11
Yowane Babatiso yona henamai
(Luka 7:18-23)
Yesu yona hekahekatao saudoudoi-labui wa ye hededehasahasaidi ye gehe, na kabo ye dalahai ye lau Galili magaidi udiyedi ye lauhekata yo ye lauguguya.
Na Yowane Babatiso meta numatutugudu unai, na Keliso yona paisowa wa wasana ye lapui na ye nuwalabulabui. Ede yona hekahekatao ye hetamalidi se lau Yesu unai bena se henamaiyei se wane, “Mamohoina kowa Kelisona ede ka nayanayai wa, o sola tamowai hesau ka nayanayai kabo ye laoma?” Yesu ye hededebui ye wane, “Kwa uyo na saha kwa lapuidi yo kwa kitadi wa Yowane yona kwa hedehedede, meta taumatagibugibu matadi se lala, taubunibuni se laulau, taulepelepela se namwanamwa, taubeyakolakola se lapulapui, tauboiboita se toloꞌuyo, yo taudehadeha wasa namwanamwana se lapulapui. Na kaiteya nige ye nuwalabulabuiyeigau, meta iya gonowana ye gwauyala.”
Yesu Yowane ye hededehemasalaha
(Luka 7:24-35)
Yowane yona hekahekatao wa se dalahai se lau, na kabo Yesu ye hetubu Yowane hedehededena ye hedehededei boda wa udiyedi, ye wane, “Ginauli saha hesabana kwa lau balabala ne unai bena kwa kita? Nuwana didiyali yaumai ye yuhisaei yo ye yuhidobiyei?** Didiyali meta tamowai ye nuwalabulabui heyaheyasonina. Ena nige meta saha hesabana kwa lau bena kwa kita? Yomi nuwatu bena tamowai hesau yona kaleko wasawasadi kwa kita? Nige! Kaiteyadi kaleko wasawasadi se likwalikwadi, siya wasawasa yodi numa udiyedi se miyamiya. O nuwana kwa lau bena peloweta hesau kwa kita? Mamohoi, ya hededelaowa Yowane meta ye saekalili na kabo peloweta. 10 Iya tamowaina ede wasana [peloweta Malakai] ye kulinonohaiyako buka tabuna unai:
‘Kabo yogu tautauwasa ya hetamali bena ye kedabagunaego.
Iya kabo yom keda ye kabinonohai.’ (Malakai 3:1)
11 Ya hededemamohoi kalimiuyena: Tanoubu ta tamowaidi** Tanoubu ta tamowaidi Mataiyo ye kuli, Sinesineo tamowai se labasidi. maudoidi luwadiyena meta nige hesau ye saekalili na kabo Yowane Babatiso. Na tamowai hesau galewa basileiyana unai ye dobikalili, meta tamowaina ne ye saekalili na kabo Yowane. 12 Yowane yona huyaena ye hetubu ye laoma teina huya ta meta galewa basileiyana wa ye laki ye lau ma bayaona, na tamowai se bado se kaipatekalili bena se lusae basileiya ne unai. 13  Mose yona laugagayo yo peloweta maudoidi ye lau ee Yowane yona huyaena, siya Galewa basileiyana wasana se hedehededei. 14 Na ena taba yodi hedehedede wa kwa kawamamohoiyeidi, kabo kwa nuwatulobai meta Yowane iya ede Eliya se hededeyako meta kabo ye laoma. 15 Kaiteyadi gonowana se lapulapui bena se lapulapuinamwanamwa!”
16  [Na Yesu yona hedehedede ye tubei ye wane,] “Teina isi ta tamowaidiyao,** Teina isi ta tamowaidiyao ta, siya ede Paliseya yo Sadusiya kadi bodao na Yesu se kawayababaei yo se subu. saha unai kabo ya hekaigonogonowaidi? Siya doha wawayao bakubakuyena se tutuli na se yogayogalau kadi kahao udiyedi se wane,
17 ‘Higo ka yuhidi,
na nige kwa sobu.
Siyayau wanadi ka wanaidi,
na nige kwa dou.’
18 Yowane ye laoma na ye kaihudi na numanuma bayabayaodi nige ye numadi, na se wane, ‘Yaluwa yabayababana hesau meta iya kalinawai.’ 19 Tau Natuna ye laoma ede ye kaikai yo waina ye numanuma, na se wane, ‘Sola kwa kita, ye kaimuyomuyou yo ye numanumayauyaule! Yo iya takisi tautanotano yo yababa tamowaidiyao kadi kaha!’ Na iyamo Yaubada yona sibasiba kabahemamohoiyeina ede tamowai yona laulau dudulaidi.”
Yesu tamowai nige se nuwabui ye guguyaidi
(Luka 10:13-15)
20 Na Yesu Isalaela magaidiyao hekadiyo ye dilaidi, matawuwuna ede laulau gigigigibwalidi se bado udiyedi ye ginaulidi, na nige se nuwabui. Ye wane, 21 “Ahani mo komiu, Kolasini tamowaidiyao! Ahani mo komiu Betesaida tamowaidiyao! [Yababa lakilakina kabo kwa hekalo.] Laulau gigigigibwalidi ya ginaulidi kalimiuyena wa, taba ya ginaulidi magai yabayababadi Taiya yo Sidona udiyedi, meta tamowaidiyao ne kabo se nuwabuiko, na yodi nuwabui ta unai meta kabo nuwadubu kalekodiyao se luwuidi yo taudi maudoidi se hekahusadi. 22 Unai ya hededelaowa kalimiuyena: Yaubada yona hekasa mayadaina ne unai kamkamna lakilakina kabo kwa lobai, na kabo Taiya yo Sidona tamowaidiyao.
23 Na komiu Kapelenauma tamowaidiyao, bena kabo Yaubada ye lausinigomiu kwa sae galewa ne? Taba nige! Kabo kwa dobi Hade unai! Laulau gigigigibwalidi ya ginaulidi kalimiuyena wa, taba ya ginaulidi Sodoma** Sodoma meta magai yabayababakalilina Yaubada ye heyababa wa. Wasana ku hasili Genese 19unai. unai, meta teina mayadai ta unai kabo Sodoma sola ma miyana. 24 Unai ya hededelaowa kalimiuyena: Yaubada yona hekasa mayadaina ne unai kamkamna lakilakina kabo kwa lobai, na kabo Sodoma tamowaidiyao.”
Kaiteya gonowana Yaubada kabina ye kata
(Luka 10:21-22)
25 Mahanana ne unai Yesu ye gwauyala na ye tapwalolo Tamana unai ye wane, “Tamagu, kowa galewa yo tanoubu Guiyauna. Ya hedebasaego matawuwuna ginauli maudoidi ta ku tolewadamdi na tausonoga yo tausibasiba nige gonowana se nuwatulobaidi. Na tamowai supusupudi** Tamowai supusupudi: Mataiyo yona kulikuli kalina Giliki unai kaniyona bagubagunana meta, wawayao gagilidi, Hedehedede ta kaniyona hekadi hinage, doha, tamowai supusupudi, o, nige se sikulunamwanamwa,o, nige sonoga tauhaina. udiyedi ginauli ta ku tolehemasalahadi na se nuwatulobaidi. 26 Mamohoi, tamagu, teina ta yom nuwatu mamohoina yo yom kabagwauyala ede.”
27  [Na kabo ye hededelau boda wa udiyedi ye wane,] “Tamagu meta tanuwaga gigibwalina maudoina ye leyama kaliguwai.** Tamagu meta tanuwaga gigibwalina maudoina ye leyama kaliguwai: Kalina Giliki unai Mataiyo ye kuli, Tamagu ginauli maudoidi ye ledima kaliguwai. Iya ye bom mo kabigu ye kata, na yau ya bom mo tamagu kabina ya kata, yo hinage yogu kaisunuwa tamowaidi udiyedi tamagu ya hededehemasalaha na kabina se kata.”
Kabakaiyawasi ede Yesu
28 Kabo Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yomi taulauhekata laugagayo bayabayaodi se hekatagomiu, na laugagayo ne miyawatanidi meta doha bahebahe polopolohedi. Ena kwa kaikaipatekalili bena laugagayo ne kwa miyawatanidi na unai kamnamiu se yababa, meta kwa laoma kaliguwai, kabo kabakaiyawasi kwa lobai. 29 Yau ya nuwabiga yo ya nuwadobidobi, unai yogu lauhekata kwa haidi na kwa miyawatanidi, kabo nuwamiu se talu, 30 matawuwuna yogu lauhekata ne ye biga, yo kabo bahebahe malamalaena ya leyawa kwa bahei.” ** Lausoisoi ta udiyedi Yesu yona hedehedede wa kaniyona ku hasili. Ena Yesu yona hedehedede wa ta kulibui hedehedede kesega kesega unai, kabo doha teina: 28 Kaiteyadi kamnamiu se yababa yo yomi bahebahe se polohe, meta kwa laoma kaliguwai, kabo kaiyawasi ya leyawa. 29 Yogu bulumakau kabakaulabulabuiyeidi yo yogu lauhekata kwa haidi, matawuwuna yau meta ya nuwabiga yo ya nuwadobidobi, na nuwamiu kabo se talu yo se kaiyawasi. 30 Matawuwuna yogu bulumakau kabakaulabulabuiyeidi ne meta ye biga, yo bahebahe kabo ya leyawa ne malamalaena.

**11:7: Didiyali meta tamowai ye nuwalabulabui heyaheyasonina.

**11:11: Tanoubu ta tamowaidi Mataiyo ye kuli, Sinesineo tamowai se labasidi.

**11:16: Teina isi ta tamowaidiyao ta, siya ede Paliseya yo Sadusiya kadi bodao na Yesu se kawayababaei yo se subu.

**11:23: Sodoma meta magai yabayababakalilina Yaubada ye heyababa wa. Wasana ku hasili Genese 19unai.

**11:25: Tamowai supusupudi: Mataiyo yona kulikuli kalina Giliki unai kaniyona bagubagunana meta, wawayao gagilidi, Hedehedede ta kaniyona hekadi hinage, doha, tamowai supusupudi, o, nige se sikulunamwanamwa,o, nige sonoga tauhaina.

**11:27: Tamagu meta tanuwaga gigibwalina maudoina ye leyama kaliguwai: Kalina Giliki unai Mataiyo ye kuli, Tamagu ginauli maudoidi ye ledima kaliguwai.

**11:30: Lausoisoi ta udiyedi Yesu yona hedehedede wa kaniyona ku hasili. Ena Yesu yona hedehedede wa ta kulibui hedehedede kesega kesega unai, kabo doha teina: 28 Kaiteyadi kamnamiu se yababa yo yomi bahebahe se polohe, meta kwa laoma kaliguwai, kabo kaiyawasi ya leyawa. 29 Yogu bulumakau kabakaulabulabuiyeidi yo yogu lauhekata kwa haidi, matawuwuna yau meta ya nuwabiga yo ya nuwadobidobi, na nuwamiu kabo se talu yo se kaiyawasi. 30 Matawuwuna yogu bulumakau kabakaulabulabuiyeidi ne meta ye biga, yo bahebahe kabo ya leyawa ne malamalaena.