hesau hesana Apolosa ye laoma Epeso. Iya Dius tamowaina tausonoga hesau, na kulikuli tabudi kabidi ye kata kalili, 25 yo Guiyau wasana hinage kabina ye kata. Ye hedehedede ma nuwa kohihaina yo Yesu wasana ye lauhekata namwanamwaei. Na iyamo Yowane yona hebahebabatiso mo kabina ye kata, na babatiso Yesu hesana ena nigele. 26 Iya ye hetubu ye hedehedede ma nuwa bayaona sunago unai. Na Pilisila yo Akuila yona hedehedede wa se lapui ede se kaibwadai ye lau yodi numa unai, na Yesu wasana unai se hedede hasahasai, na kabina ye kata namwanamwa idohagi Yaubada tamowai ye hemaulidi.
27 Huya hesau Apolosa ye henuwa bena ye lau Akaiya, tausunuma bena ye saguidi. Ede tausunuma Epeso unai iya se hedede hebayao, na leta se kuli ye lau tau hemuliwatani Akaiya unai taumiya wa udiyedi, bena iya se hailobai. Ye lage ede taukawamamohoi ye sagu kaliliyedi. 28 Meta tamowai maudoidi matadi yena ye hedede bayao kalili Dius tamowaidiyao udiyedi na kulikuli tabudi udiyedi ye hemamohoiyei meta Yesu iya Keliso ede.

*18:3: Tenti meta tau taitaihile yodi numa, kaleko yo suisui dahidi udiyedi se bodidi. Kaikaiwa se hetolodi na tenti se tolesini kewadi unai, na maina ena se momosi hekahinidi.

*18:12: Akaiya meta ‘province’ hesana, na Kolinito ede Akaiya magaina lakilakina hesau.

*18:18: Hedehedede kaigwala Paulo ye ginauliyako wa meta nige kabina ta kata kauyana yo matawuwuna saha to ye ginauli. Paulo yona huya ena, taba tamowai hesau ye kaiboita na Yaubada ye sagui yo ye gilihai, kabo tamowai wa ye kaigwala, meta ye hineli kabo huya kubwakubwa o huya lohaloha ye mose uyoi Yaubada unai. Huya wa kana siga ye gehe, kabo kuluna ye yaligabae. Apo 21:23 unai hinage hededehemasalaha hesau.