17
Yesu ye bom yona ye kaibwada
Teina hedehedede ta mulidiwai Yesu ye kaikewasae galewa ne unai na ye tapwalolo ye wane,
“Tamagu, huyana wa ye lagemako. Natum kana kao saesaena mamohoina ku hemasalaha, na unai kabo Natum hinage kam kao saesaena mamohoina ye hemasalaha. Kowa gigibwali ku leyama, unai ya hemala tamowai maudoidi kadi tanuwaga. Kaniyona ede mauli nige kana siga bena kabo ya moseidi tamowai maudoidi ku ledima wa kalidiwai.
Teina meta mauli nige kana siga ede: Kowa ku bom Yaubada mamohoina yo yau, Yesu Keliso, yom hetahetamali tamowaina, bena kabida se kata. Paisowa ku ledima wa ya ginaulihegehediko. Na teina paisowa ta udiyedi kam kao saesaena mamohoina ya hemasalaha tanoubu ta unai. Huyana tanoubu sola nige ye tubu, meta yau maidam na yogu kabaloina saesaena wa kaliguwai. Unai ya kaibwadaigo huyana ya lage kowa kalimwai bena yogu kabaloina saesaena wa ku haiꞌuyoiyama kaliguwai.
Yesu yona hekahekatao yodi ye kaibwada
Tamagu, tanoubu ta unai tamowai hekadi ku kaisunuwaidi bena yogu tamowai. Siya kowa yom tamowai, na ku ledima kaliguwai, na yom hedehedede se kawakabiyedi. Siya kalidiwai meta kowa kam kao mamohoina ya hemasalaha. Kabina se kata meta ginauli maudoidi ku ledima wa, siya kowa kalimwai se laoma. Matawuwuna hedehedede ku ledima wa ya moseidi kalidiwai na se haidi. Yo kabina se katakalili meta kowa kalimwai ya dobima. Yo se kawamamohoi meta kowa ku hetamaligauma. Siya yodi yau ya tapwalolo ta. Nige tanoubu ta maudoina yodi ya tapwalolo, na siya kaiteyadi ku ledima wa yodi, matawuwuna ede siya kowa yom. 10 Siya maudoidi kaliguwai ne kowa yom, yo maudoidi kalimwai ne meta yau yogu. Na yodi miyamiya ne udiyedi kagu kao saesaena mamohoina se hemasalaha tamowai kalidiwai. 11 Yau kabo tanoubu ta ya laugabaei, na ya laolaowa kalimwai, na siya meta kabo sola tanoubu ta unai se miyamiya. Tamagu, kowa tabuna. Hesam ku leyama wa meta ye gigibwali. Na ya kaibwadaigo bena yodi ku laugudugudu hesam gigibwalina ne unai, to se nuwakesega doha kowa yo yau. 12 Huyana yau maiyadi meta yababa udiyedi ya tolotaunidi yo ya kitahetetenamwanamwaedi hesa ku leyama wa unai. Nige hesau ya hetaukwadalele, na iya hekamkamna tauhekalona ne ye bom mo. Teina unai ede kulikuli tabuna wa ye hemamohoiyei.
13 Yau meta ya laolaowa kalimwai, na sola tanoubu ta unai ma miyagu, na teina nuwatu ta ya hedededi kalidiwai, na bena yogu gwauyalalakilaki unai se miya. 14 Yau yom hedehedede wa ya mosediko kalidiwai, na tanoubu tamowaidi meta siya se subudi, matawuwuna siya nige tanoubu ta yona doha yau nige tanoubu ta yona. 15 Yau nige ya kaibwadaigo bena tanoubu ta unai ku haigabaedi, na ya kaibwadaigo bena tauyababa** Tauyababa meta Satani. yona gigibwali unai kowa ku lauguduguduidi. 16 Siya nige tanoubu ta yona, doha yau nige tanoubu ta yona. 17 Taba ku hetabuyeidi hedehedede mamohoina unai na siya yom tamowai mamohoidi. Kowa yom hedehedede meta hedehedede mamohoina ede. 18 Kowa ku hetamaligau ya dobima tanoubu ta, unai yau hinage ya hetamalidi se lau tanoubu ta unai. 19 Siya debadiwai ede yau ya mosegabaeiꞌuyoigau kowa kalimwai, unai bena siya kabo hinage ya moseidi kalimwai na siya mamohoi yom tamowai.
Yesu tausunumaena maudoidi yodi ye kaibwada
20 Tamagu, yogu kaibwada ta nige yogu hekahekatao se bom hesabadi, na hinage wasa ta yodi hewasana unai na kaiteyadi se kawamamohoiyeigau meta yodi ya kaibwada. 21 Na ya kaibwadaigo meta maudoidi kabo se nuwakesega, doha kowa ede kaliguwai yo yau ede kalimwai. Siya hinage bena kalidawai, unai tanoubu maudoidi kabo se kawamamohoi meta kowa ku hetamaligauma. 22 Yogu kabaloina saesaena gigibwalina maudoina ku haiyama wa ya hekawalaei kalidiwai. Tenem unai bena siya se nuwakesega doha kita meta kesega. 23 Ede yau kalidiwai yo kowa ede kaliguwai. Taba siya se nuwakesegamamohoi, na unai bena tanoubu maudoina kabina se kata meta kowa ku hetamaligauma, yo ku gadosisiyedi gonogonowana doha yau ku gadosisiyeigau.
24 Tamagu, ya henuwa bena tamowai ku ledima wa maidaguwao yogu kabamiya ne unai, to yogu kabaloina saesaena wa se kita. Yogu kabaloina saesaena wa ku leyama, matawuwuna ku gadosisibagunaegau na kabo tanoubu ta ye tubu. 25 Tamagu, kowa ku dudulaikalili. Tanoubu ta kowa nige kabim se kata, na yau kabim ya kata, yo siya tausunumaegau kabina se kata meta kowa ku hetamaligauma. 26 Ye laoma teina ede kam kao ya hemasalaha kalidiwai, na sola kabo ya hemahemasalahaꞌuyoigo kalidiwai, na unai ede bena se haigadogadosisiꞌuyoidi doha kowa ku gadosisiyeigau, yo yau kabo kalidiwai.”

**17:15: Tauyababa meta Satani.