8
Yesu taulepela ye henamwanamwa
(Maleko 1:40-45, Luka 5:12-16)
Yesu kuduli wa unai ye lauhekatagehe ede maiyana hekahekatao se lidi se dobi na boda se laoma se hemuliwatani. Na kabo tamowai hesau lepela kalinawai ye laoma ye tulibono na ye hededelau Yesu unai ye wane, “Guiyau, ena ku henuwa, kabo yom gigibwali unai gonowana ku heꞌaꞌagau.” Na Yesu ye kabilau tamowai wa unai na ye wane, “Ya henuwa, ku aꞌa!” Mahanana ne unai lepela wa ye ulugehe na tamowai wa ye aꞌa. Kabo Yesu ye hededelau unai ye wane, “Tabu tamowai hesau yona ku hedehedede! Na ku lau, yom kaitalasam ku hai doha Mose yona laugagayo unai ye hededeyako wa na ku bahelaei taukaitalasam unai ku mosei yo hinage ye kitago,** Henamwanamwa laugagayona ta hasili Lewitikasi 14:2-4unai. unai kabo tamowai se kitalobai meta ku namwanamwako.”
Iyala taubagunaena tamowaina yona sunuma
(Luka 7:1-10, Yowane 4:43-54)
Huyana Yesu ye lage Kapelenauma unai meta Loma yodi iyala taubagunaena tamowaina hesau ye laoma Yesu unai ye kaibwadasagu ye wane, “Guiyau, yogu taupaisowa hesau meta ye kasiyebwa na tauna meta se kamkamnakalili nige gonowana tauna ye hetetelidi, iya ede numaena ye kenokeno.” Ede Yesu ye wane, “Kabo ya laowa ya henamwanamwa.” Na iyala taubagunaena tamowaina wa ye wane, “Guiyau, nige ya namwa na bena ku laoma yogu numaena.** Nige ya namwa na bena ku laoma yogu numaena: Iyala taubagunaena tamowaina wa, iya nige Dius tamowaina, na Dius yodi lauheꞌaꞌa kabikabidi kabidi ye kata. Yodi laugagayo hesau ede, ena Dius tamowaina ye lulau dagela tamowaina yona numa unai, kabo ye biki. Na hekasisidi debanaena ede ye hedede, nige ya namwa bena ku laoma kaliguwai. Na taba ku hedehedede mo kabo yogu taupaisowa ne ye namwanamwa. Matawuwuna yau hinage meta kagu tanuwaga yona gigibwali gunina unai, yo yau hinage tauꞌiyala tauwoyaidi. Ya hededelau hesau unai ya wane, ‘Ku lau’, meta ye lau. Na hesau unai ya wane, ‘Ku laoma’, meta kabo ye laoma. Yo ya hededelau yogu heyayai tauhaina unai ya wane, ‘Paisowa ne ku ginauli’, meta ye ginauli.”
10 Yesu hedehedede wa ye lapuidi meta ye nokokalili. Na ye hededelau tauhemuliwatanina bodana wa udiyedi ye wane, “Mamohoikalili, ya hededelaowa kalimiuyena, Isalaela unai nige tamowai hesau ya kita yona sunuma bayabayaona doha teina! 11 Na ya hededelaowa kalimiuyena, teha bolime yo teha yalasi udiyedi boda** Boda ta, siya meta dagela tamowaidiyao, nige Dius tamowaidiyao. kabo se laoma na Abelahama, Isako yo Yakobo maiyadiyao se tuli galewa basileiyana kaikaigogona unai. 12 Na galewa basileiyana ne [Yaubada ye kabinonohai meta Isalaela tamowaidiyao hesabadi, na iyamo] tamowaidi kabo ye tolelaeidi masigili magaina unai. Temenai kabo se doudou yo kawadi se kapuyahisidi.” 13 Na Yesu kabo ye hededelau iyala taubagunaena wa unai ye wane, “Yom sunuma ne debanaena yom taupaisowa ne kabo ye namwanamwa, na ku lau yom magai.” Mahanana ne unai yona taupaisowa wa ye namwanamwa.
Yesu taukasiyebwa ye henamwanamwadi
(Maleko 1:29-34, Luka 4:38-41)
14 Na kabo Yesu ye lau Petelo yona numa unai na Petelo bwasiyana sinebada ye kita meta tauna se gwagwama yo ye kasiyebwa na ye kenokeno. 15 Ye kabilau sinebada wa nimana unai meta kasiyebwa wa ye gehe na sinebada wa ye namwanamwa, ede ye kabinonoha na Yesu ye haitalai.
16 Meimeilahina ne unai mahana ye dui na kabo tamowai yaluwa yabayababadi se tanuwagaidi wa se woyaidima na yaluwa yabayababadi wa ye hededehepesadi. Yo taukasiyebwa maudoidi ye henamwanamwadi. 17 Teina laulau gigigigibwalidi ye ginaulidi ta unai meta Yaubada kalinana peloweta Aisaiya ye hededediko wa ye hemamohoiyeidi doha ye wane,
“Iya meta yoda basabasa maudoidi ye haigabaeidi
na kada kasiyebwa ye henamwanamwadi.” (Aisaiya 53:4)
Tamowai labui bena Yesu se hemuliwatani
(Luka 9:57-62)
18 Yesu boda wa ye kita meta ye laki ye laulau, unai ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi meta bena se kawasilau Galili Gabwana hali sanakawasina ne unai. 19 Na kabo laugagayo taulauhekataena hesau ye laoma Yesu unai na ye wane, “Taulauhekata, yom kabalau maudoidi udiyedi yau kabo ya hemuliwatanigo.” 20 Na Yesu ye hededebui ye wane, “Kedewa nukula yodi duha, yo hinage manuwa yodi noi, na Tau Natuna nige yona kabakaiyawasi mamohoina hesau.”
21 Na tauhemuliwatanina hesau ye hededelau Yesu unai ye wane, “Guiyau, taba gonowana ya uyo magai na tamagu toletoletauna ya kitabagunaei?” ** Tamagu toletoletauna ya kita: Toletoletau hededehemasalahana ku hasili. 22 Na Yesu ye hededelau unai ye wane, “Kowa ku hemuliwatanigau, na kaiteyadi se boitako meta siya bena kehadi tauboita ne se lae bwayabwaya unai se tole.” ** Kaiteyadi se boitako: Siya ede yaluwadiyena se boitako, kaniyona ede nige se modelau Yaubada unai yo Yesu nige se sunumaei. Kehadi tauboita ne meta bulumaena tauboita.
Yesu wowoli ye hededehedaumwali
(Maleko 4:35-41, Luka 8:22-25)
23 Na kabo Yesu maiyana hekahekatao se dobi wagaena se gelu na Galili Gabwana wa unai se kawasi. 24 Yesu waga wa unai ye kenoko na makesega kabo wowoli ye lage na waga wa bagodu se iniꞌinipuluhi. 25 Unai yona hekahekatao wa iya se hanoi na se wane, “Guiyau, ku hesaguhaida! Nige bayaona kabo ta yoli!” 26 Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to kwa matausi? Yomi sunuma taki se gagili!” Ede ye tolo na ye hededebayao yaumai yo bagodu wa udiyedi, meta yaumai wa ye kaiyawasi na gabwa wa ye daumwali. 27 Unai yona hekahekatao wa meta se nokokalili na se wane, “Teina meta tamowai sahasahana? Ede yaumai yo bagodu, iyamo iya se kawakabiyei.”
Tamowai labui udiyedi yaluwa yabayababadi Yesu ye hededehepesadi
(Maleko 5:1-20, Luka 8:26-39)
28 Kabo Yesu ye dunasae Gadala** Gadala: Kulikuli beyabeyadi hekadi hesa udoi se kuli, iya ede Gelasa (doha Maleko 5:1 yo Luka 8:26udiyedi). Gadala yo Gelasa magaidi meta Galili Gabwana teha yawana unai, Gadala gabwa dedekanaena, na Gelasa kedaloha. tamowaidiyao yodi teha unai. Tenem teha ne unai meta tamowai labui, yaluwa yabayababadi siya se luwuidi. Yodi laulau se yababakalili ede nige gonowana tamowai hesau ye lau temenai. Yodi kabamiya meta tamowai yodi kabatoletoledi duhadiyao, udiyedi se pesa se laoma Yesu se hailobai. 29 Se yogalau unai se wane, “Yaubada Natuna, saha ku henuwa kalimaiyena? Yaubada yona kaisunuwa mayadaina meta sola nige ye lage, na ku laoma ta bena ku hekamkamnanonohaigai?”
30 Na tehalaudi wa unai meta puwaka yawoina se dumudumuli. 31 Ede demoni wa se wane, “Ena ku hededehepesagai, taba gonowana ku hetamaligai na ka lau puwaka ne udiyedi ka luwu?” 32 Unai Yesu ye hededelau demoni wa udiyedi ye wane, “Kwa lau!” Ede tamowai wa se pesagabaeidi na puwaka wa udiyedi se luwu. Kabo puwaka wa padipadi wa unai se heloigogoi se dobi Galili Gabwana wa unai se mwaloigogoi. 33 Na puwaka wa taukitahetetedi se wasabu se lau Gadala magaina lakilakina unai na saha ye tubu wa yo hinage tamowai labui wa wasadi se hedehededeidi. 34 Ede magai wa tamowaidiyao maudoidi se laoma Yesu unai. Na huyana iya se kita meta se kaibwadai bena taba yodi magai tanona ne ye laugabaei.

**8:4: Henamwanamwa laugagayona ta hasili Lewitikasi 14:2-4unai.

**8:8: Nige ya namwa na bena ku laoma yogu numaena: Iyala taubagunaena tamowaina wa, iya nige Dius tamowaina, na Dius yodi lauheꞌaꞌa kabikabidi kabidi ye kata. Yodi laugagayo hesau ede, ena Dius tamowaina ye lulau dagela tamowaina yona numa unai, kabo ye biki. Na hekasisidi debanaena ede ye hedede, nige ya namwa bena ku laoma kaliguwai.

**8:11: Boda ta, siya meta dagela tamowaidiyao, nige Dius tamowaidiyao.

**8:21: Tamagu toletoletauna ya kita: Toletoletau hededehemasalahana ku hasili.

**8:22: Kaiteyadi se boitako: Siya ede yaluwadiyena se boitako, kaniyona ede nige se modelau Yaubada unai yo Yesu nige se sunumaei. Kehadi tauboita ne meta bulumaena tauboita.

**8:28: Gadala: Kulikuli beyabeyadi hekadi hesa udoi se kuli, iya ede Gelasa (doha Maleko 5:1 yo Luka 8:26udiyedi). Gadala yo Gelasa magaidi meta Galili Gabwana teha yawana unai, Gadala gabwa dedekanaena, na Gelasa kedaloha.