19
Paulo Epeso unai
Huyana Apolosa Kolinito unai ye babawa, kabo Paulo Pilidiya ye laugabaei na ye dobi Epeso unai ye lage. Temenai tauhemuliwatani hekadi ye lobaidi na ye henamaiyedi ye wane, “Huyana kwa kawamamohoi, Yaluwa Tabuna kwa hai, o nige?” Na se wane, “Nige! Yaluwa Tabuna nige kabina ka kata, yo sola nige wasana ka lapui.” Unai Paulo ye wane, “Na babatiso sahasahana unai se hebabatisoigomiu?” Se wane, “Yowane yona hebahebabatiso.” Na Paulo ye wane, “Yowane yona hebahebabatiso meta nuwabui babatisona. Iya ye hededelau boda wa udiyedi meta tamowai hesau kabo ye mulitama, bena iya unai se kawamamohoi. Tamowaina ede Yesu.” Hedehedede wa se lapui ede Paulo ye hebabatisoidi Guiyau Yesu hesanaena. Na huyana Paulo nimana wa ye tolesae kuludi wa udiyedi meta Yaluwa Tabuna ye hemwayaudi, na kalina udoiꞌudoi udiyedi se hedehedede,** Kalina udoiꞌudoi meta hinage gonowana ta bui ta wane kalina Yaluwa Tabuna ye moseidi. yo hinage Yaubada yona nuwatu ye mosedi na se hededehemasalahadi.** Yaubada yona nuwatu se hededehemasalahadi: Iya ede se hededepeloweta. Na taubabatiso wa nuwana badodi ede saudoudoi-labui.
Nawalai haiyona Paulo ye laulau sunago unai na ma nuwabayaona ye laulauguguya. Na maiyanao se hedehedede yo Yaubada yona basileiya se hetahetala, na yona hedehedede wa unai Dius tamowaidi wa se nuwamasalaha na se nuwabui na Yesu se kawamamohoiyei. Na hekadiyo se nuwakwailolokalili, na nige se henuwa bena se kawamamohoiyei, na boda matadiyena Guiyau wasana se hededeyababaei. Unai Paulo sunago wa ye laugabaei, na tauhemuliwatani maidanao se lau Tailenasi yona kabalauhekata numana unai se koikoigogoi. Na mayadai badobado taulaoma maiyanao se hedehedede. 10 Teina paisowa te ye lau ee bolimai labui. Na Dius yo Giliki tamowaidi maudoidi teha Eisiya unai taumiya Guiyau wasana se lapui.
Siba natunao Yesu hesana se hepaisowagaibui
11 Yaubada Paulo ye hepaisowa na laulau gigigigibwalikalilidi ye ginaulidi, 12 ede hinage Paulo yona hagesi yo kaleko hekadi ye hepaisowadiko wa se haidi se laedi taukasikasiyebwa udiyedi se hesaudi, ede se namwanamwa, yo hinage yaluwa yabayababadi tamowai se pesagabaedi.
13 Dius tamowaidiyao hekadi kadi paisowa se lau magai hekadi udiyedi yaluwa yabayababadi tamowai se luwuidi wa se hededehepesadi, na se kaipate bena Guiyau Yesu hesana se hepaisowa, na se wane, “Paulo Yesu ye lauguguyaei wa, iya hesanaena ya hededelaowa: Tamowai ta ku pesagabaei!”
14 Boda wa luwadiyena meta Siba natunao tatao haligigi-labui. Tamadi meta Dius yodi taukaitalasam tauwoyaidi hesau. Taudi haligigi-labui ta tenem kabikabi ne se hepahepaisowa. 15 Na huya hesau yaluwa yabayababana ye hededelau udiyedi ye wane, “Yesu kabina ya kata, yo hinage Paulo kabina ya kata, na komiu meta kaiteyadi?” 16 Na tamowai wa yaluwa yabayababana wa yona gigibwaliyena ye tolo ede Siba natunao haligigi-labui wa ye luluidi na yodi bayao ye saedikwaidi yo ye bibiheyababakaliliyedi, na numa wa unai se heloipesa ma kadi gai yo ma taugaibudi. 17 Na wasa wa ye lau Dius yo Giliki tamowaidiyao taumiya Epeso unai na se lapui, meta se matausikalikalili, yo Guiyau Yesu se hededetausaei.
18 Taunuwabuihauhau wa gwaudi se tolo boda matadiyena na yodi yababa se hededehemasalahadi. 19 Na hekadi kukula tauhepahepaisowadi kadi kukula bukadiyao se baheidima na boda wa matadiyena se gabudi. Buka wa maisadiyao se tolegogoidi meta maisadi lakina ede moni siluba 50,000.** Moni siluba 50,000 lakina meta 5,000,000 Kina ye saedikwai. 20 Teina doha yo Guiyau yona gigibwali unai iya wasana ye laki ye lau yo ye bayao.
Paulo yona kadau hinelina
21 Ginauli saha se tubutubu ta mulidiyena Yaluwa Tabuna Paulo ye hekata bena ye lau Masedoniya yo Akaiya, na kabo ye uyo Yelusalema. Na ye wane, “Yaubada ye henuwa meta kabo hinage ya lau Loma.” 22 Na kabo tausaguina labui Timoti yo Elastasi ye hetamalidi se baguna se lau Masedoniya, na iya sola ye miya huyakubwakubwa teha Eisiya unai.
Epeso unai boda se hetalagegagega
23 Na huyana ne unai pilipili lakilakina hesau ye tubu Epeso unai Guiyau wasana debanaena. 24  Pilipili wa tamowai hesau hesana Dimitiliyasi unai ye tubu. Iya meta siluba paisowana ye ginaginauli, yo hinage yona taupusapusa tamowaidiyao meta se bado. Epeso unai meta Giliki yodi yaubada Atemisi yona Numa Tabuna. Na Dimitiliyasi maiyana taupaisowa kadi paisowa ede silubaena numa gagigagilidi se laulauginaulidi kadi kao doha Numa Tabuna wa, na se lokuneidi, meta unai moni lakilakina se haihai.
25 Dimitiliyasi yona taupaisowa ye yogagogoidima, yo siluba taupaisowaina hekadi hinage, na ye wane, “Tatao, kabina kwa kata meta teina yoda paisowa ta unai moni yo gogo lakilakidi ta haihaidi. 26 Na Paulo kwa kita yo wasana kwa lapuiyako meta ye wane, ‘Tamowai nimadiyena yaubada se ginaulidi meta siya nige yaubada mamohoi.’ Unai bodalakilaki se nuwabui yo Paulo se hemuliwatani, yoda magai ta Epeso unai, yo hinage teha Eisiya maudoina unai. 27 Na yona yababa meta teha haiyona unai: Yoda nimapaisowa ta hesana namwanamwana ta kabo ye gehe, yo yoda yaubada saesaena Atemisi yona Numa Tabuna hekasisina tamowai kalidiyena kabo ye gehe, yo hinage Atemisi teha Eisiya yo tanoubu maudoina se kaihelahui ta yona didiga kabo se kitadobidobikaliliyei.”
28 Hedehedede wa se lapui ede se koipilikalili na ma kalinalakilakidi se heyoheyoga se wane, “Kita Epeso yoda yaubada Atemisi meta ye saekalikalili!” 29 Nige bayaona na magai wa tamowaidi maudoidi meta se hetalagegagegakalili. Boda wa Gaiyasi yo Alistakasi siya Masedoniya tamowaidiyao Paulo maidanao se laoma wa se kabihekahinidi na se woyaidi se laedi konseti kabakaikewa numana unai. 30 Paulo ye henuwa bena ye lau na boda wa matadiyena ye tolo na ye hedehededelau udiyedi, na tauhemuliwatani tamowaidiyao hekadiyo se hededehekaiyawasi. 31 Yo hinage magai ne babadadiyao hekadi siya Paulo kehanao wasa se hetamalilaei iya unai se kaibwada bena tabu ye laulau konseti kabakaikewa unai. Ede Paulo nige ye lau.
32 Konseti kabakaikewa numana unai bodalakilaki wa meta se nuwapwanopwano. Hekadiyo se yogahisae se wane doha teina, yo hinage tamowai hekadiyo ginauli hekadi hesabadi se yogayogahi, na boda wa luwanaena tamowai se bado meta nige kabina se kata matawuwuna saha to se laomagogoi. 33 Dius tamowaidiyao wa Alekisenda se hededelau unai taba ye sae boda wa matadiyena ye tolo bena pilipili ta ye hededehedudulai meta nige Dius kadi gilu hesau. Ye tolo na nimana ye lausinidi na ye koiyedi bena taba boda wa se mwanou, na ye kaipate bena ye hededelau udiyedi. 34 Na boda wa se kitalobai meta iya Dius tamowaina hesau, ede se koipilikalili na mahanalohaloha unai se yogayogahigogoi ma kalina lakilakidi se wane, “Atemisi ye saekalili!”** Atemisi ye saekalili! Yodi hedehedede mamohoina meta se yoga se wane, Kai Epeso yoda yaubada Atemisi meta iya ye bom ye saekalili! Kalina Giliki unai teina meta hedehedede kubwakubwana. Unai kalina Saliba unai bena hinage musamusana ye kubwa matawuwuna se yogayogahi.
35 Na kabo magai ne kadi tanuwaga lakilakina hesau boda wa ye hededehekaiyawasidi na ye wane, “Epeso tamowaidiyao! Tanoubu maudoina kabina se kata meta kita Epeso Atemisi yona Numa Tabuna yo koitauna galewa ne unai ye bekudobima wa taukitahetetena ede. 36 Na saha kwa hetalaꞌusei ta meta taba nige hesau ye uhalaei o ye nuwapwanopwanoei. Unai tabu kwa modekalili teina saha kwa lapui ta unai, yo tabu saha hesau yababana kwa ginaginauli. 37 Teina tamowai ta kwa woyaidima inai ta meta nige Numa Tabuna unai saha hesau se kaiwahali, yo siya yoda yaubada nige se hededeheyababa. 38 Ena Dimitiliyasi yo yona taupusapusa tamowaidi se henuwa bena tamowai hesau se hegilu, meta taba se laei tautolehedudulai udiyedi, kabo se hinelihekasa kaiteya yona dudulai. 39 Na ena ginauli hesau bena kwa hedudulai, meta kwa lau magai tamowaidi yodi koigogo unai, na kabo se tolehedudulai. 40 Yoda hetalagegagega ta debanaena ya matausikalili, matawuwuna Loma kadi tanuwaga ena taba ye lapui meta kabo se haida yo se hekamkamnada. Na ena taba se henamaiyeda kada mata wuwuna saha, meta nige gonowana saha hesau ta hedede.” 41 Yona hedehedede gehena wa unai boda wa ye hetamaligwaligwalidi.

**19:6: Kalina udoiꞌudoi meta hinage gonowana ta bui ta wane kalina Yaluwa Tabuna ye moseidi.

**19:6: Yaubada yona nuwatu se hededehemasalahadi: Iya ede se hededepeloweta.

**19:19: Moni siluba 50,000 lakina meta 5,000,000 Kina ye saedikwai.

**19:34: Atemisi ye saekalili! Yodi hedehedede mamohoina meta se yoga se wane, Kai Epeso yoda yaubada Atemisi meta iya ye bom ye saekalili! Kalina Giliki unai teina meta hedehedede kubwakubwana. Unai kalina Saliba unai bena hinage musamusana ye kubwa matawuwuna se yogayogahi.