9
Yesu taubunibuni hesau ye henamwanamwa
(Maleko 2:1-12, Luka 5:17-26)
Yesu waga hesau unai ye gelu na ye kawasiꞌuyo yona magai Kapelenauma. Menai tamowai hekadiyo tau hesau bunibunina diyadiyali unai se baheiyama iya unai. Yesu yodi sunuma ye kita na ye hededelau taubunibuni wa unai ye wane, “Natugu! Ku nuwabayao, yom yababa ya nuwatugabaeidi.”
Na laugagayo taulauhekataedi hekadiyo se bom se gadigadigugu se wane, “Teina tamowai ta meta Yaubada ye hededeheyaheyababa.”
Yodi nuwanuwatu wa Yesu kabidi ye kata ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi na nuwanuwatu yababadi kwa nuwanuwatuidi. Hedehedede sahasahana ye biga ede, ya wane, ‘Yom yababa wa ya nuwatugabaeidi’, o, ya wane, ‘Ku tolo na ku laulau’? Ya henuwa bena kabina kwa kata meta Tau Natuna iya kaiyaulina ta unai yona gigibwali gonowana yababa ye nuwatugabaeidi.” Ede ye hededelau taubunibuni wa unai ye wane, “Ku tolo, yom dam ne ku bahei na ku lau yom numa.” Ede tamowai wa ye tolo na ye lau yona magai.
Laulau saha ye tubu wa boda se kita meta se siliyata na Yaubada se hedebasaei, matawuwuna gigibwali wa ye mosei tamowai udiyedi.
Yesu Mataiyo ye yoganei
(Maleko 2:13-17, Luka 5:27-32)
Yesu magai wa ye laugabaei ye laulau, na takisi tautanotano hesau hesana Mataiyo ye kita takisi kabatanotano numana unai ye tutuli. Ye hededelau unai ye wane, “Ku hemuliwatanigau.” Ede Mataiyo ye tolo na ye hemuliwatani.
10 Na muliyena ede se lau Mataiyo yona numa unai na se kaikai. Na takisi tautanotano bodadi yo hinage yababa tamowaidi hekadiyo se laoma Yesu yo yona hekahekatao wa maiyadiyao se kaikaigogoi. 11 Paliseya tamowaidiyao se kitadi ede yona hekahekatao wa se henamaiyeidi, “Idohagi to tauhekatagomiu ne takisi tautanotano yo yababa tamowaidi ne maidanao se kaikaigogoi?” 12 Yodi hedehedede wa Yesu ye lapui na ye hededebui ye wane, “Taukasikasiyebwa mo se henuwa doketa, na tamowai namwanamwadi meta nige. 13 Na kwa lau teina hedehedede ta kaniyona kwa wasenei:
‘Katekamkamna mo ya henuwa,
na nige kaitalasam.’ (Hoseya 6:6)
Yogu laoma ta meta nige tamowai yodi miyamiya dudulaidi hesabadi, na yababa tamowaidi bena ya yogaisinidi.”
Kaihudi henamaina
(Maleko 2:18-22, Luka 5:33-39)
14 Na kabo Yowane Babatiso yona hekahekatao se laoma Yesu se henamaiyei, “Idohagi to kai yo Paliseya tamowaidiyao ka kaikaihudi, na tauhemuliwatanigo nige se kaikaihudi?” 15 Yesu ye hededebui ye wane, “Idohagi to tautawasola kana taumana yona tawasola kaikaigogona unai bena se nuwadubu? Iyamo sola mayadaina kabo ye laoma tautawasola kabo kalidiyena se laeihesuwala na kehanao ne kabo se kaihudi.
16 Nige gonowana tamowai hesau kaleko hauhauna tupwana unai kwama beyabeyana ye polai, matawuwuna kaleko hauhauna tupwana ne kabo kwama beyabeyana ne ye tabepulisi na tapulisina ne meta kabo ye lakikalili.
17 Yo hinage tamowai nige gonowana waina hauhauna se ini waina pakuna beyabeyana unai. Taba waina hauhauna se ini paku beyabeyana unai, kabo paku ne ye tapulisi, na waina wa kabo ye bwalili. Unai waina hauhauna ta ini waina pakuna hauhauna unai, kabo se namwanamwalabulabui.”
Yesu sinebada yo sinekuku ye henamwanamwadi
(Maleko 5:21-43, Luka 8:40-56)
18 Yesu sola ma hedehededena, na magai wa yodi sunago badana hesau ye laoma Yesu matanaena ye tulibono na ye wane, “Natugu waihiu kaboina ta ye boita, na ku laoma nimam ku tolesae iya kewanaena, kabo ye mauli.” 19 Ede Yesu yo yona hekahekatao wa se tolo na maiyadi se lau.
20 Se laulau, na kabo sinebada hesau kwasina ye miyamiyagabaei bolimai saudoudoi-labui, iya Yesu dagelana ne unai ye laoma na kana kwama sinosinona ye kabitonogi. 21 Yona nuwanuwatu unai ye wane, “Taba kana kwama mo ya kabitonogi, kabo ya namwanamwa.” 22 Na Yesu ye kitabui sinebada wa ye kita ede ye hededelau unai ye wane, “Natugu, nuwam ye bayao! Yom sunuma ta ye henamwanamwago.” Na mahanana ne unai waihiu wa ye namwanamwa.
23 Sunago badana wa yona numa unai se lage ede tauhigohigo** Tauhigohigo: Dius yodi kabikabiyena higo se yuhidi meta huyagwauyala yo huyanuwadubu udiyedi. yo taudoudou bodadi se kitadi, 24 na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa pesa! Sinekuku me nige ye boita, na ye keno mo.” Na se talatalawasiyei.
25 Boda wa ye hetamalidi se pesagehe kabo Yesu ye mwalae sinekuku wa yona kabakeno wa unai na ye kabilau nimana wa unai, ede ye tolo. 26 Na wasana wa ye lau tenem teha ne maudoina unai.
Yesu taumatagibugibu labui ye henamwanamwadi
27 Yesu sunago badana yona numa wa ye laugabaei ye laulau na taumatagibugibu labui se tolo na se hemuliwatani na se yogayoga se wane, “Dawida natuna! Ku katekamkamnaegai!” 28 Na ye mwalaesae yona kabamiya numana unai na taumatagibugibu wa se laoma iya unai. Na ye henamaiyeidi ye wane, “Kwa kawamamohoi meta gonowagu ya henamwanamwagomiu?” Se wane, “Guiyau, ka kawamamohoi!” 29 Kabo matadi ye kabitonogidi na ye wane, “Saha kwa kawamamohoiyei wa kabo ye tubu kalimiuyena.” 30 Ede matadi wa se lala. Na Yesu ye laugagayoidi ye wane, “Tabu tamowai hesau yona kwa hedehedede!” 31 Na iyamo muliyena se lau ede Yesu wasana wa se helaki tenem teha maudoina ne unai.
Yesu tamowai unaꞌunana ye henamwanamwa
32 Taudi labui wa se hetubu se dalahai, na tatao hekadi kadi kaha hesau se woyaiyama Yesu unai. Yaluwa yabayababana meta ye luwu tamowai wa unai, ede ye unaꞌuna. 33 Na Yesu yaluwa yabayababana wa ye hededehepesa, ede tamowai unaꞌunana wa ye hedehedede. Na boda se noko se wane, “Nige sola laulau hesau doha teina ka kita Isalaela unai!” 34 Na Paliseya tamowaidiyao se wane, “Yaluwa yabayababadi kadi tanuwaga yona gigibwaliyena yaluwa yabayababadi ye hededehepesadi.”
Yesu tamowai ye katekamkamnaedi
35 Kabo Yesu ye lau magai lakilakidi yo kasa gagilidi ye tauhetakikilidi. Na ye lauhekata yodi sunago udiyedi yo Yaubada yona basileiya wasana namwanamwana ye wasaduwaiyei, yo hinage tamowai kadi kasiyebwa udoiꞌudoi ye henamwanamwadi. 36 Na boda wa ye kitadi ede ye katekamkamnaedi, matawuwuna pilipili udoiꞌudoi se hekalodi na nige tausaguidi, kadi kao doha mamoe nige taukitahetetedi. 37 Na ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi ye wane, “Koya ne ye masulikalili, na taupaisowa meta nige se bado. 38 Unai kwa kaibwadalau masuli guiyauna unai na kabo koya ne taupaisowaina ye hetamalidima.”

**9:23: Tauhigohigo: Dius yodi kabikabiyena higo se yuhidi meta huyagwauyala yo huyanuwadubu udiyedi.