2
Komiu yo Laodisiya unai taumiya yo hinage tamowai hekadiyo siya sola nige kagu kao se kita, ya henuwakalili bena kabina kwa kata meta ya kaipatebayao hesabamiu, bena nuwamiyao se bayao yo gadosisi unai kwa hebodakesega, yo bena ginauli maudoidi kwa nuwatulobainamwanamwaedi, na Yaubada yona nuwanuwatu saesaena kabina kwa kata, iya ede Keliso. Iya kalinawai meta sibasiba yo sonoga maudoidi doha wasawasa wadawadamdi.
Nuwatu ta ya hedededi kalimiuyena, na tabu tamowai hesau yona hededesonoga udiyedi ye lupohaigomiu. Buluma unai ya miyasuwalaegomiu, na iyamo yogu nuwanuwatu ta unai yau ede maidamiu. Ya gwauyala matawuwuna ya kitagomiu meta yomi miyamiya se dudulai yo yomi sunuma Keliso unai ye bayao.
Mauli mamohoina ede Yesu unai
Yesu Keliso kwa haiyako yomi Guiyau, unai iya bena kwa hemuhemuliwatani. Kaiwa lamdi se dobi bwatano unai na kabo kaiwa ne se kinilakilaki, meta doha komiu bena Keliso unai kwa tolobayao.** Lausoisoi ta meta Paulo yona kulikulina doha teina: Lammiu bena se dobi Keliso unai na iya unai kwa kinilakilaki. Yomi sunuma se hekatagomiu wa unai bena kwa bayao, yo huya maudoina kwa laulautoki Yaubada unai.
Kwa kitakitanamwanamwa tabu tamowai hesau tanoubu ta sonogadi hedehedededi lupolupodi udiyedi ye woyahaigomiu. Yodi lauhekata ta meta kulutubu kabikabidiyao yo tanoubu ta laugagayodi lakilakidiyao udiyedi se tolo na nige Keliso unai. Iyamo Keliso unai meta Yaubada ye miya. Iya kana kao maudoina ede ta kita Keliso tauna unai. 10 Na komiu meta Keliso ye miyahemwayaugomiu, na iya gigibwali yo tanuwaga maudoidi ye saedikwaidi. [Taba nige ginauli saha hesau kwa henuwaꞌuyoi.] 11 Keliso unai komiu pelitome kwa haiyako,** Pelitome kwa haiyako: Taulauhekatalupolupo se laoma Kolose unai, yodi lauhekata meta bena ekalesiya loheloheyao maudoidi se hepelitomedi. Unai Paulo pelitome mamohoina ye hededehemasalaha. kaniyona ede yomi mauli buluma ye tanuwagai wa, iya kwa tolehesuwala. Pelitome ta meta nige tamowai nimadiyena se ginauli, na Keliso ye ginauli 12 huyana babatiso unai Keliso maidamiu se puluhikesegaigomiu.** Babatiso: Paulo yona huyaena babatiso yodi kabikabina ede waila unai se kabiheyolidobiyeidi na se kabihetoloꞌuyoidi. Yo iya maidamiu kwa toloꞌuyo matawuwuna yomi sunuma Yaubada yona gigibwali unai, iya Keliso boita unai ye hetoloꞌuyoi.
13 Beyabeyana komiu meta boita unai, yomi laulau yabayababadi debadiyena, matawuwuna yomi mauli beyabeyana nige kwa hekaiyawasi.** Yomi mauli beyabeyana nige kwa hekaiyawasi: Yona kulikuli kalina Giliki unai, Paulo pelitome hedehededena ye hepaisowa ye kuli, bulumamiu nige kwa hepelitome. Na huyana komiu boita unai meta Yaubada Keliso maidamiu ye hemauligomiu, na yoda yababa maudoidi ye nuwatugabaedi. 14 Yoda kaihagahaga pepwana ye hegiluda, kaniyona ede unai ta talam meta kita laugagayo guninaena, [na laugagayo wa ta utuꞌutusi]. Iyamo pepwa wa Yaubada ye hai na [Yesu maiyana] ye tutuhepatulaei sataulo unai, na unai kada hagahaga maudoina ye sokehai. 15 Tenem unai ede tanoubu ta gigibwalidiyao yo tanuwagadiyao yodi gigibwali Yaubada ye haigabaeidi. Boda matadiyena ye hemwadinedi, matawuwuna sataulo wa unai ye saedikwaidiko.
Tabu kwa kitalau miyamiya yo kabikabi laugagayodi udiyedi
16 Unai tabu kwa lapulau tamowai udiyedi ena se hegilugomiu kabikabi udoiꞌudoi debadiyena, doha kai yo numanuma hekahekasisidi, yo henuwaisini mayadaidi udoiꞌudoi, yo nawalai ye poehauhau kaikaigogodi yo Sabati mayadaina hekasisina unai. 17 Teina laulau ta meta tautaugaibu yo ginauli matadaena se laolaoma ne kabakitadi. Na mamohoina ede Keliso unai. 18 Tamowai hekadi kadi kao se ginaulidi doha taunuwadobidobi, yo se tabaꞌohu anelu udiyedi. Se hedede meta nige gonowana yomi kainauya kwa hai. Tabu kwa lapulapulau udiyedi! Siya tautau udiyedi ginauli maudoidi se kitadi meta se hedehededehemasalahadi, na nuwadiyao ne tanoubu ta nuwanuwatudi yauyauledi udiyedi se mwayau ede se nuwasaesae. 19 Siya nige se patulau kulukulu unai, iya ede Keliso. Na kulukulu unai ye dobi yauna maudoidi meta iya wanowanogalana bayabayaodi udiyedi ye kabihekahinidi, na se patukesega kulukulu unai, na se hemala tau kesega na se kini Yaubada yona gigibwaliyena.
20 Komiu Keliso maidamiu kwa boitakesegako, unai tanoubu ta laugagayona meta nige yodi gigibwali kalimiuyena. Na idohagi to sola kwa miyamiyawatanidi kana kao doha komiu sola tanoubu ta tamowaidiyao? Yodi laugagayo doha se wane, 21 “Tabu ku hepahepaisowa! Tabu ku kaikai! Tabu ku kabikabitonogi!” 22 Teina laugagayo ta meta tamowaigaibu yodi sonoga yo yodi lauhekata. Na tanoubu ginaulidi se laugagayoidi wa meta ta hepaisowadi na kabo se gehe. 23 Laugagayo ne kadi kao doha sonoga, matawuwuna ede se hededehemasalaha meta idohagi bena ta tabaꞌohu Yaubada unai, yo idohagi bena ta nuwadobidobi, yo idohagi bena tauda ta hekamkamna na unai kabo yoda laulau se dudulai. Iyamo laugagayo maudoidi ta nige yodi namwa hesau, kaniyona ede buluma gadosisidi nige gonowana se hekaiyawasidi.

**2:7: Lausoisoi ta meta Paulo yona kulikulina doha teina: Lammiu bena se dobi Keliso unai na iya unai kwa kinilakilaki.

**2:11: Pelitome kwa haiyako: Taulauhekatalupolupo se laoma Kolose unai, yodi lauhekata meta bena ekalesiya loheloheyao maudoidi se hepelitomedi. Unai Paulo pelitome mamohoina ye hededehemasalaha.

**2:12: Babatiso: Paulo yona huyaena babatiso yodi kabikabina ede waila unai se kabiheyolidobiyeidi na se kabihetoloꞌuyoidi.

**2:13: Yomi mauli beyabeyana nige kwa hekaiyawasi: Yona kulikuli kalina Giliki unai, Paulo pelitome hedehededena ye hepaisowa ye kuli, bulumamiu nige kwa hepelitome.