8
Yesu taulepela ye henamwanamwa
(Maleko 1:40-45, Luka 5:12-16)
Yesu kuduli wa unai ye lauhekatagehe ede maiyana hekahekatao se lidi se dobi. Na boda se laoma se hemuliwatani. Na kabo taulepela hesau ye laoma ye tulibono na ye hededelau Yesu unai ye wane, “Guiyau, ena ku henuwa, meta kowa yom gigibwali gonowana ku henamwanamwagau.” Na Yesu ye kabilau tamowai wa unai na ye wane, “Ya henuwa, ku aꞌa!” Mahanana ne unai tamowai wa ye namwanamwa.** Ye namwanamwa: Mataiyo yona kulikulina meta ye aꞌa. Dius yodi laugagayo meta taulepela se bida, unai nige gonowana se laoma boda luwadiyena yo nige gonowana ye mwalai Numa Tabuna bakubakuna unai. Na ena taulepela hesau ye namwanamwa, kabo se hedede ede ye aꞌaꞌuyo. Kabo Yesu ye hededelau unai ye wane, “Tabu tamowai hesau yona ku hedehedede! Na ku lau, yom kaitalasam ku hai doha Mose yona laugagayo unai ye hededeyako wa na ku bahelaei taukaitalasam unai ku mosei yo hinage ye kitago,** Henamwanamwa laugagayona ta hasili Lewitikasi 14:2-4 unai. unai kabo tamowai se kitalobai meta ku namwanamwako.”
Iyala taubagunaena tamowaina yona sunuma
(Luka 7:1-10)
Huyana Yesu ye lage Kapelenauma unai meta Loma yodi iyala taubagunaena tamowaina hesau** Iyala taubagunaena tamowaina meta hedehedede mamohoina ede sentuliyo. Sentuliyo meta Loma yodi tauꞌiyala badodi 100 tauwoyaidi. (↑Loma yodi tauꞌiyala) ye laoma Yesu unai ye kaibwadasagu ye wane, “Guiyau, yogu taupaisowa hesau meta ye kasiyebwa na tauna meta se kamkamnakalili nige gonowana tauna ye hetetelidi, iya ede numaena ye kenokeno.” Ede Yesu ye wane, “Kabo ya laowa ya henamwanamwa.” Na iyala taubagunaena tamowaina wa ye wane, “Guiyau, nige ya namwa bena ku laoma yogu numaena. Na taba ku hedehedede mo na yogu taupaisowa ne ye namwanamwa. Matawuwuna yau hinage meta kagu tanuwaga yona gigibwaliyena, yo yau hinage tauꞌiyala tauwoyaidi. Ya hededelau hesau unai ya wane, ‘Ku lau’, meta ye lau. Hesau unai ya wane, ‘Ku laoma’, meta kabo ye laoma. Yo ya hededelau yogu heyayai tauhaina unai ya wane, ‘Paisowa ne ku ginauli’, meta ye ginauli.”
10 Yesu hedehedede wa ye lapuidi meta ye nokokalili. Na ye hededelau tauhemuliwatanina bodana wa udiyedi ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuyena: Isalaela unai nige tamowai hesau ya kita yona sunuma bayabayaona doha teina! 11 Na ya hededelaowa kalimiuyena, teha bolime yo teha yalasi udiyedi boda** Boda ta, siya meta dagela tamowaidiyao, nige Dius tamowaidiyao. kabo se laoma na Abelahama, Isako yo Yakobo maidadiyao se tuli galewa basileiyana kaikaigogona unai. 12 Na galewa basileiyana Yaubada ye kabinonohai meta Isalaela tamowaidiyao hesabadi, na iyamo kabo ye hepesadi na ye tolelaedi masigili magaina unai. Temenai kabo se doudou yo kawadi se kapuyahisidi.” 13 Na Yesu kabo ye hededelau unai ye wane, “Yom sunuma ne debanaena yom taupaisowa ne kabo ye namwanamwa, na ku lau yom magai.” Mahanana ne unai yona taupaisowa wa ye namwanamwa.
Yesu taukasiyebwa ye henamwanamwadi
(Maleko 1:29-34, Luka 4:38-41)
14 Na kabo Yesu ye lau Petelo yona numa unai na Petelo bwasiyana sinebada ye kita meta tauna se gwagwama yo ye kasiyebwakalili na ye kenokeno. 15 Ye kabilau sinebada wa nimana unai meta kasiyebwa wa ye gehe na sinebada wa ye namwanamwa, ede ye kabinonoha na Yesu ye haitalai.
16 Meimeilahina ne unai mahana ye dui** Mahana ye dui: Dius yodi laugagayo meta Sabati unai mahana ye dui kabo Sabati kaiyawasina ye gehe na gonowana se hetubu se paisowaꞌuyo. na kabo tamowai yaluwa yabayababadi se tanuwagaidi wa se woyaidima na yaluwa yabayababadi wa ye hededehepesadi. Yo taukasiyebwa maudoidi ye henamwanamwadi. 17 Teina laulau gigigigibwalidi ye ginaulidi taunai meta Yaubada kalinana peloweta Aisaiya ye hededediko waye hemamohoiyedi doha ye wane,
“Iya meta yoda basabasa maudoidi ye haigabaedi
na kada kasiyebwa ye henamwanamwadi.” (Aisaiya 53:4)
Tamowai labui bena Yesu se hemuliwatani
(Luka 9:57-62)
18 Yesu boda wa ye kita meta ye laki ye laulau, unai ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi meta bena se kawasilau Galili Gabwana hali tanakawasi ne unai. 19 Na kabo laugagayo taulauhekataena hesau ye laoma Yesu unai na ye wane, “Taulauhekata, yom kabalau maudoidi udiyedi yau kabo ya hemuliwatanigo.” 20 Na Yesu ye hededebui ye wane, “Kedewa nukula yodi duha, yo hinage manuwa yodi noi, na Tau Natuna** Tau Natunameta Yesu hesana iya ye bom ye kataiꞌuyoi (↑Tau Natuna). nige yona numa yo yona kabakaiyawasi mamohoina hesau.”
21 Na tauhemuliwatanina hesau ye hededelau Yesu unai ye wane, “Guiyau, sola ku kabigabaegau na ya lau tamagu toletoletauna ya kitabagunaei.” ** Tamagu toletoletauna ya kitabagunaei: Dius yodi miyamiya unai, ena tamowai hesau tamana yo sinana se tautaubada yo se sinesinebadakaliliko, meta iya kana paisowa bena ye kitahetetedi ye lau ee kana siga se boita. Yodi boita unai kabo natudi ta iya kana paisowa bena ye kita meta tamana yo sinana ta se kabinamwanamwaedi yo se laedi kabatoledi namwanamwana unai se toledi. 22 Na Yesu ye hededelau unai ye wane, “Kowa ku hemuliwatanigau, na kaiteyadi se boitako meta siya bena kehadi tauboita ne se lae bwayabwaya unai se tole.” ** Kaiteyadi se boitako: Siya ede yaluwadiyena se boitako, kaniyona ede nige se modelau Yaubada unai yo Yesu nige se sunumai. Kehadi tauboita ne meta bulumaena tauboita.
Yesu wowoli ye hededehedaumwali
(Maleko 4:35-41, Luka 8:22-25)
23 Na kabo Yesu maiyana hekahekatao se dobi wagaena se gelu na Galili Gabwana wa unai se kawasi. 24 Yesu waga wa unai ye kenoko na makesega kabo wowoli ye lage na waga wa bagodu se iniꞌinipuluhi. 25 Unai yona hekahekatao wa iya se hanoi na se wane, “Guiyau, ku hesaguhaida! Nige bayaona kabo ta yoli!” 26 Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to kwa matausi? Yomi sunuma taki se gagili!” Ede ye tolo na yaumai yo bagodu wa ye kawamananaidi, meta yaumai wa ye kaiyawasi na gabwa ye daumwali. 27 Unai yona hekahekatao wa meta se nokokalili na se wane, “Teina meta tamowai sahasahana? Yaumai yo bagodu hinage kalinana se kawakabiyei na se daumwali?”
Tamowai labui udiyedi yaluwa yabayababadi Yesu ye hededehepesadi
(Maleko 5:1-20, Luka 8:26-39)
28 Kabo Yesu ye dunasae Gadala tamowaidiyao yodi teha unai. Tenem teha ne unai meta tamowai labui, yaluwa yabayababadi siya se luwuidi. Yodi laulau se yababakalili to nige tamowai hesau gonowana ye lau temenai. Yodi kabamiya meta bwayabwaya, unai se pesa se laoma Yesu se hailobai. 29 Se yogalau unai se wane, “Yaubada natuna, saha ku henuwa kaliguyena? Yaubada yona kaisunuwa mayadaina meta sola nige ye lage, na ku laoma ta bena ku hekamkamnanonohaigai?”
30 Na tehalaudi wa unai meta puwaka yawoina se dumudumuli. 31 Ede demoni wa se wane, “Ena ku hededehepesagai, taba gonowana ku hetamaligai na ka lau puwaka ne udiyedi ka luwu.” 32 Unai Yesu ye hededelau demoni wa udiyedi ye wane, “Kwa lau!” Ede tamowai wa se pesagabaedi na puwaka wa udiyedi se luwu. Kabo puwaka wa padipadi wa unai se heloigogoi se dobi waila wa unai se mwaloigogoi. 33 Na puwaka wa taukitahetetedi se wasabu se lau Gadala magaina na saha ye tubu wa yo hinage tamowai labui wa wasadi se hedehedededi. 34 Ede magai wa tamowaidiyao maudoidi se laoma Yesu unai se kaibwada bena taba yodi magai tanona ye laugabaei.

**8:3: Ye namwanamwa: Mataiyo yona kulikulina meta ye aꞌa. Dius yodi laugagayo meta taulepela se bida, unai nige gonowana se laoma boda luwadiyena yo nige gonowana ye mwalai Numa Tabuna bakubakuna unai. Na ena taulepela hesau ye namwanamwa, kabo se hedede ede ye aꞌaꞌuyo.

**8:4: Henamwanamwa laugagayona ta hasili Lewitikasi 14:2-4 unai.

**8:5: Iyala taubagunaena tamowaina meta hedehedede mamohoina ede sentuliyo. Sentuliyo meta Loma yodi tauꞌiyala badodi 100 tauwoyaidi. (↑Loma yodi tauꞌiyala)

**8:11: Boda ta, siya meta dagela tamowaidiyao, nige Dius tamowaidiyao.

**8:16: Mahana ye dui: Dius yodi laugagayo meta Sabati unai mahana ye dui kabo Sabati kaiyawasina ye gehe na gonowana se hetubu se paisowaꞌuyo.

**8:20: Tau Natunameta Yesu hesana iya ye bom ye kataiꞌuyoi (↑Tau Natuna).

**8:21: Tamagu toletoletauna ya kitabagunaei: Dius yodi miyamiya unai, ena tamowai hesau tamana yo sinana se tautaubada yo se sinesinebadakaliliko, meta iya kana paisowa bena ye kitahetetedi ye lau ee kana siga se boita. Yodi boita unai kabo natudi ta iya kana paisowa bena ye kita meta tamana yo sinana ta se kabinamwanamwaedi yo se laedi kabatoledi namwanamwana unai se toledi.

**8:22: Kaiteyadi se boitako: Siya ede yaluwadiyena se boitako, kaniyona ede nige se modelau Yaubada unai yo Yesu nige se sunumai. Kehadi tauboita ne meta bulumaena tauboita.