3
Yesu Nikodemo ye hekata
Yelusalema unai meta Paliseya tamowaina hesau, hesana ede Nikodemo, na iya hinage Sunedeli** Sunedeli kaniyona meta GLOSSARY unai ku hasili (↑Sunedeli). bodana tamowaina hesau.
Boniyai hesau unai ye lau Yesu kalinawai na ye wane, “Taulauhekata, kabim ka kata meta kowa taulauhekata Yaubada unai ku laoma. Laulau gigigigibwalidi ku ginaulidi wa nige tamowai hesau gonowana ye ginaulidi. Teina unai ye hemasalaha meta Yaubada iya maiyam.”
Yesu ye hededebui ye wane, “Ya hededemamohoi kalimwai, ena tamowai hesau nige labasi helabuina ye hai, meta nige gonowana Yaubada yona basileiya ye kita.”
Na Nikodemo ye hededelau Yesu unai ye wane, “Idohagi kabo tamowai tautaubadana ye luwuꞌuyo sinana bogana unai, na labasi helabuina ye hai?”
Yesu ye hededelau unai ye wane, “Ya hededemamohoi kalimwai, ena tamowai hesau nige labasi helabuina ye hai waila yo Yaluwa udiyedi, meta taba nige ye lusolalau Yaubada yona basileiya unai. Tamowai wawayao se labasidi buluma unai meta buluma mo maulina unai se miya, na Yaluwa meta gonowana mauli nige kana siga ye mosei kalidiwai. Kowa taba nige yogu hedehedede ta udiyedi ku siliyata doha wau ya wane, ‘Taba labasi helabuina kwa hai.’ Yaumai** Yaumai meta kalina Giliki unai kaniyona hesau hinage, iya ede yaluwa. ye towama kabo yasasana mo ta lapui, na nige kabina ta kata haedi ye laolaoma o haedi kabo ye laulau. Unai gonogonowana doha siya Yaluwa unai labasi helabuina tauhaina ne.”
Nikodemo ye henamaiꞌuyo ye wane, “Teina ta meta idohagi?”
10 Na Yesu ye wane, “Kowa meta Isalaela tamowaidiyao yodi laugagayo taulauhekataena, na idohagi to teina nuwanuwatu ta nige ku nuwatulobaidi? 11 Ya hededemamohoi kalimwai: Saha kabidi ka kata meta ka hedehededeidi, yo saha ka kitadi meta ka hededehemasalahadi kalimiuwai. Na iyamo yoma hedehedede ta nige kwa haidi. 12 Tanoubu ginaulidi ya hedehededeidi kalimiuwai, na nige kwa kawamamohoiyegau; na idohagi kabo kwa kawamamohoiyeigau taba galewa ginaulidi ya hedehededeidi? 13 Nige tamowai hesau ye sae galewa, na kesega mo galewa ne unai ye dobima, iya ede Tau Natuna. 14 Doha Mose mwata ye lausini balabalagaibu unai wa,** Numela 21:4-9 meta gonogonowana doha tenem kabo Tau Natuna hinage se lausini, 15 na unai tausunumaena maudoidi kabo mauli nige kana siga se lobai. 16 Matawuwuna Yaubada tanoubu ye gadosisikaliliyei, ede natukesekesegana ye mosegabaei. Unai kaiteya iya ye sunumaei, meta taba nige hekamkamna ye lobai, na mauli nige kana siga kabo ye hai. 17 Yaubada natuna ye hetamaliyama nige bena tanoubu ta tamowaidi ye hekilainodi, na bena ye gilihaidi. 18 Ena kaiteya Yaubada natuna ye sunumaei, meta Yaubada taba nige ye hegilu. Na kaiteya nige ye sunumaei, meta Yaubada iya ye hegilunonohaiyako, matawuwuna Yaubada natukesekesegana hesanawai nige ye sunuma. 19 Yaubada yona hekasa nuwanuwatuna ede doha teina: Mala wa ye laomako tanoubu ta unai, na tamowai yodi laulau meta se yababakalili, unai masigili se henuwakaliliyei na kabo mala. 20 Na kaiteyadi yodi laulau se yababa meta mala wa se subu, yo taba nige se laoma mala ne unai, matawuwuna nige se henuwa bena yodi baꞌaya se hemasalahadi.
21 Na kaiteyadi yodi laulau se dudulai meta se laoma mala ne unai. Na kabo tamowai maudoidi se kitadi meta saha se ginaulidi ne Yaubada ye henuwadi.”
Yowane Babatiso Yesu ye hededehemasalaha
22 Na kabo Yesu maiyana hekahekatao Yelusalema se laugabae se lau Yudeya magaina hesau unai. Menai se miya huyana ye katuloha, na Yesu ye hebahebabatiso. 23 Na Yowane meta teha hesau unai hinage ye hebahebabatiso. Na iya Aenona unai Salim dedekanawai, matawuwuna temenai waila lakilakina yo tamowai se bado se laolaoma bena se babatiso. 24 Tenem huyana ne unai Yowane sola nige se tole numatutugudu unai. 25 Yowane yona hekahekatao yo Dius tamowaina hesau Dius yodi lauheꞌaꞌa kabikabina debanaena se haikawayagala. 26 Ede se laoma Yowane unai na se wane, “Taulauhekata, tamowai wa maiyam Yolidani hali tanakawasina unai na ku hededehemasalahaꞌusei wa meta hinage ye hebahebabatiso, na tamowai maudoidi se laulau iya kalinawai.”
27 Yodi hedehedede wa unai Yowane ye hededebui ye wane, “Nige gonowana tamowai hesau paisowa ye haigaibui, na paisowa ye hai ne meta Yaubada ye mosei. 28 Yogu hedehedede wa komiu kwa lapuidiko na gonowana kwa hemamohoiyedi doha ya wane, ‘Yau nige Kelisona ede, na yau meta Yaubada ye hetamalibagunaigauma.’
29 Tautawasola waihiuna meta iya tautawasola loheyana yona. Na tautawasola loheyana tausaguina meta ye nayanaya yo ye lapulapui. Na huyana tautawasola loheyana kalinana ye lapui meta ye gwauyalakalili. Tenem gwauyala ne meta yau yogu, matawuwuna tautawasola loheyana ede ye masalahako. 30 Iya hesana meta bena ye saekalili, na yau hesagu bena ye dobi.
31 Iya galewa ne unai ye dobima wa meta tamowai maudoidi ye saedikwaidi. Na kaiteya tanoubu ta unai ye tubuma** Na kaiteya tanoubu ta unai ye tubuma: Tausonosonoga hekadi yodi nuwatu meta teina hedehedede ta iya Yowane Babatiso hedehededena. Na hekadi yodi nuwatu meta hedehedede ne ye lau tanoubu tamowaidi maudoidi hedehedededi. meta tanoubu ta yona, yo yona hedehedede doha tanoubu ta tamowaina. Na galewa ne unai taudobima wa meta tamowai maudoidi ye saedikwaidi. 32 Saha ye kitadi yo ye lapuidi wa ye hededehemasalahadi. Na iyamo nige hesau ye lapulau yona hedehedede wa udiyedi. 33 Na kaiteyadi yona hedehedede wa se hai meta se hemamohoiyei ede Yaubada yona hedehedede wa ye mamohoi. 34 Matawuwuna Yaubada Keliso ye hetamaliyama yo Yaluwa Tabuna unai iya ye hemwayaukaliliyei, ede Yaubada yona hedehedede ye hededehemasalahadi. 35 Tamana meta Natuna ye gadosisiyei, unai ginauli maudoidi ye tolegabaeidi iya nimanawai. 36 Na kaiteya iya Natuna ne ye kawamamohoiyei meta mauli nige kana siga ye hai, na kaiteya iya Natuna ne ye subu, taba nige mauli nige kana siga ye hai na Yaubada yona kouyalayala unai ye miya.”

**3:1: Sunedeli kaniyona meta GLOSSARY unai ku hasili (↑Sunedeli).

**3:8: Yaumai meta kalina Giliki unai kaniyona hesau hinage, iya ede yaluwa.

**3:14: Numela 21:4-9

**3:31: Na kaiteya tanoubu ta unai ye tubuma: Tausonosonoga hekadi yodi nuwatu meta teina hedehedede ta iya Yowane Babatiso hedehededena. Na hekadi yodi nuwatu meta hedehedede ne ye lau tanoubu tamowaidi maudoidi hedehedededi.