21
Yesu yona sae Yelusalema unai bodalakilaki se hailobai
(Maleko 11:1-11, Luka 19:28-40, Yowane 12:12-19)
Huyana se laoma Yelusalema se hanahanawui na Olibe koyana unai se lage Betepage magaina dagelana unai, kabo Yesu yona hekahekatao labui ye hetamalidi se lau na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa lau magai matamiu ne unai. Menai kabo donki ma natuna se paihekahinidi kwa kitadi. Kwa yailihaidi na kwa laedima kaliguwai. Ena tamowai hesau saha ye hedede kalimiuyena, meta kwa hededelau unai kwa wane, ‘Guiyau ye henuwadi.’ Kabo mahanana ne unai ye talamgabaedi.”
Teina laulau ta ye tubu bena peloweta saha ye hededenonohaiyako wa ye laoma ye mamohoi. Ye wane,
“Kwa hededelau Saiyona** Saiyona meat Yelusalema hesana hesau. natunao udiyedi,
‘Kwa kita yomi wasawasa ye laolaoma kalimiuwai,
ye nuwadobidobi yo donki unai ye gelu,
na donkina ne meta donki natuna.’ ”
Hekahekatao labui wa se lau ede saha Yesu ye hedede kalidiyena wa se ginauliwatani. Donki wa ma natuna se laedima kabo kadi kwama se haigabaeidi na se yesedi donki wa kewadiyena kabo Yesu ye tulisae donki natuna wa kewana ne unai. Bodalakilaki kadi luwuluwu se haigabaedi na se yesedi keda wa unai yo hekadi se lau kaiwa lagadiyao gagigagilidi ma lugulugudi se bolihaidi na se laoma keda wa unai se yesedi. Kabo bodalakilaki wa se baguna yo se mulita na se heyoheyoga se wane,
“Hosana,** Hosana kaniyona ede, “Ku saguigai!”, na Yesu yona huyaena Dius tamowaidiyao meta hedebasae unai se hepaisowa. Dawida Natuna!”
 
“Ka hedebasaego, kowa Guiyau hesanaena ku laoma!”
 
“Hosana saesaekalilina!”
10 Huyana Yesu ye mwalaesae Yelusalema meta magai wa tamowaidiyao maudoidi se siliyata na se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Teina kaiteya tamowai ina?” 11 Boda wa se hededelau udiyedi se wane, “Teina ta Yesu, iya peloweta, Nasaleta tamowaina, Galili unai ye laoma.”
Yesu taulokulokune Numa Tabuna bakubakuna unai ye henakuhepesadi
(Maleko 11:15-19, Luka 19:45-48, Yowane 2:13-16)
12 Yesu ye lusae Numa Tabuna bakubakuna unai na taulokulokunegabae yo tauhemahemaisa ye henakuhepesadi yo moni taulaulauhedudu** Taulaulauhedudu wa yodi paisowa meta dagela monidiyao se hai na Numa Tabuna monina unai se hedudu. yodi hatahata ye buikahalaedi yo bunebune taulokulokunegabaedi yodi kabatuli ye buikahalaedi. 13 Ye hededelau udiyedi ye wane, “Peloweta Yaubada kalinana ye kulihemasalahayako meta, ‘Yogu numa ta kabo hesana se katai ede kabatapwalolo numana’ (Aisaiya 56:7), iyamo yomi kabikabina ta meta doha ‘taukaikaiwahali yodi kabamiya.’ ” (Yelemaiya 7:11)
14 Taumatagibugibu yo tamowai kaediyao yabayababadi se laoma Numa Tabuna wa unai na Yesu ye henamwanamwadi. 15 Na Numa Tabuna bakubakuna wa unai wawayao Yesu se nokonokoei se wane, “Hosana Dawida Natuna!” Na taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataena laulau gigigigibwalidi yo namwanamwadi Yesu ye ginaulidi wa se kitadi yo wawayao yodi hedebasae wa se lapui meta se kouyalayalakalili. 16 Se henamaiyei se wane, “Wawayao ta saha se hedehedede ta ku lapui, o nige?” Yesu ye wane, “Aa, na komiu sola nige kulikuli tabuna unai kwa hasili? Doha ye wane,
‘Wawayao yo wawayao bedabedalidi ku hepaisowadi
na kabo sopadiyena kowa se nokoeigo yo se hedebasaego.’ ” (Same 8:2)
17 Kabo boda wa ye laugabaedi na magai lakilakina wa ye pesagabaei ye lau Betaniya unai ye kenokwaduwali.
Yesu kaiwa hesau ye hededekita
(Maleko 11:12-14,20-24)
18 Malatomtom gagilina unai yona seuyo magai lakilakina wa hesabana na keda wa unai ye tauhasahasali. 19 Na kaiwa hesau hesana ede fig keda wa dedekanaena ye totolo ye kita ede ye lau kaiwa wa unai na ye kita meta kaiwa wa lugugaibuna ye kuyawa na nige kaniyona. Ede ye hededelau kaiwa wa unai ye wane, “Kowa taba nige huya hesau ku kaniyoꞌuyo.” Mahana ne unai kaiwa wa ye wowoya. 20 Yona hekahekatao saha ye tubu wa se kita meta se nokokalili. Se henamai se wane, “Idohagi na kaiwa ta ye wowoyamwamwayau?” 21 Yesu ye hededebui ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuyena, ena kwa sunuma na nige unai kwa nuwalabulabui, kabo laulau saha kaiwa ne unai ye tubu ta hinage gonowana kwa ginauli. Nige ye bom mo, na hinage gonowana kwa hededelau kuduli ne unai kwa wane, ‘Ku tuudobiyeiꞌuyoigo gabwa ne unai!’, meta gonowana kabo ye tubu. 22 Ena kwa kawamamohoi kabo ginauli sahasahadi tapwaloloyena kwa kaibwadaidi meta kabo kwa haidi.”
Yesu yona dudulai henamaina
(Maleko 11:27-33, Luka 20:1-8)
23 Yesu ye seuyo Numa Tabuna wa unai na bakubakuna unai ye hetubu ye lauhekata, na taukaitalasam tauwoyaidi yo magai babadadiyao se laoma iya se henamaiyei se wane, “Kaiteya yona gigibwaliyena teina laulau ta ku ginaulidi, yo kaiteya yom dudulai ye haiyawa na taulokulokune wa ku henakuhepesadi?” 24 Yesu ye hededelau kalidiyena ye wane, “Yau hinage kabo henamai hesau ya henamaiyeigomiu. Ena yogu henamai ta kwa bui, kabo ya hededehemasalaha kaiteya yona gigibwaliyena teina laulau ta ya ginaulidi ta. 25 Hage, Yowane yona hebahebabatiso paisowana meta haedi ye laoma, o kaiteya ye mosei? Yaubada ye mosei o tamowai se mosei?” Se bom kalidiyena se hetahetala se wane, “Taba ta wane, ‘Yaubada unai ye laoma’, kabo iya ye wane, ‘Idohagi to nige kwa kawamamohoiyei?’ 26 Ena taba ta wane, ‘Tamowai udiyedi ye laoma’, meta boda ta ta matausiyeidi matawuwuna ede siya se kawamamohoi meta Yowane iya peloweta.” 27 Unai ede se hededelau Yesu unai se wane, “Nige kabina ka kata.” Unai ye hededelau udiyedi ye wane, “Kabo yau hinage taba nige ya hededehemasalaha haedi yogu gigibwali yo yogu dudulai ta ya haidi na laulau ta ya ginaulidi.”
Natu labui heyaheyasonidi
28 Kabo Yesu ye hededeꞌuyo babadao wa udiyedi ye wane, “Hage kwa nuwatuhekasa, taubada hesau meta natunao labui. Huya hesau ye hededelau taubaguna wa unai ye wane, ‘Natugu, ku lau yoda wine koyana unai ku paisowa.’ 29 Ye wane, ‘Taba nige ya lau.’ Iyamo muliyena nuwana ye bui ede ye lau ye paisowa. 30 Kabo tamadi wa ye lau natuna helabuina wa unai ye wane, ‘Ku lau yoda wine koyana unai ku paisowa.’ Natuna wa ye wane, ‘Aa, tamagu, kabo ya lau.’ Na iyamo nige ye lau.” 31 Kabo Yesu ye henamaiyedi ye wane, “Natunao labui ne udiyedi, kaiteya tamana yona nuwatu ye lauwatani?” Se wane, “Natuna taubaguna wa.” Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuyena, tauyababa doha takisi tautanotano yo sinesineo taudiyao se lokulokunegabaedi moni hesabana, siya kabo se lusolabagunalau Yaubada yona basileiya unai na kabo komiu, matawuwuna siya meta doha taubaguna wa. 32 Matawuwuna Yowane ye laoma kalimiuyena mauli dudulaina kamwasana ye hekitagomiu, na nige kwa kawamamohoiyei, na takisi tautanotano yo sinesineo taudiyao se lokulokunegabaedi moni hesabana, siya se bom mo se kawamamohoiyei. Yodi nuwabui ta kwa kita, na iyamo nige kwa nuwabui yo kwa kawamamohoi.”
Wine koyana taukitahetetena heyaheyasonidi
(Maleko 12:1-12, Luka 20:9-19)
33  Kabo Yesu yona hedehedede babadao wa udiyedi ye tubei ye wane, “Teina hinage heyaheyasoni hesau ta kwa lapui. Tano hesau tanuwagana yona wine koyana ye kumai, ye ganahetakikili, yo yona wine kaniyodi kabatamtam yo kabayaiyaiwai numana ye ginaulidi. Kabo yona wine koyana ye moselaei tamowai hekadiyo udiyedi bena se kitahetete, na kabo ye lau ye kadau. 34 Wine huyagigidi nawalaina ye lage ede yona heyayai tauhaidi ye hetamalidi se lau wine koyana taukitahetetena wa udiyedi kabo wine giginonohaidi wa udiyedi koya tanuwagana yona lausoisoi bena se haidi. 35 Na koya taukitahetetena wa heyayai tauhaidi wa se kabihekahinidi, hesau se bibigwadagwadai na hesau se koihemwaloi yo hesau se hekalaweku ede ye mwaloi. 36 Koya tanuwagana wa yona heyayai tauhaidi katubadodi ye hetamalidi se lau, na koya taukitahetetena wa hinage laulau kesekesegana wa se ginauli kalidiyena. 37 Unai gehegehena meta iya ye bom natuna ye hetamalilaei kalidiyena, na ye wane, ‘Natugu ta kabo se hekasisiyei na yoma lausoisoi dudulaina se mosei.’ 38 Huyana koya taukitahetetena wa koya tanuwagana natuna wa se kita meta se wane, ‘Teina tau ta meta iya tamana lauhedamaina ede, kwa laoma ta unuhemwaloi na yona gogo maudoidi meta kabo ta hai yoda.’ 39 Ede se hai na koya ganana wa unai se gabahepesa na se koihemwaloi.
40 Unai hage kwa nuwatui, ena wine koyana tanuwagana ye uyoma meta kabo saha ye ginauli wine koyana taukitahetetena ne udiyedi?” 41 Boda wa se wane, “Teina tamowai ta yodi laulau yabayababadi ta kabo ye haidi na ye unuhemwaloidi. Na wine koyana ne kabo ye mosehekawalaei taukitakitahetete hekadiyo udiyedi. Ena wine kaniyodi huyagigidi nawalaina ye lage, siya kabo gonowana wine kaniyodi wa yona teha se moselaei koya tanuwagana unai.”
42 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Kulikuli tabudiyao udiyedi teina hedehedede ta kwa hasili o nige?
‘Taukabinuma weku se subuꞌusei wa meta
ye hemala kabakabinuma wekuna namwanamwana yo saesaekalilina.
Teina ta meta Yaubada ye ginauli,
na matadaena kitakitana meta ye namwakalili.’ (Same 118:22, 23)
43 Unai ya hededelaowa kalimiuyena: Yaubada yona basileiya meta kabo kalimiuyena ye haigabaei na ye moselaei tamowai hekadiyo udiyedi, siya kabo se paisowai na kaniyo namwanamwadi se masalaha. 44 Ena hesau ye bekudobi weku ne unai kabo ye talugodugodu, na ena weku ne ye bekudobi tamowai hesau kewanaena meta kabo ye kaihesolusolu.”
45 Taukaitalasam tauwoyaidi yo Paliseya tamowaidiyao Yesu yona heyaheyasoni wa se lapuidi ede kabina se kata meta siya kadi hedehedede. 46 Unai kamwasa se wase kabo taba idohagi na Yesu se hai, na iyamo boda wa se matauseidi matawuwuna ede siya se hedede meta iya peloweta.

**21:5: Saiyona meat Yelusalema hesana hesau.

**21:9: Hosana kaniyona ede, “Ku saguigai!”, na Yesu yona huyaena Dius tamowaidiyao meta hedebasae unai se hepaisowa.

**21:12: Taulaulauhedudu wa yodi paisowa meta dagela monidiyao se hai na Numa Tabuna monina unai se hedudu.