21
Yesu ye taumasalaha yona hekahekatao udiyedi gabwa dedekanawai
Teina saha se tubu wa mulidiwai Yesu ye taumasalahaꞌuyo yona hekahekatao wa udiyedi Tibeliya Gabwana dedekanawai. Na yona masamasalaha wa ede doha teina: Simona Petelo, Tomasi (hesana hesau ede Didimasi), Natanaela (iya meta magai Kana teha Galili ne tamowaina), Sebedaiyo natunao yo hekahekatao hekadi labui hinage, maudoidi ta meta se miyagogoi. Na Simona Petelo ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya lau ya yama.” Na hekadiyo wa se talam se wane, “Ye namwa, kabo maidamai ta lau.” Ede se dobi se lau yodi waga unai se gelu, na tenem boniyaina ne unai meta se yamakasaya.
Malatomtom gagilina kabo Yesu nagali wa unai ye totolo, na yona hekahekatao wa nige se kitalobai.
Yesu ye yogadobi udiyedi ye wane, “Natuguwao, yama e nige?” Na se hededebui se wane, “Nige saha hesau ina!” Ye wane, “Yomi hinaya ne kwa gabalaei waga teha kateyanina ne unai, kabo yama hekadi kwa hekonadi.” Na hinaya wa se gabaei meta nige gonowana se tabeisini, matawuwuna ede yama wa meta se badokalili.
Na hekahekata Yesu iya ye gadosisikaliliyeiꞌusei wa ye hededelau Petelo unai ye wane, “Iya Guiyaunem!” Huyana Simona Petelo ye lapui meta tenem ne Guiyau, na iya meta taugaibuna, ede yona likwakewa kalekona ye hai ye likwa na ye kausihiyei na ununa ye hesabwayahisi kana dagilolo unai, na ye kamposidobi gabwa unai. Na hekahekatao hekadi waga unai wa se hemuliwatani, na hinaya ma yamana wa se niuli se sae, matawuwuna ede siya nagali wa dedekanawai, lohana meta doha nima kalana 50.** nima kalana 50: Kalina Giliki unai nowoina ne meta kubita handele labui, meta 90 mita o kala 50. Na huyana se lage nagali wa unai meta kaiwa ye kalakalasi se kita. Unai yama, yo dedekanawai meta pwalawa hinage.
10 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yama kwa galaidi wa hekadi kwa baheidima.” 11 Ede Simona Petelo ye gelusae na hinaya wa ye tabeisae salagomgom wa unai. Hinaya wa meta yama lakilakidi se hemwayau badodi ede 153. Yama wa se badokalili, na iyamo hinaya wa nige se pulisi. 12 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa laoma kwa kaikai!” Na hekahekatao wa nige se nuwabayao bena se henamaiyei se wane, “Kowa kaiteya?” Matawuwuna kabina se kata meta iya yodi Guiyau wa. 13 Yesu ye laoma pwalawa ye haidi na kadi ye moseidi yo hinage yama wa ye haidi na kadi ye moseidi. 14 Yesu yona toloꞌuyo na mulinawai teina ta meta huya hehaiyonana ye taumasalaha yona hekahekatao udiyedi.
Yesu Petelo ye hetoloꞌuyoi yona paisowa unai
15 Se kaikaigehe kabo Yesu ye hededelau Simona Petelo unai ye wane, “Simona, Yowane natuna, kowa mamohoi ku gadosisikaliliyegau, na kabo kam kahao ta?”
Petelo ye wane, “Mamohoi, Guiyau, kabina ku kata meta ya gadosisiyeigo.”
Kabo Yesu ye wane, “Yogu mamoe ne ku hekaidi.”
16 Yesu ye hededeꞌuyo ye wane, “Simona, Yowane natuna, kowa mamohoi ku gadosisiyegau?”
Iya ye hededebui ye wane, “Mamohoi, Guiyau, kabina ku kata meta ya gadosisiyeigo.”
Yesu ye wane, “Yogu mamoe ku kitahetetedi.”
17 Hehaiyonana unai Yesu ye wane, “Simona, Yowane natuna, kowa ku gadosisiyeigau?”
Petelo nuwana ye kamkamna matawuwuna ma haiyona meta Yesu iya ye henamaiyei ye wane, “Kowa ku gadosisiyeigau?” Na ye wane, “Guiyau! Ginauli maudoidi kabidi ku kata, yo kabina ku katakalili meta ya gadosisiyeigo.”
Yesu ye wane, “Yogu mamoe ku hekaidi. 18 Ya hededemamohoi kalimwai: Yom huyahewali unai meta ku bom ku hekalekogo na ku bom yom nuwatu udiyedi ku sae ku dobi. Na yom huyatautaubada unai kabo nimam ku lausinidi na ku heleledi, na tamowai hesau kabo ye hekalekogo** Kabo ye hekalekogo: Teina hedehedede ta kalina Giliki unai meta nuwanuwatuna meta labui. Bagubagunana ede, kabo ye hekalekogo, na helabuina ede kabo ye paigo. na ye woyalaeigo kabalau nige ku henuwa ne unai.” 19 Teina unai Yesu ye hededehemasalaha meta idohagi kabo Petelo ye boita, na yona boita ne unai kabo hedebasae lakilakina ye mosei Yaubada unai. Na kabo Yesu ye wane, “Ku hemuliwatanigau!”
Yowane hedehededena
20 Na Petelo ye kitabui na hekahekata Yesu iya ye gadosisiꞌusei wa ye kita ye hemuhemuliwatanidi. (Teina hekahekata ta iya kaiteya ye duihasalilau Yesu unai huyakaikaigogo wa unai, na ye wane, “Guiyau, kabo kaiteya kam ye walohai?”) 21 Yona kitana wa unai ede Yesu ye henamaiyei ye wane, “Guiyau, na iya kabo idohagi?”
22 Yesu ye hededelau unai ye wane, “Ena ya henuwa bena ye miyamiya ye lau ee kana siga ya uyoma, tabu ku nuwanuwatulau unai. Na kowa bena ku hemuliwatanigau.” 23 Teina unai ede wasalupolupo ye tadada ye lau kadi kahao se lapui meta bena teina hekahekata ta taba nige ye boita. Iyamo Yesu nige ye wane taba nige ye boita, na ye wane, “Ena ya henuwa ye miyamiya ye lau ee kana siga ya uyoma, tabu ku nuwanuwatulau unai.”
24 Teina hekahekata ta, iya ede yau. Ginauli maudoidi ta ya hededehemasalahadi yo ya kulidobiyedi. Na kabina ta kata meta yogu hedehedede ta mamohoidi.
25 Yesu meta ginauli gwaudi hekadi hinage ye ginaulidi. Ena ginauli maudoidi ta se kulidobiyedi, ya nuwatui meta tanoubu maudoina ta unai buka ta nige kabagwaugogoidi.

**21:8: nima kalana 50: Kalina Giliki unai nowoina ne meta kubita handele labui, meta 90 mita o kala 50.

**21:18: Kabo ye hekalekogo: Teina hedehedede ta kalina Giliki unai meta nuwanuwatuna meta labui. Bagubagunana ede, kabo ye hekalekogo, na helabuina ede kabo ye paigo.