4
Tanutanuwagao, yomi heyayai tauhaidi kwa kitahetetenamwanamwaedi yo kwa hemiyanamwanamwaedi, matawuwuna komiu hinage kami Tanuwaga ede galewa ne unai.
Guguya udoiꞌudoi
Yomi tapwalolo bena se laulau, na udiyedi kwa silasilawa yo kwa laulautoki. Yomai hinage kwa tapwatapwalolo bena Yaubada keda ye soke na wasa namwanamwana ka wasaduwaiyei, iya ede Keliso wasana wadawadamna Yaubada ye hemasalahayama wa** Yaubada ye hemasalahayama wa: Hedehedede ta meta hededehemasalaha, kulikuli beyabeyadi udiyedi nige se kuli. Na yoda buka ta unai ta kuli matawuwuna ede Keliso wasana beyabeyana wadawadamyena, na Paulo ye hededehemasalaha yona kulikuli ta unai.. Teina wasa ta debanaena se kaugau na numatutuguduyena se tolegau. Yo taba kwa tapwalolo bena wasa ta ya hededehemasalahanamwanamwaei tamowai udiyedi, matawuwuna teina ta yogu paisowa ede.
Na komiu, yomi laulau bena se namwa yo se sibasiba nige taukawamamohoi udiyedi. Maiyamiyao yomi miya mahanadiyao bena kwa hepaisowanamwanamwaedi na Keliso wasana kwa wasaduwaiyei. Yomi hedehedede udiyedi tamowai bena kwa katekamkamnaedi, yo yomi hedehedede bena se namwa,** Yomi hedehedede bena se namwa: Paulo ye kuli, bena kalita unai kwa hekamnadi. Siya yodi kabikabi unai, ena se kaikaigogo na pwalawa ma kalitana se kai, kaniyona ede se kawakeha. na bena kabina kwa kata yodi hedehedede idohagi kabo hededebuinamwanamwaedi kwa moseidi.
Lautoki
Wasagu maudoina meta Tikikasi kabo yomiu ye hedehedede. Iya meta kada kaha ka gadosisiyei, yo iya taupaisowatahitahi yo yoma hali taupaisowa Guiyau yona paisowa ta unai. Iya ya hetamali ye laowa kalimiuwai, na bena wasamai yomiu ye hedehedede, yo hinage bena nuwamiu ye hededehebayaodi. Onesimo** Onesimo meta heyayai tauhaina hesau kana tanuwaga ye wasabugabaeiꞌusei na ye laoma Paulo unai. Paulo iya ye sagui na ye nuwabui, na kabo Paulo Onesimo ye hetamali ye uyo kana tanuwaga unai. Wasana ta hasili Paulo yona leta ye lau Pilemona unai. maidana kabo se laowa. Iya kada kaha, sunuma unai taumiyatahitahi yo iya ka gadosisiyei. Siya kabo wasamai maudoidi se hedededi kalimiuwai.
10 Alistakasi, iya ede maidagu numatutugudu ta unai, yo hinage Maleko, iya Banaba nubaina, yodi lautoki se hetamalidiwa kalimiuwai. Maleko hedehededena ye laowako kwa lapui, na ena ye laowa meta kwa hailobai. 11 Kada kaha Yesu, hesana hesau ede Diyasitasi, iya hinage ye lautokiyeigomiu. Dius tamowaidi** Dius tamowaidi: Paulo yona kulikuli meta, pelitome tauhaidi tamowaidi, na tamowaidi ne meta Yesu tausunumaeina Dius luwadiyena se tubuma. udiyedi nige hesau maidagu taupaisowa Yaubada yona basileiya paisowana ta unai, na Alistakasi, Maleko, yo Diyasitasi se bom mo. Yodi haisagusagu kaliguyena meta nuwagu se hebayaokaliliyei.
12 Kami kaha Epapalasi, iya Yesu Keliso yona taupaisowa hesau, hinage yona lautoki ye hetamaliyawa. Iya meta huya maudoina hesabamiu ye tapwalolobayao, bena taba Yaubada yona nuwatu maudoidi kabidi kwa katanamwanamwa na unai kwa tolobayao. 13 Komiu yo Laodisiya yo Hiyelapolisi udiyedi taumiya, ya hededemamohoi kalimiuyena meta iya yomiu ye paisowabayao. 14 Doketa Luka, iya yoda gadosisi tamowaina, yo Demasi, siya hinage yodi lautoki se hetamalidiwa. 15 Yogu lautoki kwa mosei kada kahao Laodisiya unai taumiya udiyedi, yo hinage louda Nimpa unai yo yona numaena tauhekohekoikesega udiyedi.
16 Leta ta kalimiuyena se hasiligabaei ye gehe kabo hinage kwa laei Laodisiya unai ekalesiya bodana ne udiyedi se hasili, na hinage leta ya kulilaei Laodisiya udiyedi wa bena se haiyawa na kwa hasili.
17 Na kwa hededelau Akipasi unai kwa wane, “Paisowa saha Guiyau ye haiyawa wa taba ku ginaulihegehenamwanamwaei!”
18  Yau Paulo, lautoki ta yau nimaguyena ya kuli.** Tamowai hesau Paulo ye sagui na leta ta ye kulidobiyei pepwa unai, meta Paulo ye hedehedede na leta ta se kuli. Ye gehe kabo lausoisoi 18 ta Paulo ye bom nimanaena ye kuli. Nuwana yodi leta maudoidi se kulidi temdohagi.
Kwa nuwatuigau yau ede numatutuguduyena.
Yaubada yona kabinamwa komiu kalimiuyena!

**4:3: Yaubada ye hemasalahayama wa: Hedehedede ta meta hededehemasalaha, kulikuli beyabeyadi udiyedi nige se kuli. Na yoda buka ta unai ta kuli matawuwuna ede Keliso wasana beyabeyana wadawadamyena, na Paulo ye hededehemasalaha yona kulikuli ta unai.

**4:6: Yomi hedehedede bena se namwa: Paulo ye kuli, bena kalita unai kwa hekamnadi. Siya yodi kabikabi unai, ena se kaikaigogo na pwalawa ma kalitana se kai, kaniyona ede se kawakeha.

**4:9: Onesimo meta heyayai tauhaina hesau kana tanuwaga ye wasabugabaeiꞌusei na ye laoma Paulo unai. Paulo iya ye sagui na ye nuwabui, na kabo Paulo Onesimo ye hetamali ye uyo kana tanuwaga unai. Wasana ta hasili Paulo yona leta ye lau Pilemona unai.

**4:11: Dius tamowaidi: Paulo yona kulikuli meta, pelitome tauhaidi tamowaidi, na tamowaidi ne meta Yesu tausunumaeina Dius luwadiyena se tubuma.

**4:18: Tamowai hesau Paulo ye sagui na leta ta ye kulidobiyei pepwa unai, meta Paulo ye hedehedede na leta ta se kuli. Ye gehe kabo lausoisoi 18 ta Paulo ye bom nimanaena ye kuli. Nuwana yodi leta maudoidi se kulidi temdohagi.