16
Paliseya yo Sadusiya se henuwa bena galewa hekihekinoina hesau se kita
(Maleko 8:11-13; Luka 12:54-56)
Paliseya yo Sadusiya tamowaidiyao hekadi se laoma Yesu unai bena se lautonogi. Na se kaibwadai taba bena galewa hekihekinoina hesau* Mataiyo Yaubada hesana nige ye katakatai, na yona kulikuli unai meta galewa mo ye hepahepaisowa. Yodi kaibwada ta kaniyona ede Yaubada yona gigibwali hekihekinoina hesau ye ginauli, na ye hemala yodi kabakita meta Yaubada Yesu ye hetamali ye dobima tanoubu ta unai. ye ginauli se kita.
Ye hededelau udiyedi ye wane, “Meimeilahi yena kwa wane, ‘Huya kabo ye namwa, matawuwuna ede mahana ye dui na yada ne ye pululu.’ Na malatomtom yena kwa wane, ‘Mayadai ta kabo huyayababa, matawuwuna ede mahana ye dalasae na yada ne ye pululu yo huya ye toleyaloyalohi.’ Huya kadi kao gonowana kwa hededehemasalahadi, na idohagi to teina saha se tubutubu ta meta nige gonowana kaniyodi kwa nuwatulobaidi. Komiu yomi nuwanuwatu se yababa na Yaubada nige kwa kawamamohoiyei, na kwa henuwa bena taba laulau gigigigibwalina hesau kwa kita. Na taba nige hesau kwa kita, na kesega mo kabo ya hekitagomiu, iya ede saha ye tubu Iyona peloweta unai wa.” Kabo Yesu ye laugabaedi na ye lau.
Paliseya yo Sadusiya yodi yisti
(Maleko 8:14-21)
Galili Gabwana unai se kawasi se lau na Yesu yona hekahekatao wa se nuwaluluhi ede nige pwalawa se bahei. Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Matamiyao se nega, na Paliseya yo Sadusiya yodi yisti kwa kaihaleidi.”
Hekahekatao wa se bom nuwatu wa se hetahetala se wane, “Yona hedehedede ta kaniyona ede pwalawa nige ta bahei.”
Saha se hetahetala wa meta Yesu kabina ye kata ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to yomi sunuma se gagili, na kwa bom pwalawa hedehededena kwa hedehededei? Nuwana sola nige kwa nuwatulobai? Hage pwalawa haligigi wa kwa nuwatuidi, ya soiyedi boda 5,000 se kai na kadi kaitole kwa tanoi na kwa usagogoi meta bosa badona hisa? 10 Yo hinage taba pwalawa haligigi-labui wa kwa nuwatuidi! Ya soiyedi boda 4,000 se kai na kadi kaitole kwa tanoi na kwa usagogoi meta bosa hisa? 11 Idohagi to nige kwa nuwatulobai meta yau nige pwalawa ya hetahetala, na bena Paliseya yo Sadusiya yodi yisti unai komiu kwa kitahetete uyoigomiu.” 12 Unai kabo se nuwatulobai meta iya nige pwalawa kadi yisti ye hetahetala, na Paliseya yo Sadusiya yodi lauhekata bena se kaihaleidi.
Petelo Yesu ye hededehemasalaha
(Maleko 8:27-30; Luka 9:18-21)
13 Yesu maiyana hekahekatao se lage Sisaliya Pilipi tehana unai, kabo yona hekahekatao wa ye henamaiyedi ye wane, “Hage yogu kwa hedehedede, tamowai maudoidi yodi hededehemasalaha meta Tau Natuna iya kaiteya?” 14 Ede se wane, “Hekadi se hedede meta kowa Yowane Babatiso, hekadi se wane kowa Eliya, hekadi se wane kowa Yelemaiya, yo hekadi se wane kowa peloweta hesau.” 15 Na ye wane, “Na hage kwa hededehemasalaha yau meta kaiteya?” 16 Ede Simona Petelo ye hededelau unai ye wane, “Kowa meta Keliso, Yaubada maumaulina natuna.” 17 Kabo Yesu ye hededelau unai ye wane, “Simona, Iyona natuna! Nuwam ye namwa* Hedehedede ta, “Nuwam ye namwa” meta gonogonowana doha Mataiyo 5:3-10 udiyedi. . Teina nuwatu ta meta nige tamowai udiyedi ye laoma, na nuwatu ta meta tamagu galewa ne unai ye hemasalaha kalimwai. 18 Unai ya hedelaowa, kowa meta Petelo,* Petelo kaniyona ede weku. na teina weku ta unai kabo yogu dubu ya kabi. Na boita nige gonowana ye hekaiyawasi.* Kaniyona ede, gabemani o gigibwali hesau ena se kaipatei bena dubu tamowaidiyao se koihemwaloidi, meta nige gonowana dubu se hekaiyawasi, na dubu kabo ye miya ye lau. 19 Gigibwali ya leyawa na bena Yaubada yona tamowai ku kedabagunaedi. Laulau sahasahadi ku laugagayoidi tanoubu ta unai, meta Yaubada hinage ye laugagayoidi galewa ne unai. Na laulau sahasahadi ku kitahenamwadi, meta Yaubada hinage ye kitahenamwadi.” * Lausoisoi unai Yesu yona hedehedede kaniyona ku hasili. Na ena ta kulibui hedehedede kesega kesega unai, kabo doha teina: Kabo galewa basileiyana kana ki ya haiyawa kalimwai. Na saha ku kauhekahini tanoubu ta unai, meta galewa ne unai hinage se kauhekahini. Na saha ku yailigabaei tanoubu ta unai, kabo galewa ne unai hinage se yailigabaei. 20 Kabo ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi ye wane, “Tabu tamowai hesau yona kwa hedehedede meta yau Kelisona* Keliso kaniyona ede Yaubada yona kaisunuwa tamowaina. ede.”
Yesu yona boita ye hedede nonohai
(Maleko 8:31-33; Luka 9:22-27)
21 Huyana ne unai Yesu ye hetubu yona hekahekatao ye hekatadi na ye hededehemasalaha meta bena taba ye lau Yelusalema. Temenai Dius babadadiyao yo taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataena kabo iya se hekamkamna yo iya kabo se unuheboita, na mayadai hehaiyonana unai kabo Yaubada iya ye hetolouyoi na ye mauli. 22 Kabo Petelo Yesu ye woya hesuwala na ye dilai ye wane, “Guiyau, teina ginauli ta taba tabu se tubutubu kalimyena.” 23 Yesu ye kitabui Petelo ye kaikewai na ye hededelau unai ye wane, “Ku tausuwala, kowa Satani! Kowa ku hemala yau yogu kaba kalabesibesi. Kowa nige Yaubada yona nuwanuwatu ku nuwatuidi, na tamowai mo yodi nuwanuwatu yedi ku nuwanuwatu.”
24 Na kabo Yesu ye hededelau yona hekahekatao udiyedi ye wane, “Taba hesau ye henuwa bena ye hemuliwatanigau, meta iya ye bom ye nuwagabae uyoi, na yona sataulo ye bahei na ye hemuliwatanigau. 25 Kaniyona ede ena hesau ye henuwa bena yona mauli ye bom ye kitahetete, meta kabo yona mauli ye kabisapuli. Na ena debaguyena hesau yona mauli ye nuwagabaei, kabo yona mauli ye lobai uyoi. 26 Yo ena tamowai hesau tanoubu ta maudoudoina bena iya yona, na ye bom yaluwana ye heyababa uyoi, kabo saha namwanamwana ye hai? Saha unai kabo yaluwana ye hemaisahai uyoi? 27 Mata wuwuna ede Tau Natuna kabo ye uyoma Tamana yona namanamali yena, maidanao yona anelu. Huyana ne unai tamowai kesega kesega yona mauli yena saha ye ginauliyako wa unai kabo maisana ye mosei. 28 Ya hedede mamohoi: Hekadiyo inai tautotolo ta meta taba nige se boita ye lau ee Tau Natuna se kita ye uyoma iya wasawasa.”

*16:1: Mataiyo Yaubada hesana nige ye katakatai, na yona kulikuli unai meta galewa mo ye hepahepaisowa. Yodi kaibwada ta kaniyona ede Yaubada yona gigibwali hekihekinoina hesau ye ginauli, na ye hemala yodi kabakita meta Yaubada Yesu ye hetamali ye dobima tanoubu ta unai.

*16:17: Hedehedede ta, “Nuwam ye namwa” meta gonogonowana doha Mataiyo 5:3-10 udiyedi.

*16:18: Petelo kaniyona ede weku.

*16:18: Kaniyona ede, gabemani o gigibwali hesau ena se kaipatei bena dubu tamowaidiyao se koihemwaloidi, meta nige gonowana dubu se hekaiyawasi, na dubu kabo ye miya ye lau.

*16:19: Lausoisoi unai Yesu yona hedehedede kaniyona ku hasili. Na ena ta kulibui hedehedede kesega kesega unai, kabo doha teina: Kabo galewa basileiyana kana ki ya haiyawa kalimwai. Na saha ku kauhekahini tanoubu ta unai, meta galewa ne unai hinage se kauhekahini. Na saha ku yailigabaei tanoubu ta unai, kabo galewa ne unai hinage se yailigabaei.

*16:20: Keliso kaniyona ede Yaubada yona kaisunuwa tamowaina.