21
Yesu yona sae Yelusalema unai boda lakilaki se hailobai
(Maleko 11:1-11; Luka 19:28-40; Yowane 12:12-19)
Huyana se laoma Yelusalema se hanahanawui se lage Betepage Olibe koyana unai, kabo Yesu yona hekahekatao labui ye hetamalidi se lau, na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa lau magai matamiu ne unai. Menai kabo donki ma natuna se paihekahinidi kwa kitadi. Kwa yailihaidi na kwa laedima kaliguwai. Ena tamowai hesau saha ye hedede kalimiuyena, meta kwa hededelau unai kwa wane, ‘Guiyau ye henuwadi. Kabo mahanana ne unai ye talamgabaeidi.’ ” Teina laulau ta ye tubu bena peloweta saha ye hedede nonohaiyako wa ye laoma ye mamohoi. Ye wane,
“Kwa hededelau Saiyoni* Yelusalema hesana hesau ede Saiyoni. natunao udiyedi,
‘Kwa kita yomi wasawasa ye laolaoma kalimiuwai,
ye nuwadobidobi yo donki unai ye gelu,
na donkina ne meta donki natuna.’ ”
Hekahekatao labui wa se lau ede saha Yesu ye hedede kalidiyena wa se ginauliwatani. Donki wa ma natuna se laedima kabo kadi lulu se haigabaeidi na se yesedi donki wa kewadi yena kabo Yesu ye tulisae donki natuna wa kewana ne unai. Boda lakilaki kadi lulu se haigabaedi na se yesedi keda wa unai yo hekadi se lau kaiwa lagadiyao gagigagilidi ma lugulugudi se bolihaidi na se laoma keda wa unai se yesedi. Kabo boda lakilaki wa se baguna yo se mulita na se heyoheyoga se wane,
“Hosana,* Hosana kaniyona ede ‘Ku saguigai!’, na Yesu yona huya ena Dius tamowaidiyao meta hedebasae unai se hepaisowa. Dawida Natuna!”
 
“Ka hedebasaego, kowa Guiyau hesana ena ku laoma!”
 
“Hosana saesae kalilina!”
10 Huyana Yesu ye mwalaesae Yelusalema meta magai wa tamowaina maudoidi se siliyata na se henahenamai uyoidi se wane, “Teina kaiteya tamowai ina?” 11 Boda wa se hededelau udiyedi se wane, “Teina ta Yesu, iya peloweta Nasaleta tamowaina, Galili unai ye laoma.”
Yesu taulokulokune numa tabuna bakubakuna unai ye henaku hepesadi
(Maleko 11:15-19; Luka 19:45-48; Yowane 2:13-16)
12 Yesu ye lusae numa tabuna unai na taulokulokunegabae yo tauhemahemaisa ye henaku hepesadi yo moni taulaulauhedudu* Taulaulauhedudu yodi paisowa meta dagela monidiyao se hai na numa tabuna monina unai se hedudu. yodi hatahata ye buikahalaidi yo bunebune taulokulokunegabaidi yodi kabatuli ye buikahalaidi. 13 Ye hededelau udiyedi ye wane, “Peloweta Yaubada kalinana ye kulihemasalahayako meta, ‘Yogu numa ta kabo hesana se katai ede kabatapwalololo numana’ (Aisaiya 56:7), na yomi kabikabina ta meta doha ‘taukaiwahali yodi kaba kenowadam duhana’.” (Yelemaiya 7:11)
14 Taumatagibugibu yo tamowai kaediyao yabayababadi se laoma numa tabuna wa unai na Yesu ye henamwanamwadi. 15 Na numa tabuna bakubakuna wa unai wawayao Yesu se nokonokoei se wane, “Hosana Dawida Natuna!” Na taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataena laulau gigigigibwalidi yo namwanamwadi Yesu ye ginaulidi wa se kitadi yo wawayao yodi hedebasae wa se lapui meta se kouyalayala kalili. 16 Se henamaiyei se wane, “Wawayao ta saha se hedehedede ta ku lapui, o nige?” Yesu ye wane, “Aa, na komiu sola nige kulikuli tabuna unai kwa hasili? Doha ye wane,
‘Wawayao yo wawayao bedabedalidi ku hepaisowadi
na kabo sopadi yena kowa se nokoeigo yo se hedebasaego.’ ” (Same 8:2)
17 Kabo boda wa ye laugabaedi na magai lakilakina wa ye pesagabaei ye lau Betani unai ye keno kwaduwali.
Yesu kaiwa hesau ye hedede kita
(Maleko 11:12-14 yo 20-24)
18 Malatomtom gagilina unai yona seuyo magai lakilakina wa hesabana na keda wa unai ye tauhasahasali. 19 Na kaiwa hesau hesana ede fig keda wa dedekanaena ye totolo ye kita ede ye lau kaiwa wa unai na ye kita meta kaiwa wa lugu gaibuna ye kuyawa na nige kaniyona. Ede ye hededelau kaiwa wa unai ye wane, “Kowa taba nige huya hesau ku kaniyo uyo.” Mahana ne unai kaiwa wa ye wowoya. 20 Yona hekahekatao saha ye tubu wa se kita meta se noko kalili. Se henamai se wane, “Idohagi na kaiwa ta ye wowoya mwamwayau?” 21 Yesu ye hededebui udiyedi ye wane, “Ya hedede mamohoi kalimiuyena, ena kwa sunuma na nige unai kwa nuwa labulabui, kabo laulau saha kaiwa ne unai ye tubu ta hinage gonowana kwa ginauli. Nige ye bom mo, na hinage gonowana kwa hededelau kuduli ne unai kwa wane, ‘Ku tudobiyei uyoigo gabwa ne unai!’, meta gonowana kabo ye tubu. 22 Ena kwa kawamamohoi kabo ginauli sahasaha tapwalolo ena kwa kaibwadaidi kabo kwa haidi.”
Yesu yona dudulai henamaina
(Maleko 11:27-22; Luka 20: 1-8)
23 Yesu ye seuyo numa tabuna wa unai na bakubakuna unai ye hetubu ye lauhekata, na taukaitalasam tauwoyaidi yo magai babadadiyao se laoma iya se henamaiyei se wane, “Kaiteya yona gigibwali yena teina laulau ta ku ginaulidi, yo kaiteya yom dudulai ye haiyawa na taulokulokune wa ku henaku hepesadi?” 24 Yesu ye hededelau kalidiyena ye wane, “Yau hinage kabo henamai hesau ya henamaiyeigomiu. Ena yogu henamai ta kwa bui, meta kabo kaiteya yona gigibwali yena teina laulau ta ya ginaulidi ta kabo ya hededehemasalaha kalimiuwai. 25 Yowane yona hebahebabatiso paisowana meta haedi ye laoma, o kaiteya ye mosei? Yaubada ye mosei o tamowai se mosei?” Se bom kalidiyena se hetahetala se wane, “Taba ta wane, ‘Yaubada unai ye laoma’, kabo iya ye wane, ‘Idohagi to nige kwa kawa mamohoiyei?’ 26 Ena taba ta wane, ‘Tamowai udiyedi ye laoma’, meta boda ta ta matausiyeidi matawuwuna ede siya se kawa mamohoi meta Yowane iya peloweta.” 27 Ede se hededelau Yesu unai se wane, “Nige kabina ka kata.” Unai ye hededelau udiyedi ye wane, “Yau hinage taba nige ya hededehemasalaha haedi yogu gigibwali yo yogu dudulai ta ya haidi na laulau ta ya ginaulidi.”
Natu labui heyaheyasonidi
28 Kabo Yesu ye hedede uyo babadao wa udiyedi ye wane, “Hage kwa nuwatu hekasa, taubada hesau meta natunao labui. Kabo ye hededelau taubaguna wa unai ye wane, ‘Natugu, ku lau yoda wine koyana unai ku paisowa.’ 29 Ye wane, ‘Taba nige ya lau.’ Iyamo muliyena nuwana ye bui ede ye lau ye paisowa. 30 Kabo tamadi wa ye lau natuna helabuina wa unai ye wane, ‘Ku lau yoda wine koyana unai ku paisowa.’ Natuna wa ye wane, ‘Aa, tamagu, kabo ya lau.’ Na iyamo nige ye lau.” 31 Kabo Yesu ye henamaiyedi ye wane, “Natu sahasahana tamana yona nuwatu ye lauwatani?” Se wane, “Natu taubaguna wa.” Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya hedede mamohoi kalimiuyena, tauyababa doha takisi tautanotano yo sinesineo taudiyao se lokulokune gabaedi moni hesabana, siya kabo se lusola bagunalau Yaubada yona basileiya unai na kabo komiu, matawuwuna siya meta doha taubaguna wa. 32 Mata wuwuna Yowane ye laoma kalimiuyena mauli dudulaina kamwasana ye hekitagomiu, na nige kwa kawa mamohoiyei, na takisi tautanotano yo sinesineo taudiyao se lokulokune gabaedi moni hesabana, siya se bom mo se kawa mamohoiyei. Yodi nuwabui ta kwa kita, na iyamo nige kwa nuwabui yo kwa kawa mamohoi.”
Wine koyana taukitahetetena heyaheyasonidi
(Maleko 12:1-12; Luka 20: 9-19)
33 Kabo Yesu yona hedehedede babadao wa udiyedi ye tubei ye wane, “Teina hinage heyaheyasoni hesau ta kwa lapui. Tano hesau tanuwagana yona wine koyana ye kumai, ye ganahetakikili, yo yona wine kaniyodi kabatamtam yo koya yona kabayaiyaiwa ye ginaulidi. Kabo yona wine koyana ye moselae koya taupaisowa hekadiyo udiyedi se kitahetete na kabo ye lau ye kadau. 34 Wine huyagigidi nawalaina ye lage ede yona heyayai tauhaidi ye hetamalidi se lau wine koyana taukitahetetena wa udiyedi kabo koya tanuwagana yona wine se giginonohaidiko wa bena se haidi. 35 Na koya taukitahetetena wa heyayai tauhaidi wa se kabihekahinidi, hesau se bibi gwadagwadai na hesau se koihemwaloi yo hesau se hekalaweku ede ye mwaloi. 36 Koya tanuwagana yona heyayai tauhaidi katubadodi ye hetamalidi se lau, na koya taukitahetetena wa hinage laulau kesekesegana wa se ginauli kalidiyena. 37 Unai gehegehena meta iya ye bom natuna ye hetamalilaei kalidiyena, na ye wane, ‘Natugu ta kabo se hekasisiyei na yoma lausoisoi dudulaina se mosei.’ 38 Huyana koya taukitahetetena wa koya tanuwagana natuna wa se kita meta se wane, ‘Teina tau ta meta iya tamana lauhedamaina ede, kwa laoma ta unuhemwaloi na yona gogo maudoidi meta kabo ta tanuwagaidi.’ 39 Ede se hai na koya ganana wa unai se gabahepesa na se koihemwaloi.
40 Unai hage, kwa nuwatui ena wine koyana tanuwagana ye uyoma meta kabo saha ye ginauli wine koyana taukitahetetena ne udiyedi?” 41 Boda wa se wane, “Teina tamowai yodi laulau yabayababadi ta kabo ye haidi na ye unuhemwaloidi. Na wine koyana ne kabo ye mose hekawalaei taukitakitahetete hekadiyo udiyedi. Ena wine kaniyodi huyagigidi nawalaina ye lage, siya kabo gonowana wine kaniyodi wa yona teha se moselaei koya tanuwagana unai.”
42 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Kulikuli tabudiyao udiyedi teina hedehedede ta kwa hasili o nige?
‘Taukabinuma weku se laukwatakwataei usei wa meta
ye hemala kabakabinuma wekuna namwanamwana yo saesae kalilina.
Teina ta meta Yaubada ye ginauli,
na matada ena kitakitana meta ye namwa kalili.’ (Same 118:22, 23)
43 Unai ya hededelaowa kalimiuyena: Yaubada yona basileiya meta kabo kalimiuyena ye haigabae na ye moselae tamowai hekadiyo udiyedi, siya kabo se paisowai na kaniyo namwanamwadi se masalaha. 44 Ena hesau ye bekudobi weku ne unai kabo ye talugodugodu, na ena weku ne ye bekudobi tamowai hesau kewana ena meta kabo ye kaihesolusolu.” 45 Taukaitalasam saesaedi yo Paliseya tamowaidiyao Yesu yona heyaheyasoni wa se lapuidi ede kabina se kata meta siya kadi hedehedede. 46 Unai kamwasa se wase kabo taba idohagi na Yesu se hai, na iyamo boda wa se matausiyeidi matawuwuna ede siya se hedede meta iya peloweta.

*21:5: Yelusalema hesana hesau ede Saiyoni.

*21:9: Hosana kaniyona ede ‘Ku saguigai!’, na Yesu yona huya ena Dius tamowaidiyao meta hedebasae unai se hepaisowa.

*21:12: Taulaulauhedudu yodi paisowa meta dagela monidiyao se hai na numa tabuna monina unai se hedudu.