3
Yowane Babatiso yona lauguguya balabala ena
(Maleko 1:1-12; Luka 4:1-13; Yowane 1:19-28)
Bolimai hisa se lau mulidi ne unai Yowane Babatiso Yudeya balabalana ena ye hetubu ye lauguguya ye wane, “Kwa nuwabui! Galewa basileiyana* Galewa basileiyana meta Yaubada yona kaba tanuwagao Yaubada yona basileiya. Mataiyo Dius yodi hedehedede yo yodi laulau ye lauwatani ede Yaubada hesana nige ye katakatai kaliliyei, na galewa mo ye hepaisowa. ye hanahanauma!” Yowane meta iya tamowaina ede Aisaiya peloweta ye hededehemasalaha usei wa ye wane,
“Tamowai hesau balabala unai ye yogayoga ye wane,
‘Guiyau yona keda kwa kabinonohai,
yo yona kabalau kwa hedudulai!’ ” (Aisaiya 40: 3)
Yowane kana kaleko meta kamela wiyana unai se ginauli, na kana dagilolo meta suisui hesau dahina,* Yowane kana kaleko meta gonogonowana doha peloweta Ilaisa kana kaleko (2 Kings 1:8). na kana kai ede mwadimwadi yo kamwakamwa. Yelusalema, Yudeya yo Yolidani tehana maudoina tamowaidiyao se laoma iya kalinawai na yodi yababa se hededehemasalahadi, ede Yowane ye hebabatisoidi Yolidani sagasagana unai.
Kabo Paliseya yo Sadusiya tamowaidiyao gwaudi se laoma Yowane unai babatiso hesabana. Ye kitadi ede ye dilaidi ye wane, “Komiu mwata natunao! Kaiteya ye hededelaowa bena kabo Yaubada yona hekamkamna kwa yabubugabaei? Bena nuwabui kaniyona kwa miyahemasalahadi! Na tabu kwa nuwatui meta kabo kwa bom kwa hemauli uyoigomiu na kwa wane, ‘Kai Abelahama kana isimulitao* Kaniyona ede: Paliseya yo Sadusiya tamowaidiyao wa se bom se kitauyoidi meta siya Yaubada kana bodao. !’ Ya hededelaowa, Yaubada gonowana weku ta udiyedi Abelahama kana isimulitao ye ginaulidi. 10 Kilam se tole nonohaiyako. Na ena kaiwa hesau nige ye kaniyo namwanamwa, meta kabo se koigabaei yo se gabalaei kaiwa kalakalasina luwana ena.
11 Kaiteyadi se nuwabui kabo waila unai ya hebabatisoidi. Na tamowai hesau ede sola kabo ye laoma. Iya yona gigibwali meta ye sae kalili na kabo yau. Yau nige ya namwa kalili taba iya kana sendolo ya baheidi.* Yowane Yesu kana sendolo ye baheidi: Teina ta meta heyayai tauhaina kana paisowa hesau. Iya kabo Yaluwa Tabuna yo kaiwa kalakalasina udiyedi ye hebabatisoigomiu. 12 Yona kaba hesuhesuluisini kaikaiwana iya nimana ena, na kabo witi ye hesuluisinidi yo ye hinelidi. Na kabo kaniyodi ye toledi sanala ena, na mosomosodiyao ye tole hesuwaladi kabo ye gabudi kaiwa kalakalasina nige yona kaba boso unai.”
Yesu yona babatiso
(Maleko 1:9-11; Luka 3:21-22; Yowane 1:32-34)
13 Kabo Yesu Galili unai ye laoma Yolidani sagasagana unai, bena Yowane unai babatiso ye hai.
14 Na Yowane ye kaipate bena Yesu ye hedede hekaiyawasi ye wane, “Idohagi to kowa ku laoma yau kaliguyena? Ye namwa mo taba kowa ku hebabatisoigau!” 15 Na Yesu ye hededebui ye wane, “Nige, teina mahana ta unai meta kowa bena ku hebabatisoigau. Taba Yaubada yona nuwatu mo ta lauwatani.” Ede Yowane ye talam na Yesu ye hebabatisoi.
16 Ye hebabatisoi ye gehe kabo Yesu waila ne unai ye gayo ye saesae, na mahanana ne unai galewa ye tasoke, na Yesu Yaluwa Tabuna ye kita ye dobima doha bunebune na ye talu iya unai. 17 Na kalina hesau galewa ne unai ye wane, “Teina yau natugu. Iya ya gadosisiyei, yo ya gwauyala kalili iya unai.”

*3:2: Galewa basileiyana meta Yaubada yona kaba tanuwagao Yaubada yona basileiya. Mataiyo Dius yodi hedehedede yo yodi laulau ye lauwatani ede Yaubada hesana nige ye katakatai kaliliyei, na galewa mo ye hepaisowa.

*3:4: Yowane kana kaleko meta gonogonowana doha peloweta Ilaisa kana kaleko (2 Kings 1:8).

*3:9: Kaniyona ede: Paliseya yo Sadusiya tamowaidiyao wa se bom se kitauyoidi meta siya Yaubada kana bodao.

*3:11: Yowane Yesu kana sendolo ye baheidi: Teina ta meta heyayai tauhaina kana paisowa hesau.