6
Kaikainauya lauhekatana
“Bena kwa kitanamwanamwa, tabu tamowai matadiyena yomi laulau namwanamwadi kwa ginaginaulidi bena kabo se kitahenamwagomiu. Ena yomi laulau doha teina, meta tamamiu galewa ne unai taba nige kainauyana ye haiyawa.
Unai ena yomi kainauya kwa moseidi deha tamowaidiyao udiyedi meta tabu bwagigina kwa yuhi doha taukailupolupo yodi laulau sunago yo keda udiyedi, yodi kainauya se moseidi tamowai matadiyena bena kabo se kitadi yo se nokoedi. Ya hededemamohoi kalimiuyena: Siya yodi kainauya maisana ede se haiyako. Ena yom kainauya ku mosei deha tamowaina hesau unai meta tabu ku hededeꞌuyoigo kam kaha hesau unai na bena kabim ye kata. Na yom kainauya meta bena ku mosewadam. Na Tamam ginauli wadawadamdi taukitadi, iya kabo ye kainauyaego.”
Tapwalolo lauhekatana
(Luka 11:2-4)
“Na ena kwa tapwalolo, tabu yomi laulau doha taukailupolupo. Se henuwa bena kabo tamowai se kitadi, unai sunago kalodiyena yo hinage keda dedekadiyena se tolo na se tapwatapwalolo. Ya hededemamohoi kalimiuyena: Siya yodi tapwalolo maisana ede se haiyako. Na ena ku tapwalolo, meta ku mwalae yom numa kalonaena, kedana ku gudu na ku tapwalolo Tamam unai, iya ede teha wadawadamnaena yo teha maudoidi udiyedi taumiya. Na Tamam ginauli wadawadamdi taukitadi, iya kabo ye kainauyaego.
Na ena kwa tapwalolo, tabu yomi hedehedede kwa laulaubodaiꞌuyoidi, doha Yaubada nige kabina taukata yodi tapwalolo. Siya yodi nuwatu meta bena tapwalolo se heloha, na kabo yodi yaubada ye lapuidi. Unai komiu yomi tapwatapwalolo tabu doha siya, matawuwuna ede ginauli sahasahadi udiyedi kwa deha ne Tamamiu kabidi ye katako na kabo kwa kaibwadaidi.
Unai taba komiu kwa tapwalolo doha teina:
‘Tamamai galewa ne unai! Kowa hesam ka hededetausaei.
10 Yom basileiya bena ye laoma. Yom nuwatu bena ka ginauliwatanidi tanoubu ta unai, doha galewa ne unai yom nuwatu se ginauliwatanidi.
11 Mayadai ta kaina ku leyama.
12 Yoma yababa ku nuwatugabaedi, doha hinage kai tauheyababagai yodi yababa ka nuwatugabaedi.
13 Bena ku kitahetetegai na taba nige ka lulau noho luwanaena, na tauyababa yona nuwatu udiyedi ku gilihaigai.’ ” ** Kulikuli beyabeyadi hekadiyo lausoisoi 13 se tubei se wane, Matawuwuna ede basileiya kowa yom, yo gigibwali kowa yom, yo namanamali kowa yom. Amen. Nimakulikuli pepwadi bagubagunadi udiyedi hedehedede ta nige se kulidi. Iyamo huyana tapwalolo ta ta katai dubuyena kabo hedehedede ta hinage ta katai.
14  Tapwalolo wa ye hekatadi ye gehe kabo ye hedehededeꞌuyo ye wane, “Ena tauheyababagomiu yodi yababa bena kwa nuwatugabaedi, kabo Tamamiu galewa ne unai hinage yomi yababa ye nuwatugabaedi. 15 Na ena yodi yababa nige kwa nuwatugabaedi meta hinage Tamamiu galewa ne unai taba nige yomi yababa ye nuwatugabaedi.”
Kaihudi lauhekatana
16 “Ena kwa kaihudi, tabu kami kao doha taukailupolupo yodi laulau. Siya kadi kao se heyababadi bena tamowai se kitadi meta se kaihudi. Ya hededemamohoi kalimiuyena: Siya yodi kainauya ede se haidiko. 17 Na kowa huyana ku kaihudi meta bena ku matakabi, kulum ne ku heyausi yo ku suwali. 18 Unai kabo tamowai hekadi nige gonowana se kitalobaigo meta ku kaihudi, na Tamam teha wadawadamyena taumiya, iya ye bom mo kabim ye kata. Na Tamam ginauli wadawadamdi taukitadi, iya kabo ye kainauyaego.”
Gogo lauhekatadi
(Luka 12:22-36 yo 16:13)
19 “Tanoubu ta unai tabu kwa kaipate bena taba kwa gogokalili. Gogo ne kabo se pwasa yo se tatagwaligwali, yo hinage taukaiwahali kabo se kaiwahalidi. 20 Na taba kwa kaipate bena galewa ne unai kwa gogokalili. Temenai nige gonowana se pwasa yo se tatagwaligwali, yo hinage taukaiwahali taba nige se kaiwahalidi. 21 Matawuwuna ede kaiteya teha unai yom gogo se miyamiya, meta nuwam ede temenai.
22 Matada meta siya tauda ta malana ede. Ena matada se dawaya meta kabo tauda maudoina ta ye dawaya. 23 Ena matada se yababa meta tauda maudoina ta kabo ye masigili.** Matada se yababa: Ena tamowai hesau ye bom mo ye nuwatuꞌuyoi, meta Dius tamowaidiyao se wane matana se yababa. Tamowai doha tenem nuwana ne unai meta ye masigiligudui, nige mala hesau. Na ena ku nuwatui meta mala ede nuwam yena, na mala ne meta ye masigili, masigilina ne meta ye lakikalili.
24 Nige gonowana tamowai hesau tanuwaga labui yodi ye paisowa. Hesau kabo ye subu na hesauna wa kabo ye henuwa. O nuwana bagubagunana wa yona nuwatu ye ginauliwatanidi ma nuwakohihaina, na hesauna wa ye kitadobidobiyei. Unai nige gonowana Yaubada yo moni yodi kwa paisowa.
25 Unai ya hededelaowa kalimiuyena: Tabu kwa nuwanuwatukalili yomi mauli hesabana, bena saha kabo kwa kai yo kwa numa; yo taumiu ta hesabana, saha kabo kwa likwa. Mauli ye saekalili na kabo kai, yo taumiu ta ye saekalili na kabo kaleko! 26 Hage manuwa ne sola kwa kitadi, siya nige kadi se paipaisowa, nige yodi koya yo hinage nige yodi sanala, na tamamiu galewa ne unai, iya ye hekahekaidi. Na komiu meta kwa saekalili na kabo manuwa ne. 27 Luwamiu ne unai kaiteya ye nuwanuwatukalili na unai gonowana kabo yona mauli lohana ye helohaꞌuyoi?
28 Na idohagi to kaleko kwa nuwanuwatukaliliyedi? Sola koya pasadiyao ne kwa kitadi. Nige se paipaisowa yo nige kaleko se laulauginauli. 29 Ya hededelaowa kalimiuyena: Solomona yona wasawasa kalekodiyao nige hesau kana kao ye didiga doha tenem pasa ne. 30 Yaubada lagau ne kadi kao ye henamwadi, wau se lala na malaitom meta kabo se wowoya na se gabudi se kalasi. Unai iya gonowana komiu ye hekalekonamwanamwaegomiu. Komiu sunuma gagilidi tamowaidiyao!
31 Unai tabu nuwamiu se mode kwa wane, ‘Malaitom kabo saha ka kai? O saha ka numa? Yo saha ka likwa?’ 32 Matawuwuna nige Yaubada tausunumaena siya meta kai yo gogo se henuwakaliliyedi, na kami henuhenuwa maudoidi ta tamamiu galewa ne unai kabidi ye katako.
33 Na komiu bena Yaubada yona basileiya kwa tolebagunai yo hinage miyamiyana dudulaidi kwa miyamiyaidi, na kabo ginauli maudoidi ta hinage ye haidiwa.
34 Unai tabu malaitom modena unai kwa nuwanuwatukalili, matawuwuna malaitom kabo ye bom modena ye modeꞌuyo. Mayadai kesega kesega ye bom mo polohena.”

**6:13: Kulikuli beyabeyadi hekadiyo lausoisoi 13 se tubei se wane, Matawuwuna ede basileiya kowa yom, yo gigibwali kowa yom, yo namanamali kowa yom. Amen. Nimakulikuli pepwadi bagubagunadi udiyedi hedehedede ta nige se kulidi. Iyamo huyana tapwalolo ta ta katai dubuyena kabo hedehedede ta hinage ta katai.

**6:23: Matada se yababa: Ena tamowai hesau ye bom mo ye nuwatuꞌuyoi, meta Dius tamowaidiyao se wane matana se yababa. Tamowai doha tenem nuwana ne unai meta ye masigiligudui, nige mala hesau.