14
Yesu meta kedana, na unai ta lau ta lage Yaubada yona tehawai
“Tabu kwa nuwadubu, Yaubada kwa sunumaei yo yau hinage kwa sunumaeigau. Tamagu yona numa unai meta dahala gwaudi. Ena taba teina ta nige mamohoi, meta nige gonowana ya hedede bena ya lau temenai kabo yomi dahala ya kabinonohaidi. Na ena ya lau yomi dahala ya kabinonohaidi, kabo hinage ya uyoma ya haigomiu, na yau haedi yogu kabamiya meta komiu hinage kabo temenai. Yo idohagi kabo kwa lau magaina ne unai meta kedana kabina kwa katako.”
Tomasi ye hededelau Yesu unai ye wane, “Guiyau, yom kabalau ne nige kabina ka kata. Idohagi kabo kedana kabina ka kata?”
Yesu ye hededebui ye wane, “Yau kedana ede, yo yau mamohoina ede, yo yau maulina ede. Nige gonowana hesau ye bom ye lau Tamagu unai, na yau ya bom mo kedana ede. Ena taba mamohoi komiu kabigu kwa kata, komiu hinage tamagu kabo kabina kwa kata. Teina mayadai ta unai ye lau ne meta iya kabina kwa kata yo hinage kwa kitayako.”
Pilipo ye wane, “Guiyau, taba tamam ku hekitagai, na kabo takiyede.”
Yesu ye hededebui ye wane, “Pilipo, huyalohaloha yau maiyamiu ta miyamiya. Na idohagi to nige kabigu ku kata? Kaiteya ye kitagau meta Tamagu ye kita. Na idohagi to ku wane, ‘Taba tamam ku hekitagai’? 10 Kana kao doha nige ku kawamamohoi meta yau ede Tamagu unai, yo Tamagu ede yau kaliguwai. Hedehedede maudoidi ya hedehedededi ne meta nige yau ya bom yogu hedehedede, na Tamagu kaliguwai ye miya ta meta iya yona paisowa ne tauginaulidi ede. 11 Bena kwa kawamamohoi meta yau ede Tamagu unai, yo Tamagu ede yau kaliguwai. Ena nige gonowana yogu hedehedede ta kwa kawamamohoiyeidi, takiyede, na laulau gigigigibwalidi ya ginaulidiko wa debadiwai kwa kawamamohoiyeigau. 12 Ya hededemamohoi kalimiuwai: Kaiteya ye sunuma kaliguwai kabo saha ya ginaulidiko wa hinage ye ginaulidi. Yo kabikabi hekadi ye ginaulidi kabo se saekalili na kabo saha yau ya ginaulidi wa. Matawuwuna ede yau meta ya laulau Tamagu unai. 13 Na saha kwa kaibwadaidi yau hesaguwai, kabo ya ginaulidi. Tenem unai kabo Tamagu hedebasaena ya helaki. 14 Mamohoi, yau hesaguwai ginauli saha kwa kaibwadaidi, kabo ya ginaulidi.”
Yaluwa Tabuna hededehesunumana
15 “Ena kwa gadosisiyeigau, bena yogu laugagayo kwa kawakabiyeidi. 16 Na yau kabo Tamagu ya kaibwadai na kami sagu hesau ye hetamaliyawa, na iya kabo maiyamiu ye lau ee huya nige kana siga. 17 Iya ede hedehedede mamohoina Yaluwana.** Hedehedede mamohoina Yaluwana meta Yaluwa Tabuna kana paisowa ye hededehemasalaha, iya ede Yesu hedehededena mamohoina tauhededehemasalahana. Matawuwuna Yesu iya mamohoina ede (Yowane 14:6). Tanoubu ta tamowaidiyao nige gonowana iya se hai, matawuwuna ede nige se kita yo nige kabina se kata. Na komiu iya kabina kwa kata, matawuwuna ede iya maiyamiu na huya matada ne unai kabo nuwamiu ne unai ye miya. 18 Yau taba nige ya laugabaegomiu doha dabudabule, na kabo ya uyoma kalimiuwai. 19 Huyakubwakubwa mo na mulinawai tanoubu ta kabo taba nige se kitagau, na komiu kabo kwa kitagau. Yau ya mauli, unai komiu hinage kabo kwa mauli. 20 Tenem mayadaina ne unai** Tenem mayadaina ne unai: Tausonoga hekadi yodi nuwatu meta teina hedehedede ta kaniyona bena, Yesu yona toloꞌuyo mayadaina wa. komiu kabo kwa nuwatulobai meta yau ede Tamagu unai, yo komiu ede yau kaliguwai, yo yau ede komiu kalimiuwai. 21 Kaiteya yogu laugagayo ye hai yo ye kawakabiyei meta iya taugadosisiyeigau ede. Na kaiteya ye gadosisiyeigau, Tamagu kabo iya ye gadosisiyei, yo yau hinage kabo ya gadosisiyei yo ya hemasalahagau iya kalinawai.”
22 Na kabo Yudasi (iya nige Yudasi Isakaliyota) ye wane, “Guiyau, matawuwuna saha to bena ku hemasalahago kai ka bom kalimaiwai na nige bena tanoubu maudoina kalidiwai?” 23 Na Yesu ye hededebui ye wane, “Ena tamowai hesau ye gadosisiyeigau, iya kabo yogu lauhekata wa ye kawakabiyeidi. Tamagu kabo ye gadosisiyei, yo Tamagu maiyagu kabo ka laoma iya maiyamai ka miya. 24 Na kaiteya nige ye gadosisiyeigau, taba nige yogu lauhekata wa ye kawakabiyedi. Na yogu lauhekata meta nige yau yogu, na Tamagu iya tauhetamaligau wa yona lauhekata.
25 Yau teina sola ma miyagu maidamiu ta na ginauli maudoidi ta ya hedededi kalimiuwai. 26 Na yau hesaguwai Tamagu kabo kami sagu ye hetamaliyawa. Iya ede Yaluwa Tabuna. Iya kabo ginauli maudoidi udiyedi ye hekatagomiu yo ginauli maudoidi ya hededediko wa kabo nuwamiu ne udiyedi ye henuhenuwaisinidi. 27 Nuwadaumwali ya tole kalimiuwai, yogu nuwadaumwali ta ya leyawa. Yau nuwadaumwali ya leyawa ta nige doha tanoubu ye leyawa ne. Tabu nuwamiyao kwa hepilipilidi yo kwa matausi.
28 Saha ya hedededi wa komiu kwa lapuidiko doha ya wane, ‘Ya laugabaegomiu, na kabo ya uyoma kalimiuwai.’ Ena taba kwa gadosisiyeigau, kabo kwa gwauyala meta ya laulau Tamagu unai, matawuwuna iya ye saekalili na kabo yau. 29 Saha kabo se tubu meta ya hededenonohaidiko kalimiuwai. Na huyana se tubu kabo kwa sunumaeigau. 30 Yau taba nige gonowana ya hedehededekalili kalimiuwai, matawuwuna ede tanoubu ta kana tanuwaga ye laolaoma. Iya nige yona gigibwali gonowana bena kabo ye saedikwaigau. 31 Na tanoubu maudoina bena kabina se kata meta yau Tamagu ya gadosisiyei, unai ede Tamagu saha ye hedededi wa ya ginauliwatanidi.
Kwa laoma, ta pesa ta lau.”

**14:17: Hedehedede mamohoina Yaluwana meta Yaluwa Tabuna kana paisowa ye hededehemasalaha, iya ede Yesu hedehededena mamohoina tauhededehemasalahana. Matawuwuna Yesu iya mamohoina ede (Yowane 14:6).

**14:20: Tenem mayadaina ne unai: Tausonoga hekadi yodi nuwatu meta teina hedehedede ta kaniyona bena, Yesu yona toloꞌuyo mayadaina wa.