9
Yaubada kaihelahuina Logulogu Tabuna unai
Talam bagubagunana wa meta yona kaihelahui laugagayodi yo kabikabidi, yo hinage tanoubu ta unai kabatabaꞌohu se ginauli. 2-3 Kabatabaꞌohu ta meta Logulogu Tabuna kaleko unai se ginauli, na kalona ne unai meta kaleko unai se woyoꞌutusi na ye hemala dahala labui. Na dahala bagubagunana wa unai meta lampa haligigi-labui (7) yodi kabatolo ye totolo, yo hinage pwalawa tabudi ma hatahatana menai.** Dahala bagubagunana gogona hedehedededi ku hasilidi Lewitikasi 24:5-9, Maleko 2:26, yo Esodo 25:23-30udiyedi. Teina dahala ta hesana ede teha tabuna. Na woyo kalekona dagelanawai meta dahala hesau hesana ede teha tabukalikalilina.** Teha tabukalikalilina hesana ta se tole matawuwuna iya ede Yaubada yona kabamiya tanoubu ta unai. Dahala ta unai kabakaitalasam hatahatana gole unai se ginauli, meta inisenisi kabagabuna. Yo talam keisina** Talam keisina: Kalina Dimdim unai se hedehedede ark of the covenant. Teina hedehedede ta ark kaniyona ede keisi. gole unai se suma wa hinage temenai. Teina keisi ta kalonawai meta mana kabaꞌusaidi gole unai se ginauli wa, yo Aloni yona tuke ye bwagu wa** Aloni yona tuke ye bwagu wa wasana meta Numela 17unai ku hasili., yo laugagayo saudoudoi (10) wekudi tabatabadiyao labui** Laugagayo saudoudoi … wekudi tabatabadiyao labui wasadi meta Esodo 34:1unai. wa. Keisi wa kewanawai selubim didididigadi labui se tutuli. Pepedi se kaladi na baꞌaya kabahededegigilina tehana wa se helogulogu. Na ginauli maudoidi ta hedehedededi se badokalili, na nige gonowana ta hetalahegehedi.
Huyana ginauli maudoidi se tolehekasanonohaidi doha teina, kabo taukaitalasam se mwalamwalae dahala bagubagunana unai, mayadai badobado temenai yodi kaihelahui kabikabidi se ginaginaulidi. Na taukaitalasam saesaena ye bom mo kabo bolimai kesega kesega luwadiwai mayadai kesega mo unai ye mwalaesae teha tabukalikalilina unai, na yona mwalaesae ne unai meta bena kwasina ye bahei. Teina kwasina ta meta iya yo tamowai maudoidi yodi yababa nige se nuwatulobaidi wa hesabadi na menai Yaubada matanawai ye lausibusibuyei. Taukaitalasam saesaena ye bom mo gonowana ye mwalaesae dahala tabukalikalilina unai. Teina unai Yaluwa Tabuna ye hemasalaha kalidawai meta huyana Logulogu Tabuna bagubagunana sola ye totolo meta kabalusae teha tabukalikalilina kedana nige sola ye tasoke. Teina talam bagubagunana kabikabidiyao ta meta teina huya ta kita yoda kabakita. Ye hekitada meta tautabaꞌohu yodi kainauya yo kaitalasam se mosemoseidi Yaubada unai wa, meta taba nige gonowana nuwadiyao se heꞌaꞌadi. 10 Matawuwuna teina kainauya yo kaitalasam ta meta siya ede kai, numanuma, taudi yo gogo deuliheꞌaꞌadi kabikabidi mo. Tamowai teina kabikabi ta se ginaulidi meta dagelagaibudi mo se heꞌaꞌadi, [na nuwadiyao meta nige se buidi.] Na Yaubada yona nuwatu meta bena tamowai tenem kabikabi ne se ginaginaulidi ye lau ee kabikabi hauhauna ta ye lage.
Keliso kwasinana hedehededena
11 Na Keliso ye laoma ye hemala ginauli namwanamwadi se laomako wa yodi taukaitalasam saesaena, na Logulogu Tabuna unai ye lusola. Teina Logulogu Tabuna ta ye saekalili yo ye namwakalili na kabo tanoubu unai ta. Nige tamowai nimadiwai se ginauli, yo iya meta nige doha tanoubu ta ginaulina hesau. 12 Yesu yona lusola wa unai meta nige gouti o bulumakau natuna hakiyana kwasinana ye hepaisowa, na ye bom kwasinana mo ye bahei na ma kesega mo ye lusola teha tabukalikalilina wa unai, na unai yoda kabihemauli miyatahitahina ye ginauli. 13 Kabikabi bagubagunana unai, ena Yaubada matanawai tamowai nige se aꞌa,** Yaubada matanawai tamowai nige se aꞌa kaniyona ede tamowai wa nige gonowana se mwalae Logulogu Tabuna bakubakuna unai se kaitalasam yo se tapwalolo, matawuwuna yababa saha hesau se ginauli o laugagayo hesau se utusi. meta kabo taukaitalasam ne gouti o bulumakau hakiyadi kwasinadi unai se lausibusibuyei, o bulumakau baisinana saehauna kahusana se hesulusae kewadiwai. Unai kabo se heꞌaꞌaꞌuyoidi. Iyamo teina ta meta dagelagaibudi mo se aꞌa. 14 Na Yaluwa Tabuna Miyamiyahaina Yesu ye hebayao na ye bom ye moseꞌuyoi Yaubada unai. Na iya meta nige yababana hesau. Unai ede Keliso kwasinana ye gigibwalikalili na kabo suisui kwasinadi. Kabahemwaloida laulaudiyao udoiꞌudoi udiyedi Keliso kwasinana nuwadao ye heꞌaꞌadi, to bena Yaubada Maumaulina ta kaihelahui. 15 Keliso yona kaitalasam debanawai ede iya talam namwanamwakalilina tauhetubuna. Talam bagubagunana wa unai na tamowai saha se ginaulipwanolidi wa baꞌayadi maudoidi hesabadi ye boita na unai ye hemaisahaidi yo yailihai ye moseidi. Unai talam hauhauna ta meta kaiteyadi Yaubada ye yoganeidi wa bena yona hededehesunuma gogodi miyamiyahaidiyao se haidi.
16 Na huyana tamowai hesau yona gogo hekasana pepwana ye kulikauli na ye boitagabaei, meta nige gonowana tamowai hesau ye kabilau gogo ne udiyedi kana siga se hemamohoiyei meta pepwa ne taukulina ede ye boitako. 17 Ena taukulina ta ma miyana meta nige gonowana tamowai hesau gogo hekasana pepwana ta ye hepaisowa na unai ginauli saha ye hededehesunuma wa ye hai. Teina pepwa ta nige gonowana ye paisowa kana siga ee taukulina ta ye boita. 18 Doha hinage talam bagubagunana wa nige yona gigibwali ye lau ee kwasina unai se hemamohoiyei. 19 Mose Yaubada yona laugagayo maudoidi ye hededegabaedi tamowai udiyedi, na muliyena bulumakau natudiyao yo gouti kwasinadi yo waila ye haidi na mamoe wiyana pulupululuna yo hisopa lagadi ye hepaisowadi na Yaubada yona laugagayo bukana yo tamowai maudoidi udiyedi ye lausibusibuidi 20 na ye wane, “Teina kwasina ta meta Yaubada yona talam kalimiuwai wa kabahemamohoiyena.” (Esodo 24:7-8) 21 Laulau kesekesegana unai kwasina ye lausibusibuyei Logulogu Tabuna unai yo kabakaihelahui gogodi maudoidi udiyedi. 22 Mamohoi, laugagayo ye hedede meta ginauli se bado bena kwasina unai se heꞌaꞌadi. Taba bena kwasina nige ye bwalili, nige yababa kabahededegigilina hesau.
23 Teina ginauli ta meta siya ede galewa gogodiyao tautaudi, yo kabaheꞌaꞌadi meta suisui kwasinadi. Na galewa ginaulidi kabaheꞌaꞌadi meta ye saekalili na kabo suisui kwasinadi, 24 matawuwuna Keliso nige ye lusae Logulogu Tabuna tamowai nimadiwai se ginauli wa unai. Na ye lusae galewa ne unai Logulogu Tabuna mamohoina ne unai. Temenai ye masalahalau Yaubada matanawai kita hesabada. 25 Hinage ye lusae galewa ne unai nige bena huya badobado ye bom ye kaikaitalasamyeiꞌuyoi, doha taukaitalasam saesaena bolimai kesega kesega ye lusae teha tabukalikalilina unai ye kaikaitalasam, na kwasina ye bahei wa meta nige iya ye bom kwasinana. 26 Ena taba Keliso yona kaitalasam ne ye ginaginauliꞌuyoi, meta huyana Yaubada tanoubu yona hetubuna wa unai ye laoma ee teina kabo ye kamkamna ma gwauna. Na huya gehena ta unai ye laoma ma kesega mo ye kaitalasamꞌuyoi bena baꞌaya ye tolehesuwaladi. 27 Doha ede tamowai ye boita ma kesega mo na mulinawai kabo ye masalaha hekasa mayadaina unai, 28 hinage Keliso ye boita ma kesega mo na kaitalasam ye ginauli tamowai gwaudi yodi yababa kabalaehesuwaladi. Na kabo ye uyoma nige bena taubaꞌaya hesabadi, na tenem huyana ne unai kabo mauli nige kana siga ye moseidi iya taunayanayaina tamowaidiyao ne udiyedi.

**9:2-3: Dahala bagubagunana gogona hedehedededi ku hasilidi Lewitikasi 24:5-9, Maleko 2:26, yo Esodo 25:23-30udiyedi.

**9:2-3: Teha tabukalikalilina hesana ta se tole matawuwuna iya ede Yaubada yona kabamiya tanoubu ta unai.

**9:4: Talam keisina: Kalina Dimdim unai se hedehedede ark of the covenant. Teina hedehedede ta ark kaniyona ede keisi.

**9:4: Aloni yona tuke ye bwagu wa wasana meta Numela 17unai ku hasili.

**9:4: Laugagayo saudoudoi … wekudi tabatabadiyao labui wasadi meta Esodo 34:1unai.

**9:13: Yaubada matanawai tamowai nige se aꞌa kaniyona ede tamowai wa nige gonowana se mwalae Logulogu Tabuna bakubakuna unai se kaitalasam yo se tapwalolo, matawuwuna yababa saha hesau se ginauli o laugagayo hesau se utusi.