7
Yesu kana kahao nige yodi sunuma
Saha se tubu ta mulidiwai kabo Yesu ye tautakikili Galili magaidiyao udoiꞌudoi udiyedi. Yona nuwatu bena tabu ye laulau Yudeya, matawuwuna temenai Dius tauwoyaidi iya se nayanayaei bena kabo se unui. Na Dius yodi Gwau Miyaidi Henuwaisinina** Gwau Miyaidi Henuwaisinina meta Dius yodi gwauyala saesaena hesau (↑Gwau Miyaidi Henuwaisinina). huyana ye hanahanauma, ede Yesu kana kahao se hededelau unai se wane, “Kowa taba ku lau Yudeya, na temenai laulau gigigigibwalidi kabo ku ginaulidi na yom hekahekatao se kitadi. Ena tamowai hesau ye henuwa bena tamowai maudoidi iya kabina se kata, meta saha ye ginaginaulidi ne taba nige ye ginauli wadawadamyena. Ena kowa laulau gigigigibwalidi ku ginaginaulidi, bena ku hemasalahaꞌuyoigo na tamowai maudoidi se kitago.” Yodi hedehedede wa kaniyona ede iya nige se kawamamohoiyei.
Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yau yogu huya sola nige ye lage bena taba ya lau. Na komiu meta huya maudoina udiyedi gonowana kwa lau. Tanoubu ta tamowaidiyao taba nige gonowana se subugomiu, na yau meta se subugau, matawuwuna laulau saha se ginaulidi wa ya hededehemasalahadi meta laulau ta se yababa. Komiu kwa lau gwauyala ne unai, na yau taba nige ya lau, matawuwuna yogu huya dudulaina sola nige ye lage.”
Teina doha ye hedehedede na ye miyamiya teha Galili unai. 10 Iyamo huyana kana kahao wa se laoko gwauyala ne hesabana, kabo iya hinage ye lau, na yona lau ne unai meta tamowai nige kabina se kata. 11 Na gwauyala ne unai Dius tauwoyaidi Yesu se wasewasenei na se henahenamai se wane, “Tamowai wa, iya ede haedi?”
12 Boda maudoidi iya se hetahetalagadigadiguguyei. Hekadi se wane, “Iya tamowai namwanamwana.” Na hekadi se wane, “Nigele! Iya boda taulupolupoidi.” 13 Na iyamo nige tamowai hesau ye bom yona nuwanuwatu ye hededehemasalahadi boda kalidiwai, matawuwuna ede siya Dius tauwoyaidi wa se matausiyedi.
Gwau Miyaidi Henuwaisinina unai Yesu ye lauhekata
14 Yesu ye miyamiya wadawadamyena ye lau ee gwauyala mayadaidi duwaduwalidi unai, na kabo Yesu ye mwalaesae Numa Tabuna bakubakuna unai na ye hetubu ye lauhekata. 15 Ede Dius tauwoyaidi se siliyata na se wane, “Teina tamowai ta kulikuli tabudi nige se hekata. Na idohagi to kabidi ye katakalili?”
16 Yesu ye hededebui ye wane, “Yogu lauhekata ta nige yau ya bom yogu nuwatu, na tauhetamaligauma yona nuwatu. 17 Ena tamowai hesau ye henuwa bena Yaubada yona nuwatu ye miyawatani, kabo gonowana yogu hedehedede ta ye nuwatulobaidi meta ya bom yogu lauhekata o Yaubada yona lauhekata. 18 Ena tamowai hesau ye bom yona nuwanuwatu unai ye hedehedede, meta ye henuwa bena taba tamowai iya se hededetausaei. Na yau yogu nuwatu ede bena tauhetamaligauma wa tamowai se hededetausaei. Unai ya hedehededemamohoi, na nige ya kaikailupolupo. 19 Mose laugagayo ye leyawa, na nige tamowai hesau luwamiuyena laugagayo ta maudoidi ye miyawatanidi. Na ye saha to kwa henuwa bena kwa unuigau?”
20 Boda wa se hededebui se wane, “Yaluwa yabayababana ye luwuigo. Kaiteya ye henuwa bena ye unuigo?” 21 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Laulau gigigigibwalina kesega ya ginauli Sabati mayadaina unai na maudoimiu kwa siliyata. 22  Sola pelitome kabikabina kwa nuwatui: Mose pelitome kabikabina ye hekatagomiu, na kabina kwa kata meta nige Mose unai ye laoma, na kada mumugao udiyedi ye laoma. Na komiu Mose yona lauhekata wa kwa ginauliwatani** Pelitome laugagayona meta wawaya labalabahauhauna yona mayadai hehaligigi-haiyonana unai se hepelitome (Genese 17:10-14 yo Lewitikasi 12:3). meta huya hekadi mayadai Sabati unai kwa hepehepelitome. 23 Mayadai Sabati unai tamowai kwa hepelitomedi, na yomi nuwatu bena tabu Mose yona laugagayo kesega kwa utusi. Na yau meta mayadai Sabati unai tamowai hesau yaluwana yo tauna ya henamwanamwadi. Na ye saha to kwa koipiliyegau? 24 Tabu ginauli kadi kao mo udiyedi kwa kitadi na yomi hekasa kwa ginaginaulidi, na yomi hekasa bena se dudulai.”
Dius tamowaidiyao yodi nuwapwanopwano
25 Na Yelusalema tamowaidiyao hekadi se hedede se wane, “Teina tamowai ta meta se wasewasenei bena taba se unui. 26 Na ye laoma ede boda matadiwai ye hedehedede, na idohagi to tauwoyaeda nige saha hesau se ginauli kalinawai? Nuwana kabina se kata meta iya Keliso? 27 Na teina tamowai ta yona kabalaoma meta kabina ka katako. Taba iya Keliso meta yona kabalaoma nige gonowana tamowai hesau kabina ye kata.”
28 Yesu sola Numa Tabuna bakubakuna wa unai ye laulauhekata na ye kalinalakilaki ye wane, “Kabigu kwa katako yo yogu kabalaoma hinage kabina kwa katako. Iyamo ya laoma ta meta nige yau ya bom yogu nuwatuwai, na tauhetamaligauma ne meta iya mamohoina. Na iya nige kabina kwa kata, 29 na yau meta kabina ya kata, matawuwuna ede iya unai ya laoma yo iya hinage ye hetamaligauma.”
30 Kabo Yesu bena se kabihekahini, na iyamo nige tamowai hesau ye kabilau unai, matawuwuna yona huya sola nige ye lage. 31 Na boda wa luwadi ne unai meta tamowai gwaudi Yesu se sunumaei na se wane, “Huyana Keliso ye lagema meta yona laulau gigibwali ne se bado na kabo teina tamowai ta? Nigele! Nuwana teina iya Keliso ye lagemako ede.
Yesu tauhaina se hetamalidi
32 Bodalakilaki wa Yesu yona gigibwali wa se hetahetala, na Paliseya tamowaidiyao yodi hedehedede wa se lapui ede maiyadiyao kaitalasam tauwoyaidi kabo Numa Tabuna taukitahetetena hekadiyo se hetamalidi se lau bena Yesu se hai na se laeyama kalidiwai.
33 Yesu yona lauhekata ye tubei ye wane, “Huyakubwakubwa mo yau kabo maiyamiu na kabo ya uyo tauhetamaligauma wa unai. 34 Komiu kabo kwa waseneigau, na taba nige kwa lobaigau, yo komiu nige gonowana kwa laoma yogu kabamiya ne unai.”
35 Dius tauwoyaidi se bom se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Teina tamowai ta kabo haedi ye laulau, unai taba nige ta lobai? Nuwana kabo ye lau kehadao se haimiyamiyaidi Giliki tamowaidiyao luwadiyena wa udiyedi, na menai kabo Giliki tamowaidiyao ye hekatadi? 36 Yona hedehedede ta kaniyodi ede saha, doha ye wane, ‘Komiu kabo kwa waseneigau, na taba nige kwa lobaigau. Yo komiu nige gonowana kwa laoma yogu kabamiya ne unai.’?”
Waila maumaulina bonobonowasina
37 Gwau Miyaidi Henuwaisinina mayadaina gehegehena yo saesaena unai kabo Yesu ye tolo na kalinana lakilakina unai ye wane, “Ena tamowai hesau gadona ye magu, meta bena ye laoma kaliguwai kabo waila ye numa. 38 Doha peloweta hesau kulikuli tabuna unai ye kuliyako ye wane, ‘Ena kaiteya ye sunuma kaliguwai, kabo iya unai waila maumaulina ye bonobonowasima.’ ”** Waila maumaulina: Hedehedede ye hetala ta meta nige kabina ta kata haedi ye hai. Buka Bagubagunana unai ma hisa waila maumaulina se hedehededei, doha Aisaiya 44:3-4 yo 58:11, Yelemaiya 2:13, 17:13, yo Sakaliya 14:8 udiyedi. Waila maumaulina meta tamowai tauhemaulidi yo tausaguidi yo Yaubada yona hesaguhai heyaheyasonina.
39 Teina hedehedede ta, “waila maumaulina”, meta Yesu Yaluwa Tabuna hedehededena ye hedehededei. Na kaiteyadi Yesu se sunumaei kabo Yaluwa ne se hai. Huyana ne unai meta Yaluwa wa sola nige se hai, matawuwuna ede Yesu kana kao saesaena mamohoina Yaubada sola nige ye hemasalaha.
Boda wa se hekasa matawuwuna ede Yesu
40 Boda wa teina hedehedede ta se lapui ede hekadi se wane, “Mamohoi, teina tamowai ta meta iya Peloweta** Peloweta se hetala ta meta Mose ye hededenonohai kabo ye laoma huya gehegehedi mayadaidi ne udiyedi (Dutelonomi 18:15). wa.” 41 Hekadi se wane, “Teina Keliso wa”, na hekadi se wane, “Nige. Kabina ka katako meta Keliso taba nige Galili unai ye laoma. 42 Na kulikuli tabuna unai ye hemasalaha meta Keliso ne iya wasawasa Dawida kana isimulita hesau na Dawida yona magai Betelehema unai kabo ye laoma.” 43 Unai tamowai wa se hebodalabuiyedi Yesu debanaena. 44 Na hekadi se henuwa bena se kabihekahini, na iyamo nige tamowai hesau ye kabilau Yesu unai.
Dius tauwoyaidi Yesu nige se sunumaei
45 Numa tabuna taukitahetetena wa Yesu yona hedehedede wa se lapuidi ede se uyo taukaitalasam tauwoyaidi yo Paliseya tamowaidiyao wa udiyedi. Kabo tauwoyawoya wa se henamailau udiyedi se wane, “Matawuwuna saha to iya nige kwa hai na kwa woyaiyama?” 46 Keda taukitahetetena wa se hededelau udiyedi se wane, “Sola nige tamowai hesau yona hedehedede ka lapui doha iya.” 47 Paliseya tamowaidiyao wa se hededelau udiyedi se wane, “Nuwana komiu hinage ye lupohaigomiu? 48 Tauwoyawoya maudoidi yo hinage kai Paliseya meta nige hesau tamowai me ye sunumaei. 49 Nigekalikalili! Na teina boda ta meta Mose yona laugagayo nige kabina se kata, unai Yaubada yona hededeheyababa kabo ye talu kalidiwai.”
50 Na Nikodemo, iya nabada wa unai ye lau Yesu ye kita wa yo iya tauwoyawoya ne kadi kaha hesau, iya ye hededelau udiyedi ye wane, 51 “Yoda laugagayo ye hedede meta taba nige tamowai hesau ta hegilugaibui, na bena ta lapulau unai yo saha ye ginauli wa wasana ye hedede ta lapubagunaei, na kabo ta nuwatuhekasa.” 52 Ede se hededebui se wane, “Nuwana kowa hinage Galili unai ku laoma? Kulikuli tabuna bena ku hasilinamwanamwaei, na kabo unai ku lobai meta taba nige peloweta hesau Galili unai ye laoma.” 53 Na kabo maudoidi wa se dahalaigwaligwali se lau yodi numa.

**7:2: Gwau Miyaidi Henuwaisinina meta Dius yodi gwauyala saesaena hesau (↑Gwau Miyaidi Henuwaisinina).

**7:22: Pelitome laugagayona meta wawaya labalabahauhauna yona mayadai hehaligigi-haiyonana unai se hepelitome (Genese 17:10-14 yo Lewitikasi 12:3).

**7:38: Waila maumaulina: Hedehedede ye hetala ta meta nige kabina ta kata haedi ye hai. Buka Bagubagunana unai ma hisa waila maumaulina se hedehededei, doha Aisaiya 44:3-4 yo 58:11, Yelemaiya 2:13, 17:13, yo Sakaliya 14:8 udiyedi. Waila maumaulina meta tamowai tauhemaulidi yo tausaguidi yo Yaubada yona hesaguhai heyaheyasonina.

**7:40: Peloweta se hetala ta meta Mose ye hededenonohai kabo ye laoma huya gehegehedi mayadaidi ne udiyedi (Dutelonomi 18:15).