15
Yesu wine mamohoina ede
“Yau wine mamohoina ede, na Tamagu iya wine ta taukitahetetena. Ena laga hesau kaliguwai na nige ye kaniyo meta kabo ye bolihai. Na laga kanikaniyodi ne ye boliyawasidi kabo se kaniyo namwanamwa. Na komiu kwa aꞌako** Kwa aꞌako: Huyana koya taukitahetetena laga kanikaniyodi ye boliyawasidi meta se wane, laga ye heꞌaꞌa. Na hekahekatao wa Yesu yona hedehedede wa se lapuidi yo se miyawatanidi na teina unai Yesu ye heꞌaꞌadi na se kaniyonamwanamwa, iya ede yodi mauli se namwa yo se dudulai. yogu hedehedede ya hedededi kalimiuwai wa debadiwai. Kwa miyatahitahi kaliguwai, na kabo ya miyatahitahi kalimiuwai. Taba laga hesau ye miyasuwala, meta taba nige kaniyona. Na bena ye miya wine ne unai, kabo ye kaniyo. Gonogonowana doha komiu bena kwa miyatahitahi kaliguwai, kabo kwa kaniyo. Yau winena ede na komiu meta laganao. Ena tamowai hesau ye miyatahitahi kaliguwai na yau iya unai, kabo ye kaniyo namwanamwakalili. Ena nige kwa patu kaliguwai, meta taba nige kwa kaniyo. Ena tamowai hesau nige ye miyatahitahi kaliguwai, iya meta kabo doha wine lagana se gabaeihesuwala na ye pogi. Wine lagadi pogipogidi ne kabo se tanogogoidi na se gabalaedi kaiwa kalakalasina unai se kalasi. Ena komiu kwa miyatahitahi kaliguwai yo yogu hedehedede se miya kalimiuwai, meta saha kwa henuwadi na kwa kaibwadaidi, Tamagu kabo ye lediwa. Ena komiu kwa kaniyonamwanamwa, unai kabo kwa hemasalahaꞌuyoigomiu meta komiu yogu hekahekatao mamohoidi. Teina unai kabo Tamagu hedebasae lakilakina ye hai.
Tamagu ye gadosisiyegau, gonogonowana doha yau hinage ya gadosisiyegomiu. Bena yogu gadosisi ne unai kwa miyatahitahi. 10 Ena komiu yogu laugagayo ta kwa kawakabiyedi, komiu kabo yogu gadosisi ne unai kwa miyatahitahi, doha hinage yau tamagu yona laugagayo ya kawakabiyedi na yona gadosisi ne unai ya miyatahitahi. 11 Teina hedehedede ta ya hedededi kalimiuwai matawuwuna ya henuwa bena yogu gwauyala kabo ye miya kalimiuwai na yomi gwauyala ne meta kabo ye lakikalili. 12 Yogu laugagayo ede teina: Bena kwa haigadogadosisiꞌuyoigomiu doha ya gadosisiyegomiu ta. 13 Gadosisi lakilakikalilina kabahemasalahana ede bena taba tamowai hesau ye boita kehanao hesabadi. 14 Ena yogu hedehedede ta kwa ginauliwatanidi, meta komiu kehaguwao mamohoidi. 15 Yau taba nige huya hesauꞌuyo ya kataigomiu yogu heyayai tauhaidi, matawuwuna ede heyayai tauhaina kana tanuwaga saha ye ginaginaulidi meta nige kabina ye kata. Na ya kataigomiu kehaguwao, matawuwuna ede ginauli maudoidi Tamagu unai ya lapuidi wa meta ya hemasalahadiko kalimiuwai. 16 Komiu nige kwa kaisunuwaigau, na yau ya kaisunuwaigomiu, bena kwa lau kaniyomiu kwa toledi, na kaniyomiu ne kabo se miyahai. Yo ya kaisunuwaigomiu bena saha kwa kaibwadai yau hesaguwai ne, Tamagu kabo ye leyawa. 17 Teina ta yau yogu laugagayo ede: Bena komiu kwa haigadogadosisiꞌuyoigomiu.”
Tanoubu ta yodi hewaiunu hekahekatao udiyedi
18  Na Yesu yona hedehedede wa ye tubei ye wane, “Ena tanoubu tamowaidiyao ta se subugomiu, kabo kwa nuwatui meta yau se sububagunaegauko. 19 Ena taba komiu tanoubu ta yona, kabo ye gadosisiyegomiu doha iya yona mamohoidi. Na komiu meta nige tanoubu ta yona, na tanoubu ta unai ya kaisunuwaigomiu. Debanawai tanoubu ta ye subugomiu. 20 Hedehedede ya hedededi kalimiuwai wa bena kwa nuwanuwatuidi, doha ya wane, ‘Heyayai tauhaina meta nige ye saekalili na kabo kana tanuwaga.’ Ena se hekamkamnagau, meta komiu hinage kabo se hekamkamnagomiu. Ena yogu lauhekata se kawakabiyedi, hinage komiu yomi lauhekata kabo se kawakabiyedi. 21 Yau hesagu debanawai kabikabi ne kabo se ginaulidi kalimiuwai, matawuwuna ede tauhetamaligauma nige kabina se kata. 22 Taba ena nige ya dobima yo ya hededelau kalidiwai, siya yodi baꞌaya taba nige giluna kalidiwai. Na ya dobima yo ya hededelau kalidiwai, ede siya nige gonowana yodi baꞌaya ne se kaihalei. 23 Na kaiteya ye subugau, iya hinage Tamagu ye subu. 24 Yau laulau gigigigibwalidi ya ginaulidi doha nige tamowai hesau gonowana ye ginaulidi. Na ena taba nige ya ginaulidi kalidiwai, kabo siya yodi baꞌaya taba nige giluna kalidiwai. Na laulau gigigigibwalidi ta se kitadiko, iyamo yau yo Tamagu se subugai. 25 Na se subugau, ede Dawida saha ye kuli yodi kulikuli tabudi udiyedi wa meta se hemamohoiyei, doha ye wane, ‘Siya yodi subugau ne meta nige kaniyona.’ (Same 35:19, Same 69:4)
26 Yau kabo kami sagu** Kami sagu: Sagu ne, iya ede Yaluwa Tabuna Yesu ye hededehesunumayako Yowane 14:16-18,26 udiyedi. Tamagu unai wa ya hetamaliyama kalimiuwai. Iya ede hedehedede mamohoina Yaluwana, kabo Tamagu unai ye dobima. Iya kabo kagu kao maudoina tauhemasalahana. 27 Na komiu hinage bena kwa hededehemasalahagau tamowai kalidiwai, matawuwuna yogu paisowa huyahetubuna unai ye laoma teina meta komiu maidaguwao.

**15:3: Kwa aꞌako: Huyana koya taukitahetetena laga kanikaniyodi ye boliyawasidi meta se wane, laga ye heꞌaꞌa. Na hekahekatao wa Yesu yona hedehedede wa se lapuidi yo se miyawatanidi na teina unai Yesu ye heꞌaꞌadi na se kaniyonamwanamwa, iya ede yodi mauli se namwa yo se dudulai.

**15:26: Kami sagu: Sagu ne, iya ede Yaluwa Tabuna Yesu ye hededehesunumayako Yowane 14:16-18,26 udiyedi.