7
Kitahineli lauhekatana
(Luka 6:37-38,41-42)
“Tabu tamowai hesau yona laulau unai ku hineli na ku hededeheyababa. Ena ku hineli na ku hededeheyababa, meta hinage Yaubada kabo ye hineligo na ye hededeheyababago. Matawuwuna Yaubada kabo ye hineligo doha tamowai hekadi ku hinelidi, na laugagayo saha ku hepaisowa kalidiyena wa kabo hinage Yaubada ye hepaisowa kalimwai.
Ye saha to kam kaha matana mukalina ku kaikaikewai na kowa matam ne unai kaiwa mwayana ne nige ku modei? Idohagi to ku hededelau kam kaha unai bena matana mukalina ku haigabaei, na matam ne unai kaiwa mwayana ede sola ma miyana? Kowa taukailupolupo mamohoi, matam ne unai kaiwa mwayana ne ku haigabaeibagunai na matam ne ye nega, kabo kam kaha matana mukalina ku kitanamwanamwaei na ku haigabaei.
Ginauli tabudi tabu kwa moselaedi kedewa udiyedi yo yomi giniuba tabu kwa gabalaedi puwaka udiyedi. Ena ku gabalaedi, kabo puwaka wa giniuba ne se utukalakalateidi bwatano ne unai, yo kedewa wa kabo se gelobui na se kalasigomiu.” ** Ginauli tabudi yo giniuba meta Yaubada yona hedehedede namwanamwadi, na kedewa yo puwaka, siya ede tamowai nige gonowana Yaubada yona hedehedede ne se hekasisiyeidi.
Kaibwada Yaubada unai
(Luka 11:9-13)
“Kwa kaibwada Yaubada unai, kabo saha kwa kaibwadai wa ye leyawa. Kwa wase, na kabo saha kwa wasewasenei wa Yaubada ye saguigomiu na kwa lobai. Yo hinage keda guduna unai kwa koikoi, kabo keda ye sokeyawa. Matawuwuna ede taukaikaibwada saha se kaibwadai wa kabo se hai, yo tauwasewase saha se wasenei wa kabo se lobai, yo keda kabo ye soke kaiteyadi taukoikoi wa udiyedi.
Komiu sina yo tama, ena natumiu ye kaibwada kai, kabo weku kwa mosei? 10 O ena ye kaibwada yama, kabo mwata kwa mosei? 11 Komiu tamowai yabayababadi na iyamo gonowana kabo ginauli namwanamwadiyao kwa moseidi natumiyao udiyedi. Na tamamiu galewa ne unai yona laulau se namwakalili na ye nonohakaliliko kabo kainauya namwanamwadi ye moseidi kaiteyadi se kaibwada iya unai.
Mose yona laugagayo maudoina kaniyona
12 Unai, laulau sahasahadi kwa henuwa bena tamowai se ginaulidi kalimiuyena meta komiu hinage kwa ginaulidi siya kalidiwai. Teina ta Mose yo Peloweta yodi lauhekata maudoina kaniyona ede.”
Keda labui hedehedededi
(Luka 13:24)
13 “Kawakeda gagilina unai kwa lusae. Matawuwuna keda ye lau kabakamkamna magaina unai meta ye masalaha yo kawakedana ye laki, unai tamowai se bado keda ne se hemuliwatani. 14 Na mauli kedana meta ye giligili yo kawakedana ye gagili, unai tamowai hisa mo se lobai na unai se lau.”
Pelowetabwalabwala kadi kao
(Luka 6:43-44)
15 “Kwa kitanamwanamwakalili peloweta bwalabwala udiyedi. Mamoe kadi kaoyena se laoma kalimiuyena, na iyamo kadi kao mamohoina meta siya doha kedewanukula kaikaikalasidiyao. 16 Siya laulau saha se miyamiyaedi ne udiyedi kabo kwa kitalobaidi. Nige gonowana tamowai hesau kamokuku unai wine kaniyona ye gigi, yo hinage nige gonowana kaiwa gwaligwalidi udiyedi bosibosi** Bosibosi: Isalaela unai nige bosibosi, na kaiwa hesau Dimdim unai hesana ede fig. Ka bui bosibosi matawuwuna kaniyodi se kamna. kaniyona ye gigi. 17 Yo hinage kaiwa yababana kaniyonao meta kaikailewa, na kaiwa namwanamwana kaniyona meta kaikaina. 18 Kaiwa namwanamwana unai taba nige kaiwa yababana kaniyona ta lobai, yo hinage kaiwa yababana unai taba nige kaiwa namwanamwana kaniyona ta lobai. 19 Ena taba kaiwa hesau kaniyona nige se namwa meta kabo se koigabaei na se tulaei kaiwa kalakalasina unai. 20 Unai kaiwa kabakitalobaina ede kaniyona udiyedi.
21 Tamowai se bado se hededelaoma kaliguwai se wane, ‘Guiyau, Guiyau!’, na iyamo nige gonowana maudoidi se lusae galewa basileiyana, na tamagu galewa ne unai yona nuwatu kaiteyadi se ginauliwatanidi, siya se bom mo kabo se lusae. 22 Huyakitahekasa yo hineli mayadaina ne unai meta boda kabo se wane, ‘Guiyau, Guiyau, hesamyena ka hededepeloweta, yo hesamyena demoni ka hededehepesadi, yo hinage hesamyena laulau gigigigibwalidi ka ginaulidi.’ 23 Kabo ya hededelau kalidiyena ya wane, ‘Nige kabimiu ya kata, kwa tausuwala, komiu yomi laulau se yababakalili.’ ”
Kabakabinuma labui hedehedededi
(Luka 6:47-49)
24 “Unai, kaiteya yogu hedehedede ta ye lapuidi na ye miyawatanidi meta iya doha tamowai sibasibana weku kewanaena ye kabinuma. 25 Na kabo nabu ye talu, kabaita ye didi, yo hinage yaumai ye towa na numa wa ye nukunuku, na nige ye guli, matawuwuna ede numa wa weku kewanaena ye hetolo. 26 Na kaiteya yogu hedehedede ta ye lapuidi na nige ye miyawatanidi meta iya doha tamowai yauyaulena, malanaganagaliyena yona numa ye hetolo. 27 Na kabo nabu ye talu, kabaita ye didi yo yaumai ye towa ede numa wa ye nukuheguli yo ye tatagwaligwali.”
28 Yesu yona lauhekata maudoidi wa gehediyena meta boda wa se noko, 29 matawuwuna ede yona lauhekata wa meta ma gigibwalina, nige doha laugagayo taulauhekataena tamowaidiyao.
 

**7:6: Ginauli tabudi yo giniuba meta Yaubada yona hedehedede namwanamwadi, na kedewa yo puwaka, siya ede tamowai nige gonowana Yaubada yona hedehedede ne se hekasisiyeidi.

**7:16: Bosibosi: Isalaela unai nige bosibosi, na kaiwa hesau Dimdim unai hesana ede fig. Ka bui bosibosi matawuwuna kaniyodi se kamna.