6
Yesu tamowai 5,000 ye hekaidi
(Mataiyo 14:13-21, Maleko 6:30-44, Luka 9:10-17)
Mayadai hisa se laoko mulidiwai Yesu ye gelu waga hesau unai na Galili Gabwana unai ye kawasi ye lau hali sanakawasina unai. (Na teina waila ta hesana hesau ede Tibeliya Gabwana). Na yona kabalau maudoidi ne udiyedi meta bodalakilaki se hemuhemuliwatani, matawuwuna ede laulau gigigigibwalidi ye ginaulidi taukasikasiyebwa udiyedi wa se kitadiko. Kabo Yesu ye sae kuduli hesau unai, na temenai yona hekahekatao maiyanao se tuli. Na Dius yodi Taukiuli Henuwaisinina huyana meta ye hanahanaumako.
Na Yesu ye kaikewalau meta bodalakilaki ye kitadi se laolaoma hesabana, ede Pilipo ye henamaiyei ye wane, “Haedi kabo pwalawa ta hemaisa na boda ne ta hekaidi?” Na yona henamai ta unai meta bena Pilipo ye laukita, na kabina ye katako meta saha kabo ye ginauli.
Pilipo ye hededebui ye wane, “Taba moni lakina denali 200** Denali 200 unai gonowana tamowai 2,000 kadi kai se hemaisadi mayadai kesega hesabana. unai pwalawa ta hemaisa, meta nige gonowana kabo tamowai kesega kesega kana teha gagilina mo ye hai.”
Na kabo yona hekahekatao wa hesauna hesana Andeleya, Simona Petelo kana kaha wa, ye hededelau Yesu unai ye wane, “Wawaya loheya hesau inai, na bali pwalawadi haligigi yo yama gagilidi labui ede kalinawai. Na idohagi udiyedi kabo bodalakilaki ta ta hekaidi?”
10 Menai meta lagaulakilaki ye kini na kabatulidi se namwakalili, ede Yesu ye wane, “Kwa hededelau tamowai ne udiyedi na se tulidobi lagau ne unai.” Na tautuli ne bodana wa luwadi ne unai meta loheloheyao badodi ede 5,000. 11 Kabo Yesu pwalawa wa ye haidi na ye lautoki Yaubada unai, na ye soiyeidi taututuli wa udiyedi. Yo hinage yama wa ye haidi na ye soiyeidi. Na yodi nowonowoiyena kadi pwalawa yo yama se haidi, na maudoidi wa kabo kai lakilakina se kai.
12 Se kaikai ye lau ee kadi siga bogadi wa se sese. Kabo Yesu ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi ye wane, “Kaitole maudoina ne kwa tanogogoi, na tabu kwa gabagabagaibuidi.” 13 Unai pwalawa haligigi wa taukaidi wa udiyedi kaitole maudoina se tanogogoi, ede bosa badona saudoudoi-labui se hemwayaudi. 14 Na laulau gigigigibwalina Yesu ye ginauli tamowai wa se kita ede se wane, “Mamohoi, peloweta ta nayanayaꞌusei bena kabo ye laoma tanoubu ta unai wa,** Peloweta ta nayanayaꞌusei ne hedehededena meta Dutelonomi 18:15unai. iya ede teina.”
15 Yesu ye nuwatulobai meta kabo se muyowui bena se hetolo yodi wasawasa, unai ye laugabaedi na ye bom ye sae kuduli wa tehana hesau unai.
Yesu ye laulau Galili Gabwana kewana unai
(Mataiyo 14:22-27, Maleko 6:45-52)
16 Ye meimeilahi ede yona hekahekatao se dobi Galili Gabwana unai, 17 na waga hesau unai se gelu bena se kawasilau Kapelenauma. Ye masigiliko, na Yesu sola nige ye laoma udiyedi. 18 Yaumai lakilakina ede ye towatowa, unai gabwa wa ye wowoli. 19 Na se yale se lau keda lohana doha maela haiyona o hasi, na kabo Yesu se kita Gabwa wa kewana unai ye laolaoma waga wa hesabana. Ede se matausikalili. 20 Na ye hededelau udiyedi ye wane, “Tabu kwa matamatausi. Yau Yesu.” 21 Unai se henuwa bena taba ye gelu waga wa unai, na nige bayaona na waga wa ye dunasae yodi kabalau magaina wa unai.
Yesu iya ede mauli pwalawana
22 Mala ye tom ede boda se laugabaeꞌuseidi Galili Gabwana hali sanakawasina ne unai wa se nuwatulobai meta meimeilahi wa unai waga kesega mo se kita menai, na Yesu yona hekahekatao se bom mo waga wa unai se gelu se lau, na Yesu nige maiyadi. 23 Kabo waga hekadi magai Tibeliya unai se laoma na se dunasae Guiyau yona lautoki kabaginaulina yo boda pwalawa yodi kabakaina magaina wa dedekanawai. 24 Na huyana boda wa se nuwatulobai meta Yesu maiyanao hekahekatao wa nige menai, ede waga wa udiyedi se gelu na se lau Kapelenauma Yesu se wasenei.
25 Na Gabwa hali sanakawasina wa unai se lobai ede se henamaiyei se wane, “Labi, kaiuyana ku laoma?”
26 Yodi henamai wa Yesu ye bui ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuwai: Kwa wasewaseneigau ta meta nige laulau gigigigibwalidi kwa kitadi wa debadiwai, na pwalawa kwa kaidi na bogamiu se sese wa debadiwai. 27 Tabu kwa paisowa kai pwasapwasana mo hesabana, na bena hinage kwa paisowa kai miyatahitahina hesabana. Iya kabo mauli nige kana siga ye leyawa. Teina kai ta kabo Tau Natuna ye leyawa, matawuwuna Tamana Yaubada gigibwali ye moseyako kabo gonowana kai ta ye leyawa.”
28 Na kabo se henamaiyei se wane, “Idohagi na kabo Yaubada yona paisowa ka ginauli?”
29 Yesu ye hededebui ye wane, “Yaubada saha ye henuwagomiu bena kwa ginauli ede teina: Yona lauhetamali tamowaina ne kwa sunumaei.”
30 Na se henamaiꞌuyo se wane, “Laulau gigigigibwalina saha ku ginauli ka kita na unai kabo ka kawamamohoiyeigo? Saha kabo ku ginauli? 31 Kama kulutubuwao meta balabala wa unai ‘mana’ se kai doha kulikuli tabuna unai se kuliyako se wane, ‘Iya** Iya ne meta Mose, matawuwuna Dius tamowaidi yodi nuwatu meta Mose balabala unai mana ye moseidi kadi kulutubuwao udiyedi, doha lausoisoi 32 unai ta hasili. meta galewa pwalawana ye moseidi se kai.’ ” (Same 78:24)
32 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuwai: Galewa pwalawana meta Mose iya nige ye leyawa, na Tamagu iya galewa pwalawana mamohoina tauleyawana ede. 33 Kaiteya galewa ne unai ye dobima na mauli ye mosei tanoubu ta udiyedi, iya meta pwalawa Yaubada unai ye laoma.”
34 Kabo se wane, “Taubada, pwalawa ta bena huya badobado kamai ku haihaiyama.” 35 Ede Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yau mauli pwalawana ede. Na kaiteya ye laoma kaliguwai meta taba nige ye hasali, yo kaiteya ye sunuma kaliguwai taba nige gadona ye magu. 36 Na ya hededeyako kalimiuwai meta laulau gigigigibwalidi ya ginaulidi wa kwa kitadiko, na iyamo nige kwa kawamamohoiyeigau. 37 Na kaiteyadi tamagu ye ledima, siya kabo se laoma kaliguwai. Na taulaoma kaliguwai ne, meta taba nige ya subudi. 38 Matawuwuna yau galewa ne unai ya dobima, meta nige bena yau yogu nuwatu ya ginauli, na Tamagu tauhetamaligau yona nuwatu mo bena ya ginaulidi. 39 Na tauhetamaligau yona nuwatu ede teina: Kaiteyadi ye ledima kaliguwai, meta tabu hesauna ya hetaukwadalele, na hekasa mayadaina unai maudoidi kabo boita unai ya hetoloꞌuyoidi. 40 Na Tamagu yona nuwatu ede bena siya kaiteyadi taukitalau Natuna unai yo se sunumaei, meta mauli nige kana siga kabo se lobai, yo hekasa mayadaina unai kabo ya hetoloꞌuyoidi.”
41 Teina unai Dius tamowaidi hekadi se hetalapili, matawuwuna Yesu ye wane, “Yau pwalawa mamohoina ede galewa ne unai ya dobima.” 42 Ede se wane, “Teina tamowai ta, iya meta Yesu, Yosepa natuna, tamana yo sinana meta kabidi ta kata. Na idohagi to ye wane, ‘Yau galewa ne unai ya dobima’?”
43 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Saha ya hedededi ta udiyedi tabu kwa hetahetalapili. 44 Taba nige tamowai hesau ye laomagaibu kaliguwai, na Tamagu tauhetamaligau kabo ye laeyama kaliguwai, na huyagehena ne unai kabo ya hetoloꞌuyoi. 45 Doha peloweta hesau ye kuliyako ye wane, ‘Yaubada kabo tamowai maudoidi ye hekatadi.’ (Aisaiya 54:13) Na kaiteyadi se lapulau Tamagu unai yo se nuwatuwatani, kabo se laoma kaliguwai. 46 Nige tamowai hesau Tamagu ye kita, na Yaubada unai taudobima ta, iya ye bom mo Tamana ye kita. 47 Ya hededemamohoi kalimiuwai: Kaiteya ye sunuma kaliguwai meta iya mauli nige kana siga ye hai. 48 Yau mauli pwalawana ede. 49 Kami kulutubuwao balabala unai wa mana se kai, na iyamo maudoidi se boitageheko. 50 Na yau pwalawana ede galewa ne unai ya dobima, na kaiteya pwalawa ta ye kai meta taba nige ye boita.
51 Yau pwalawa maumaulina ede, galewa ne unai ya dobima. Ena tamowai hesau teina pwalawa ta ye kai, mauli nige kana siga kabo ye hai. Teina pwalawa ta iya ede yau bulumagu ta, kabo ya mosegabaei tanoubu ta tamowaidiyao yodi mauli hesabana.”
52 Na kabo Dius tamowaidi se hetahetalapiliꞌuyoidi se wane, “Idohagi na kabo teina tamowai ta bulumana ye leyama ta kai?” 53 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuwai: Ena Tau Natuna bulumana nige kwa kai yo kwasinana nige kwa numa, taba nige mauli kwa hai. 54 Na kaiteya bulumagu ye kai yo kwasinagu ye numa, iya meta mauli nige kana siga ye hai na huya gehena unai yau kabo ya hetoloꞌuyoi. 55 Matawuwuna yau bulumagu ta, iya kai mamohoina yo kwasinagu ta numanuma mamohoina ede. 56 Na kaiteya bulumagu ye kai yo kwasinagu ye numa, iya kabo ye miyakesegai yau kaliguwai, yo yau kabo ya miya iya kalinawai. 57 Tamagu tauhetamaligau wa, iya mauli wuwuna na iya unai yau ya maumauli, na kaiteya bulumagu ne unai ye kaikai yo kwasinagu ne unai ye numanuma, kabo ye mauli yau debaguwai.
58 Na pwalawa ta galewa ne unai ye dobima iya ede yau. Teina pwalawa ta meta udoikalili, nige doha kami mumugao se kaiꞌusei wa. Siya mana se kai, na iyamo se boita. Na kaiteya teina pwalawa ta ye kai kabo mauli nige kana siga ye hai.”
59 Yesu hedehedede maudoidi ta ye hedededi huyana Kapelenauma unai sunago kalonawai ye lauhekata.
Yesu yona hekahekatao gwaudi iya se laugabaei
60 Yona hekahekatao gwaudi** Yona hekahekatao gwaudi, siya ede Yesu tauhemuhemuliwatanina maudoidi, na lausoisoi ta unai Yowane ye kataidi, Yesu yona hekahekatao. hedehedede wa se lapui ede se wane, “Teina lauhekata ta ye pilipilikalili. Kaiteya gonowana ye miyawatani?” 61 Yesu kabina ye kata meta yona hekahekatao wa se hetahetalapili, ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Teina hedehedede ta se hetausiꞌolologomiu? 62 Na yomi nuwanuwatu kabo doha saha, ena taba Tau Natuna kwa kita ye seuyo yona kabalaoma ne? 63 Yaluwa Tabuna iya mauli tauleyawana ede, buluma nige gonowana mauli ye leyawa. Na hedehedede ya hedededi kalimiuwai ta, meta Yaluwa mauli tauleyawana unai se laoma na mauli se leyawa. 64 Na komiu luwamiu ne unai hekadi meta nige se sunumaeigau.” Yesu ye hedede doha tenem matawuwuna huya bagubagunana unai na ye laoma meta kabidi ye katako kaiteyadi kabo nige se sunumaei yo hinage kaiteya kabo kana tauwalohai ede.
65 Kabo Yesu ye hedehededeꞌuyo ye wane, “Tamowai hekadiyo meta nige yodi sunuma, unai ede ya hededelaowako kalimiuwai meta nige gonowana tamowai se bom yodi nuwanuwatuyena na se laoma kaliguwai, kana sigana ena Tamana ye talamyeidi kabo se laoma kaliguwai.”
66 Teina hedehedede ta mulidiwai meta yona hekahekatao gwaudi se kaiyawasi na nige se hemuliwataniꞌuyoi.
67 Kabo Yesu ye hededelau yona hekahekatao saudoudoi-labui wa udiyedi ye wane, “Na komiu hinage kwa henuwa bena kwa laugabaegau?” 68 Ede Simona Petelo ye hededebui ye wane, “Guiyau, kabo ka lau kaiteya unai? Kowa ku bom mo mauli nige kana siga hedehedededi wa kalimwai. 69 Ka kawamamohoiyeigo yo kabim ka kata meta kowa Tabuna, Yaubada unai ku laoma.”
70 Na Yesu ye hededebui ye wane, “Komiu saudoudoi-labui ta ya kaisunuwaigomiu, na iyamo luwamiu ne unai meta kesega iya diyabolo yona taupaisowa.” 71 Teina unai Yesu meta Simona Isakaliyota** Isakaliyota kaniyona meta magai Kaliyota tamowaina. Isalaela unai magai labui hesadi Kaliyota. Na Yudasi yona kabalaoma magaina ede teha Yudeya unai, magai Hebelona unai ta lau teha yawana, keda lohana nuwana 16 kilomita. natuna Yudasi ye hetahetala. Iya saudoudoi-labui wa hesau, na muliwai kabo iya Yesu kana ye walohai.

**6:7: Denali 200 unai gonowana tamowai 2,000 kadi kai se hemaisadi mayadai kesega hesabana.

**6:14: Peloweta ta nayanayaꞌusei ne hedehededena meta Dutelonomi 18:15unai.

**6:31: Iya ne meta Mose, matawuwuna Dius tamowaidi yodi nuwatu meta Mose balabala unai mana ye moseidi kadi kulutubuwao udiyedi, doha lausoisoi 32 unai ta hasili.

**6:60: Yona hekahekatao gwaudi, siya ede Yesu tauhemuhemuliwatanina maudoidi, na lausoisoi ta unai Yowane ye kataidi, Yesu yona hekahekatao.

**6:71: Isakaliyota kaniyona meta magai Kaliyota tamowaina. Isalaela unai magai labui hesadi Kaliyota. Na Yudasi yona kabalaoma magaina ede teha Yudeya unai, magai Hebelona unai ta lau teha yawana, keda lohana nuwana 16 kilomita.