9
Yesu taubunibuni hesau ye henamwanamwa
(Maleko 2:1-12, Luka 5:17-26)
Yesu waga hesau unai ye gelu na ye kawasiꞌuyo yona magai Kapelenauma. Menai tamowai hekadiyo tau hesau bunibunina diyadiyali unai se baheiyama iya unai. Yesu yodi sunuma ye kita na ye hededelau taubunibuni wa unai ye wane, “Natugu! Ku nuwabayao, yom yababa ya nuwatugabaedi.”
Na laugagayo taulauhekataedi hekadiyo se bom se gadigadigugu se wane, “Teina tamowai ta meta Yaubada ye hededeheyaheyababa.”
Yodi nuwanuwatu wa Yesu kabidi ye kata ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to nuwatu yababadi kwa nuwanuwatuidi. Hedehedede sahasahana ye biga ede, ya wane, ‘Yom yababa wa ya nuwatugabaedi’, o, ‘Ku tolo na ku laulau.’ Ya henuwa bena kwa nuwatulobai meta Tau Natuna** Tau Natuna: Yesu ye bom hesana ye katai Tau Natuna (↑Tau Natuna). iya kaiyaulina ta unai yona gigibwali gonowana yababa ye nuwatugabaedi.” Ede ye hededelau taubunibuni wa unai ye wane, “Ku tolo, yom diyadiyali ne ku bahei na ku lau yom magai.” Ede tamowai wa ye tolo na ye lau yona magai. Laulau saha ye tubu wa boda se kita meta se siliyata na Yaubada se hedebasaei, matawuwuna gigibwali wa ye mosei tamowai udiyedi.
Yesu Mataiyo ye yoganei
(Maleko 2:13-17, Luka 5:27-32)
Yesu magai wa ye laugabaei ye laulau, na takisi tautanotano hesau hesana Mataiyo ye kita ye tutuli takisi kabatanotano numana unai. Ye hededelau unai ye wane, “Ku hemuliwatanigau.” Ede Mataiyo ye tolo na ye hemuliwatani.
10 Kabotaki se lau Mataiyo yona numa unai se kaikai. Na takisi tautanotano bodadi yo hinage yababa tamowaidi hekadiyo se laoma Yesu yo yona hekahekatao wa maiyadiyao se kaikaigogoi. 11 Paliseya tamowaidiyao se kitadi ede yona hekahekatao wa se henamaiyedi, “Idohagi to yomi taulauhekata ne takisi tautanotano yo yababa tamowaidiyao maidanao se kaikaigogoi?” 12 Yodi hedehedede wa Yesu ye lapui na ye hededebui ye wane, “Taukasikasiyebwa mo se henuwa doketa, na tamowai namwanamwadi meta nige. 13 Na kwa lau teina hedehedede ta kaniyona kwa wasenei:
‘Katekamkamna mo ya henuwa,
na nige kaitalasam.’ (Hoseya 6:6)
Yogu laoma ta meta nige tamowai se bom se kitahedudulaiꞌuyoidi hesabadi** Tamowai se bom se kitahedudulaiꞌuyoidi hesabadi meta buka unai Mataiyo ye kuli, ↑tamowai dudulaidi. , na yababa tamowaidiyao hesabadi.”
Kaihudi henamaina
(Maleko 2:18-22, Luka 5:33-39)
14 Na kabo Yowane Babatiso yona hekahekatao se laoma Yesu se henamaiyei, “Idohagi to kai yo Paliseya tamowaidiyao ka kaikaihudi, na tauhemuliwatanigo nige se kaikaihudi?” 15 Yesu ye hededebui ye wane, “Idohagi to tautawasola kana taumana yona tawasola kaikaigogona unai bena se nuwadubu? Sola mayadaina kabo ye laoma tautawasola kabo kalidiyena se haigabaei na siya kabo se kaihudi.
16 Nige gonowana tamowai hesau luwuluwu wodubona ye polai kaleko hauhauna unai, matawuwuna kaleko hauhauna ne luwuluwu kabo ye tabepulisiꞌuyoi na tapulisina ne kabo ye lakikalili luwuluwu ne unai.
17 Yo hinage waina hauhauna nige ta ini pakuna** Pakuna: Dius yodi waina kabaꞌinina meta suisui dahidi udiyedi se bodidi. Hauhaudi wa se biga na gonowana se sese, na beyabeyadi se kwailolo na nige gonowana se sese. beyabeyana unai. Taba waina pakuna beyabeyana ta hepaisowa, kabo ye tapulisi, na waina wa kabo ye bwalili. Unai waina hauhauna ta ini waina pakuna hauhaudi udiyedi, kabo se namwalabulabui.”
Yesu sinebada yo sinekuku ye henamwanamwadi
(Maleko 5:21-43, Luka 8:40-56)
18 Yesu sola ma hedehededena, na magai wa yodi sunago badana hesau ye laoma Yesu matanaena ye tulibono na ye wane, “Natugu waihiu kaboina ta ye boita, na ku laoma nimam ku tolesae iya kewanaena, kabo ye mauli.” 19 Ede Yesu yo yona hekahekatao wa se tolo na maiyadi se lau.
20 Se laulau, na kabo sinebada hesau kwasina ye miyamiyagabae bolimai saudoudoi-labui, iya Yesu dagelana unai ye laoma na kana kwama sinosinona ye kabitonogi. 21 Yona nuwanuwatu unai ye wane, “Taba Yesu kana kwama mo ya kabitonogi, kabo ya namwanamwa.” 22 Na Yesu ye kitabui sinebada wa ye kita ede ye hededelau unai ye wane, “Natugu, nuwam ye bayao! Yom sunuma ta ye henamwanamwago.” Na mahanana ne unai waihiu wa ye namwanamwa.
23 Sunago badana wa yona numa unai se lage ede tauhigohigo** Tauhigohigo: Dius yodi kabikabiyena higo se yuhidi meta huyagwauyala yo huyanuwadubu udiyedi. yo taudoudou bodadi se kitadi, 24 na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa pesa! Sinekuku me nige ye boita, na ye keno mo meta.” Na se talawasiyei.
25 Boda wa ye hetamalidi se pesagehe kabo Yesu ye mwalae sinekuku wa yona kabakeno wa unai na ye kabilau nimana wa unai, ede ye tolo. 26 Na wasana wa ye lau tenem teha ne maudoina unai.
Yesu taumatagibugibu labui ye henamwanamwadi
27 Yesu sunago badana yona numa wa ye laugabaei ye laulau na taumatagibugibu labui se tolo na se hemuliwatani na se yogayoga se wane, “Dawida natuna! Ku katekamkamnaegai!” 28 Na ye mwalaesae yona kabamiya numana hesau unai na taumatagibugibu wa se laoma iya unai. Na ye henamaiyedi ye wane, “Kwa kawamamohoi meta gonowagu ya henamwanamwagomiu?” Se wane, “Guiyau, ka kawamamohoi!” 29 Kabo matadi ye kabitonogidi na ye wane, “Saha kwa kawamamohoiyei wa kabo ye tubu kalimiuyena.” 30 Ede matadi wa se lala. Na Yesu ye laugagayoidi ye wane, “Tabu tamowai hesau yona kwa hedehedede!” 31 Na iyamo muliyena yodi lau ne unai meta Yesu wasana wa se helaki tenem teha maudoina ne unai.
Yesu tamowai unaꞌunana ye henamwanamwa
32 Taudi labui wa se hetubu se dalahai, na tatao hekadi kadi kaha hesau se woyaiyama Yesu unai. Yaluwa yabayababana meta ye luwu tamowai wa unai, ede ye unaꞌuna. 33 Na Yesu yaluwa yabayababana wa ye hededehepesa, ede tamowai unaꞌunana wa ye hedehedede. Na boda se noko se wane, “Nige sola laulau hesau doha teina ka kita Isalaela unai!”
34 Na Paliseya tamowaidiyao se wane, “Yaluwa yabayababadi yodi wasawasa yona gigibwaliyena yaluwa yabayababadi ye hededehepesadi.”
Yesu tamowai ye katekamkamnaedi
35 Kabo Yesu ye lau magai lakilakidi yo kasa gagilidi ye tauhetakikilidi. Na ye lauhekata yodi sunago udiyedi yo Yaubada yona basileiya wasana namwanamwana ye wasaduwaiyei, yo hinage tamowai kadi kasiyebwa udoiꞌudoi ye henamwanamwadi. 36 Na boda wa ye kitadi ede ye katekamkamnaedi, matawuwuna pilipili udoiꞌudoi se hekalodi na nige tausaguidi, kadi kao doha mamoe nige taukitahetetedi. 37 Na ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi ye wane, “Koya ye masuli, na taupaisowa meta nige se bado. 38 Unai kwa kaibwadalau koya tanuwagana unai kabo taupaisowa ye hetamalidima.”

**9:6: Tau Natuna: Yesu ye bom hesana ye katai Tau Natuna (↑Tau Natuna).

**9:13: Tamowai se bom se kitahedudulaiꞌuyoidi hesabadi meta buka unai Mataiyo ye kuli, ↑tamowai dudulaidi.

**9:17: Pakuna: Dius yodi waina kabaꞌinina meta suisui dahidi udiyedi se bodidi. Hauhaudi wa se biga na gonowana se sese, na beyabeyadi se kwailolo na nige gonowana se sese.

**9:23: Tauhigohigo: Dius yodi kabikabiyena higo se yuhidi meta huyagwauyala yo huyanuwadubu udiyedi.