8
Na kabo Yesu ye lau Olibe kudulina unaiye keno.
Waihiu ganawali unai se lobai na se woyaiyama Yesu unai
Na malatomtom gagilina hesauna unai ye uyo Numa Tabuna bakubakuna wa unai. Temenai tamowai gwaudi se tupagogoima iya unai, ede ye tuli na ye hekatadi.
Na laugagayo taulauhekataedi yo Paliseya tamowaidiyao waihiu hesau se woyaiyama. Iya meta se lobai maiyana loheya hesau se ganawali. Na boda matadiwai se hetolo. Kabo se hededelau Yesu unai se wane, “Taulauhekata, teina waihiu ta meta ka lobai maiyana loheya hesau se ganawali. Na Mose yona laugagayo unai ye wane sinesineo doha teina meta bena ta lauwekuidi. Na kowa kabo saha ku hedede?” Teina henamai ta se tole meta iya kabalaukitana, na saha ye hedede kalidiwai unai kabo iya se hegilu.
Na Yesu ye dunedobi na nimagigina unai bwatano wa unai ye hetubu ye kulikuli. Na se henamai se muyomuyou, ede ye toloꞌuyo na ye wane, “Kaiteya nige baꞌaya hesau kalimwai kabo weku ku hai na ku tuubagunaei waihiu ne unai.” Na ye dunedobi ye kulikuliꞌuyo bwatano wa unai.
Waihiu tauhegiluna wa Yesu yona hedehedede se lapui ede se hetubu se dalahai, kesega kesega tautaubadao se baguna ye lau ee maudoidi se dalahaigehe, na Yesu yo waihiu wa se bom se laugabaedi boda wa luwadiyena. 10 Na kabo Yesu ye dunetoloꞌuyo, na ye henamailau waihiu wa unai ye wane, “Waihiu, maudoidi wa haedi? Hesau ye hegilugo o nige?”
11 Waihiu wa ye wane, “Guiyau, nige hesau.” Ede Yesu ye hededelau unai ye wane, “Yau hinage nige ya hegilugo. Ku lau na tabu ku baꞌabaꞌayaꞌuyo.”
Yesu iya tanoubu ta malana ede
12 Na kabo Yesu ye hedehededeꞌuyo boda wa udiyedi ye wane, “Yau tanoubu ta malana ede. Ena tamowai hesau ye hemuliwatanigau, taba nige masigili unai ye laulau, na iya kabo mauli malana unai ye laulau.”
13 Paliseya tamowaidiyao se hededebui se wane, “Yom hedehedede ta udiyedi meta kowa ku bom ku hededehemasalahaꞌuyoigo, unai yom hedehedede ta meta nige mamohoidi.”
14 Yesu ye hededebui ye wane, “Mamohoi, yau ya hededehemasalahaꞌuyoigau, na iyamo hedehededegu ta meta mamohoidi. Matawuwuna ede kabina ya kata haedi ya laoma yo hinage haedi kabo ya lau. Na teina nuwanuwatu ta meta komiu nige kabidi kwa kata. 15 Komiu tamowai yodi sonoga udiyedi kabo tamowai kwa kitahekasadi, na yau meta nige tamowai hesau ya kitahekasa. 16 Na ena yau tamowai ya kitahekasadi meta yogu hekasa ne se dudulai, matawuwuna ede yau nige ya bom ya kitahekasadi, na tamagu tauhetamaligauma wa meta maiyagu. 17 Na komiu yomi laugagayo unai ye hededehemasalaha ye wane, ‘Tamowai labui nuwatu kesega se hededehemasalaha na se yaliyei meta hedehedede ne mamohoina.’ 18 Na yau ya bom ya hededehemasalahaꞌuyoigau yo tamagu tauhetamaligauma wa iya hinage ye hededehemasalahagau.”
19 Ede se henamaiyei se wane, “Kowa tamam ede haedi?” Yesu ye hededebui ye wane, “Komiu nige yau kabigu kwa kata yo hinage tamagu nige kabina kwa kata. Ena taba yau kabigu kwa kata meta hinage tamagu kabina kwa kata.”
20 Huyana ne unai Yesu Numa Tabuna bakubakuna unai na moni kabaꞌusaꞌusa kabatolena dedekanawai ye laulauhekata na teina hedehedede ta ye hedededi. Na iyamo iya nige se kabihekahini, matawuwuna ede yona huya meta sola nige ye lage.
Yesu yona boita ye hededehemasalaha
21 Na kabo yona hedehedede wa ye hededeꞌuyoidi kalidiwai ye wane, “Yau kabo ya laugabaegomiu, na kabo kwa wasewaseneigau, na yomi baꞌaya debadiwai kabo kwa mwaloi. Yau yogu kabalau ne meta komiu nige gonowana unai kwa lau.”
22 Teina unai Dius tauwoyaidi se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Idohagi, tamowai ta kabo ye bom ye unuiꞌuyoi? Nuwana teina unai ede ye wane, ‘Yogu kabalau ne meta komiu nige gonowana unai kwa lau’?”
23 Kabo Yesu yona hedehedede wa ye tubei ye wane, “Komiu tehadobidobi ta unai kwa laoma na yau galewa ne unai ya laoma. Komiu tanoubu ta unai kwa laoma, na yau meta nige tanoubu ta unai ya laoma. 24 Ya hededeyako kalimiuwai meta yomi baꞌaya debadiwai kabo kwa boita. Ena nige kwa kawamamohoiyeigau meta Yau ede Iya,** Yau ede Iya: Tausonoga gwaudi yodi nuwatu meta teina hedehedede ta kaniyona bena, Yau ede Yaubada. Na hisa mo yodi nuwatu bena kaniyona ede, Yau ede Keliso. mamohoikalili yomi baꞌaya debadiwai kabo kwa mwaloi.”
25 Ede se henamaiyei se wane, “Na kowa meta kaiteya?” Ye wane, “Yau huya badobado ya hededehemasalahaꞌuseigau wa. 26 Yau kaliguwai meta hedehededemiu se bado kabo udiyedi ya hegilugomiu. Na tauhetamaligauma wa meta mamohoina, yo saha ya lapuhaidi kalinawai meta ya hededegabaedi tanoubu tamowaidiyao kalimiuwai.” 27 Na iyamo nige se nuwatulobai meta iya Tamana ye hetahetala.
28 Ede Yesu ye wane, “Huyana Tau Natuna kwa lausini, metai kabo kwa kitalobai meta Yau ede Iya, yo yau nige saha hesau ya bom yogu nuwatu ya lauwatani na ya ginauli, na Tamagu saha ye hekatagau wa kabo ya hedededi. 29 Na tauhetamaligauma wa meta iya maiyagu. Iya taba nige ye laugabaegau, matawuwuna ede huya badobado laulau sahasahadi iya nuwana se henamwa meta ya ginaulidi.” 30 Teina doha Yesu ye hedehedede na tamowai gwaudi iya se sunumaei.
Yesu yona hekahekatao mamohoidiyao
31 Kabo Yesu ye hededelau Dius tamowaidi siya tausunumaena wa udiyedi ye wane, “Ena komiu yogu lauhekata ta kwa miyawatanidi, komiu meta yogu hekahekatao mamohoidi, 32 na mamohoina kabo kabina kwa kata yo mamohoina ne unai kabo yailihai kwa hai.”
33 Se hededebui se wane, “Kai Abelahama kana isimulitao, yo sola nige tamowai hesau ye haigai ka hemala yona heyayai tauhaina. Idohagi to kowa ku wane, ‘Komiu kabo yailihai kwa hai.’?” 34 Yesu ye hededeꞌuyo ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuwai: Baꞌaya tauginaginaulidi maudoidi siya meta baꞌaya yona heyayai tauhaidi. 35 Heyayai tauhaina meta iya nige kana tanuwaga yona numa ne bodana unai taumiyatahitahi, na numa ne tanuwagana natuna loheya meta iya numa ne bodana unai taumiyatahitahi ede. 36 Unai, ena Natuna ye yailihaigomiu, komiu kabo yailihai mamohoina kwa hai. 37 Kabimiu ya kata meta komiu Abelahama kana isimulitao. Iyamo kwa nonohakalili bena kwa koihemwaloigau, matawuwuna yogu lauhekata ta meta nige yodi kabamiya nuwamiu ne udiyedi. 38 Yau saha ya kita Tamagu unai ede ya hededehemasalahadi kalimiuwai, na komiu tamamiu saha ye hedehedededi kalimiuwai wa kwa ginaginauliwatanidi.”
Dius tamowaidiyao kadi kao mamohoidi Yesu ye hededehemasalahadi
39 Na se hededelau unai se wane, “Kai tamamai meta Abelahama.” Yesu ye hededebui ye wane, “Taba ena komiu Abelahama natunao, saha ye ginaulidi wa kabo kwa ginauliwatanidi. 40 Iyamo kwa henuwa bena kwa koihemwaloigau, na yau hedehedede mamohoina Yaubada unai ya lapui wa ya hedehedede kalimiuwai. Abelahama nige gonowana Yaubada yona tamowai hesau ye koihemwaloigaibui. 41 Komiu meta tamamiu yona laulau kwa ginaginauliwatanidi.”
Ede se hededelau unai se wane, “Kai nige ka tubusaema doha lobalobai, na tamamai kesega mamohoina ede Yaubada.” 42 Kabo Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ena taba Yaubada komiu tamamiu mamohoina, kabo kwa gadosisiyegau. Matawuwuna ede yau Yaubada unai ya laoma na ya dobima teinai ya miyamiya. Nige ya bom yogu nuwatuwai ya dobima, na iya ye hetamaligauma. 43 Matawuwuna saha to yogu hedehedede nige kwa lapulobaidi? Kaniyona ede yogu lauhekata ta nige gonowamiu bena kwa lapulau udiyedi. 44 Komiu tamamiu ede diyabolo, yo yona nuwatu yabayababadi kwa henuwa bena kwa ginauliwatanidi. Iya taukaiunu huyabagubaguna unai na ye laoma ee teina, yo iya hinage taukailupolupo, matawuwuna ede mamohoina wa nige kalinawai. Huyana ye hededelupolupo, meta iya kana kao mamohoina ye hemahemasalaha, matawuwuna ede iya taulaulaulupolupo, yo laulaulupolupo maudoidi tamadi ede iya. 45 Na komiu nige kwa kawamamohoiyegau, matawuwuna ede yau hedehedede mamohoidi ya hedehededeidi. 46 Hage, komiu luwamiu ne unai kaiteya gonowana ye hegilugau meta ya baꞌaya? Na ena hedehedede mamohoidi ya hedehedededi, ye saha to nige kwa kawamamohoiyeigau? 47 Na Yaubada yona tamowai meta saha Yaubada ye hedededi kabo ye lapuidi. Na komiu saha Yaubada ye hedededi meta nige kwa lapuidi, matawuwuna ede komiu nige iya yona tamowai.” 48 Kabo Dius tamowaidiyao wa se hededelau Yesu unai se wane, “Na kai ka hedede ta meta ye dudulai ka wane, kowa Samaliya tamowaina yo yaluwa yababana hesau ye luu kalimwai.”
Dius tamowaidiyao Yesu nige se kawamamohoiyei
49 Yesu ye hededebui ye wane, “Yaluwa yababana nige kaliguwai, na yau meta Tamagu ya hekasisiyei, na iyamo komiu nige kwa hekasisiyegau. 50 Yau nige hedebasaegau ya wasenei, na hesau meta hedebasaegau ne ye henuwa, na iya meta tauhekasa ede. 51 Ya hededemamohoi kalimiuwai: Ena kaiteya yogu hedehedede ye miyawatani, meta iya taba nige boita ye hekalo.”
52 Teina unai Dius tamowaidiyao se hededelau unai se wane, “Teina unai kabim ka kata meta yaluwa yababana luwam ne unai. Abelahama ye boitako doha hinage peloweta maudoidi, na iyamo ku hedede ku wane, ‘Ena kaiteya yogu hedehedede ta ye miyawatani, meta taba nige boita ye hekalo.’ 53 Na idohagi? Kowa bena ku saekalili na kabo tamamai Abelahama? Iya ye boitako, yo peloweta maudoidi hinage se boitako. Na yom nuwatu meta bena kowa kaiteya?”
54 Yesu ye hededebui ye wane, “Ena taba ya bom ya hedebasaeꞌuyoigau, meta yogu hedebasaeꞌuyoigau ne nige kaniyona, na tauhedebasaegau ede Tamagu. Na Tamagu ede kwa hedehedede meta komiu yomi Yaubada. 55 Na iyamo iya nige kabina kwa kata, na yau kabina ya kata. Yo ena taba ya wane bena iya nige kabina ya kata meta yau taulaulaulupolupo doha komiu. Yau meta kabina ya kata yo yona hedehedede ya miyawatanidi. 56 Tamamiu Abelahama ye henuwa bena yogu laoma mayadaina ne ye kita, na ye kitayako, ede ye gwauyalakalili.”
57 Kabo Dius tamowaidiyao wa se hededelau unai se wane, “Kowa sola nige yom bolimai 50, na idohagi to ku hedede bena Abelahama ku kitayako?”
58 Na Yesu ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuwai: Abelahama sola nige ye tubu na yau meta Yaubada maiyagu.” 59 Teina debanawai weku se haidi na Yesu bena se lauwekui, na ye taukenokenowadam na Numa Tabuna wa ye pesagabaei na ye lau.

**8:24: Yau ede Iya: Tausonoga gwaudi yodi nuwatu meta teina hedehedede ta kaniyona bena, Yau ede Yaubada. Na hisa mo yodi nuwatu bena kaniyona ede, Yau ede Keliso.