18
Yesu se kabihekahini
(Mataiyo 26:47-56, Maleko 14:43-50, Luka 22:47-53)
Huyana Yesu ye tapwalologehe maiyana hekahekatao se dalahai na Kidilona gonuna unai se taukawasi se lau teha hesau unai. Na temenai meta olibe yaowana hesau, ede maiyana hekahekatao wa se lulau unai.
Yudasi iya Yesu kana tauwalohai wa meta tenem teha ne kabina ye kata, matawuwuna ede Yesu maiyana hekahekatao huya hekadi temenai se laolaomagogoi. Ede ye laoma na tauꞌiyala bodadi yo taukaitalasam tauwoyaidi yo Paliseya yodi taupaisowa hekadi maiyanao. Na osili, lampa yo kabaꞌiyala gogodi se baheidi, na ye woyaidi se lau se lage tenem olibe yaowana ne unai.
Ginauli maudoidi kabo se tubu Yesu kalinawai ne kabidi ye katako, ede ye lau na ye henamaiyeidi ye wane, “Kaiteya hesabana kwa laoma?”
Se hededebui se wane, “Yesu Nasaleta tamowaina wa.”
Yesu ye wane, “Yau tamowaina ede.” Na Yesu kana tauwalohai Yudasi meta menai maiyanao se totolo. Huyana Yesu ye wane, “Yau tamowaina ede,” taulaoma wa se mulisigisigi yo se gulidobi bwatano wa unai.
Yesu ye henamaiꞌuyoidi ye wane, “Kaiteya hesabana kwa laoma?”
Ede se wane, “Yesu Nasaleta tamowaina wa.”
Yesu ye wane, “Ya hededeyako kalimiuwai meta yau tamowaina ede. Ena yau ya bom kwa wasewaseneigau, yogu tamowai ta kwa kabigabaeidi se lau.” Teina ye tubu meta iya yona hedehedede wa ye hemamohoiyei, doha ye wane, “Tamowai ku ledima wa ya kitahetetenamwanamwaedi na nige hesau ya hetaukwadalele.”
10 Na Simona Petelo iya yona kelepa kalinawai ye lausini ede taukaitalasam saesaena yona heyayai tauhaina beyakahatuna ye boliꞌutusi. Heyayai tauhaina wa hesana ede Malakasi. 11 Kabo Yesu ye hededelau Petelo unai ye wane, “Yom kelepa ne ku toleꞌuyoi kabahaina ne unai! Matawuwuna ede kamkamna keyakana Tamagu ye leyama ta, taba unai ya numa.”
Yesu se woyalaei Anase unai
(Mataiyo 26:57-58, Maleko 14:53-54, Luka 22:54)
12 Na kabo tauꞌiyala bodadi maiyadi kadi tanuwaga yo Dius tauwoyaidi yodi taupaisowa wa Yesu se hai yo nimana se paidi. 13 Na bagubaguna meta se woyalaei Kaiyapasi bwasiyana Anase unai. Kaiyapasi iya taukaitalasam saesaena tenem bolimaina ne unai. 14 Na iya ede ye hededelau Dius tauwoyaidi udiyedi ye wane, “Ye namwakalili taba tamowai kesega ye boita tamowai maudoida hesabada.”
Petelo yona uhala bagubagunana
(Mataiyo 26:69-70, Maleko 14:66-68, Luka 22:55-57)
15 Simona Petelo yo hekahekata hesau Yesu se hemuliwatani. Na hekahekata hesau wa Yesu ye hemuliwatani se mwalae taukaitalasam saesaena yona bakubaku ne unai, matawuwuna taukaitalasam saesaena wa** Taukaitalasam saesaena wa, iya ede Anase. Iyamo lausoisoi 13 unai ta hasili meta tenem bolimaina ne unai taukaitalasam saesaena ede Kaiyapasi. Na Anase meta iya taukaitalasam saesaena bagubagunana, na sola hesa ne ye kabikabihekahini na Yesu se woyalae unai. Iya teinai Yesu ye henamaibuibui. (Yowane 18:19,24, Luka 3:2, yo Apostolo 4:5). tenem hekahekata ne kabina ye kata. 16 Na Petelo meta dagela ne unai ye nayanaya, ede hekahekata hesau wa iya taukaitalasam saesaena kabina ye kataꞌusi wa ye uyo kawakeda wa na ye hededelau kawakeda taukitahetetena waihiuna kalinawai bena taba Petelo ye mwalae.
17 Waihiu kawakeda taukitahetetena wa Petelo ye henamaiyei ye wane, “Na kowa hinage Yesu yona hekahekata hesau?”
Iya ye hededebui ye wane, “Yau nige.”
18 Huyana ne meta huyagwagwama, ede heyayai tauhaidi hekadi yo tauwoyawoya yodi taupaisowa wa kaiwa se yuhi na se tolohetakikili se kaikaimwaiga. Na Petelo hinage ye tololau ede maiyadi se kaimwaiga.
Taukaitalasam saesaena bagubagunana wa Yesu ye henamaiyei
(Mataiyo 26:59-66, Maleko 14:55-64, Luka 22:66-71)
19 Na kabo taukaitalasam saesaena Yesu yona hekahekatao yo yona lauhekata debadiwai ede ye henamaibuibui.
20 Ede Yesu ye hededebui ye wane, “Yau huya badobado sunago yo Numa Tabuna udiyedi ya laulauhekata. Menai kita Dius yoda tamowai se laolaomagogoi, na ya laulauguguyamasalaha tamowai maudoidi kalidiwai. Nige ginauli hesau ya hededewadawadamyei. 21 Idohagi to ku henamaiyeigau? Yogu hedehedede taulapuidi ne ku henamaiyeidi. Yogu hedehedede meta kabidi se katakalili.”
22 Na taukaitalasam saesaena wa yona taupaisowa hesau Yesu dedekanawai ye totolo na yona hededebui wa ye lapui ede nimanawai ye laupapali, na ye wane, “Idohagi to taukaitalasam saesaena unai ku hedede doha teina?”
23 Yesu ye hededebui ye wane, “Ena taba hedehedede ta ya hedede ne unai ya laupwano, yogu laupwano saha bena ku hededehemasalaha. Na taba saha ya hedededi ne mamohoi, ye saha to ku laupapaligau?” 24 Yesu meta nimana sola ma paipaidi, na Anase iya ye hetamalilae taukaitalasam saesaena Kaiyapasi unai.
Petelo yona uhala helabuina yo hehaiyonana
(Mataiyo 26:71-75, Maleko 14:69-72, Luka 22:58-62)
25 Simona Petelo ye tolo na ye kaikaimwaiga, na taukaimwaiga hekadi wa se henamaiyei se wane, “Kowa hinage yona hekahekatao wa hesauna?”
Petelo ye uhala ye wane, “Yau nige.”
26 Na tamowai beyana Petelo ye boliꞌutusiꞌusei wa kehana hesau iya hinage taukaitalasam saesaena yona heyayai tauhaina, ye hededebayao ye wane, “Ya nuwatui meta kowa ya kitago Yesu maiyam olibe yaowana wa unai.” 27 Na Petelo ye uhalaꞌuyo, na mahanana ne unai meta pwaole hakiyana ye dou.
Yesu Pilato matanawai ye tolo
(Mataiyo 27:1-2,11-14, Maleko 15:1-5, Luka 23:1-5)
28 Na kabo Dius tauwoyaidi wa Yesu maiyadi Kaiyapasi yona numa se pesagabaei na se lau Loma yodi gabana yona kabaloina numana lakilakina unai. Mala ye tom na malatomtom gagilina unai, na Dius tauwoyaidi nige se mwalae Loma yodi gabana yona numa wa unai, matawuwuna Dius yodi laugagayo meta ena se mwalae numa ne unai kabo ye hebikidi Yaubada matanawai. Na nige se mwalae, matawuwuna ede se henuwa bena Taukiuli kaina se kai. 29 Ede Gabana Pilato ye pesa ye laoma kalidiwai na ye henamaiyeidi ye wane, “Yababa saha unai teina tamowai ta kwa hegilu?”
30 Na se wane, “Ena taba iya nige laugagayo hesau ye utusi, taba nige ka woyaiyama kalimwai.”
31 Pilato ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa hai na kabo yomi laugagayo ne unai kwa bom kwa hekasa.”
Dius tauwoyaidi wa se hededelau unai se wane, “[Komiu Loma tamowaidi yomi laugagayo kwa tole meta] kai nige gonowana tamowai hesau ka hekasa na ka unuhemwaloi.”** Kai nige gonowana… ka unuhemwaloi: Loma tamowaidi siya se bom mo yodi dudulai bena tamowai se hesataulo. 32 Teina ye tubu ta meta Yesu yona boita kana kao ye hededehemasalahayako wa ye laoma ye hemamohoiyei.
33 Na kabo Pilato ye mwalaeseuyo yona kabaloina numana lakilakina wa unai na Yesu ye yoganei ye lau unai na ye henamaiyei ye wane, “Kowa Dius tamowaidi yodi wasawasa?”
34 Yesu ye henamailau unai ye wane, “Teina ta kowa ku bom yom henamai, o tamowai hekadi se hededehemasalahagauko kowa kalimwai?”
35 Pilato ye hededebui ye wane, “Yau nige Dius tamowaina. Yom tamowai yo taukaitalasam tauwoyaidi se woyaigo na kwa laoma kaliguwai. Yababa saha ku ginauli?”
36 Yesu ye wane, “Yau yogu basileiya ne nige tanoubu ta yona. Ena taba tanoubu ta yona, yogu taupaisowa maudoidi ne kabo yogu se laugudugudu, na Dius tamowaidi ne taba nige gonowana se haigau. Na yogu basileiya ne meta iya teha hesau yona.”
37 Na Pilato ye hededelau iya unai, ye wane, “Unai kowa meta wasawasa!”
Yesu ye hededebui ye wane, “Kowa ku hedede meta yau wasawasa. Mamohoikalili, se labasigau yo ya dobima tanoubu ta unai bena hedehedede mamohoina ya hemasalaha tamowai udiyedi. Na kaiteyadi hedehedede mamohoina se henuwa, siya kabo se lapulaoma kaliguwai.” 38 Ede Pilato ye henamai ye wane, “Mamohoina bena saha?”
Teina unai ye pesa ye lau Dius udiyedi na ye wane, “Nige kabahegiluna saha hesau ya lobai. 39 Na komiu yomi laulau meta bolimai badobado Taukiuli Henuwaisinina huyana unai kabo numatutugudu unai taumiya tamowaina hesau kwa kaibwadai bena ya yailigabaei. Unai hage, kwa henuwa bena Dius yodi wasawasa ne ya yailigabaei?”
40 Na maudoidi se yogahilakilaki se wane, “Nige, iya nige! Balabasi iya ku yailigabaeiyama ede.” Na Balabasi iya meta Loma gabemani unai tauhaikabi tamowaina.

**18:15: Taukaitalasam saesaena wa, iya ede Anase. Iyamo lausoisoi 13 unai ta hasili meta tenem bolimaina ne unai taukaitalasam saesaena ede Kaiyapasi. Na Anase meta iya taukaitalasam saesaena bagubagunana, na sola hesa ne ye kabikabihekahini na Yesu se woyalae unai. Iya teinai Yesu ye henamaibuibui. (Yowane 18:19,24, Luka 3:2, yo Apostolo 4:5).

**18:31: Kai nige gonowana… ka unuhemwaloi: Loma tamowaidi siya se bom mo yodi dudulai bena tamowai se hesataulo.