15
Yaubada yona hedehedede bena ta tolebagunaedi
(Maleko 7:1-13)
Paliseya yo laugagayo taulauhekataena hekadiyo Yelusalema unai se laoma na Yesu se henamaiyei se wane, “Idohagi to yom hekahekatao kada kulutubu yodi kabikabi laugagayona se utusi? Nimadiyao meta nige se deulidi na se kaikai.” Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Na idohagi to komiu kami kulutubu yodi kabikabi debanaena Yaubada yona laugagayo kwa utusi? Doha Mose yona laugagayo unai Yaubada ye wane,
‘Tamam yo sinam ku hekasisiyeidi.’ (Esodo 20:12, Dutelonomi 5:16)
Yo ye wane,
‘Ena kaiteya tamana yo sinana ye hededeheyababadi meta bena kwa unuhemwaloi.’ (Esodo 21:17, Lewitikasi 20:9)
Na komiu kwa hedede kwa wane, ‘Gonowana tamowai hesau ye hededelau tamana yo sinana udiyedi ye wane, “Yogu kainauya bena ya haiyawa kabasaguigomiu wa meta ya talamyeiyako Yaubada unai.” ’ Kabikabi ta kwa talamyei, na tama yo sina hekasisidi meta nige! Yomi lauhekata ta unai kwa laupwanokalili. Kami kulutubu kabikabidiyao debadiyena ede Yaubada yona laugagayo wa kwa tolebasiyeidi. Komiu taukailupolupo! Komiu hedehededemiu Aisaiya ye hededenonohaiyako wa meta mamohoi, doha ye wane,
‘Teina tamowai ta sopagaibudi mo udiyedi se hekasisiyeigau
na nuwamamohoidiyao udiyedi meta Yaubada nuwanuwatuna nigele.
Se kaihelahuigau meta nige kaniyona,
matawuwuna tamowai yodi laugagayo meta se laulauhekataeidi.’ ” (Aisaiya 29:13)
Ginauli saha tamowai ye hebiki
(Maleko 7:14-23)
10 Kabo Yesu boda wa ye yogagogoidima na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa lapulapui na saha ya hedededi ta bena kwa nuwatulobaidi. 11 Ginauli saha kawamyena ku kai na ye dobi meta iya nige gonowana ye hebikigo, na saha luwam ne unai ye saema kawam ne unai ye pesa meta kabo ye hebikigo.”
12 Kabo Yesu yona hekahekatao se laoma iya unai se wane, “Yom hedehedede ta unai meta Paliseya bodadi se kouyalayalakalili.” 13 Ede Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Tamagu galewa ne unai taumiya, iya kaiwa sahasahadiyao nige ye kumaidi meta kabo ma lamdi ye suluhihaidi. 14 Kwa laugabaeidi se miyawa, siya tauwoyawoya matagibugibudiyao. Ena taba taumatagibugibu hesau yona hali taumatagibugibu ye woyai, meta kabo se bekulabulabuidobi duhaena.”
15 Na Petelo ye hededelau Yesu unai ye wane, “Taba gonowana kabahebikida heyaheyasonina wa kaniyona ku hededehemasalaha kalimaiyena?” 16 Ede Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi, sola ma nuwapwanopwanomiu? 17 Nige kwa nuwatulobai? Saha kawada ta unai ta kai meta ye dobi bogada ne unai na kabo ta miyagabaei. 18 Na hedehedede saha kawamiuyena se pesama meta nuwamiuyena se masalahama, teina ta tauhebikigomiu ede. 19 Matawuwuna ede nuwada ta udiyedi kabo nuwatu yabayababadi se masalahama, doha kaiunu, ganawali, laulau bikibikidi udoiꞌudoi, kaiwahali, hedehededelupolupo, yo hinage tamowai hededeheyaheyababana. 20 Teina laulau ta, siya tamowai tauhebikina ede. Na ena nimamiu ma bikidi na kai kwa hai kwa kai meta nige gonowana ye hebikigomiu.”
Kanana waihiuna yona sunuma
(Maleko 7:24-30)
21 Kabo Yesu teha Galili ye laugabaei na ye sae teha Taiya yo Sidona udiyedi. 22 Na Kanana waihiuna hesau temenai taumiya ye laoma Yesu unai ye kaibwadalakilaki ye wane, “Guiyau, Dawida natuna, ku katekamkamnaegau! Yaluwa yababana hesau meta ye luwu natugu sinesinekukuna unai na ye hekasiyebwakaliliyei.” 23 Na Yesu nige saha hesau ye hedede waihiu wa unai. Kabo yona hekahekatao wa se wane, “Waihiu ta ku hetamali ye tausuwala, matawuwuna ede ye dahikwatakwatakalili.” 24 Ede Yesu ye hedehedede ye wane, “Tamagu ye hetamaligauma ta meta Isalaela mo tamowaidi hesabadi, siya doha mamoe se laulau kadi heyababa hesabana.” 25 Kabo waihiu wa ye laoma ye tulibonodobi Yesu matana wa unai na ye kaibwada ye wane, “Guiyau, ku saguigau!” 26 Yesu ye hededebui ye wane, “Nige ye dudulai bena wawayao kadi kai ta haidi na ta gabalaedi kedewa udiyedi.”** Kedewa kaniyona ede, Dius tamowaidiyao se hedede ede siya wawayao na dagela tamowaidi siya kedewa. Unai Yesu yona hedehedede ta kaniyona ede, “Nige gonowana Isalaela tamowaidiyao udiyedi yogu sagu ya haigabaei na ya saguigo, matawuwuna kowa dagela sinena.” 27 Na waihiu wa ye wane, “Guiyau, mamohoi, na iyamo kedewa kadi tanuwaga yona hatahataena kana kai mapuladi se bekudobi meta kabo kedewa ne se laoma se kaidi.” 28 Unai Yesu ye hededelau unai ye wane, “Waihiu, yom sunuma meta ye lakikalili! Unai saha ku kaibwadai meta kabo ye masalaha.” Mahanana ne unai waihiu wa natuna sinekuku wa ye namwanamwa.
Yesu tamowai kasikasiyebwadi ye henamwanamwadi
29 Yesu teha Taiya yo Sidona ye laugabaeidi na ye uyo Galili, na Galili Gabwana dedekanaena ye yona ye lau. Kabo ye sae kuduli gagilina hesau unai na ye tuli. 30 Kabo bodalakilaki se laoma na taukasikasiyebwa se laeidima, kasiyebwa doha taubunibuni, taumatagibugibu, tamowai kae yo nima yabayababadiyao, unaꞌunadi yo taukasikasiyebwa hekadi hinage se laeidima Yesu unai, ede maudoidi ye henamwanamwadi. 31 Unai boda wa se nokokalili, matawuwuna ede matadiyena tauꞌunaꞌuna se hedehedede, taubunibuni ye henamwanamwadi, tamowai kae yabayababadiyao se laulau yo taumatagibugibu matadiyao se lala na se kaikewa. Na Isalaela yodi Yaubada se hedebasaei.
Yesu bodalakilaki ye hekaidi
(Maleko 8:1-10)
32 Yesu yona hekahekatao wa ye yogagogoidima na ye hededelau udiyedi ye wane, “Tamowai ta ya katekamkamnaedi, matawuwuna ede mayadai haiyona inai maiyadao na nige sola kai hesau se kai, unai nige ya henuwa ma hasalidi na ya hetamalidi se lau. Taba ma hasalidi na se lau kabo kedaena hasahasali ye haidi na se guli.” 33 Na se hededebui se wane, “Teina balabalagaibu ta unai kabo haedi kai ta hai na bodalakilaki ta ta hekaidi?” 34 Yesu ye henamaiyeidi ye wane, “Pwalawa hisa kalimiuyedi?” Ede se wane, “Pwalawa haligigi-labui yo yama habuhabuludiyao hisa ede teinai.” 35 Ede ye hededelau boda wa se tulidobi bwatano wa unai. 36 Kabo pwalawa yo yama wa ye haidi na ye hededelautokisae Yaubada unai, ye kihidi na ye moseidi hekahekatao wa kalidiyena, na se soiyedi boda wa udiyedi. 37 Boda wa se kaikai meta maudoidi bogadi se sese. Na kadi kaitole wa hekahekatao wa se tanoi na se usagogoi meta bosa haligigi-labui se hemwayaudi. 38 Taukaikai bodana wa unai meta tatao badodi 4,000, na sinesineo yo wawayao nige se hasilikesegaidi. 39 Kabo Yesu boda wa ye hetamaligwaligwalidi. Na yawalana ye lau kabo waga hesau unai ye gelu na se lau teha Magadani.

**15:26: Kedewa kaniyona ede, Dius tamowaidiyao se hedede ede siya wawayao na dagela tamowaidi siya kedewa. Unai Yesu yona hedehedede ta kaniyona ede, “Nige gonowana Isalaela tamowaidiyao udiyedi yogu sagu ya haigabaei na ya saguigo, matawuwuna kowa dagela sinena.”