13
Yesu yona hekahekatao kaedi ye deulidi
Mayadai kesega mo na kabo Taukiuli Henuwaisinina mayadaina, na Yesu kabina ye kata meta yona huya ye lagemako kabo tanoubu ta ye laugabaei na ye seuyo Tamana unai. Yesu yona hekahekatao siya tanoubu ta unai, meta huya maudoina ye gadosisiyedi, na tenem huyana ne unai meta yona gadosisi lakilakikalilina ye hekitadi.
Meimeilahi kaina se kabinonohaiyako, yo diyabolo yona nuwatu meta ye toleyako Yudasi Isakaliyota, Simona natuna unai, iya kabo Yesu kana ye walohai. Na Yesu kabina ye kata meta ginauli maudoidi Tamana ye tolediko iya yona gigibwali unai, yo iya Yaubada unai ye laoma na kabo ye seuyo Yaubada unai. Ede Yesu kabakaikai hatahatana ye tologabaei, na yona likwakewa kwamana ye haigabaei, na sauwela ye hai ede duwaduwalina wa unai ye pai.** Sauwela duwaduwalina unai ye pai: Teina unai Yesu kitakitana meta doha Dius yodi heyayai tauhaina dobidobina hesau. Na kabo waila ye ini disi hesau unai, na ye hetubu yona hekahekatao kaediyao ye deulidi, na duwaduwalina unai sauwela ye pai wa unai ye saudi.
Huyana ye laoma Simona Petelo unai, ede Petelo ye hededelau unai ye wane, “Guiyau, kabo kaegu ta hinage ku deulidi?”
Yesu ye hededebui ye wane, “Saha ya ginaginauli ta sola nige ku nuwatulobai, na mulinawai kabo ku nuwatulobai.”
Petelo ye wane, “Tabu kaegu ta ku deudeulidi.”
Yesu ye hededebui ye wane, “Na ena taba kaem ne nige ya deulidi, meta kowa nige gonowana yogu tamowai** Kowa nige gonowana yogu tamowai: Teina meta Yesu yona hedehedede wa kaniyona, na Yesu kalinana mamohoina ede, kabo kowa nige yom tupwa kaliguwai..”
Kabo Simona Petelo ye wane, “Guiyau, besi, nige kaegu ta se bom, na nimagu yo kulugu hinage ku deulidi.”
10 Yesu ye hededebui ye wane, “Kaiteya ye duiko meta tauna maudoina ne ye aꞌako, unai taba nige ye duiꞌuyo, na kaena se bom mo taba ye deulidi. Komiu maudoimiu ne kwa aꞌako, na kesega mo meta nigele.”
11 Yesu kabina ye kata meta kaiteya kabo kana ye walohai, ede ye hedede ye wane, “Komiu maudoimiu ne kwa aꞌako, na kesega mo meta nigele.”
12 Yesu kaediyao wa ye deulidi ye gehe, ede yona luwuluwu wa ye luwuiꞌuyoi na ye uyo yona kabakaikai wa unai, na ye henamaiyedi ye wane, “Saha ya ginauli ta kwa nuwatulobai e nige? 13 Komiu hesagu kwa katai Taulauhekata yo Guiyau. Meta ye dudulaikalili. Temeta kagu kao ede. 14 Na ena yau, yomi Guiyau yo Taulauhekata, kaemiyao ta ya deulidi, bena komiu hinage kami kahao kaedi kwa deulidi yo siya hinage kaemiu se deulidi. 15 Saha ya ginauli ta meta yomi kabakitahai. Unai saha ya ginauli kalimiuwai ta, hinage bena kwa ginauliwatani.
16 Ya hededemamohoi kalimiuwai: Heyayai tauhaina nige ye saekalili na kabo kana tanuwaga; yo wasa taulaena nige ye saekalili na kabo tauhetamalina. 17 Na komiu teina nuwatu ta kabidi kwa katako, na ena kwa ginaulidi, meta kabo gonowana kwa gwauyala. 18 Yau nige komiu maudoimiu ta ya hetahetalagomiu. Kaiteyadi ya kaisunuwaidi meta kabimiu ya kata. Na teina ta meta bena kulikuli tabuna ye hemamohoiyei, doha ye wane, ‘Na kaiteya maiyagu pwalawa kesega ka kai, meta kabo ye hemala kagu waiunu.’ (Same 41:9) 19 Teina ta ya hededenonohaidi, na kabo se tubu. Na huyana se tubu, unai kabo kwa kawamamohoi meta Yau ede Iya. 20 Ya hededemamohoi kalimiuwai: Ena tamowai hesau ya hetamali na se yogaisini meta yau se yogaisinigau. Yo kaiteya ye yogaisinigau meta iya tauhetamaligauma wa ye yogaisini.”
Yesu kana tauwalohai ye hededenonohai
21 Yesu teina ye hedede na mulinawai nuwana ye pilipili, ede ye hedede ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuwai meta luwamiu ta unai hesau kabo kagu ye walohai.” 22 Yona hekahekatao wa se haibaibaiwaiꞌuyoidi yo nuwadi se dagugu teina meta kaiteya kana hedehedede. 23 Yesu yona hekahekata hesau iya ye gadosisikaliliyei wa meta iya dedekanawai ye kenokeno. 24 Ede Simona Petelo nimana unai hekahekata wa ye sikwatagu na ye hededelau unai ye wane, “Ku henamaiyei, kaiteya kana hedehedede.”
25 Kabo ye duihasalilau** Ye duihasalilau Yesu unai: Kaikaigogo saesaediyao udiyedi Dius tamowaidi nige se tulimolosi na se kaikai, na yodi kaikai huyana kabo hatahata ne se kenohetakikili. Teina ta nige se keno mamohoi na se kenolisilisi tupwaseuseulidi ne udiyedi na nima seuseulidi se bonohetolodi na kuludi ne se tupahekahini na kabo se kaikai. Yodi kabakaikai hatahatana ne kewana ne nige ye sae. Yesu unai na ye henamaiyei ye wane, “Guiyau, kabo kaiteya?”
26 Yesu ye hededebui ye wane, “Teina pwalawa ta kabo ya hedakwa disi ne unai na ya mosei tamowai hesau unai meta iya tamowaina ede.” Na kabo pwalawa tehana wa ye hedakwa na ye mosei Yudasi Isakaliyota unai, iya Simona natuna. 27 Huyana Yudasi pwalawa wa ye hai meta Satani ye luu kalinawai. Ede Yesu ye hededelau unai ye wane, “Saha bena ku ginauli ne ku ginaulimwamwayauyei.”
28 Taututuli yodi kabakaikai wa unai nige hesau kabina ye kata idohagi to Yesu doha tenem ye hedede kalinawai. 29 Na hekadi yodi nuwatu bena Yesu yona hedehedede ta kaniyona ede, “Ku lau na saha gwauyala ta unai ta henuwadi kabo ku hemaisadi.” Na hekadi yodi nuwatu bena ye lau taudehadeha yodi ye kainauya. Matawuwuna Yudasi meta iya yodi moni tobwana taukitahetetena ede. 30 Yudasi pwalawa wa ye kai na mulinawai ede ye pesa ye lau. Na tenem mahanana ne meta ye tauhemasigiliyako.
Laugagayo hauhauna
31 Yudasi ye laoko, na Yesu ye wane, “Yaubada Tau Natuna kana kao saesaena mamohoina bena ye hemasalaha, yo saha kabo ye tubu Tau Natuna kalinawai ne, meta unai kabo Yaubada kana kao saesaena mamohoina ye hemasalaha. 32 Natuna Yaubada kana kao saesaena mamohoina ye hemasalahahegehe, kabo Yaubada yona kabikabi unai hinage Natuna kana kao saesaena mamohoina ye hemasalaha, na taba nige ye pahili.** Yaubada yona kabikabi unai hinage Natuna kana kao saesaena mamohoina ye hemasalaha: Hedehedede ta kaniyona ede huyana Yesu kabo ye uyo Tamana unai meta yona kabaloina saesaena wa ye moseꞌuyoi kalinawai. (Yowane 17:5)
33 Natuguwao, huyakubwakubwa mo yau maiyamiu kabo ta miya. Na komiu kabo kwa wasewaseneigau. Na Dius tauwoyaidi meta yodi ya hedehededeko, na komiu hinage teina yomiu ya hedehedede: Yau yogu kabalau ne meta komiu taba nige gonowana unai kwa lau.
34 Laugagayo hauhauna teina ya leyawa bena kwa haigadogadosisiꞌuyoigomiu. Doha yau ya gadosisiyeigomiu, unai komiu bena kwa haigadogadosisiꞌuyoigomiu. 35 Ena komiu kwa haigadogadosisiꞌuyoigomiu, kabo tamowai maudoidi kabina se kata meta komiu yau yogu hekahekatao.”
Yesu Petelo yona uhala ye hededenonohai
36 Simona Petelo Yesu ye henamaiyei ye wane, “Guiyau, kowa kabo haedi ku lau?” Yesu ye hededebui ye wane, “Yogu kabalau ne meta teina mahana ta unai nige gonowana ku hemuliwatanigau, na muliwai kabo ku hemuliwatanigau.” 37 Petelo ye henamaiyei ye wane, “Guiyau, idohagi to teina mahana ta unai taba nige gonowana ya hemuliwatanigo? Yau meta ya nonohako kabo ya boita kowa hesabam.” 38 Na kabo Yesu ye hededebui ye wane, “Mamohoi, kabo ku boita yau hesabagu? Ya hededemamohoi kalimwai, meta teina boniyai ta unai pwaole hakiyana sola taba nige ye dou, na kabo ku uhalaeigau ma haiyona.”

**13:4: Sauwela duwaduwalina unai ye pai: Teina unai Yesu kitakitana meta doha Dius yodi heyayai tauhaina dobidobina hesau.

**13:8: Kowa nige gonowana yogu tamowai: Teina meta Yesu yona hedehedede wa kaniyona, na Yesu kalinana mamohoina ede, kabo kowa nige yom tupwa kaliguwai.

**13:25: Ye duihasalilau Yesu unai: Kaikaigogo saesaediyao udiyedi Dius tamowaidi nige se tulimolosi na se kaikai, na yodi kaikai huyana kabo hatahata ne se kenohetakikili. Teina ta nige se keno mamohoi na se kenolisilisi tupwaseuseulidi ne udiyedi na nima seuseulidi se bonohetolodi na kuludi ne se tupahekahini na kabo se kaikai. Yodi kabakaikai hatahatana ne kewana ne nige ye sae.

**13:32: Yaubada yona kabikabi unai hinage Natuna kana kao saesaena mamohoina ye hemasalaha: Hedehedede ta kaniyona ede huyana Yesu kabo ye uyo Tamana unai meta yona kabaloina saesaena wa ye moseꞌuyoi kalinawai. (Yowane 17:5)