19
Paulo Epeso unai
Huyana Apolosa Kolinito unai ye babawa, na Paulo Pilidiya ye laugabaei na ye dobi Epeso unai ye lage. Temenai tau hemuliwatani hekadi ye lobaidi na ye henamaiyedi ye wane, “Huyana kwa kawamamohoi, Yaluwa Tabuna kwa hai, o nige?” Na se wane, “Nige! Yaluwa Tabuna nige kabina ka kata, yo sola nige wasana ka lapui.” Unai Paulo ye wane, “Na babatiso sahasahana unai se hebabatisoigomiu?” Se wane, “Yowane yona hebahebabatiso.” Na Paulo ye wane, “Yowane yona hebahebabatiso meta nuwabui babatisona. Iya ye hededelau boda wa udiyedi meta tamowai hesau kabo ye mulitama, bena iya unai se kawamamohoi. Tamowaina ede Yesu.” Hedehedede wa se lapui ede Paulo ye hebabatisoidi Guiyau Yesu hesana ena. Na Paulo nimana wa ye tolesae kuludi wa udiyedi, meta Yaluwa Tabuna ye hemwayaudi, na kalina udoi udoi udiyedi se hedehedede* Kalina udoi udoi meta gonowa ta bui ta wane kalina Yaluwa Tabuna ye moseidi. , yo hinage Yaubada yona nuwatu ye mosedi na se hededehemasalahadi. Na taubabatiso wa nuwana badodi ede saudoudoi-labui (12).
Nawalai haiyona Paulo ye laulau sunago unai, ma nuwabayaona ye laulauguguya. Na maiyanao se hedehedede yo Yaubada yona basileiya se hetahetala, na ye kaipate bena se nuwabui na Yesu se kawamamohoiyei. Na hekadiyo se nuwakwailolo kalili, na nige se henuwa se kawamamohoiyei, na boda matadi yena Guiyau wasana se hedede yababaei. Unai Paulo sunago wa ye laugabaei, na tau hemuliwatani maidanao se lau Tailenasi yona kabalauhekata numana unai. Na mayadai kesega kesega taulaoma maiyanao se hedehedede. 10 Teina paisowa te ye lau ee bolimai labui. Na Dius yo Giliki tamowaidi maudoidi teha Eisiya unai taumiya Guiyau wasana se lapui.
Siba natunao Yesu hesana se hepaisowa gaibui
11 Yaubada Paulo ye hepaisowa na laulau gigigigibwali kalilidi ye ginaulidi, 12 ede hinage Paulo yona hagesi yo kaleko hekadi ye hepaisowadiko wa se haidi se laedi tau kasikasiyebwa udiyedi se hesaudi, ede se namwanamwa, yo hinage yaluwa yabayababadi tamowai se pesagabaedi.
13 Dius tamowaidiyao hekadi kadi paisowa se lau magai hekadi udiyedi yaluwa yabayababadi tamowai se luwuidi wa se hedede hepesadi, na se kaipate bena Guiyau Yesu hesana se hepaisowa, na se wane, “Paulo Yesu ye lauguguyaei wa, iya hesana ena ya hedede laowa: Tamowai ta ku pesagabaei!”
14 Boda wa luwadi yena meta Siba natunao tatao haligigi-labui. Tamadi meta Dius yodi taukaitalasam tauwoyaidi hesau. Taudi haligigi-labui ta tenem kabikabi ne se hepahepaisowa. 15 Na huya hesau yaluwa yabayababana ye hededelau udiyedi ye wane, “Yesu kabina ya kata, yo hinage Paulo kabina ya kata, na komiu meta kaiteyadi?” 16 Na tamowai wa ye tolo ede Siba natunao haligigi-labui wa ye luluidi na yodi bayao ye saedikwaidi yo ye bibi heyababa kaliliyedi, na numa wa unai se heloipesa ma kadi gai yo ma taugaibudi. 17 Na wasa wa ye lau Dius yo Giliki tamowaidiyao taumiya Epeso unai na se lapui, meta se matausi kalikalili, yo Guiyau Yesu se hedede tausaei.
18 Tau nuwabuihauhau gwaudi se tolo boda wa matadi yena na yodi yababa se hededehemasalahadi. 19 Na hekadi kukula tauhepahepaisowadi kadi kukula bukadiyao se baheidima na boda wa matadi yena se gabudi. Buka wa maisadiyao se tolegogoidi meta maisadi lakina ede moni siluba 50,000* Moni siluba 50,000 lakina meta 5,000,000 Kina ye saedikwai. . 20 Unai Guiyau wasana ye laki ye lau yo ye bayao.
Paulo yona kadau hinelina
21 Ginauli saha se tubutubu ta mulidi yena Yaluwa Tabuna Paulo ye hekata bena ye lau Masedoniya yo Akaiya, na kabo ye uyo Yelusalema. Na ye wane, “Yaubada ye henuwa meta kabo hinage ya lau Loma.” 22 Ede tau saguina labui Timoti yo Elastas ye hetamalidi se baguna se lau Masedoniya, na iya ye miya huya kubwakubwa teha Eisiya unai.
Epeso unai boda se hetalagegagega
23 Na huyana ne unai pilipili lakilakina hesau ye tubu Epeso unai Guiyau wasana debanaena. 24 Pilipili wa Dimitiliyasi unai ye tubu. Iya meta siluba paisowana ye ginaginauli, yo hinage yona taupusapusa tamowaidiyao meta se bado. Epeso unai meta Giliki yodi yaubada Atemisi yona numa tabuna. Na Dimitiliyasi maiyana taupaisowa kadi paisowa ede siluba ena numa gagigagilidi se laulauginaulidi kadi kao doha numa tabuna wa, na se lokuneidi, meta unai moni lakilakina se haihai.
25 Dimitiliyasi yona taupaisowa ye yoga gogoidima, yo siluba taupaisowaina hekadi hinage, na ye wane, “Tatao, kabina kwa kata meta teina yoda paisowa ta unai moni yo gogo lakilakidi ta haihaidi. 26 Na Paulo kwa kita yo wasana kwa lapuiyako meta ye wane, ‘Tamowai nimadi yena yaubada se ginaulidi meta siya nige yaubada mamohoi.’ Unai boda lakilaki se nuwabui yo Paulo se hemuliwatani, yoda magai ta Epeso unai, yo hinage teha Eisiya maudoina unai. 27 Na yona yababa meta teha haiyona unai: Yoda nimapaisowa ta hesana namwanamwana ta kabo ye gehe, yo yoda yaubada saesaena Atemisi yona numa tabuna hekasisina tamowai kalidiyena kabo ye gehe, yo hinage Atemisi teha Eisiya yo tanoubu maudoina se kaihelahui ta yona wasawasa kabo se kita dobidobi kaliliyei.”
28 Hedehedede wa se lapui ede se koipili kalili na ma kalina lakilakidi se heyoheyoga se wane, “Kita Epeso yoda yaubada Atemisi meta ye sae kalikalili!” 29 Nige bayaona na magai wa tamowaidi maudoidi meta se hetala gegagega kalili. Boda wa Gayas yo Alistakas siya Masedoniya tamowaidiyao Paulo maidanao se laoma wa se kabihekahinidi na se woyaidi se laedi konseti kaba kaikewa numana unai. 30 Paulo ye henuwa bena ye lau na boda wa matadi yena ye tolo na ye hedehededelau udiyedi, na tau hemuliwatani tamowaidiyao hekadiyo se hedede hekaiyawasi. 31 Yo hinage magai ne babadadiyao hekadi siya Paulo kehanao wasa se hetamalilaei iya unai se kaibwada bena tabu ye laulau konseti kabakaikewa unai. Ede Paulo nige ye lau.
32 Konseti kaba kaikewa numana unai boda lakilaki wa meta se nuwa pwanopwano. Hekadiyo se yogahisae se wane doha teina, yo hinage tamowai hekadiyo ginauli hekadi hesabadi se yogayogahi, na boda wa luwana ena tamowai se bado meta nige kabina se kata matawuwuna saha to se laomagogo temenai. 33 Dius tamowaidiyao wa Alesana se hededelau unai taba ye sae boda wa matadi yena ye tolo bena pilipili ta ye hedede hedudulai meta nige Dius kadi gilu hesau. Ye tolo na nimana ye lausinidi na ye koiyedi bena taba boda wa se mwanou, na ye kaipate bena ye hededelau udiyedi. 34 Na boda wa se kitalobai meta iya Dius tamowaina hesau, ede se koipili kalili na mahana lohaloha unai se yogayogahigogoi ma kalina lakilakidi se wane, “Atemisi ye sae kalili!”* Yodi hedehedede wa kaniyona mamohoina meta teina: “Epeso yodi yaubada Atemisi meta iya ye bom ye sae kalili!”, meta kalina Giliki unai hedehedede kubwakubwana. Unai kalina Saliba unai bena hinage musamusana ye kubwa matawuwuna se yogayogahi.
35 Na kabo magai ne kadi tanuwaga lakilakina hesau boda wa ye hedede hekaiyawasidi na ye wane, “Epeso tamowaidiyao! Tanoubu maudoina kabina se kata meta kita Epeso Atemisi yona numa tabuna yo koitauna galewa ne unai ye bekudobima wa taukitahetetena ede. 36 Na saha kwa hetala usei ta meta taba nige hesau ye uhalaei o ye nuwa pwanopwanoei. Unai tabu kwa mode kalili teina saha kwa lapui ta unai, yo tabu saha hesau yababana kwa ginaginauli. 37 Teina tamowai ta kwa woyaidima inai ta meta nige numa tabuna unai saha hesau se kaiwahali, yo siya yoda yaubada nige se hededeheyababa. 38 Ena Dimitiliyasi yo yona taupusapusa tamowaidi se henuwa bena tamowai hesau se hegilu, meta se laei tau tolehedudulai udiyedi, kabo se hineli hekasa kaiteya yona dudulai. 39 Na ena ginauli hesau bena kwa hedudulai, meta kwa lau magai tamowaidi yodi koigogo unai, na kabo se tole hedudulai. 40 Yoda hetalagegagega ta debanaena ya matausi kalili, matawuwuna Loma kadi tanuwaga ena taba ye lapui meta kabo se haida yo se hekamkamnada. Na ena taba se henamaiyeda kada matawuwuna saha, meta nige gonowana saha hesau ta hedede.” 41 Yona hedehedede gehena wa unai boda wa ye hetamali gwaligwalidi.

*19:6: Kalina udoi udoi meta gonowa ta bui ta wane kalina Yaluwa Tabuna ye moseidi.

*19:19: Moni siluba 50,000 lakina meta 5,000,000 Kina ye saedikwai.

*19:34: Yodi hedehedede wa kaniyona mamohoina meta teina: “Epeso yodi yaubada Atemisi meta iya ye bom ye sae kalili!”, meta kalina Giliki unai hedehedede kubwakubwana. Unai kalina Saliba unai bena hinage musamusana ye kubwa matawuwuna se yogayogahi.