3
Mauli hauhauna miyamiyana
Keliso maidamiu Yaubada ye hemauligomiuko. Unai nuwamiu kwa tuudi se lau galewa ginaulidiyao udiyedi. Temenai Keliso ye tuli Yaubada nimatutuna unai. Galewa ginaulidiyao kwa nuwanuwatuidi, na tabu yomi nuwatu se lau tanoubu ta ginaulidiyao udiyedi, matawuwuna kwa boitako na yomi mauli mamohoina ede wadawadamyena Keliso unai, iya ede Yaubada maiyana. Keliso iya yomi mauli mamohoina ede, na huyana ye masalahaꞌuyoma meta komiu kabo hinage maidamiu kwa masalaha yona didiga unai.
Unai bena tanoubu laulaudi kalimiuyedi ne kwa hekaiyawasikaliliyeidi, siya ede: ganawali, laulaubiki, nuwatubiki, gadosisi yabayababadi, yo gogo gadosisidi kalimiuyena ye lakikalili, iya meta yaubadalupolupo tabaꞌohuidi. Teina laulau ta debadiyena Yaubada taukawayagala ne ye kouyalayalaedi yo kabo ye hekamkamnadi, na yomi mauli beyabeyana unai meta teina miyamiya ta udiyedi kwa miyamiya. Iyamo teina huya ta meta laulau doha teina bena kwa hekaiyawasidi: kouyalayala, kabikabisokosoko, yababa ta ginauli tamowai hesau unai, tamowai ta hededeheyaheyababagaibui, yo tabu hedagwaliyababa kawamiuyedi kwa hedehededeidi. Tabu kami kahao udiyedi kwa laulaulupolupo, matawuwuna taumiu beyabeyadi yo yodi kabikabi maudoidi kwa tolehesuwaladiko, 10 na taumiu hauhaudi kwa luwuidi. Taumiu hauhaudi ta meta huya maudoina Yaubada ye hehauhaudi ye lau ee kami kao doha tauhetubugomiu, yo hinage iya kabo kabina kwa katanamwanamwa. 11 Unai taba nige tamowai ta hinelidi bena siya Giliki o Dius tamowaidi, taupelitome o nige taupelitome. Tabu laolaoma yo bubutuma tamowaidi** Bubutuma tamowaidi: Kalina Giliki unai Paulo ye kuli, Sikitiya tamowaidi. Giliki tamowaidi Sikitiya tamowaidi ne se kitadobidobiyeidi na se hedede meta siya nige saha hesau kabina se kata. ta kitadobidobiyeidi. Yo tabu heyayai tauhaina tamowaidi o tamowai yaiyailihaidi** Heyayai tauhaina tamowaidi meta taupaisowa se hemala kana tanuwaga yona gogo, nige yodi gigibwali yo nige yodi dudulai hesau. Tamowai yaiyailihaidi ede se bom yodi se paipaisowa, na nige gonowana tamowai hesau ye heyayaiyeidi. ta hinelidi. Na nuwanuwatuna lakilakina ede Keliso, na iya meta maudoida kalidaena ye miya.
12 Komiu meta Yaubada yona kaisunuwa tamowaidiyao, ye tolehesuwalagomiu komiu iya yona,** Komiu iya yona: Guiyau yona tamowai hededehemasalahana ku hasili. yo ye gadosisikaliliyeigomiu. Unai teina laulau ta kwa miyahemasalahadi:** Teina laulau ta kwa miyahemasalahadi: Paulo laulau namwanamwadi ne ye heyaheyasoniyedi kaleko udiyedi na ye kuli bena laulau namwanamwadi ne udiyedi se hekalekodi. Katekamkamna, kabinamwa, nuwadobidobi, hedehededebigabiga, yo nayatautaubiga. 13 Bena kwa nuwatalu na tabu kwa tautausiꞌolologaibu, yo yababa saha kalimiuwai se ginaulidi bena kwa nuwatugabaedi. Yababa kwa nuwatugabaedi gonogonowana doha Guiyau yomi yababa ye nuwatugabaediko. 14 Na laulau namwanamwadi maudoidi ta kewadiyena meta gadosisi kwa hai. Matawuwuna iya laulau maudoidi ta ye kabigogoinamwanamwaedi.** Iya laulau maudoidi ta ye kabigogoinamwanamwaedi: Buka hekadi se kuli, Iya ede ye kabigogoida na ta miya nuwakesega unai.
15 Maudoimiu ta meta Keliso tauna. Ye yoganeigomiu bena nuwadaumwali unai kwa miya. Unai Keliso yona nuwadaumwali bena nuwamiu ye tanuwagaidi, yo bena kwa laulautoki. 16 Keliso hedehededena bena nuwamiu ye hemwayaudi. Kwa lauhekata yo kwa guguyaꞌuyoigomiu, na unai bena kwa sibasiba. Yo hedebasae wanadi, tapwalolo wanadi, yo Yaluwa Tabuna yona hemasalaha wanadi kwa wanaidi ma laulautokimiu Yaubada unai. 17 Na ginauli maudoidi kwa ginaulidi yomi hedehedede yo laulau udiyedi, bena kwa ginaulidi Guiyau Yesu hesanaena, na iya unai Yaubada Tamada kwa laulautokiyei huya maudoina.
Ekalesiya yodi numa laugagayodi
18 Sinesineo maitawasola, bena mwanemiyao kwa hekasisiyeidi. Laulau ta meta Guiyau tauhemuliwatanina yodi miyamiya dudulaina ede.
19 Tatao maitawasola, mwanemiyao bena kwa gadosisiyeidi, na tabu kwa sinasinakalaedi.
20 Wawayao, sinamiyao yo tamamiyao kwa kawakabiyeidi ginauli maudoidi udiyedi, matawuwuna laulau ta Yaubada ye kitahenamwa.
21 Tama, tabu huya maudoina natumiyao kwa henuhenuwayababadi, na madai nuwadiyao se basabasa.
22 Heyayai tauhaidi, kami tanuwagao tanoubu ta unai kwa kawakabiyeidi huya maudoina ginauli maudoidi udiyedi, ena se kitakitagomiu o nige se kitagomiu, yo nige bena unai kabo se kitahenamwagomiu. Na kwa kawakabiyeidi ma nuwamamohoimiu yo Yaubada hekasisina unai. 23 Yomi paisowa maudoidi bena kwa ginaulidi ma nuwakohihaimiu, doha Yaubada yona kwa paipaisowa, na nige tamowai mo yodi, 24 matawuwuna kabina kwa kata meta yomi paisowa maisana kabo Guiyau unai kainauyana kwa hai. Kaniyona ede Guiyau Keliso yona kwa paipaisowa. 25 Na ena tamowai hesau laulau yababana ye ginauli kabo yona laulau yababana ne maisana ye hai, matawuwuna Yaubada nige tamowai ye gadosisihineli yo ye kitahenamwagaibui.

**3:11: Bubutuma tamowaidi: Kalina Giliki unai Paulo ye kuli, Sikitiya tamowaidi. Giliki tamowaidi Sikitiya tamowaidi ne se kitadobidobiyeidi na se hedede meta siya nige saha hesau kabina se kata.

**3:11: Heyayai tauhaina tamowaidi meta taupaisowa se hemala kana tanuwaga yona gogo, nige yodi gigibwali yo nige yodi dudulai hesau. Tamowai yaiyailihaidi ede se bom yodi se paipaisowa, na nige gonowana tamowai hesau ye heyayaiyeidi.

**3:12: Komiu iya yona: Guiyau yona tamowai hededehemasalahana ku hasili.

**3:12: Teina laulau ta kwa miyahemasalahadi: Paulo laulau namwanamwadi ne ye heyaheyasoniyedi kaleko udiyedi na ye kuli bena laulau namwanamwadi ne udiyedi se hekalekodi.

**3:14: Iya laulau maudoidi ta ye kabigogoinamwanamwaedi: Buka hekadi se kuli, Iya ede ye kabigogoida na ta miya nuwakesega unai.