19
Se hekasa meta Yesu kabo se hesataulo
Na kabo Pilato Yesu ye hai ye moselaei tauꞌiyala udiyedi na wipi unai se sapiheyababakaliliyei. Na kabo maimaina gwaligwalina se heihepoꞌopoꞌo doha kolona na se tole Yesu kuluna unai, yo kwama pulupululuna** Kwama pulupululuna ne kana kao mamohoina meta Dimdim unai ta wane purple. Na kaniyona ede wasawasa kabakitalobaina hekihekinoina. Na kalinada unai nige purple, unai pulupululuna ta hepaisowa. se hai se heluwui. Na se sae kalinawai na se talatalawasiyei se wane, “O Dius yodi wasawasa, ka hedebasaego.” Yo nimadiwai se laupapali.
Pilato ye pesaꞌuyo na ye hededelau Dius tauwoyaidi wa udiyedi ye wane, “Kwa lapui, kabo ya woyaiyama na bena kabina kwa kata meta iya kalinawai nige kabahegiluna hesau ya lobai.” Na Yesu kabo ye pesama, na maimaina gwaligwalina se heihepoꞌopoꞌo wa kuluna ne unai yo tauna ne unai meta kwama pulupululuna. Ede Pilato ye hededelau udiyedi ye wane, “Tamowai wa iya ede teina!”
Huyana taukaitalasam tauwoyaidi yo yodi taupaisowa lakilakidi Yesu se kita meta se yogahilakilaki se wane, “Ku hesataulo! Ku hesatauloyawa!”
Na Pilato ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu kwa hai na kwa hesataulo. Yau nige kabahegiluna hesau ya lobai.”
Na Dius tauwoyaidi se hededebui se wane, “Kai meta yoma laugagayo hesau, na laugagayo ne debanawai iya taba ye boita, matawuwuna ede ye hedede meta bena iya Yaubada natuna.”
Huyana Pilato teina hedehedede ta ye lapui meta ye matausikalili. Kabo ye mwalaeseuyo numa lakilakina wa unai, na iya Yesu ye henamaiyei ye wane, “Kowa haedi ku laoma?” Na Yesu nige kalinana. 10 Ede Pilato ye henamaiꞌuyo ye wane, “Idohagi to nige kalinam? Nuwana kowa nige kabina ku kata meta yau yogu gigibwali gonowana kabo ya yailihaigo o ya hesataulogo?”
11 Yesu ye hededebui ye wane, “Yau yom tanuwaga gigibwalina ta unai ya miyamiya matawuwuna ede yom gigibwali ne Yaubada ye leyawa. Unai tamowai ne** Tamowai ne: Tausonoga gwaudi yodi nuwatu meta teina tamowaina ede Kaiyapasi. ye mosegabaeigau kalimwai ta, iya yona yababa ye lakikalili na kabo kowa.”
12 Teina hedehedede ta unai ede Pilato ye kaipatekalili bena Yesu ye yailigabaei, na Dius tauwoyaidi se yogalau unai se wane, “Ena taba teina tamowai ta ku yailigabaei meta kowa nige Sisa yona taupaisowa namwanamwana. Teina tamowai ta ye hedede bena iya wasawasa, na teina hedehedede ta ye hemasalaha meta Sisa unai ye haikabi.”
13 Pilato teina hedehedede ta ye lapui ede Yesu ye woyahepesadobiyei hekasa kabaginaulina bakubakuna unai, na ye tuli hekasa kabaginaulina kabatulina unai. Teha ta hesana kalina Alamaiki unai ede Gabata,** Gabata: Tehana ta unai meta bwatano ne unai weku taditadidi tabatabadi udiyedi matuna se ginauli na hekasa kabaginaulina kabatulina unai se tole kewana ne unai. kaniyona ede weku unai se matui.
14 Teina saha se tubu ta meta Taukiuli kaina kabinonohana mayadaina mayamayadailakina unai.
Kabo Pilato ye hededelau Dius tauwoyaidi wa udiyedi ye wane, “Yomi wasawasa wa iya ede teina.”
15 Na siya se yogalau unai se wane, “Ku laehesuwala! Ku laehesuwalayawa! Ku hesataulo.”
Pilato ye henamaiyedi ye wane, “Kwa henuwa bena yomi wasawasa ne ya hesataulo?”
Taukaitalasam tauwoyaidi se yogabui se wane, “Yoma wasawasa kesega ede Sisa! Kai nige yoma wasawasa hesau!”
16 Na kabo Pilato Yesu ye moselaei tauꞌiyala tamowaidi kalidiwai bena se hesataulo.
Yesu se hesataulo
Ede Yesu se woyaei se laei. 17 Na Yesu kana sataulo ye bom ye bahei na ye lau tupwa hesauna unai hesana ede Mwayalu Magaina unai. Kalina Alamaiki unai se wane, Golagota. 18 Temenai Yesu yo tamowai labui maiyanao se hesataulodi. Yesu se heduwaduwali na teha tutuna unai hesau yo teha seuseulina unai hesau.
19 Pilato hededehemasalaha kubwakubwana ye kuli na se tutuhepatu sataulo wa kewanawai, ye kuli ye wane, “Yesu Nasaleta Tamowaina, Dius Tamowaidi Yodi Wasawasa.”** Yesu Nasaleta Tamowaina, Dius Tamowaidi Yodi Wasawasa meta Loma kalinadiyena ede Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Tautau se bado udiyedi hedehedede ne se kulihekubwa se kuli I-N-R-I. 20 Dius tamowaidi gwaudi kulikuli wa gonowana se hasili, matawuwuna ede yodi kabahesataulona ne meta magai lakilakina wa dedekanawai. Na hededehemasalaha wa meta kalina Alamaiki, Leteni yo Giliki udiyedi ye kuli. 21 Na Dius yodi taukaitalasam tauwoyaidi se hededelau Pilato unai se wane, “Tabu ku kuli ku wane, ‘Dius tamowaidi yodi wasawasa,’ na taba ku kuli ku wane, teina tamowai ta ye hedede ye wane, ‘Yau Dius tamowaidi yodi wasawasa.’ ”
22 Na Pilato ye hededebui ye wane, “Saha ya kuli ne meta temeta ya kuli ede!”
23 Yesu se hesataulo, na kabo tauꞌiyala tamowaidi wa taudi hasi, siya kana kwama se haidi na se bolidi na se soiyedi se bom mo kalidiwai, na kana likwaguni kwamana wa nige se boli, matawuwuna teina kwama ta meta kewana unai ye dobi guni ne meta se halukesegai mo, nige kababoditubeina hesau. 24 Ede tauꞌiyala wa se bom se hedehedede se wane, “Tabu kwama ta ta igaꞌigali. Ta tole na ta kaiheyai kabo kaiteya ye hai.” Teina ye tubu ta meta kulikuli tabuna ye hemamohoiyei doha ye wane,
“Yogu kwama se soiyeidi kalidiwai,
yo yogu likwaguni kwamana daisi unai se kaiheyai.” (Same 22:18)
Na teina laulau ta ede tauꞌiyala tamowaidi wa se ginaulidi.
25 Yesu yona sataulo dedekanawai meta iya sinana, sinana kana kaha, Maliya iya Kolopasi mwanena yo Maliya Magadala waihiuna se totolo. 26 Huyana Yesu ye kaikewadobi na sinana ye kita yo yona hekahekata ye gadogadosisiꞌusei wa dedekana unai ye totolo, ede ye hededelau sinana wa unai ye wane, “Sinebada! Temeta me kowa natum.” 27 Na yona hekahekata wa unai ye wane, “Kowa sinam ede temeta.” Tenem huyana ne unai ye lau meta yona hekahekata wa Yesu sinana wa ye woyai ye laei yona numa na ye kitahetete.
Yesu yona boita
28 Na Yesu kabina ye kata meta yona paisowa maudoidi wa ye hegehediko. Ede ye wane, “Yau gadogu ye magu.” (Same 69:21) Na teina unai kulikuli tabuna kabo ye hemamohoiyei. 29 Winega** Winega meta waina ye buiko ye malumalulu. Loma yodi tauꞌiyala waila unai se hebwali na ye hemala kadi numanuma. ma pakuna meta temenai, ede tauꞌiyala hesau balo ye hai ye hedakwa waina wa unai na hisopa** Hisopa lagana ne nuwana nige ye kuyakuyawa (↑Hisopa) na ye loha. lagana unai balo wa ye gwalihekahini na ye helelesae Yesu kawana ne unai. 30 Yesu winega wa ye numa, na kabo ye wane, “Yogu paisowa maudoidi wa ya hegehediko.” Na kabo kuluna ye laudobiyei na yawasina ye gehe.
31 Na tenem meta Dius yodi Sabati kabinonohana mayadaina wa unai, yo mayadai hesauna ne kabo Sabati. Na tenem mayadaina ne meta mayadai saesaena. Na Dius tauwoyaidi nige se henuwa bena sinale ne se kabakabasi sataulo ne udiyedi ye lau ee Sabati ye lobai. Ede Pilato se kaibwadai na tamowai wa kaedi bena se yatugodudi yo sinaledi ne se haigabaedi. 32 Ede tauꞌiyala tamowaidi se lau tamowai labui Yesu maiyanao se hesataulodi wa kaedi se yatugodudi. 33 Na huyana se lau Yesu unai na se kita meta ye boitako, ede nige kaena wa se yatugodudi. 34 Na tauꞌiyala tamowaina hesau wamali unai Yesu lisilisina ye gwalilapai, na kwasina yo waila se didipesama.
35 Yau wasa ta taukulina na teina saha se tubu ta ya kitadi na ya kulihemasalahadi. Na saha ya kulihemasalahadi ta meta mamohoidi. Kabina ya kata meta ya hededemamohoi. Na ya kulihemasalaha bena komiu hinage unai kabo kwa kawamamohoi. 36 Teina saha se tubu ta bena kulikuli tabuna se hemamohoiyei, doha ye wane, “Nige siyadana hesau kabo se yatugodu.” (Esodo 12:46, Numela 9:12, yo Same 34:20) 37 Yo kulikuli tabuna teha hesau unai ye wane, “Iya lisilisina se gwalilapai wa, kabo se kitalau unai.” (Sakaliya 12:10)
Yesu se tole bwayabwaya unai
38 Teina saha se tubu ta mulidiwai, Yosepa, iya Alimatiya tamowaina, ye kaibwadalau Pilato unai bena Yesu sinalena ye hai. Yosepa meta iya Yesu tauhemuliwatanina wadawadamna hesau na nige ye hemasalahaꞌuyoi, matawuwuna ede Dius tauwoyaidi hekadiyo wa ye matausiyedi. Pilato yona yali wa unai ede Yosepa ye lau Yesu sinalena ye hai, 39 iya maiyana Nikodemo. Na Nikodemo, iya ede boniyaiyena Yesu taukaitaumanaena wa, iya meta yausi panepanena** Yausi panepanena: Dius tamowaidi mulo yo aloi se kililidi. Teina ginauli labui panedi namwanamwadi paudadi se hebwalidi na se hepaisowadi toletoletau udiyedi, to taba nige sinale panena ye masalaha. ye bahei, polohena doha 33 kilo. 40 Siya taudi labui Yesu sinalena wa se hai se heyausi na kaleko posiposina tupwadi lohalohadi udiyedi se suma. Teina ta meta Dius tamowaidi yodi toletoletau kabikabidi. 41 Yesu yodi kabahesataulona wa dedekanawai meta koya hesau, na unai bwayabwaya** Bwayabwaya: Dius yodi bwayabwaya meta weku duhadi se saladi (↑Bwayabwaya). hauhauna sola nige tamowai hesau unai se tole. 42 Tenem mayadaina ne Dius yodi Sabati kabinonohana mayadaina yo bwayabwaya wa kabahesataulona wa dedekanawai, ede temenai Yesu se tole.

**19:2: Kwama pulupululuna ne kana kao mamohoina meta Dimdim unai ta wane purple. Na kaniyona ede wasawasa kabakitalobaina hekihekinoina. Na kalinada unai nige purple, unai pulupululuna ta hepaisowa.

**19:11: Tamowai ne: Tausonoga gwaudi yodi nuwatu meta teina tamowaina ede Kaiyapasi.

**19:13: Gabata: Tehana ta unai meta bwatano ne unai weku taditadidi tabatabadi udiyedi matuna se ginauli na hekasa kabaginaulina kabatulina unai se tole kewana ne unai.

**19:19: Yesu Nasaleta Tamowaina, Dius Tamowaidi Yodi Wasawasa meta Loma kalinadiyena ede Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Tautau se bado udiyedi hedehedede ne se kulihekubwa se kuli I-N-R-I.

**19:29: Winega meta waina ye buiko ye malumalulu. Loma yodi tauꞌiyala waila unai se hebwali na ye hemala kadi numanuma.

**19:29: Hisopa lagana ne nuwana nige ye kuyakuyawa (↑Hisopa) na ye loha.

**19:39: Yausi panepanena: Dius tamowaidi mulo yo aloi se kililidi. Teina ginauli labui panedi namwanamwadi paudadi se hebwalidi na se hepaisowadi toletoletau udiyedi, to taba nige sinale panena ye masalaha.

**19:41: Bwayabwaya: Dius yodi bwayabwaya meta weku duhadi se saladi (↑Bwayabwaya).