18
Paulo Kolinito unai
Na kabo Paulo Ateni ye laugabaei na ye lau Kolinito. Temenai Dius tamowaina hesau hesana Akuila. Iya Pontasi tamowaina, na beyabeyana ye lau Italiya magaina lakilakina Loma unai ye miya. Na Loma kadi tanuwaga saesaena sisa Kolodiyasi ye hedede meta Dius tamowaidiyao maudoidi Loma se dahalaegabaei. Unai Akuila ma mwanena Pilisila se lau Kolinito unai se miya. Nige bayaona na Paulo ye lage, na yona taihile unai ye lobaidi. Akuila ma mwanena kadi paisowa ede tenti** Tenti meta tautaitaihile yodi numa, kaleko yo suisui dahidi udiyedi se bodidi. Kaikaiwa se hetolodi na tenti se toleisini kewadi unai, na mainaena se momosihekahinidi. se laulauginauli, na Paulo hinage paisowa wa kabina ye kata. Unai maiyanao se miya na se paisowagogoi. Na Sabati badobado Paulo ye lau sunago unai, na Dius yo Giliki tamowaidiyao maiyanao se hedehedede, na Paulo ye kaipate bena Yesu kabina se kata yo se sunumaei.
Na huyana Sailasi yo Timoti Masedoniya unai se laoma, kabo Paulo tentiginauli paisowana wa ye hekaiyawasi na huya maudoina ye laulauguguya. Dius tamowaidiyao udiyedi ye hededehemasalaha meta Yesu iya Keliso ede. Ye lau ee Dius tamowaidiyao wa Paulo se hewaiunu yo se kawalupolupoi, kabo kana kaleko ye koinihinihiyeidi, na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwasinamiu giluna komiu kwa bom kalimiuyena! Yau nige kagu gilu hesau. Unai kabo ya laugabaegomiu na ya lau dagela tamowaidiyao udiyedi ya lauguguya.” Na kabo Paulo sunago wa unai ye pesa na ye lau tamowai hesau hesana Titiyasi Diyasitasi yona numa unai ye lauguguya. Iya meta Yaubada taukaihelahuina** Yaubada taukaihelahuina kaniyona meta iya dagela tamowaina ye nuwabui na Yaubada ye kawamamohoiyei yo ye lulau Dius tamowaidiyao luwadiyena. hesau, na yona numa wa meta sunago dedekanaena. Na sunago wa badana Kilipasi ma kana bodao maudoidi se kawamamohoi Guiyau unai. Yo hinage Kolinito tamowaidiyao gwaudi Yesu wasana se lapui yo se kawamamohoiyei, ede Paulo ma kana kahao tamowai wa se hebabatisoidi.
Boniyai hesau unai Paulo yona nuwanuwatu unai Yaubada tautau hesau ye hemasalaha unai, meta Guiyau ye hededelau iya unai ye wane, “Tabu ku matausi, na yom lauguguya ne bena ye laulau! Tabu ku mwanomwanou, 10 matawuwuna yau ede maidam. Nige gonowana tamowai hesau ye hewaiunugo yo ye hekamkamnago. Kana kao ede magai ta unai yogu tamowai se bado.” 11 Na bolimai kesega yo tehana Paulo Kolinito unai ye miya, na huya maudoina Yaubada yona hedehedede unai tamowai wa ye hekatadi.
12 Huyana wa unai Galiyo yona huyatanuwaga Akaiya** Akaiya meta basileiya tehana hesana, na Kolinito ede Akaiya magaina lakilakina hesau. Yoda huya ta unai Akaiya meta Giliki basileiyana tupwana. unai. Na Dius tamowaidiyao se hebodakesega na Paulo se hewaiunu, na se hai se laei Galiyo yona kabahelahelauhetala unai. 13 Na se hegilu se wane, “Teina tamowai ta boda ye hekatadi Yaubada tabaꞌohuina kabikabina hauhauna unai, meta laugagayo ye utusi.”
14 Paulo bena kabo ye hedehedede, na Galiyo ye hededelau Dius tamowaidiyao wa udiyedi ye wane, “Dius tamowaidiyao! Taba tamowai ta laulau yababana o yababa lakilakina hesau ye ginauli, kabo gonowana ya lapulau yomi hetalapili ta unai. 15 Na iyamo hedehedede kaniyodi yo tamowai hesadiyao yo yomi laugagayo debadiyena kwa haikawayagala ta, unai komiu kwa bom kwa tolehedudulaiꞌuyoigomiu. Yau taba nige nuwatu ta ya tolehedudulaidi.” 16 Kabo ye hedede kabalauhetala numana wa unai se hepesadi.
17 Na kabo boda maudoidi sunago badana Sostenisi se hai na se bibigwadagwadai kabalauhetala numana wa unai. Na Galiyo nige ye modelau udiyedi.
Paulo ye uyo Antiyoka na kabo yona kadau hehaiyonana ye hetubu
18 Na Paulo sola ye miyamiya Kolinito unai huyalohaloha. Na kabo kana kahao wa ye laugabaedi na Pilisila yo Akuila maiyanao se dobi Senkiliya. Temenai Paulo yona hedehededekaigwala ye ginauliyako wa debanaena ede iya kuluna wa se yaligabae.** Hedehededekaigwala Paulo ye ginauli wa meta nige kabina ta kata kaiuyana yo matawuwuna saha to ye ginauli. Paulo yona huyaena, taba tamowai hesau ye kaiboita na Yaubada ye sagui yo ye gilihai, kabo tamowai wa ye kaigwala, meta ye hineli kabo huyakubwakubwa o huyalohaloha ye moseꞌuyoi Yaubada unai. Huya wa kana siga ye gehe, kabo kuluna ye yaligabae. Tamowai hekadi yodi kaigwala wasana ta hasili Apostolo 21:23 unai, yo temenai FOOTNOTE hinage. Na kabo se gelu bena se lau Siliya. 19 Yodi kadau wa unai Epeso unai se duna, ede Pilisila yo Akuila temenai se miya. Na Paulo meta mayadai hisa mo menai ye miya.
Yona miya wa unai Paulo ye lau sunago unai na Dius tamowaidiyao maiyanao se hedehedede. 20 Na se kaibwada bena maiyadi se babawa, na nige ye henuwa. 21 Na yona huyagelu mayadaina unai ye hededelau udiyedi ye wane, “Ena Yaubada yona nuwatuyena, kabo ya uyoma.” Na kabo wagaena ye gelu na Epeso ye laugabaei.
22 Se kadau se lau ee Sisaliya unai se duna. Na Paulo ye pesa ye sae Yelusalema unai ekalesiya bodadi ye hailobaidi. Na kabo ye dobi Antiyoka. 23 Antiyoka unai mayadai hisa ye miya, na kabo ye dahalaiꞌuyo ye lau Galatiya yo Pilidiya magaidiyao ye kaitaumanaidi na Yesu tauhemuliwatanina maudoidi wa ye hededehebayaodi.
Pilisila yo Akuila Apolosa se hekatanamwanamwae
24 Huyana Paulo sola ma kadauna, na Alesandiliya tamowaina hesau hesana Apolosa ye laoma Epeso. Iya Dius tamowaina tausonoga hesau, na kulikuli tabudi kabidi ye katakalili, 25 yo Guiyau wasana hinage kabina ye kata. Ye hedehedede ma nuwakohihaina yo Yesu wasana ye lauhekatanamwanamwaei. Na iyamo Yowane yona hebahebabatiso mo kabina ye kata, na babatiso Yesu hesanaena nigele. 26 Iya ye hetubu ye hedehedede ma nuwabayaona sunago unai. Na Pilisila yo Akuila yona hedehedede wa se lapui ede se kaibwadai ye lau yodi numa unai, na Yesu wasana unai se hededehasahasai na se hekatanamwanamwaei idohagi Yaubada tamowai ye hemaulidi.** Idohagi Yaubada tamowai ye hemaulidi: Kalina Giliki unai Luka ye kuli meta Yaubada yona keda, o, Yaubada kedana se hekata.
27 Huya hesau kabo Apolosa ye henuwa bena ye lau Akaiya, tausunuma bena ye saguidi. Ede tausunuma Epeso unai iya se hededehebayao na leta se kuli ye lau tauhemuliwatani Akaiya unai taumiya wa udiyedi, bena iya se hailobai. Ye lage ede Yaubada yona kabinamwa unai taunuwabui wa ye sagukaliliyedi. 28 Meta tamowai maudoidi matadiyena ye hededebayaokalili Dius tamowaidiyao udiyedi na kulikuli tabudi udiyedi ye hemamohoiyei meta Yesu iya Keliso ede.

**18:3: Tenti meta tautaitaihile yodi numa, kaleko yo suisui dahidi udiyedi se bodidi. Kaikaiwa se hetolodi na tenti se toleisini kewadi unai, na mainaena se momosihekahinidi.

**18:7: Yaubada taukaihelahuina kaniyona meta iya dagela tamowaina ye nuwabui na Yaubada ye kawamamohoiyei yo ye lulau Dius tamowaidiyao luwadiyena.

**18:12: Akaiya meta basileiya tehana hesana, na Kolinito ede Akaiya magaina lakilakina hesau. Yoda huya ta unai Akaiya meta Giliki basileiyana tupwana.

**18:18: Hedehededekaigwala Paulo ye ginauli wa meta nige kabina ta kata kaiuyana yo matawuwuna saha to ye ginauli. Paulo yona huyaena, taba tamowai hesau ye kaiboita na Yaubada ye sagui yo ye gilihai, kabo tamowai wa ye kaigwala, meta ye hineli kabo huyakubwakubwa o huyalohaloha ye moseꞌuyoi Yaubada unai. Huya wa kana siga ye gehe, kabo kuluna ye yaligabae. Tamowai hekadi yodi kaigwala wasana ta hasili Apostolo 21:23 unai, yo temenai FOOTNOTE hinage.

**18:26: Idohagi Yaubada tamowai ye hemaulidi: Kalina Giliki unai Luka ye kuli meta Yaubada yona keda, o, Yaubada kedana se hekata.