16
Paliseya yo Sadusiya se henuwa bena galewa hekihekinoina hesau se kita
(Maleko 8:11-13, Luka 12:54-56)
Paliseya yo Sadusiya tamowaidiyao hekadi se laoma Yesu unai bena se lautonogi. Na se kaibwadai taba bena galewa hekihekinoina hesau ye ginauli se kita.
Ye hededelau udiyedi ye wane, “Meimeilahiyena kwa wane, ‘Huya kabo ye namwa, matawuwuna ede mahana ye dui na yada ne ye pululu.’ Na malatomtomyena kwa wane, ‘Mayadai ta kabo huya ne ye yababa, matawuwuna ede mahana ye dalasae na yada ne ye pululu yo huya ne ye toleyaloyalohi.’ Huya kadi kao gonowana kwa hededehemasalahadi, na idohagi to teina saha se tubutubu ta meta nige gonowana kaniyodi kwa nuwatulobaidi. Komiu yomi nuwanuwatu se yababa na Yaubada nige kwa kawamamohoiyei, na kwa henuwa bena taba hekihekinoi hesau kwa kita. Na taba nige hesau kwa kita, na kesega mo kabo ya hekitagomiu, iya ede saha ye tubu Iyona peloweta unai wa.” Kabo Yesu ye laugabaeidi na ye lau.
Paliseya yo Sadusiya yodi yisti
(Maleko 8:14-21)
Galili Gabwana unai se kawasi se lau na Yesu yona hekahekatao wa se nuwaluluhi ede nige pwalawa se bahei.
Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Paliseya yo Sadusiya yodi yisti udiyedi bena kwa kitakitanamwanamwa.”
Hekahekatao wa se bom nuwatu wa se hetahetala se wane, “Yona hedehedede ta kaniyona ede nige pwalawa ta bahei.”
Saha se hetahetala wa meta Yesu kabina ye kata ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to yomi sunuma se gagili na kwa bom pwalawa hedehededena kwa hedehededei? Nuwana sola nige kwa nuwatulobai? Hage, pwalawa haligigi wa kwa nuwatuidi, ya soiyeidi boda 5,000 se kai na kadi kaitole kwa tanoi na kwa usagogoidi meta bosa badona hisa? 10 Yo hinage taba pwalawa haligigi-labui wa kwa nuwatuidi! Ya soiyeidi boda 4,000 se kai na kadi kaitole kwa tanoi na kwa usagogoidi meta bosa hisa? 11 Idohagi to nige kwa nuwatulobai meta yau nige pwalawa ya hetahetala? Na bena Paliseya yo Sadusiya yodi yisti unai komiu kwa kitaheteteꞌuyoigomiu.” 12 Unai kabo se nuwatulobai meta iya nige pwalawa kadi yisti ye hetahetala, na Paliseya yo Sadusiya yodi lauhekata udiyedi bena se kitakitanamwanamwakalili.
Petelo Yesu ye hededehemasalaha
(Maleko 8:27-30, Luka 9:18-21)
13 Yesu maiyana hekahekatao se lage wasawasa Pilipi yona magai Sisaliya unai, kabo yona hekahekatao wa ye henamaiyeidi ye wane, “Tamowai se hedede Tau Natuna meta iya kaiteya?” 14 Ede se wane, “Hekadi se hedede meta kowa Yowane Babatiso, hekadi se wane kowa Eliya, hekadi se wane kowa Yelemaiya, yo hekadi se wane kowa peloweta hesau.” 15 Na Yesu ye henamaiyeidi ye wane, “Na komiu? Kwa hedede ede yau kaiteya!” 16 Ede Simona Petelo ye hededelau unai ye wane, “Kowa meta Keliso, Yaubada maumaulina natuna.” 17 Kabo Yesu ye hededelau unai ye wane, “Simona, Iyona natuna, kowa gonowana ku gwauyala! Teina nuwatu ta meta kowa nige ku bom yom sonoga unai ye laoma, na nuwatu ta meta tamagu galewa ne unai ye hemasalaha kalimwai. 18 Unai ya hededelaowa, kowa meta Petelo,** Petelo kaniyona ede weku. na teina weku ta kewana ne unai kabo yogu dubu ya kabi. Na boita nige gonowana ye hekaiyawasi.** Na boita nige gonowana ye hekaiyawasi kaniyona ede, tamowai se hewaiunu na se boita, iyamo Yaubada yona basileiya nige gonowana ye gehe. 19 Gigibwali ya leyawa na bena Yaubada yona tamowai ku kedabagunaidi. Laulau sahasahadi ku laugagayoidi tanoubu ta unai, meta Yaubada hinage ye laugagayoidi galewa ne unai. Na laulau sahasahadi ku kitahenamwadi, meta Yaubada hinage ye kitahenamwadi.”** Lausoisoi unai Yesu yona hedehedede kaniyona ku hasili. Mataiyo kalina Giliki unai ye kuli ye wane, Kabo galewa basileiyana kana kii ya haiyawa kalimwai. Na saha ku kauhekahini tanoubu ta unai, meta galewa ne unai hinage se kauhekahini. Na saha ku yailigabaei tanoubu ta unai, kabo galewa ne unai hinage se yailigabaei. 20 Kabo ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi ye wane, “Tabu tamowai hesau yona kwa hedehedede meta yau Kelisona ede.”
Yesu yona boita ye hededenonohai
(Maleko 8:31-33, Luka 9:22)
21 Huyana ne unai Yesu ye hetubu yona hekahekatao ye hekatadi na ye hededehemasalaha meta bena taba ye lau Yelusalema. Temenai Dius babadadiyao yo taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataena kabo iya se hekamkamna kabikabi udoiꞌudoi udiyedi yo kabo se unuhemwaloi, na mayadai hehaiyonana unai kabo Yaubada iya ye hetoloꞌuyoi na ye mauli. 22 Kabo Petelo Yesu ye woyahesuwala na ye hededebayao unai ye wane, “Guiyau, teina ginauli ta taba tabu se tubutubu kalimyena.” 23 Yesu ye kitabui Petelo ye kaikewai na ye hededelau unai ye wane, “Ku tausuwala, kowa Satani! Kowa ku hemala yau yogu kabakalabesibesi. Kowa nige Yaubada yona nuwanuwatu ku nuwatuidi, na tamowai mo yodi nuwanuwatu udiyedi ku nuwanuwatu.”
Yesu idohagi hemuhemuliwatanina
(Maleko 8:34—9:1, Luka 9:23-27)
24 Na kabo Yesu ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi ye wane, “Ena taba hesau ye henuwa bena ye hemuliwatanigau, meta iya bena ye bom ye nuwagabaeꞌuyoi na yona sataulo ye bahei** Yona sataulo ye bahei: Hedehedede ta kaniyona meta bena ye talamgabaeiꞌuyoi gonowana Yesu debanaena ye boita. na ye hemuliwatanigau. 25 Kaniyona ede ena hesau ye henuwa bena yona mauli ye bom ye kitahetete, meta kabo yona mauli ye kabisapuli. Na ena debaguyena hesau yona mauli ye nuwagabaei, kabo yona mauli ye lobaiꞌuyoi. 26 Yo ena tamowai hesau tanoubu ta maudoudoina bena iya yona, na ye bom yaluwana ye unui, kabo saha namwanamwana ye hai? Saha unai kabo yaluwana ne ye hemaisahaiꞌuyoi? 27 Matawuwuna ede Tau Natuna kabo ye uyoma Tamana yona didigaena, maidanao yona anelu. Huyana ne unai tamowai kesega kesega yona mauliyena saha ye ginauliyako wa unai kabo maisana ye mosei. 28 Ya hededemamohoi: Hekadiyo inai tautotolo ta meta taba nige se boita ye lau ee Tau Natuna se kita ye laoma iya wasawasa yona basileiya unai.”

**16:18: Petelo kaniyona ede weku.

**16:18: Na boita nige gonowana ye hekaiyawasi kaniyona ede, tamowai se hewaiunu na se boita, iyamo Yaubada yona basileiya nige gonowana ye gehe.

**16:19: Lausoisoi unai Yesu yona hedehedede kaniyona ku hasili. Mataiyo kalina Giliki unai ye kuli ye wane, Kabo galewa basileiyana kana kii ya haiyawa kalimwai. Na saha ku kauhekahini tanoubu ta unai, meta galewa ne unai hinage se kauhekahini. Na saha ku yailigabaei tanoubu ta unai, kabo galewa ne unai hinage se yailigabaei.

**16:24: Yona sataulo ye bahei: Hedehedede ta kaniyona meta bena ye talamgabaeiꞌuyoi gonowana Yesu debanaena ye boita.