20
Taupaisowa wine koyana unai
Na Yesu ye wane, “Galewa basileiyana heyaheyasonina hesau ede doha teina: Koya tanuwagana hesau malatomtomyena ye lau yona taupaisowa ye haidi se laoma bena yona wine koyana unai se paisowa. Yona talam ye ginauli kalidiyena meta mayadai kesega paisowana ne unai kabo ye hemaisadi denalikesega. Kabo ye hetamalidi se lau se paisowa. Mahana 9 kiloki tehana unai ye uyo kabalokulokune bakubakuna wa unai. Menai tamowai hekadi ye kitadi se totologaibu nige kadi paisowa. Ye hededelau udiyedi se lau yona wine koyana wa unai se paisowa yo kalidiyena ye wane, ‘Maisa dudulaina unai kabo ya hemaisagomiu.’ Ede se lau se paisowa. Mayamayadailaki unai yo 3 kiloki meimeilahi unai hinage ye uyo na laulau kesekesegana wa ye ginauliꞌuyoi.
Meimeilahi 5 kiloki unai ye uyo na tamowai hekadi ye lobaiꞌuyoidi se totologaibu. Ede ye henamaiyeidi ye wane, ‘Idohagi to mayadai udoꞌudoina ta inai kwa totologaibu na nige saha hesau kwa ginauli?’ Se wane, ‘Matawuwuna ede nige tamowai hesau ye haigai bena taba yona ka paisowa.’ Kabo ye wane, ‘Komiu hinage kwa lau yogu wine koyana unai taupaisowa ne kwa paisowasaguidi.’
Huyapaisowakaiyawasi mahanana unai koya tanuwagana wa ye hededelau yona taupaisowa kadi tanuwaga wa unai ye wane, ‘Yogu taupaisowa maudoidi ku yogagogoidima na yodi paisowa maisana ku moseidi. Taupaisowamulita udiyedi ku hetubu ku lau ee taupaisowabaguna udiyedi ku kaiyawasi.’ Taupaisowamulita awa kesega mo se paisowa wa se laoma ede maisadi denali kesega se hai. 10 Na taupaisowa ye haibagunaiꞌuseidi wa yodi nuwatu meta bena kabo siya maisa lakilakina se hai, na iyamo maudoidi wa meta hinage denali kesega se hai. 11 Maisadi wa se haidi na se kitadi meta denali kesega kesega ede se hetubu se hetalapili koya tanuwagana wa unai, 12 se wane, ‘Teina tamowai ta ku haimulitaꞌuseidi ta meta se paisowa awa kesega mo, na kai meta ka paisowa mahana gigibwalina wa unai yo paisowa lakilakina ka ginauli mayadai udoꞌudoina wa unai, na iyamo ku hemaisadi meta gonogonowana doha kai ku hemaisagai ta.’ 13 Na koya tanuwagana wa ye hededelau kadi kaha hesau unai ye wane, ‘Kehagu, nige hekasa yababana hesau ya ginauli o ya kaolupolupo kalimwai. Wau ku yali meta kabo denali kesega paisowana ku paisowa. 14 Maisam ta ku hai na ku lau, yogu hekasa ya ginauliyako meta kabo taupaisowamulita maisadi ya moseidi doha kowa taupaisowa bagubagunana maisam ta. 15 Teina moni ta yau yogu, unai yogu dudulai gonowana saha ya hekasa meta kabo ya ginauli. O nuwana ku kaikalomagigiliyeidi matawuwuna ede ya kabinamwanamwaeidi?’ ”
16  [Yesu yona hedehedede wa gehena unai ede ye wane,] “Tamowai ta kitadobidobiyeiꞌuseidi wa meta kabo se laoma se sae, na tamowai ta kitahesaeꞌuseidi wa meta kabo se laoma se dobi.” ** Lausoisoi ta Mataiyo yona kulikuli unai ye kuli: Unai taumulita kabo se baguna, na taubaguna kabo se mulita. Teina unai Dius yo Dagela tamowaidiyao Yesu ye heyaheyasoniyeidi. Dius meta taubaguna se mulita, na Dagela tamowaidiyao ede taumulita se baguna ne.
Yesu yona boita hedehededena ye hededeꞌuyoi
(Maleko 10:32-34, Luka 18:31-34)
17 Huyana Yesu maiyana hekahekatao saudoudoi-labui wa se saesae Yelusalema meta keda wa unai ye woyahesuwaladi na ye hededelau udiyedi ye wane, 18 “Kwa lapulapuinamwanamwa! Teina yoda sae Yelusalema ta unai meta Tau Natuna kabo se mosegabaei taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataena udiyedi. Siya kabo se hegilu yo se hetamalilaei ye boita. 19 Yo kabo se moselaei dagela tamowaidiyao udiyedi kabo se talatalawasiyei, se pidili** Se pidili meta wipi unai. yo se laei se hesataulo. Na mayadai hehaiyonana unai kabo Yaubada iya ye hetoloꞌuyoi.”
Yamesi yo Yowane sinadi yona kaibwada Yesu unai
(Maleko 10:35-45)
20 Na kabo Sebedaiyo natunao ma sinadi se laoma Yesu unai na sinadi wa ye tulibonodobi na ye hededelau Yesu unai taba gonowana yona kaibwada ye ginauliwatani. 21 Yesu ye wane, “Yom kaibwada ede saha?” Sinebada wa ye wane, “Taba gonowana ku hededenonohai meta yom basileiya unai kabo natuguwao labui ta hesau tehatutum ne unai ye tuli yo hesau tehaseuseulim ne unai ye tuli.” 22 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Saha kwa kaikaibwadai ta meta nige kabina kwa kata! Keyaka** Keyaka meta kamkamna lakilakikalilina kabo unai ye lulau ne heyaheyasonina. unai kabo ya numa meta gonowamiu kabo unai kwa numa?” Ede se wane, “Kai gonowamai.” 23 Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Kagu keyaka ta kabo komiu hinage unai kwa numa, na bena tehatutugu o tehaseuseuliguyena kwa tuli meta yau nige gonowana ya hekasa. Teina kabatuli ta meta tamagu ye kabinonohaidiko yona kaisunuwa tamowaidiyao siya yodi.”
24 Yamesi yo Yowane yodi hedehedede wa hekahekatao hekadiyo wa se lapui ede se kouyalayala. 25 Ede Yesu ye yogagogoidima na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kabina kwa kata meta dagela tamowaidiyao yodi tauwoyawoya tamowaidi lakilakidiyao yodi loina gigibwalina yo bayabayaona unai yodi tamowai se loinaedi. 26 Na komiu yodi laulau ta tabu kwa laulauyeidi. Na ena hesau luwamiuyena ye henuwa bena hesana ye sae yo ye laki meta iya bena ye hemala heyayai tauhaina tamowaina. 27 Yo luwamiuyena kaiteya ye henuwa bena ye baguna, meta iya taba ye hemala yomiu taupaisowa tamowaina. 28 Doha ede Tau Natuna ye laoma nige bena tamowai iya yona se paisowa, na iya bena tamowai yodi ye paisowa yo kabo yona mauli ye mosegabaei na unai tamowai maudoidi ye hemaisahaidi na se mauli.”
Taumatagibugibu labui matadi se lala
(Maleko 10:46-52, Luka 18:35-43)
29 Huyana Yesu maiyana hekahekatao Yeliko se laugabaei meta bodalakilaki se hemuliwatanidi. 30 Keda wa dedekana unai meta taumatagibugibu labui se tutuli. Wasa se lapui meta Yesu kabo keda ne unai ye laoma ye lau, ede kalinalakilaki unai se yogayoga se wane, “Guiyau, Dawida Natuna, ku katekamkamnaegai.” 31 Na boda wa taumatagibugibu labui wa se dilaidi se wane, “Kwa taumodimodiya, kwa kaiyawasi!” Na nige se modelau udiyedi, na se yogahilakilakiꞌuyo se wane, “Guiyau, Dawida Natuna ee, ku katekamkamnaegai!” 32 Kalinadi wa Yesu ye lapui ede ye kaiyawasi na ye yoganeidi na ye henamaiyeidi ye wane, “Saha kwa henuwa bena yomiu ya ginauli?” 33 Ede se hededelau iya unai se wane, “Guiyau, ka henuwa bena matamai ta se lala yo ka kaikewa.” 34 Yesu ye katekamkamnaedi ede ye kabilau matadiyao wa udiyedi, na mahanana ne unai matadiyao wa se lala yo se kaikewa, na se tolo ede Yesu se hemuliwatani.

**20:16: Lausoisoi ta Mataiyo yona kulikuli unai ye kuli: Unai taumulita kabo se baguna, na taubaguna kabo se mulita. Teina unai Dius yo Dagela tamowaidiyao Yesu ye heyaheyasoniyeidi. Dius meta taubaguna se mulita, na Dagela tamowaidiyao ede taumulita se baguna ne.

**20:19: Se pidili meta wipi unai.

**20:22: Keyaka meta kamkamna lakilakikalilina kabo unai ye lulau ne heyaheyasonina.