2
Tamowai sibasibadiyao teha kaluwabu unai se laoma
Yudeya magaina gagilina hesau hesana Betelehema unai Yesu se labasi, Heloda** Heloda: Wasawasa ye hetahetalaꞌusei ta meta iya Heloda bagubagunana, hesana se katai ede Heloda Lakilakina. yona huyawasawasa unai. Na tamowai sibasibadiyao kipwala taukitahekasadi teha kaluwabu unai se laoma ee Yelusalema unai se lage, na se henahenamai se wane, “Komiu Dius yomi wasawasa hauhauna se labasiyako wa, iya ede haedi? Yona huyalabasi kipwalana teha kaluwabu unai ye sae ka kita, ede ka laoma ta bena iya ka tabaꞌohui.”
Heloda wasawasa hedehedede ta ye lapui meta ye siliyata, unai nuwana ye modekalili, yo Yelusalema tamowaidi maudoidi hinage. Na taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataedi ye yogagogoidima na ye henamaiyeidi, “Haedi kabo Keliso se labasi?” Na se wane, “Yudeya magaina Betelehema unai, matawuwuna ede peloweta ye kulinonohaiyako ye wane,
‘Na kowa, Betelehema Yudeya** Yudeya meta tano ne hesana, na yona kabahaina ede kadi mumuga Yuda. tanona unai,
kowa nige ku dobikalili Yudeya magaidiyao udiyedi,
matawuwuna kowa kalimyena kabo tauwoyawoya ye laoma
na yogu tamowai Isalaela ye kitahetetedi.’ ” (Maika 5:2)
Na kabo Heloda tamowai sibasibadiyao wa ye yogahesuwaladi na ye henamaiyeidi kipwala wa yona huyamasalaha mayadaina mamohoina bena kabina ye kata. Na kabo ye hetamalidi se lau Betelehema yo ye wane, “Kwa lau wawaya ta kwa loyanamwanamwaei. Ena kwa lobai kabo kwa uyoma yogu kwa hedehededenamwanamwa, na kabo yau hinage ya laowa unai ya tabaꞌohu.”
9-10 Wasawasa wa kalinana se lapui na kabo se lau, na kipwala ye woyaꞌuseidima wa se kitaꞌuyoi meta se gwauyalakalili. Na ye kedabagunaidi ye lau wawaya wa yona kabamiya wa unai. 11 Se mwalaesae numa kalona wa unai na wawaya wa ma sinana Maliya se kitadi, se tulibono yo wawaya wa unai se tabaꞌohu. Yodi kainauya se haidi na se kainauyaidi, gole yo inisenisi yo mulo.** Inisenisi yo mulo meta mulamula panepanedi. Kainauya haiyona wa kaniyodi ede teina: Gole unai se hemasalaha meta Yesu se kita iya wasawasa. Inisenisi meta taukaitalasam tamowaidi se gabugabu na kasuna ye sae Yaubada unai, unai inisenisi kainauyana wa ye hemasalaha meta tausonoga wa Yesu se kita iya Yaubada. Mulo meta kamkamna tauhekaiyawasidi yo hinage tauboiboita sinaledi kabaheyausidi, unai ye hemasalaha meta Yesu kabo ye kamkamna yo ye boita.
12 Na kabo kenosuwaiyena Yaubada ye hededelau udiyedi tabu se uyo Heloda unai. Ede keda hesau se hai na se uyo yodi magai.
Yosepa ma mwanena yo natudi se wasabu se lau Aikupito
13 Tamowai sibasibadiyao wa se dalahaiko, na kabo Guiyau yona anelu kenosuwaiyena ye taumasalaha Yosepa unai ye wane, “Ku tolo wawaya ta ma sinana ku woyaidi kwa wasabu kwa lau Aikupito. Menai kabo kwa miya ye lau ee kana siga ya hededelaowaꞌuyo. Matawuwuna Heloda wawaya ta ye wasewasenei bena ye unui.” 14 Ede boniyaina ne unai Yosepa ye tolo na wawaya wa ma sinana ye wasabuyeidi se lau Aikupito. 15 Unai se miya ye lau ee Heloda ye boita. Teina unai Guiyau yona hededepeloweta saha ye hededenonohaiyako wa ye laoma ye mamohoi:
“Aikupito unai natugu tau ya yoganeiꞌuyoiyama.” (Hoseya 11:1)
Heloda yona tauꞌiyala wawayao se unuidi
16 Heloda wasa ye lapui meta tamowai sibasibadiyao wa iya se lupoi, unai ye kouyalayalakalili. Ede yona tauꞌiyala ye hetamalidi se lau Betelehema maudoina unai wawayao tatao yodi bolimai labui sola nige se haidi maudoidi se unuidi. Matawuwuna ede tausibasiba wa ye henamaiyeidi na kipwala yodi huyakitana wa unai ye laoma meta sola nige bolimai labui ye lobai. 17 Teina unai peloweta Yelemaiya saha ye hededeyako wa ye laoma ye mamohoi, ye wane,
18 “Kalina lakilakina Lama** Lama meta magai hesau Yelusalema dedekanaena. Hedehedede ta unai Mataiyo ye hai Betelehema unai ye heyaheyasoniyei. unai ye laoma,
nuwayababa yo doulakilaki daguguna.
Lahela** Lahela meta Dius kadi mumuga Yakobo mwanena. Mataiyo ye hai ye heyaheyasoniyei sina maudoidi Betelehema unai natudiyao se boitako wa udiyedi. natunao sabidi ye dou na nige ye henuwa nuwana se hededehetalu,
matawuwuna ede natunao se boitako.” (Yelemaiya 31:15)
Aikupito unai se uyoma Isalaela
19 Heloda yona boita mulinaena, Aikupito unai Guiyau yona anelu kenosuwaiyena ye taumasalaha Yosepa unai 20 ye wane, “Ku tolo wawaya ta ma sinana ku woyaidi kwa uyo Isalaela tanona unai, matawuwuna wawaya ta bena tauꞌunuina wa se boitako.” 21 Unai Yosepa ye tolo wawaya wa ma sinana ye woyaidi na se uyo Isalaela. 22 Na wasa ye lapui meta Heloda natuna Alekelau iya tamana lauhedamaina Yudeya yodi wasawasa, unai ye matausikalili na nige ye henuwa ye lau Yudeya. Na kenosuwaiyena hededehesibasiba ye haidi, unai ye lau Galili 23 na magai hesau hesana Nasaleta unai se miya. Unai peloweta yodi hedehedede hesau hinage ye laoma ye mamohoi:
“Iya kabo hesana se katai Nasaleta tauna.”

**2:1: Heloda: Wasawasa ye hetahetalaꞌusei ta meta iya Heloda bagubagunana, hesana se katai ede Heloda Lakilakina.

**2:6: Yudeya meta tano ne hesana, na yona kabahaina ede kadi mumuga Yuda.

**2:11: Inisenisi yo mulo meta mulamula panepanedi. Kainauya haiyona wa kaniyodi ede teina: Gole unai se hemasalaha meta Yesu se kita iya wasawasa. Inisenisi meta taukaitalasam tamowaidi se gabugabu na kasuna ye sae Yaubada unai, unai inisenisi kainauyana wa ye hemasalaha meta tausonoga wa Yesu se kita iya Yaubada. Mulo meta kamkamna tauhekaiyawasidi yo hinage tauboiboita sinaledi kabaheyausidi, unai ye hemasalaha meta Yesu kabo ye kamkamna yo ye boita.

**2:18: Lama meta magai hesau Yelusalema dedekanaena. Hedehedede ta unai Mataiyo ye hai Betelehema unai ye heyaheyasoniyei.

**2:18: Lahela meta Dius kadi mumuga Yakobo mwanena. Mataiyo ye hai ye heyaheyasoniyei sina maudoidi Betelehema unai natudiyao se boitako wa udiyedi.