3
Yowane Babatiso yona lauguguya balabalaena
(Maleko 1:1-12, Luka 4:1-13, Yowane 1:19-28)
Bolimai hisa se lau mulidi ne unai** Bolimai hisa se lau mulidi ne unai: Mataiyo yona kulikuli unai ye kuli, Tenem mayadaidi ne udiyedi. Na saha ye hetala ede Yesu yona huyamiya Nasaleta unai bolimaidi se lau sabi gehedi. Yowane Babatiso Yudeya balabalanaena ye hetubu ye lauguguya ye wane, “Kwa nuwabui! Matawuwuna Galewa basileiyana** Galewa basileiyana meta Yaubada yona kabatanuwaga o Yaubada yona basileiya. Mataiyo Dius yodi hedehedede yo yodi laulau ye lauwatani ede Yaubada hesana nige ye katakataikaliliyei, na galewa mo ye hepaisowa. ye hanahanaumako!” Yowane meta iya tamowaina ede Aisaiya peloweta ye hededehemasalahaꞌusei wa ye wane,
“Tamowai hesau balabala unai ye yogayoga ye wane,
‘Guiyau yona keda kwa kabinonohai,
yo yona kabalau kwa hedudulai!’ ” (Aisaiya 40:3)
Yowane kana kaleko meta kamela wiyana unai se ginauli, na kana dagilolo meta suisui hesau dahina,** Kaleko yo dagilolo: Yowane kana kaleko meta gonogonowana doha peloweta Ilaisa kana kaleko (2 Kin 1:8). na kana kai ede mwadimwadi yo kamwakamwa. Yelusalema, Yudeya yo Yolidani tehana maudoina tamowaidiyao se laoma iya kalinawai na yodi yababa se hededehemasalahadi, ede Yowane ye hebabatisoidi Yolidani sagasagana unai.
Kabo Paliseya yo Sadusiya tamowaidiyao gwaudi se laoma Yowane unai babatiso hesabana. Ye kitadi ede ye dilaidi ye wane, “Komiu mwata natunao! Kaiteya ye hededelaowa bena kabo Yaubada yona hekamkamna kwa yabubugabaei? Bena nuwabui kaniyona kwa miyahemasalahadi! Na tabu kwa nuwatui meta kabo kwa bom kwa hemauliꞌuyoigomiu na kwa wane, ‘Kama kulutubu meta Abelahama!’** Kama kulutubu meta Abelahama: Abelahama meta iya Yaubada yona kaisunuwa tamowaina, yo iya unai Dius bodana se tubuma. Paliseya yo Sadusiya tamowaidiyao wa se tolobayao kadi kulutubu ne unai na se bom se kitaꞌuyoidi meta siya Yaubada kana bodao. Ya hededelaowa, Yaubada gonowana weku ne udiyedi Abelahama kana isimulita ye hetubudi. 10 Kilam ye tolenonohaiyako. Na ena kaiwa hesau nige ye kaniyonamwanamwa meta kabo ye koigabaei yo ye gabalaei kaiwa kalakalasina luwanaena.
11 Yau waila unai ya hebabatisoigomiu, yomi nuwabui kabakitana. Na tamowai hesau ede sola kabo ye laoma. Iya yona gigibwali meta ye saekalili na kabo yau. Yau nige ya namwakalili taba iya kana sendolo ya baheidi.** Kana sendolo ya baheidi: Teina ta meta heyayai tauhaina kana paisowa hesau, meta tamowai se saguidi kadi sendolo bikibikidi ne mainadi se yailidi na sendolo ne se haigabaedi. Iya kabo Yaluwa Tabuna yo kaiwa kalakalasina udiyedi ye hebabatisoigomiu. 12 Yona kabahesuhesuluisini kaikaiwana iya nimanaena, na kabo witi ye hesuluisinidi yo ye hinelidi. Na kabo kaniyodi ye toledi sanalaena, na mosomosodiyao ye tolehesuwaladi kabo ye gabudi kaiwa kalakalasina nige yona kababoso unai.”
Yesu yona babatiso
(Maleko 1:9-11, Luka 3:21-22, Yowane 1:32-34)
13 Kabo Yesu Galili unai ye laoma Yolidani sagasagana unai, bena Yowane unai babatiso ye hai.
14 Na Yowane ye kaipate bena Yesu ye hededehekaiyawasi ye wane, “Idohagi to kowa ku laoma yau kaliguyena? Ye namwa mo taba kowa ku hebabatisoigau!” 15 Na Yesu ye hededebui ye wane, “Nige, teina mahana ta unai meta kowa bena ku hebabatisoigau. Taba Yaubada yona nuwatu mo ta lauwatani.” Ede Yowane ye talam na Yesu ye hebabatisoi.
16 Ye hebabatisoi ye gehe kabo Yesu waila ne unai ye gayo ye saesae, na mahanana ne unai galewa ye tasoke, na Yesu Yaubada Yaluwana** Yaubada Yaluwana meta Yaluwa Tabuna. ye kita ye dobima doha bunebune na ye talu iya unai. 17 Na kalina hesau galewa ne unai ye wane, “Teina yau natugu. Iya ya gadosisiyei, yo ya gwauyalakalili iya unai.”

**3:1: Bolimai hisa se lau mulidi ne unai: Mataiyo yona kulikuli unai ye kuli, Tenem mayadaidi ne udiyedi. Na saha ye hetala ede Yesu yona huyamiya Nasaleta unai bolimaidi se lau sabi gehedi.

**3:2: Galewa basileiyana meta Yaubada yona kabatanuwaga o Yaubada yona basileiya. Mataiyo Dius yodi hedehedede yo yodi laulau ye lauwatani ede Yaubada hesana nige ye katakataikaliliyei, na galewa mo ye hepaisowa.

**3:4: Kaleko yo dagilolo: Yowane kana kaleko meta gonogonowana doha peloweta Ilaisa kana kaleko (2 Kin 1:8).

**3:9: Kama kulutubu meta Abelahama: Abelahama meta iya Yaubada yona kaisunuwa tamowaina, yo iya unai Dius bodana se tubuma. Paliseya yo Sadusiya tamowaidiyao wa se tolobayao kadi kulutubu ne unai na se bom se kitaꞌuyoidi meta siya Yaubada kana bodao.

**3:11: Kana sendolo ya baheidi: Teina ta meta heyayai tauhaina kana paisowa hesau, meta tamowai se saguidi kadi sendolo bikibikidi ne mainadi se yailidi na sendolo ne se haigabaedi.

**3:16: Yaubada Yaluwana meta Yaluwa Tabuna.