10
Yesu yona hekahekatao saudoudoi-labui ye hetamalidi se lau se lauwasi
(Maleko 3:13-19 yo 6:7-13, Luka 6:12-16 yo 9:1-6)
Yesu yona hekahekatao saudoudoi-labui wa ye yoganedi na gigibwali ye mosedi bena yaluwa yabayababadi se hededehepesadi yo tamowai kadi kasiyebwa udoiꞌudoi se henamwanamwadi. Taupaisowa ye hetamalidi wa hesadiyao ede teina:
Bagubagunana ede Simona, hesana hesau meta Petelo, yo kana kaha Andeleya.
Yamesi Sebedaiyo natuna, yo kana kaha Yowane.
Pilipo yo Batolomaiyo,
Tomasi yo Mataiyo, iya takisi tautanotano,
Yamesi Alepaiya natuna, yo Tadaiyo,
Simona Tauhaikabi, yo Yudasi Isakaliyota, Yesu kana tauwalohai.
Tatao saudoudoi-labui wa Yesu ye guguyaidi na ye hetamalidi ye wane, “Tabu kwa laulau dagela tamowaidiyao yo Samaliya tamowaidi yodi magai udiyedi, na kwa lau Isalaela tamowaidiyao mo udiyedi, siya doha mamoe gegegegediyao.** Mamoe gegegegediyao: Yesu Isalaela tamowaidiyao ye heyaheyasoniyedi mamoe gegegegedi udiyedi, matawuwuna siya Yaubada taumiyasuwalaena. Kwa lau na kwa wasaduwai kwa wane, ‘Galewa basileiyana ye hanahanaumako.’ Taukasikasiyebwa kwa henamwanamwadi, tauboiboita kwa hemauliꞌuyoidi, taulepelepela kwa heꞌaꞌadi,** Taulepelepela meta Yaubada ye laugagayoidi tabu se laulau Numa Tabuna, yo tabu se lulau tamowai hekadiyo udiyedi, na ye hedede ye wane siya se bida. Unai huyana Yesu taulepelepela ye henamwanamwadi meta se hedede se wane ye heꞌaꞌadi. (↑Lepela) yo yaluwa yabayababadi kwa hededehepesadi. Kainauya ta kwa haimoei nige maisana, unai kwa kainauyaei, tabu maisana. 9-10 Tabu moni, tobwa, kwama, buti, yo tuke kwa laulaubaheidi yomi lau ne unai. Matawuwuna ede tamowai bena taupaisowa se saguidi.
11 Ena magai hesau unai kwa lage meta tamowai namwanamwana hesau kwa wasenei na yona numaena kwa miya kana siga kwa dalahai. 12 Huyana kwa mwalaesae numa ne unai meta yomi lautoki kwa mosei kwa wane, ‘Nuwadaumwali kwa hai!’ 13 Ena numa ne tamowaidiyao se namwa, meta yomi nuwadaumwali ne kwa tole kalidiyena. Ena nige se namwa, meta yomi nuwadaumwali ne kwa haiꞌuyoi. 14 Ena magai hesau nige se yogaisinigomiu o se lapulaowa kalimiuyena, meta kaemiu mukalidi kwa koinihinihiyedi** Kaemiu mukalidi kwa koinihinihiyedi: Laulau ta hededehemasalahana ku lobai Maleko 6:11 hededehemasalahana FOOTNOTE unai. na magai ne kwa laugabae. 15 Ya hededemamohoi kalimiuyena: Yaubada yona hineli mayadaina ne unai meta kadi hekamkamna se lakikalili, na kabo Sodoma yo Gomola.
16 Ya hetamaligomiu ta kami kao doha mamoe se lulau kedewa kaikaikalasidiyao udiyedi. Unai bena kwa sonoga doha mwata, yo tabu yababa hesau kalimiuyena, doha bunebune. 17 Bena kwa kitakitanamwanamwa, tamowai kabo se haigomiu yo se laegomiu kabalaulauhetala, yo hinage sunago udiyedi kabo se pidiligomiu. 18 Yau debaguyena kabo se haigomiu na se laegomiu wasawasa yo gabana matadiyena, bena kwa hemala galewa basileiyana wasana tauhededehemasalahana siya yo dagela tamowaidiyao udiyedi. 19 Na huyana se haigomiu na se helauhetalagomiu meta tabu kwa mode bena saha yo idohagi kabo yomi hedehedede. Huyana ne unai kabo hedehedede se masalaha. 20 Matawuwuna hedehedede kwa hedededi ne meta nige komiu, na Tamamiu Yaluwana ye hemasalahadi kalimiuyena na kwa hedededi.
21 Tatao kadi kahao kabo kadi se walohai, yo tama kabo natudiyao se kabidi doha tenem hinage. Natu kabo se tolo na sinadiyao yo tamadiyao se hewaiunudi na se mosegabaedi tauꞌunuhemwaloidi udiyedi. 22 Tamowai maudoidi kabo se subugomiu yau debaguyena. Na kaiteya ye miyatahitahi kana siga gehena unai, iya kabo mauli ye lobai. 23 Ena magai hesau unai se hewaiunugomiu meta kwa yabubu kwa lau magai hesau. Hedehedede ta meta mamohoi, yo hinage ya hededelaowa meta nige gonowana Isalaela magaidiyao kwa lauhegehedi na kabo Tau Natuna ye uyoma. 24 Nige gonowana wawaya hesau ye saekalili na kabo tauhekatana. Yo hinage nige gonowana taupaisowa ye saekalili na kabo kana tanuwaga. 25 Ena wawaya ye sonoga doha tauhekatana meta ye namwa, yo ena taupaisowa se kabi doha kana tanuwaga, meta ye namwa. Ena numa tanuwagana** Numa tanuwagana meta Yesu ye bom ye hedehededeꞌuyoi. se hedede meta iya yaluwa yabayababadi kadi tanuwaga Belesebulu, kabo yona numa tamowaidiyao** Yona numa tamowaidiyao: Siya ede Yesu yona hekahekatao yo tauhemuhemuliwatanina hekadiyo. hinage se hededeheyababakaliliyeidi.
26 Unai, tabu kwa matausiyedi! Ginauli wadawadamdi maudoidi meta kabo se masalaha, yo nuwanuwatu wadawadamdi maudoidi Yaubada kabo ye tolehemasalahadi. 27 Boniyaiyena saha ya hedededi wa kabo kwa hededeꞌuyoidi mayadaiyena, yo saha beyamiuyedi ya hededegadigadiguguyedi wa kabo numa kewadi udiyedi kwa hededehelakidi.
28 Tabu buluma tauhemwaloina kwa matausiyedi, na siya nige gonowadi yaluwa se hemwaloi. Na Yaubada mo bena kwa matausiyei, matawuwuna iya gonowana buluma yo yaluwa ye unuhemwaloidi kaiwa kalakalasina unai.
29 Pene kesega unai gonowana pekopeko labui ta hemaisadi. Na Tamamiu galewa ne unai ye nuwatukaliliyedi. Taba hesau ye beku, meta kabina ye kata. 30 Yo hinage kulumiu maiyawadi meta ye hasilidiko. 31 Unai tabu kwa matausi. Komiu kwa saekalili na kabo pekopeko yawoina. Yaubada meta ye kitahetetenamwanamwaegomiu.
32 Kaiteyadi se kawanamwanamwaegau boda udiyedi meta yau yogu tehaena kabo hinage ya kawanamwanamwaedi Tamagu galewa ne unai matanaena. 33 Na kaiteya ye uhalaegau boda udiyedi, kabo hinage ya uhalaei Tamagu galewa ne unai matanaena.
34 Tabu yomi nuwatu bena ya laoma ta na nuwadaumwali ya ginauli kaiyaulina ta unai. Nige! Na ya laoma ta meta kelepa ya baheiyama.** Kelepa meta heyaheyasoni hesau, kaniyona ede Yesu debanaena tamowai kabo se hewahewaiunuꞌuyoidi. 35 Ya laoma ta bena
‘tau ma tamana,
sine kabo ma sinana,
yo sinehelam ma lawana kabo se haihewahewaiunuꞌuyoidi.
36 Tamowai kana waiunu ede kabo yona numakalo tamowaidiyao.’ (Maika 7:6)
37 Kaiteyana tamana yo sinana ye gadosisikaliliyedi na kabo yau, iya nige gonowana yau yogu. Yo ena kaiteya natuna tau o sine ye gadosisikaliliyedi na kabo yau, iya nige gonowana yau yogu. 38 Yo kaiteya nige ye henuwa yona sataulo ye bahei yo ye hemuliwatanigau** Kaiteya nige ye henuwa yona sataulo ye bahei yo ye hemuliwatanigau: Huyana Loma tamowai hesau se woyai bena kabo se hesataulo meta kabo kana sataulo se hebahei. Unai lausoisoi ta kaniyona ede teina: “Kaiteya nige ye henuwa bena tamowai iya se hekamkamna doha se hekamkamnagau, meta nige gonowana iya yau yogu tamowai.” meta iya nige gonowana yau yogu. 39 Kaiteya yona mauli ye nuwatukaliliyei meta ye kabisapuli. Na kaiteya yona mauli ye mosegabaei yau debaguyena, iya kabo mauli ye lobai.
40 Kaiteya ye yogaisinigomiu, yau hinage ye yogaisinigau. Yo kaiteya ye yogaisinigau meta tauhetamaligauma wa hinage ye yogaisini. 41 Kaiteya peloweta hesau ye yogaisini matawuwuna iya peloweta, yona kainauya kabo gonogonowana doha peloweta. Yo kaiteya tamowai dudulaina hesau ye yogaisini matawuwuna iya tamowai dudulaina, iya yona kainauya kabo gonogonowana doha tamowai dudulaina yona kainauya. 42 Yo hinage ena tamowai hesau yona sagu gagilina doha waila kaputina ye mosei tausunumaegau tamowaina hesau unai matawuwuna iya tauhemuliwatanigau, mamohoi iya maisana kabo ye hai.”

**10:6: Mamoe gegegegediyao: Yesu Isalaela tamowaidiyao ye heyaheyasoniyedi mamoe gegegegedi udiyedi, matawuwuna siya Yaubada taumiyasuwalaena.

**10:8: Taulepelepela meta Yaubada ye laugagayoidi tabu se laulau Numa Tabuna, yo tabu se lulau tamowai hekadiyo udiyedi, na ye hedede ye wane siya se bida. Unai huyana Yesu taulepelepela ye henamwanamwadi meta se hedede se wane ye heꞌaꞌadi. (↑Lepela)

**10:14: Kaemiu mukalidi kwa koinihinihiyedi: Laulau ta hededehemasalahana ku lobai Maleko 6:11 hededehemasalahana FOOTNOTE unai.

**10:25: Numa tanuwagana meta Yesu ye bom ye hedehededeꞌuyoi.

**10:25: Yona numa tamowaidiyao: Siya ede Yesu yona hekahekatao yo tauhemuhemuliwatanina hekadiyo.

**10:34: Kelepa meta heyaheyasoni hesau, kaniyona ede Yesu debanaena tamowai kabo se hewahewaiunuꞌuyoidi.

**10:38: Kaiteya nige ye henuwa yona sataulo ye bahei yo ye hemuliwatanigau: Huyana Loma tamowai hesau se woyai bena kabo se hesataulo meta kabo kana sataulo se hebahei. Unai lausoisoi ta kaniyona ede teina: “Kaiteya nige ye henuwa bena tamowai iya se hekamkamna doha se hekamkamnagau, meta nige gonowana iya yau yogu tamowai.”