10
Yesu iya taukitaheteteda namwanamwana
Yesu yona hedehedede ye tubei ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuwai: Ena tamowai hesau mamoe yawoina ganana nige ye mwalae kawakedana unai, na tupwa hesau unai ye mwalaedikwa, meta iya taukabigaibu yo taukaiwahali. Kaiteyana kawakeda ne unai ye mwalaesae iya meta mamoe taukitahetetedi mamohoina ede. Kawakeda taukitahetetena kabo kawakeda guduna ye soke mamoe taukitahetetedi hesabana, yo mamoe ne se lapulapulau taukitahetetedi ne kalinana unai. Iya yona mamoe hesadi ye kataidi na ye woyahepesadi. Huyana yona mamoe ne ye woyahepesadi, meta ye bagunaedi na iya se hemuliwatani, matawuwuna iya kalinana kabina se katakalili. Taba nige tamowai udoi se hemuliwatani, na se wasabugabaei, matawuwuna ede kalinana nige kabina se kata.” Teina palabole ta Yesu ye hededegabaei, na kaniyona saha bena ye hekatadi wa meta nige se nuwatulobai.
Unai Yesu ye hededeꞌuyo ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuwai meta yau Yaubada yona mamoe yodi kawakeda ede, unai kabo se mwalaesae Yaubada yona mamoe yawoina ganana unai.** Mamoe yawoina ganana meta Yaubada yona basileiya heyaheyasonina, na mamoe meta tamowai heyaheyasonidi. Kaiteyadi se bagunama wa meta siya taukabigaibu yo taukaiwahali, na mamoe ne nige se lapulau udiyedi. Yau kawakedana ede. Kaiteyadi se laoma yau kaliguwai kabo se lusolalau Yaubada yona basileiya unai na mauli se lobai. Yo yodi kabalau maudoina udiyedi kabo Yaubada ye kitahetetedi. 10 Taukaiwahali ye laoma ye kaiwahali, ye kaiunu yo ye heyababagomiu, na yau ya laoma bena mauli kwa hai na mauli mamohoina maudoina kwa haihegehe. 11 Yau Yaubada yona mamoe taukitahetetedi namwanamwana ede. Taukitahetetedi namwanamwana ta yona mauli kabo ye mosegabaei yona mamoe hesabadi.
12 Taupaisowa maisa tauhaihaina meta iya nige mamoe ne taukitahetetedi mamohoina, na huyana kedewanukula hesau ye kita ye laoma mamoe ne hesabadi meta kabo mamoe ne ye wasabugabaedi. Na kedewanukula ne kabo mamoe ne ye henakudi, ye kalasidi na ye hetatagwaligwalidi. 13 Taupaisowa maisa tauhaihaina wa ye wasabu, matawuwuna iya taupaisowa mo, unai nige ye modekalili mamoe ne udiyedi.
14 Yau mamoe taukitahetetedi namwanamwana ede, yo yogu mamoe kabidi ya kata yo siya hinage kabigu se kata, 15 doha Tamagu kabigu ye kata yo hinage iya kabina ya kata. Yo yau yogu mauli kabo ya mosegabaei yogu mamoe hesabadi. 16 Yau yogu mamoe hekadiyo hinage, meta siya nige teina yawoi ta unai, na bena taba ya woyaidima kabo hinage se lapulaoma kaliguwai. Kabo se hemala yawoi kesega yo hinage taukitahetetedi kesega. 17 Tamagu ye gadosisiyegau, matawuwuna yogu mauli kabo ya mosegabaei bena kabo ya haiꞌuyoi. 18 Nige gonowana tamowai hesau yogu mauli ye haigabaei, na yau ya bom yogu nuwayaliwai kabo ya mosegabaei. Yau yogu gigibwali unai ya mosegabaei yo yogu gigibwali gonowana kabo ya haiꞌuyoi. Teina ta meta Tamagu ye hedede bena ya ginauli.”
19 Teina lauhekata ta udiyedi ede Dius tamowaidiyao wa luwadiyena meta nuwanuwatu labui. 20 Bodalakilaki se wane, “Yaluwa yababana ye luu kalinawai, ede ye bwadebwade. Idohagi to ta lapulapulau unai?” 21 Na hekadi se wane, “Taba yaluwa yababana ye luu tamowai unai, teina hedehedede ta nige gonowana ye hedededi. Yo yaluwa yababana nige gonowana taumatagibugibu matana ye helala.”
Dius yodi tauwoyawoya Yesu se subu
22 Na kabo Dius yodi Numa Tabuna Hetabuꞌuyoina Henuwaisinina** Numa Tabuna Hetabuꞌuyoina Henuwaisinina hededehemasalahana ku hasili GLOSSARY unai (↑Numa Tabuna Hetabuꞌuyoina Henuwaisinina). Yelusalema unai se ginauli. Tenem huyana ne meta huyagwagwama. 23 Na Yesu Numa Tabuna teha hesauna hesana Solomona yona Logulogu unai ye taitaihile. 24 Na Dius tauwoyaidi Yesu se tolohetakikili na se henamaiyei se wane, “Huya lohana doha saha kabo ku henuwanuwatugai? Ena kowa Keliso, meta ku hededehemasalaha.” 25 Yesu ye hededebui ye wane, “Ya hededelaowako kalimiuwai, na nige kwa kawamamohoi. Na saha ya ginaginaulidi tamagu hesanawai, siya se hemasalahagau. 26 Na komiu nige kwa kawamamohoiyeigau, matawuwuna ede komiu nige yau yogu mamoe. 27 Yau yogu mamoe se lapulau kalinagu unai, yo kabidiyao ya kata, yo hinage se hemuliwatanigau. 28 Yau mauli nige kana siga ya moseidi, unai taba nige se lau yababa unai na se boita, yo tamowai hesau nige gonowana nimagu ta unai se haigabaedi. 29 Tamagu meta mamoe ne tauledima ede, iya ye saekalili na kabo tamowai yo ginauli maudoidi. Unai Tamagu nimanawai nige gonowana se haigabaedi. 30 Tamagu maidagu kai meta kesega.”
31 Na Dius tauwoyaidi wa weku se haidi bena Yesu se lauwekui. 32 Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yau Tamagu yona kabikabi namwanamwadi gwaudi ya hemasalahadiko kalimiuwai. Na kabikabi sahasahana debanawai bena kwa lauwekuigau ta?”
33 Dius tauwoyaidi wa se hededebui se wane, “Kai nige bena ginauli namwanamwadi ku ginaulidi ne debadiwai ka lauwekuigo, na matawuwuna ede Yaubada ku hededeheyaheyababa. Kowa tamowaimolosi na ku hedede meta kowa Yaubada.”
34 Yesu ye hededebui ye wane, “Na yomi kulikuli tabuna unai Yaubada ye hedede ye wane, ‘Komiu yaubada.’** Same 82:6 unai Yaubada yona tamowai tauwoyaidi ye kataidi siya yaubadao yo Yaubada Saesaekalilina natunao. Hedehedede ta kaniyona ede ye kaisunuwaidi bena yona tamowai yodi tautolo yo yodi tauhekasa. 35 Kulikuli tabuna nige ye lupo, na kulikuli ne unai ta hasili meta Yaubada yona hedehedede tauhaidi ne ye kataidi siya yaubada. 36 Na yau ya hedede ya wane, yau Yaubada natuna. Na matawuwuna saha to kwa hegilugau meta Yaubada ya hededeheyaheyababa? Tamagu ye kaisunuwaigau na ye hetamaligau ya laoma tanoubu ta unai. 37 Ena yau nige Tamagu yona paisowa ya ginaulidi, tabu kwa kawamamohoiyeigau. 38 Na ena Tamagu yona paisowa ya ginaulidi, na iyamo nige kwa kawamamohoiyeigau, takiyede saha ya ginaginaulidi ne udiyedi kwa kawamamohoi. Teina unai kabo kabina kwa kata yo kwa nuwatulobai meta Tamagu iya ede kaliguwai yo yau ede Tamagu kalinawai.” 39 Ede se kaipateꞌuyo bena se kabihekahini, na ye wasabugabaedi.
40 Na kabo Yesu ye lau Yolidani sagasagana ye kawasi ye lau teha hesau ne unai, iya ede lahinaidi Yowane yona kabahebahebabatiso bagubaguna wa, na temenai ye miyamiya. 41 Na tamowai gwaudi se laoma iya unai. Na se bom yodi se hedehedede se wane, “Yowane nige laulau gigigigibwalidi ye ginaulidi, na teina tamowai ta hedehededena maudoidi Yowane ye hededehemasalahadi wa meta mamohoidi.” 42 Ede tenem teha ne unai tamowai gwaudi Yesu se sunumaei.

**10:7: Mamoe yawoina ganana meta Yaubada yona basileiya heyaheyasonina, na mamoe meta tamowai heyaheyasonidi.

**10:22: Numa Tabuna Hetabuꞌuyoina Henuwaisinina hededehemasalahana ku hasili GLOSSARY unai (↑Numa Tabuna Hetabuꞌuyoina Henuwaisinina).

**10:34: Same 82:6 unai Yaubada yona tamowai tauwoyaidi ye kataidi siya yaubadao yo Yaubada Saesaekalilina natunao. Hedehedede ta kaniyona ede ye kaisunuwaidi bena yona tamowai yodi tautolo yo yodi tauhekasa.