15
Yaubada yona hedehedede bena ta tolebagunaedi
(Maleko 7:1-13)
Paliseya yo laugagayo taulauhekataena hekadiyo Yelusalema unai se laoma na Yesu se henamaiyei se wane, “Idohagi to yom hekahekatao kada kulutubu yodi kabikabi laugagayona se utusi? Nimadiyao meta nige se deulidi na se kaikai.” Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Na idohagi to komiu kami kulutubu yodi kabikabi debanaena Yaubada yona laugagayo kwa utusi? Doha Mose yona laugagayo unai Yaubada ye wane,
‘Tamam yo sinam ku hekasisiyeidi.’ (Pesahai bukana [Esodo] 20: 12; Laugagayo kaba henuwaisinina [Dutolonomi] 5:16)
yo ye wane,
‘Ena kaiteya tamana yo sinana ye hededeheyababadi meta bena kwa koihemwaloi.’ (Pesahai bukana [Esodo] 21:17; Kabikabi tabudi bukadi [Lewitikas] 20: 9)
Unai ta kita meta Yaubada ye henuwa bena tamada yo sinada ta saguidi. Na komiu kwa hedede kwa wane, ‘Gonowana tamowai hesau ye hededelau tamana yo sinana udiyedi ye wane, “Yogu kainauya bena ya haiyawa kaba saguigomiu wa meta ya talamyeiyako Yaubada unai.” ’ Kabikabi ta kwa talamyei, na tama yo sina hekasisidi meta nige! Yomi lauhekata ta unai kwa laupwano kalili. Yaubada yona laugagayo wa kwa tole basiyeidi na kami kulutubu kabikabidiyao mo kwa miyamiyaidi. Komiu taukailupolupo! Aisaiya yona hedehedede meta ye mamohoi, doha komiu hedehededemiu ye hedede nonohaiyako ye wane,
‘Teina tamowai ta sopa gaibudi mo udiyedi se hekasisiyeigau
na nuwa mamohoidiyao udiyedi meta Yaubada nuwanuwatuna nigele.
Yodi tapwalolo kaliguyena meta nige kaniyodi.
Laugagayo saha se lauhekataedi meta tamowai mo se ginaulidi.’ ” (Aisaiya 29:13)
Ginauli saha tamowai ye hebiki
(Maleko 7:14-23)
10 Kabo Yesu boda ye yogagogoidima na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa lapulapui namwanamwa na saha ya hedededi ta kabo kwa nuwatulobaidi. 11 Ginauli saha kawam yena ku kai ye dobi meta iya nige gonowana ye hebikigo, na saha luwam ne unai ye saema kawam ne unai ye pesa meta kabo ye hebikigo.”
12 Kabo Yesu yona hekahekatao se laoma iya unai na se wane, “Yom hedehedede ta unai meta Paliseya bodadi se kouyalayala kalili.” 13 Ede Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Tamagu galewa ne unai taumiya, iya kaiwa sahasahadiyao nige ye kumaidi meta kabo ma lamdi ye suluhi haidi. 14 Kwa laugabaedi se miyawa, siya tauwoyawoya mata gibugibudiyao. Taba taumatagibugibu hesau yona hali taumatagibugibu ye woyai, meta kabo se beku labulabui dobi duha ena.”
15 Na Petelo ye hededelau Yesu unai ye wane, “Taba gonowana kabahebikida heyaheyasonina wa kaniyona ku hededehemasalaha kalimaiyena.” 16 Ede Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi, sola ma nuwapwanopwanomiu? 17 Nige kwa nuwatulobai? Saha kawada ta unai ta kai meta ye dobi bogada ne unai na kabo ta miyagabaei. 18 Na hedehedede saha kawamiu yena se pesama meta nuwamiu yena se masalahama, siya tauhebikigomiu ede. 19 Mata wuwuna ede nuwada ta udiyedi kabo nuwatu yabayababadi se masalahama, kaiunu, ganawali, laulau bikibiki udoi udoi, kaiwahali, hedehedede lupolupo, yo hinage tamowai hededeheyababana. 20 Teina laulau ta, siya tamowai tauhebikina ede. Na ena nimamiu ma bikidi na kai kwa hai kwa kai meta nige gonowana se hebikigomiu.”
Kanana waihiuna yona sunuma
(Maleko 7:24-30)
21 Kabo Yesu teha Galili ye laugabaei na ye sae teha Taiya yo Sidona udiyedi. 22 Na Kanana waihiuna hesau temenai taumiya ye laoma Yesu unai ye kaibwada lakilaki ye wane, “Guiyau, Dawida natuna, ku katekamkamnaegau! Yaluwa yababana hesau meta ye luwu natugu sinesinekukuna unai na ye hekasiyebwa kaliliyei.” 23 Na Yesu nige saha hesau ye hedede waihiu wa unai. Kabo yona hekahekatao se wane, “Waihiu ta ku hetamali ye tausuwala, matawuwuna ede ye dahikwatakwata kalili.” 24 Ede Yesu ye hedehedede ye wane, “Tamagu ye hetamaligauma ta meta Isalaela yodi mamoe tautaukwadaleledi hesabadi.” 25 Kabo waihiu wa ye laoma ye tulibono dobi Yesu matana wa unai na ye kaibwada ye wane, “Guiyau, ku saguigau!” 26 Yesu ye hededebui ye wane, “Nige ye dudulai bena wawayao kadi kai ta haidi na ta gabalaedi kedewa udiyedi.” * Yesu yona hedehedede ta kaniyona ede, “Nige gonowana ya saguigo matawuwuna kowa dagela sinena.” 27 Na waihiu wa ye wane, “Guiyau, mamohoi, na iyamo kedewa kadi tanuwaga yona hatahata ena kana kai mapuladi se bekudobi meta kabo kedewa ne se laoma se kaidi.” 28 Unai Yesu ye hededelau unai ye wane, “Waihiu, yom sunuma meta ye laki kalili! Unai saha ku kaibwadai meta kabo ye masalaha.” Mahanana ne unai waihiu wa natuna sinekuku wa ye namwanamwa.
Yesu tamowai kasikasiyebwadi ye henamwanamwadi
29 Yesu teha Taiya yo Sidona ye laugabaedi na ye uyo Galili, na Galili Gabwana dedekana ena ye yona ye lau. Ye lau ede ye sae kuduli gagilina hesau unai, na ye tuli. 30 Kabo boda lakilaki se laoma na taukasikasiyebwa se laedima, kasiyebwa doha taubunibuni, taumatagibugibu, tamowai kae yo nima yabayababadiyao, unaunadi yo taukasikasiyebwa hekadi hinage se laedima Yesu unai, ede maudoidi ye henamwanamwadi. 31 Unai boda wa se siliyata kalili, matawuwuna ede matadi yena tauꞌunaꞌuna se hedehedede, taubunibuni ye henamwanamwadi, tamowai kae yabayababadiyao se laulau yo taumatagibugibu matadiyao se lala yo se kaikewa. Na Isalaela yodi Yaubada se hedebasae.
Yesu boda lakilaki ye hekaidi
(Maleko 8:1-10)
32 Yesu yona hekahekatao wa ye yogagogoidima na ye hededelau udiyedi ye wane, “Tamowai ta ya katekamkamna kaliliyedi, matawuwuna ede mayadai haiyona inai maiyadao na nige sola kai hesau se kai, unai nige ya henuwa ma hasalidi na ya hetamalidi se lau. Taba ma hasalidi na se lau kabo keda ena hasahasali ye haidi na se guli.” 33 Na se hededebui se wane, “Teina balabala gaibu ta unai kabo haedi kai ta hai na boda ta ta hekaidi?” 34 Yesu ye henamaiyedi ye wane, “Pwalawa hisa kalimiuyedi?” Ede se wane, “Pwalawa haligigi-labui yo yama habuhabuludiyao hisa ede teina.” 35 Ede ye hededelau boda wa se tulidobi bwatano wa unai. 36 Kabo pwalawa yo yama wa ye haidi na ye hedede lautokisae Yaubada unai, ye kihidi na ye moseidi hekahekatao wa kalidiyena, na se soiyedi boda wa udiyedi. 37 Boda wa se kaikai meta maudoidi bogadiyao se sese. Na kadi kaitole wa hekahekatao wa se tanoi na se usagogoi meta bosa haligigi-labui se hemwayaudi. 38 Taukaikai bodana wa unai meta tatao badodi 4,000, na sinesineo yo wawayao nige se hasili kesegaidi. 39 Kabo Yesu boda wa ye hetamali gwaligwalidi. Na yawalana ye lau kabo waga hesau unai ye gelu se lau teha Magadani.

*15:26: Yesu yona hedehedede ta kaniyona ede, “Nige gonowana ya saguigo matawuwuna kowa dagela sinena.”