4
Tanutanuwagao, yomi heyayai tauhaidi kwa kitahetetenamwanamwaedi yo kwa hemiyanamwanamwaedi, matawuwuna komiu hinage kami Tanuwaga ede galewa ne unai.
Guguya udoiꞌudoi
Yomi tapwalolo bena se laulau, na udiyedi kwa silasilawa yo kwa laulautoki. Yomai hinage kwa tapwatapwalolo bena Yaubada keda ye soke na wasa namwanamwana ka wasaduwaiyei, iya ede Keliso wasana saesaena. Teina wasa ta debanaena se kaugau na numatutuguduyena se tolegau. Yo taba kwa tapwalolo bena wasa ta ya hededehemasalahanamwanamwaei tamowai udiyedi, matawuwuna teina ta yogu paisowa ede.
Na komiu, yomi laulau bena se namwa yo se sibasiba nige taukawamamohoi udiyedi. Maiyamiyao yomi miya mahanadiyao bena kwa hepaisowanamwanamwaedi na Keliso wasana kwa wasaduwaiyei. Yomi hedehedede udiyedi tamowai bena kwa katekamkamnaedi, yo yomi hedehedede bena se namwa yo se sibasiba.** Yomi hedehedede bena se namwa yo se sibasiba: Paulo kalina Giliki unai ye kuli, yomi hedehedede bena kalita unai kwa hekamnadi. Na bena kabina kwa kata yodi hedehedede idohagi kabo hededebuinamwanamwaedi kwa moseidi.
Lautoki
Wasagu maudoina meta Tikikasi kabo yomiu ye hedehedede. Iya meta kada kaha ka gadosisiyei, yo iya taupaisowatahitahi yo yoma hali taupaisowa Guiyau yona paisowa ta unai. Iya ya hetamali ye laowa kalimiuwai, na bena wasamai yomiu ye hedehedede, yo hinage bena nuwamiu ye hededehebayaodi. Onesimo** Onesimo meta heyayai tauhaina hesau kana tanuwaga Pilemona ye wasabugabaei na ye laoma Paulo unai. Paulo iya ye sagui na ye nuwabui, na kabo Paulo Onesimo ye hetamali ye uyo kana tanuwaga unai. Wasana ta hasili Paulo yona leta ye lau Pilemonaunai. maidana kabo se laowa. Iya kada kaha, sunuma unai taumiyatahitahi yo iya ka gadosisiyei. Siya kabo wasamai maudoidi se hedededi kalimiuwai.
10 Alisitakasi, iya ede maidagu numatutugudu ta unai, yo hinage Maleko, iya Banaba nubaina, yodi lautoki se hetamalidiwa kalimiuwai. Maleko hedehededena ye laowako kwa lapui, na ena ye laowa meta kwa hailobai. 11 Kada kaha Yesu, hesana hesau ede Diyasitasi, iya hinage ye lautokiyeigomiu. Dius tamowaidi** Dius tamowaidi: Paulo yona kulikuli meta, pelitome tauhaidi tamowaidi, na siya ede Yesu tausunumaeina Dius luwadiyena se tubuma wa. udiyedi nige hesau maidagu taupaisowa Yaubada yona basileiya paisowana ta unai, na Alisitakasi, Maleko, yo Diyasitasi se bom mo. Yodi haisagusagu kaliguyena meta nuwagu se hebayaokaliliyei.
12 Kami kaha Epapalasi, iya Yesu Keliso yona taupaisowa hesau, hinage yona lautoki ye hetamaliyawa. Iya meta huya maudoina hesabamiu ye tapwalolobayao, bena taba Yaubada yona nuwatu maudoidi kabidi kwa katanamwanamwa na unai kwa tolobayao. 13 Komiu yo Laodisiya yo Hiyalapolisi udiyedi taumiya, ya hededemamohoi kalimiuyena meta iya yomiu ye paisowabayao. 14 Doketa Luka, iya yoda gadosisi tamowaina, yo Demasi, siya hinage yodi lautoki se hetamalidiwa. 15 Yogu lautoki kwa mosei kada kahao Laodisiya unai taumiya udiyedi, yo hinage louda Nimpa unai yo yona numaena tauhekohekoikesega udiyedi.
16 Leta ta kalimiuyena se hasiligabaei ye gehe kabo hinage kwa laei Laodisiya unai ekalesiya bodana ne udiyedi se hasili, na hinage leta ya kulilaei Laodisiya udiyedi wa bena se haiyawa na kwa hasili.
17 Na kwa hededelau Akipasi unai kwa wane, “Paisowa saha Guiyau ye haiyawa wa taba ku ginaulihegehenamwanamwaei!”
18  Yau Paulo, lautoki ta yau nimaguyena ya kuli. Kwa nuwatuigau yau ede numatutuguduyena. Yaubada yona kabinamwa komiu kalimiuyena!

**4:6: Yomi hedehedede bena se namwa yo se sibasiba: Paulo kalina Giliki unai ye kuli, yomi hedehedede bena kalita unai kwa hekamnadi.

**4:9: Onesimo meta heyayai tauhaina hesau kana tanuwaga Pilemona ye wasabugabaei na ye laoma Paulo unai. Paulo iya ye sagui na ye nuwabui, na kabo Paulo Onesimo ye hetamali ye uyo kana tanuwaga unai. Wasana ta hasili Paulo yona leta ye lau Pilemonaunai.

**4:11: Dius tamowaidi: Paulo yona kulikuli meta, pelitome tauhaidi tamowaidi, na siya ede Yesu tausunumaeina Dius luwadiyena se tubuma wa.