2
Yesu waila ye bui ye hemala waina
Mayadai labui mulidiwai, teha Galili unai magai hesau hesana Kana unai tawasola kaikaigogona se ginauli. Yesu sinana meta iya menai, yo hinage Yesu maiyana hekahekatao se kaibwadaidi se laoma tawasola kaikaigogona ne unai. Huyana waina ye gehe ede Yesu sinana ye hededelau iya unai ye wane, “Kadi waina wa ye gehe.”
Yesu ye hededebui ye wane, “Sinagu, idohagi to ku hededelaoma kaliguwai? Sola nige yogu huya ye lagema.”
Na sinana wa ye hededelau heyayai tauhaidi udiyedi ye wane, “Saha ye hedededi ne meta bena kwa ginauliwatanidi.”
Numa ne unai waila pakuna haligigi-kesega. Paku ne weku unai se tadidi, na hekadi gonowana waila 75 lita yo hekadi 115 lita unai se hemwayaudi. Na waila wa se hepaisowako Dius yodi kaidui yo yodi kaikai gogodiyao kaideulidi kabikabidi hesabadi.
Na Yesu ye hededelau heyayai tauhaidi wa udiyedi ye wane, “Paku ne waila unai kwa hemwayaudi”, ede se inihemwayaudi.
Kabo ye wane, “Kabo gagilina kwa yaihai na kwa bahelae kaikaigogo tauloinaena unai.”
Siya kabo se bahelae na waila ye hemala waina wa ye numatonogi. Yodi kabayaina meta nige kabina ye kata, na yona heyayai tauhaidi mo se bom kabina se kata. Kabo kaikaigogo tauloinaena wa tautawasola loheyana ye yoganeiyama 10 na ye hededelau unai ye wane, “Yoda kabikabi kabina ku katakalili, meta waina namwanamwana ta mosebagunai taumana udiyedi. Na huyana se numa se lau na nige gonowana ginauli hesau kamnana se lapulobai kabo waina maisana gagilina ta moseidi. Na idohagi to waina namwanamwakalilina ta ku hemulitayama?”
11 Teina ta meta laulau gigigigibwalina bagubagunakalilina teha Galili unai magai hesana Kana unai Yesu ye ginauli. Na teina laulau ta unai iya kana kao saesaena mamohoina ye hemasalaha, unai yona hekahekatao iya se sunumai.
Yesu Numa Tabuna unai taulokulokune ye henakudi
12 Tawasola kaikaigogona mulinawai Yesu ma sinana, kana kahao yo yona hekahekatao wa se dobi Kapelenauma, na menai se miya mayadai hisa mo. 13 Kabo Dius tamowaidiyao yodi Taukiuli Henuwaisinina huyana ye hanahanauma, ede Yesu ye sae Yelusalema. 14 Na Numa Tabuna bakubakuna unai tamowai hekadi ye lobaidi siya bulumakau, mamoe yo bunebune se lokulokuneidi, yo siya moni taulaulauhedudu meta hatahata kabatulidi udiyedi se tutuli. 15 Yesu kabo maina udiyedi wipi ye ginauli na kabo Numa Tabuna bakubakuna wa unai tamowai, bulumakau yo mamoe maudoidi wa ye henakuhepesadi. Moni taulaulauhedudu yodi moni ye kuyaheꞌuludi yo yodi hatahata ye buidi. 16 Na ye hededelau bunebune taulokulokunedi wa udiyedi ye wane, “Manuwa ta kwa bahehepesadi! Idohagi to tamagu yona Numa Tabuna ta kwa hai ye hemala kabalokulokune numana!”
17 Na kabo yona hekahekatao kulikuli tabuna beyabeyana se nuwatui doha ye wane, “Yom Numa Tabuna ya gadosisikaliliyei, na unai kabo se heyababagau.” (Same 69:9)
18 Na Dius tauwoyaidi se hededelau Yesu unai se wane, “Laulau gigigigibwalina saha kabo ku ginauli kalimaiwai, na unai kabo kabina ka kata yom tanuwaga gigibwalina ta meta Yaubada unai ye laoma?”
19 Yesu ye hededebui ye wane, “Numa tabuna ta kwa lopagwaligwali, na mayadai haiyona unai kabo ya ginauliꞌuyoi.”
20 Na kabo Dius tauwoyaidi wa se hededebui se wane, “Teina Numa Tabuna ta meta bolimai badona 46 unai se ginauli. Idohagi to bena mayadai haiyona unai kabo ku ginauliꞌuyoi?” 21 Na Numa Tabuna Yesu ye hetahetalaꞌusei ta meta iya ye bom tauna. 22 Unai huyana Yesu ye boita na ye toloꞌuyo meta yona hekahekatao saha ye hededediko wa se nuwatuidi, ede kulikuli tabuna yo Yesu yona hedehedede wa se kawamamohoiyedi.
23 Huyana Yesu iya Yelusalema unai Taukiuli Henuwaisinina hesabana na menai laulau gigigigibwalidi ye ginaulidi wa meta tamowai gwaudi se kitadi, ede iya hesana unai se sunuma.
24 Na Yesu nige ye sunumaidi, matawuwuna tamowai maudoidi nuwadi kabidi ye katakalili. 25 Tamowai yodi nuwanuwatu se hededehemasalahadi Yesu unai o nige, iyamo kadi kao kabidi ye katako.