22
Hetahetawasola kaikaigogona heyaheyasonina
(Luka 14:15-24)
Kabo Yesu heyaheyasoni hesau ye hededeꞌuyoi tamowai lakilakidiyao wa kalidiyena ye wane, “Galewa basileiyana kana kao ede doha wasawasa hesau natuna yona tawasola kabinonohana ye kabinonoha. Kabo yona heyayai tauhaina ye hetamalidi se lau kana taumana udiyedi na se hededelau udiyedi bena se laoma tawasola kaikaigogona ne unai, na iyamo se laukwatakwata. Ede yona heyayai tauhaina hekadiyo hinage ye hetamalidi se lau na ye wane, ‘Kwa hededelau taulaoma ne kalidiyena meta kai yo yogu bulumakau sinisinibudi namwanamwadiyao ya ligadi yo ya kabinonohaidiko. Unai bena taba kwa laoma hetahetawasola kaikaigogona ta unai.’ Na taumana ne nige se lapulau tautauwasa wa udiyedi na se bom mo yodi nuwatu se lauwatanidi, hekadi se lau yodi koya na hekadi se lau yodi sitowa. Yo hekadiyo heyayai tauhaidi wa se kabihekahinidi na se bibidi yo se koihemwaloidi. Na wasawasa wa saha ye tubu wa wasana ye lapui meta ye kouyalayalakalili. Unai yona tauꞌiyala tamowaidiyao ye hetamalidi se lau taukaiunu wa se koihemwaloidi yo yodi magai wa se gabu.
Kabo wasawasa wa ye hededelau yona heyayai tauhaidi wa udiyedi ye wane, ‘Hetahetawasola kaina wa se kabinonohaiyako, na taumana ya hededelau udiyedi wa nige se mode, unai ede nige se laoma. Unai kwa lau yoda magai ta kedana udiyedi na tamowai kwa kitadi ne meta kwa hededelau udiyedi bena se laoma hetahetawasola kaikaigogona ta unai.’ 10 Kabo heyayai tauhaidi wa se lau magai lakilakina kedana maudoidi udiyedi tamowai namwanamwadi yo yabayababadi maudoidi se woyagogoidima ede kabahetahetawasola numana wa se hemwayau.
11 Na kabo wasawasa wa ye laoma ye mwalae numa wa unai bena taumana wa ye kitadi, na luwadiyena tamowai hesau ye kita meta nige hetahetawasola kwamana ye likwa. 12 Ede ye henamaiyei ye wane, ‘Kehagu, idohagi to ku laoma teinai na hetahetawasola kwamana nige ku likwa?’ Na tamowai wa nige saha hesau ye hedede. 13 Kabo wasawasa wa ye hededelau yona heyayai tauhaina hekadiyo udiyedi ye wane, ‘Tamowai ta nimana yo kaena kwa paidi na kwa gabahepesa masigili ne unai, temenai kabo ye doudou yo gadigadina ye kapuyahisidi.’ ” 14  [Yesu yona hedehedede wa ye hegehe ye wane], “Yaubada tamowai ye yoganeidi wa se bado, na hisahisadi mo se talam ede se laoma.”** Hisahisadi mo se talam ede se laoma: Yesu yona hedehedede meta ye wane, hisahisadi mo ye kaisunuwaidi.
Takisi tolena henamaina unai Paliseya se kaipate bena Yesu se lupohai
(Maleko 12:13-17, Luka 20:20-26)
15 Na kabo Paliseya bodana wa se laomagogoi na se koitalaliu bena taba idohagi na kabo Yesu se lupoi na yona hedehededeyena ye laupwano, na unai kabo se hegilu. 16 Kabo Paliseya bodana kadi hewahewaliyo yo Heloda kana boda tamowaidiyao se hetamalidi se lau Yesu unai, se wane, “Taulauhekata, kabina ka kata meta kowa laulaududulai tamowaina yo mamohoi yo dudulaiyena Yaubada yona laulau miyamiyadi ku laulauhekataedi, matawuwuna tamowai maudoidi ku hekasisigogoidi na nige ku modelau kadi kao yo yodi laulau udiyedi. 17 Hage, ku hedede kalimaiyena yom nuwanuwatu ede saha: Gonowana takisi ka tole Sisa unai, o nige?”** Yodi henamai wa unai Yesu se lupoi matawuwuna ede, ena Yesu ye hedede bena takisi se hemaisa Sisa unai, meta kabo Dius tamowaidiyao se koipiliyei, kaniyona ede Loma se subudi. Na ena ye wane, nige gonowana Sisa unai takisi se hemaisa, kabo Heloda kana bodao iya se koipiliyei, matawuwuna siya Sisa yona tamowai.
18 Na yodi nuwatu yababana wa Yesu kabina ye katako ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu taukailupolupo tamowaidiyao. Idohagi to kwa kaipate bena kwa lupohaigau? 19 Hage, takisi kabahemahemaisana monina hesau kwa hekitagau.” Ede denali kesega iya se hekita. 20 Na ye henamaiyeidi ye wane, “Teina kaiteya kana kao tautauna yo hesana?” 21 Se wane, “Sisa.” Kabo ye hededelau udiyedi ye wane, “Saha Sisa yona meta kwa mosei Sisa unai, na saha Yaubada yona meta kwa mosei Yaubada unai.” 22 Yesu yona hedehedede wa se lapui meta se nokokalili. Na kabo se laugabaei se lau.
Boita toloꞌuyona hedehededena
(Maleko 12:18-27, Luka 20:27-40)
23 Mayadai kesekesegana ne unai Sadusiya bodana se laoma Yesu unai. Sadusiya tamowaidiyao meta boita toloꞌuyona nige se kawamamohoiyei. Na se henamaiyei se wane, 24 “Taulauhekata, Mose ye hedede meta ena tamowai hesau ye tawasola na nige natuna na ye boita, meta kana kaha kabo kwabuli ne ye tawasolai. Na ena natuna kabo se hedede ede iya meta kana kaha wa natuna. 25 Sinebada hesau natunao tatao badodi haligigi-labui. Taubaguna ye tawasola nige natuna, na ye boita, ede kana kaha helabuina kwabuli wa ye tawasolai. 26 Laulau kesekesegana ta ye tubu kalinawai ye lau hehaiyonadi wa unai ye lau ye dobi ee gehena hehaligigi-labuidi wa unai, 27 kabo waihiu wa hinage ye boita. 28 Unai [hage ku hedede na ka lapui:] Toloꞌuyo unai meta waihiu ta kaiteya mwanena ede? Matawuwuna ede tatao haligigi-labui wa waihiu ta se tawasolai.”
29 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yomi nuwanuwatu ne ye helaupwanogomiu, kaniyona ede kulikuli tabudi yo Yaubada yona gigibwali meta nige kabidi kwa kata. 30 Matawuwuna ede toloꞌuyo huyana unai meta taba nige tamowai se tawasolaꞌuyo, yo taba nige natudiyao se hetawasolaꞌuyoidi, na tautoloꞌuyo meta siya kabo kadi kao ede doha galewa aneludiyao. 31 Na boita toloꞌuyona hedehededena unai meta Yaubada kalinana kulikuli tabudi udiyedi kwa hasilidi e nige, 32 doha ye wane, ‘Yau meta Abelahama yona Yaubada, Isako yona Yaubada, yo Yakobo yona Yaubada hinage.’ (Esodo 3:6) [Tenem huyana ne unai tamowai haiyona ta buluma unai se boitako.] Na Yaubada meta nige tauboiboita yodi Yaubada, na iya taumaumauli yodi Yaubada. [Unai ye masalaha meta tamowai haiyona ta siya ede sola se maumauli Yaubada matanaena.]33 Yona lauhekata hedehedededi boda wa se lapuidi meta se siliyatakalili.
Laugagayo saesaekalilina
(Maleko 12:28-34, Luka 10:25-28)
34 Paliseya bodadi se lapui meta Sadusiya bodana wa Yesu ye hededehemwanoudiko ede se laomagogoi, 35 na luwadi ne unai hesau meta iya laugagayo kabina taukatakalili na ye henuwa bena henamai hesau unai Yesu ye lupoi. 36 Ede ye wane, “Taulauhekata, laugagayo sahasahana meta iya laugagayo lakilakikalilina ede?”
37 Yesu ye hededelau unai ye wane, “Guiyau yom Yaubada ku gadosisiyei ma nuwam maudoina, yaluwam maudoina, yo yom nuwanuwatu maudoina hinage. 38 Teina meta iya laugagayo bagubagunana yo lakilakikalilina ede. 39 Yo helabuina ede doha bagubagunana ne: Kam kaha hesau ku gadosisiyei doha kowa ku bom ku gadosisiyeiꞌuyoigo. 40 Mose yona laugagayo yo peloweta yodi kulikuli maudoidi wuwudi ede teina laugagayo labui ta.”
Keliso meta iya kaiteya natuna?
(Maleko 12:35-37, Luka 20:41-44)
41 Yesu Paliseya wa ye kitadi se totolo ede ye henamaiyeidi ye wane, 42 “Yomi nuwatu ede saha, Keliso meta iya kaiteya? Yo iya kaiteya natuna?” Se wane, “Iya meta Dawida natuna.” 43 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to Yaluwa Tabuna yona gigibwaliyena Dawida ye hedehedede na Keliso ye kawaguiyauyei? Doha ye wane,
44 ‘Guiyau ye hededelau yogu guiyau unai ye wane,
“Nimatutugu unai ku tuli
kana siga kam waiunu ya toledi
kaem guninaena se hemala kaem kabatoledi.” ’ (Same 110:1)
45 Ena taba Dawida ye kawaguiyauyei, idohagi to bena iya Dawida natuna?” 46 Nige gonowana hesau ye hededebui Yesu unai, na tenem mayadaina ne unai na ye lau meta nige tamowai hesau ye nuwabayao na henamai hesau unai bena Yesu ye lupoiꞌuyoi.

**22:14: Hisahisadi mo se talam ede se laoma: Yesu yona hedehedede meta ye wane, hisahisadi mo ye kaisunuwaidi.

**22:17: Yodi henamai wa unai Yesu se lupoi matawuwuna ede, ena Yesu ye hedede bena takisi se hemaisa Sisa unai, meta kabo Dius tamowaidiyao se koipiliyei, kaniyona ede Loma se subudi. Na ena ye wane, nige gonowana Sisa unai takisi se hemaisa, kabo Heloda kana bodao iya se koipiliyei, matawuwuna siya Sisa yona tamowai.