9
Yesu taumatagibugibuna matana ye helaladi
Huyana Yesu kedawai ye laulau meta tamowai hesau matagibugibuna ye kita. Tamowai ta huyalabasina unai meta matagibugibuna. Yona hekahekatao Yesu se henamaiyei se wane, “Tanuwaga, kaiteya yona baꞌaya debanawai na tamowai ta matana se gibu? Iya o tamana yo sinana yodi baꞌaya debadiwai?”
Yesu ye hededebui ye wane, “Teina tamowai ta o tamana yo sinana siya nige yodi baꞌaya debadiwai. Na huyalabasina unai meta matagibugibuna, bena unai kabo Yaubada yona kabikabi gigigigibwalina ye hemasalaha. Tauhetamaligauma yona paisowa mayadaiyena bena ta ginaulidi. Nige bayaona kabo ye masigili, na masigili ne unai nige gonowana tamowai hesau ye paisowa. Tanoubu ta unai yogu miya ta unai meta yau tanoubu ta malana ede.”
Yesu ye hedehededegehe ede ye kaisodobi bwatano ne unai na bwatano gagilina ye hebigabiga, na kabo ye hai na ye sausae taumatagibugibu wa matana wa udiyedi. Kabo ye hededelau unai ye wane, “Ku lau Silowama wailana kipuna unai matam ne ku deulidi.” (Silowama kaniyona ede hetamali.) Kabo tamowai wa ye lau matana wa ye deulidi, na ye uyoma meta matana wa se lalako.
Tamowai wa dedekanaena taumiya tamowaidiyao yo tamowai hekadi, huyabagubagunawai se kitayako meta iya taukaikaibwada, ede se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Tamowai ta, iya lahinaidi ye tutuli na ye kaikaibwadaꞌusi wa o udoi?” Na hekadi se wane, “Iya tamowaina ede.” Na hekadi se wane, “Nige! Kana kao ne meta doha iya.” Na iya ye bom mo ye hedehededehemasalahaꞌuyoi ye wane, “Yau tamowaina ede.”
10 Ede iya se henamaiyei, se wane, “Idohagi na matam ne se lala?”
11 Na ye hededelau udiyedi ye wane, “Tamowai hesau hesana ede Yesu ye kaiso bwatano ne unai, ye hebigabiga, kabo ye hai na ye sausae matagu ta udiyedi, na ye hededelaoma ede ya lau Silowama wailana kipuna unai ya deulidi. Unai ya lau matagu ta ya deulidi ede se lala.”
12 Kabo se henamaiyei se wane, “Tamowaina ede haedi?” Na ye wane, “Nige kabina ya kata.”
Paliseya tamowaidiyao taunamwanamwa wa se henahenamaiyei
13 Kabo huyabagubaguna unai tamowai matana se gibuꞌusi wa se woyalae Paliseya tamowaidiyao udiyedi. 14 Mayadaina Yesu bwatano ye hebigabiga na ye sausae tamowai matana udiyedi na se lala wa meta Sabati unai. 15 Na Paliseya tamowaidiyao se henamaiyei se wane, “Idohagi na matam ne se lala?” Tamowai wa ye hededebui ye wane, “Bwatano ye hai ye hesau matagu ta udiyedi na ya deulidi, ede se lala.”
16 Paliseya tamowaidi hekadi se wane, “Tamowai ne nige Yaubada unai ye laoma, matawuwuna iya mayadai Sabati nige ye hekasisiyei.” Na hekadi se wane, “Idohagi to baꞌaya tamowaina laulau gigigigibwalidi doha teina ye ginaulidi?” Ede menai Paliseya wa se hekasalabuiyedi, hekadi yodi nuwanuwatu udoi, yo hekadi yodi nuwanuwatu udoi.
17 Kabo Paliseya tamowaidiyao wa tamowai wa se henamaiyeiꞌuyoi se wane, “Tamowai kowa matam ne ye helaladi wa, ku hededehemasalaha kalimaiyena meta iya kaiteya! Hage, yom nuwanuwatu saha?” Tamowai wa ye wane, “Iya meta peloweta hesau.”
18 Na mahana ne unai Dius tauwoyaidi wa sola nige se kawamamohoi bena huyabagubaguna unai tamowai ne matana se gibu na muliyena kabo se lala, ede tamana yo sinana se tauwasaidima 19 na se henamaiyedi se wane, “Mamohoina teina tamowai ta iya natumiu? Na komiu kwa hedede bena huyalabasina unai meta matagibugibuna. Na idohagi to matana se lala?”
20 Tamana yo sinana wa se hededebui se wane, “Kabina ka kata meta iya kai natumai, yo hinage huyalabasina unai meta iya matagibugibuna. 21 Na idohagi na matana se lala yo kaiteya matana ne ye helaladi meta nige kabina ka kata. Na iya tamowai lakilakina, unai kwa henamaiyei kabo yomiu ye hedehedede.” 22 Tamana yo sinana doha teina se hedehedede matawuwuna ede Dius tauwoyaidi se matausiyedi. Matawuwuna tauwoyawoya wa se hededeyako meta kaiteya Yesu ye hededehemasalaha iya Keliso, kabo sunago unai se hepesa. 23 Teina debanawai ede tamana yo sinana se wane, “Iya tamowai lakilakina, unai hage kwa henamaiyei!”
24 Ede tamowai matana se lalako wa se yogaꞌuyoiyama na se hededelau unai se wane, “Bena Yaubada ku hekasisiyei na ku hededemamohoi! Kai kabina ka kata meta tamowai wa iya baꞌaya tamowaina.”
25 Na ye wane, “Yau nige kabina ya kata meta iya baꞌaya tamowaina o nige. Na saha kabina ya kata ede huyabagubaguna unai matagu se gibu, na teina huya ta meta matagu se lalako.”
26 Ede se henamaiyei se wane, “Saha ye ginauli kalimwai? Idohagi na matam ne ye henamwanamwadi?”
27 Na ye hededebui ye wane, “Teina ta ya hededeyako kalimiuwai, na nige kwa lapulau yogu hedehedede wa udiyedi. Matawuwuna saha to bena kwa lapuꞌuyoidi? Kwa henuwa bena kwa hemala iya yona hekahekatao?”
28 Kabo se hededeheyaheyababa se wane, “Kowa teina tamowai ta yona hekahekata, na kai meta Mose yona hekahekatao. 29 Kai kabina ka kata meta Yaubada ye hedehededelau Mose unai, na teina tamowai ta yona kabalaoma nige kabina ka kata.”
30 Kabo tamowai wa ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to komiu kwa nuwapwanopwano? Iya matagu ye helaladi, na iyamo nige kabina kwa kata meta haedi ye laoma. 31 Kita kabina ta kata meta Yaubada nige ye lapulapulau baꞌaya tamowaidiyao udiyedi, na ye lapulapulau tautabaꞌohuina yo yona nuwatu tauginaulidi udiyedi. 32 Huyabagubaguna unai ye laoma ee teina sola nige wasa hesau ta lapui meta tamowai hesau se labasi matagibugibuna na gonowana matana ne tamowai hesau ye kabihelalaꞌuyoidi. 33 Ena taba teina tamowai ta nige Yaubada unai ye laoma, taba nige gonowana laulau gigigigibwalidi doha teina ye ginaulidi.”
34 Yona hedehedede wa udiyedi ede se wane, “Huyana se labasigo ye laoma ee teina meta kowa yababa tamowaina, na idohagi to bena ku hekatagai?” Ede iya sunago unai se hepesa.
Tauwoyawoya yodi matagibugibu
35 Yesu wasa ye lapui meta tamowai wa sunago unai se hepesa, ede ye lau ye kita na ye henamaiyei ye wane, “Tau Natuna ku sunumaei?”
36 Tamowai wa ye henamai ye wane, “Guiyau, Tau Natuna ede kaiteya? Taba ku hekitagau, kabo ya sunumaei.”
37 Yesu ye hededelau unai ye wane, “Tamowaina ede ku kitayako. Iya ede teina maidam kwa hedehedede ta.”
38 Tamowai wa ye hedede ye wane, “Guiyau, ya sunuma!”, na Yesu ye tabaꞌohui.
39 Na kabo Yesu ye wane, “Hekasa hesabana ya laoma tanoubu ta unai, bena kaiteyadi matadi se gibu, kabo matadi se lala, na kaiteyadi matadi se lala, kabo matadi se gibu.”
40 Paliseya tamowaidi hekadi siya Yesu dedekanawai na yona hedehedede ta se lapui, ede se henamaiyei se wane, “Idohagi? Saha ku hedede? Kai matamai ta nige se gibu.”
41 Yesu ye hededebui ye wane, “Taba ena komiu matamiu se gibu, kabo nige yomi baꞌaya. Na komiu kwa hedede kwa wane, ‘Matamai se lala,’ unai yomi baꞌaya meta sola kalimiuwai.”