23
Yesu tamowai ye guguyaidi tauwoyawoya yodi kailupolupo tabu se miyamiyaedi
(Maleko 12:38-40, Luka 11:43,46, Luka 20:45-47)
Na kabo Yesu ye hededelau boda yo yona hekahekatao wa udiyedi ye wane, “Laugagayo taulauhekataena yo Paliseya bodana, siya meta Mose yona kulikuli tabudiyao taukitahekasanamwanamwaedi yo taulauhekataedi. Unai saha se hedededi ne bena kwa miyawatanidi, na laulau saha se ginaulidi meta tabu kwa laulauyeidi, matawuwuna ede saha se laulauhekataeidi meta nige se miyamiyawatanidi. Laugagayo bayabayaodi se ginaulidi bena taba tamowai se miyawatanidi, siya meta doha bahebahe polopolohedi se tolesaedi tamowai kewadiyena na se baheidi, iyamo siya nige gonowana nimadi se helelelaedi bena se saguidi.
Ginauli maudoidi se ginaulidi meta bena kabo unai tamowai se kitahenamwadi. Laugagayo hedehededediyao kulikulidi kabaꞌusaidi ne se helakigaibuidi na se paihepatudi debadi yo nimadi udiyedi,** Laugagayo hedehededediyao kulikulidi kabaꞌusaidi … se paihepatudi debadi yo nimadi udiyedi: Kabikabi ta laugagayona meta Yaubada unai ye laoma. Dutelonomi 6:8unai ta hasili. yo kadi kwama sinosinodi se helohagaibuidi, yo kaikaigogo lakilakidiyao yo sunago udiyedi meta se henuwa bena kabatuli namwanamwadi udiyedi se tuli. Na ena se lau kabalokulokune bakubakudi udiyedi meta se henuwa bena tamowai se laoma ma hekasisidi se lautokiyeidi na se kawayauwedo yo se kawatanuwaga** Kawatanuwaga meta kalina Giliki unai Mataiyo ye kuli, Labi, iya ede Dius kalinadi Alamaiki unai ye hai. udiyedi.
Na komiu tabu se kawatanuwaga kalimiuyena, matawuwuna kami tanuwaga kesega ede yau, na komiu meta doha boga kesega. Tabu tanoubu ta tamowaina hesau kwa katai meta iya tamamiu, matawuwuna tamamiu kesega ede galewa ne unai. 10 Yo hinage komiu tabu hesamiu se katai meta taulauhekata, matawuwuna tauhekatagomiu kesega ede Keliso. 11 Kaiteya luwamiuyena ye saekalili meta iya bena ye hemala yomi heyayai tauhaina. 12 Kaiteya ye bom ye hesaeꞌuyoi meta Yaubada kabo ye toledobiyei, na kaiteya ye nuwadobidobi meta Yaubada kabo iya ye toleisini.”
Yesu tauwoyawoya ye guguyaidi
(Maleko 12:40, Luka 11:39-52 yo 20:47)
13-14  [Kabo Yesu ye wane,] “Ahani mo komiu, Mose yona laugagayo taulauhekataena bodana yo Paliseya bodana, komiu meta taukailupolupo tamowaidiyao! Kabo kamkamna lakilakina kwa hekalo! Tamowai yodi lulau galewa basileiyana meta kwa gudukaliliyei. Komiu taba nige kwa lulau galewa basileiyana, na kaiteyadi se henuwa bena se lusolalau meta kwa hekahekaiyawasidi.** Kulikuli beyabeyadi hekadiyo lausoisoi 14 hinage se kuli doha tenem: Ahani mo komiu, Mose yona laugagayo taulauhekataena bodana yo Paliseya bodana, komiu meta taukailupolupo tamowaidiyao! Wabuwabu kwa lupoidi na yodi numa kwa haidi kwa tanuwagaidi. Na kabo kwa lau tamowai matadiyena yomi tapwalolo kwa helohadi. Unai hekamkamna lakilakikalilina kabo kwa lobai.
15 Ahani mo komiu, Mose yona laugagayo taulauhekataena bodana yo Paliseya bodana, komiu meta taukailupolupo tamowaidiyao! Kabo kamkamna lakilakina kwa hekalo! Kwa lau teha maudoina kwa tauhetakikilidi bena tamowai kwa nuwakoidi, na ena hesau ye nuwabui na ye hemala kami kaha hesau, yona laulau kabo se yababakalili na kabo komiu, na iya kabo ye lau kaiwa kalakalasina doha komiu.
16 Ahani mo komiu, tauwoyawoya matagibugibudi! Kwa hedede kwa wane, ‘Ena tamowai hesau ye kaigwala Numa Tabuna ne unai meta yona kaigwala ne nige mamohoina, na ena tamowai hesau ye kaigwala Numa Tabuna golena ne unai meta nige gonowana ye buiꞌuyoi.’ 17 Komiu taumatagibugibu yo tamowai yauyaulediyao! Ginauli saha meta ye saekalili, gole ne o Numa Tabuna? Matawuwuna Numa Tabuna debanaena ede gole ne ye aꞌa.** Ye aꞌa kaniyona hesau ede, Yaubada yona. Dimdimyena se kuli, holy. Tabu hededehemasalahana ku hasili. 18 Yo hinage kwa hedede kwa wane, ‘Ena tamowai hesau ye kaigwala kaitalasam kabagabuna ne unai meta nige mamohoi, na ena tamowai hesau ye kaigwala kaitalasam udiyedi meta yona kaigwala ne nige gonowana ye buiꞌuyoi.’ 19 Komiu tamowai matagibugibudiyao! Kaitalasam gogodiyao kabahetabudi** Kaitalasam gogodiyao kabahetabudi kaniyona ede, kaitalasam kabagabuna debanaena kaitalasam gogodiyao ne ede Yaubada yona. Hetabu hededehemasalahana ku hasili. ede kaitalasam kabagabuna. Unai kaitalasam kabagabuna ye saekalili na kabo kaitalasam gogodiyao. 20 Unai ede ena tamowai hesau ye kaigwala kaitalasam kabagabuna ne unai, meta hinage ye kaigwala ginauli maudoidi kewana ne unai se toledi wa udiyedi. 21 Na ena kaiteya ye kaigwala Numa Tabuna ne unai, meta hinage ye kaigwala Yaubada unai, iya meta Numa Tabuna ne unai taumiya. 22 Yo ena kaiteya ye kaigwalasae galewa ne unai meta ye kaigwala Yaubada yona telona unai, yo hinage telona ne unai tautuli ne.
23 Ahani mo komiu, Mose yona laugagayo taulauhekataena bodana yo Paliseya bodana, komiu meta taukailupolupo tamowaidiyao! Laugagayo lakilakidi kwa tolehesuwaladi, na laugagayo gagigagilidi kwa toleisinidi. Doha yomi koya uwaꞌuwadi gagilidiyao** Koya uwaꞌuwadi gagilidi meta siya ede kai kabahepanedi. udiyedi yomi taiti kwa toledi, na laugagayo nuwanuwatudi lakilakidi nige kwa lauwatanidi, siya ede laulaududulai, katekamkamna, yo sunuma. Taba laugagayo gagilidi ne tabu kwa nuwaluluhiyeidi na hinage laugagayo lakilakidi ta bena kwa miyawatanidi. 24 Komiu tauwoyawoya matagibugibudiyao! Kami waila udiyedi nabugala kwa hekonagabaeidi na iyamo kamela meta kwa tonoli.** Kamela kwa tonoli: Kamela meta laugagayo, Dius tamowaidi nige gonowana se kaidi (Lewitikasi 11:4). Nabugala yo kamela hedehedededi ta kaniyona ede, Yababa gagilidi kwa kaihaleidi, na yababa lakilakidi kwa ginaulidi.
25 Ahani mo komiu, Mose yona laugagayo taulauhekataena bodana yo Paliseya bodana, komiu meta taukailupolupo tamowaidiyao! Kami keyaka yo gaeba** Keyaka yo gaeba, siya ede nuwadi yo yodi mauli heyaheyasonidi. dageladiyao kwa deulinamwanamwaedi, na kalodiyao ne udiyedi meta mahimahihi yo nuwatuꞌuyo se mwayau. 26 Komiu Paliseya matagibugibudiyao! Kami keyaka yo gaeba kalodiyao ne kwa deulibagunaeidi na dageladiyao ne kabo hinage se aꞌa.
27 Ahani mo komiu, Mose yona laugagayo taulauhekataena bodana yo Paliseya bodana, komiu meta taukailupolupo tamowaidiyao! Matawuwuna ede kami kao meta doha bwayabwaya dagelana se deuliheꞌaꞌa na se pokahuheposiposi na iyamo kalona ne unai meta boha yo tauboiboita siliyadi yo ginauli bikibikidi udoiꞌudoi ye mwayau. 28 Unai, komiu kami kao ede doha bwayabwaya ne: Tamowai se kitagomiu meta bena komiu miyamiya dudulaidi tamowaidiyao, na iyamo nuwakalomiuyena meta laulaulupolupo yo nuwatu yabayababadiyao se mwayau.
29 Ahani mo komiu, Mose yona laugagayo taulauhekataena bodana yo Paliseya bodana, komiu meta taukailupolupo tamowaidiyao! Peloweta bwayabwayadi kwa kabinamwanamwaeidi yo hekihekinoidiyao kwa hetolodi, yo laulaududulai tamowaidiyao bwayabwayadi kwa hepasanamwanamwaeidi. 30 Na kwa wane, ‘Taba kama kulutubu maidamaiyao ka miya meta peloweta yodi hekamkamnadi ne unai taba nige ka kabisagusaguidi.’ 31 Yomi hedehedede ta unai kwa bom kwa hededehemasalahaꞌuyoigomiu meta komiu peloweta taukoihemwaloidi wa kadi isimulitao ede. 32 Kulutubumiyao laulau yababadi saha se ginaulitoledi wa, taba kwa laedi kwa hegehemolosiyeidi! 33 Komiu mwata yo mwata yabayababadi natudiyao! Idohagi kabo [Yaubada yona] hekamkamna magaina kwa wasabugabaei? 34 Unai kabo peloweta yo tamowai sibasibadiyao yo taulauhekata ya hetamalidiwa kalimiuwai. Hekadi kabo kwa koihemwaloidi yo kwa hesataulodi, na hekadi kabo sunago kalodiyena kwa sapidi yo kwa henakuhepesadi se lau teha udoiꞌudoi udiyedi. 35 Teina laulau ta debanaena laulaududulai tamowaidiyao kaiyaulina ta unai se unuidi wa kwasinadi giludi kabo se dobima kewamiuyena, laulaududulai tamowaina Abela kwasinana unai ye hetubu ye dobima ee Belakiya natuna Sakaliya unai, iya ede kabakaitalasam yo Numa Tabuna duwaduwalidiyena kwa koihemwaloiꞌusei wa. 36 Ya hededemamohoi kalimiuyena: Ginauli maudoidi ta giludi kabo se dobima kewamiuyena na kamkamna lakilakina kabo kwa lobai.”
Yesu Yelusalema tamowaidi ye katekamkamnaedi
(Luka 13:34-35)
37  [Kabo Yesu ye wane,] “Ae Yelusalema! Yelusalema ee! Kowa peloweta taukoihemwaloidi yo tamowai Yaubada ye hetamalidi kalimyena meta ku hekalawekudi. Huya maudoina meta ya henuwa bena natumwao ya kabigogoidima doha kamkam sinadi natunao ye kabigogoidi pepenao gunidiyena, na iyamo komiu nige kwa henuwa. 38 Unai sola kwa kita, ‘Yaubada kabo yomi magai ye nuwagabaei na nige tamowaina.’ (Yelemaiya 22:5, Same 69:26) 39 Na ya hededelaowa kalimiuwai ta, nige gonowana kwa kitaꞌuyoigau kana sigana ee kwa wane, ‘Ka hedebasaego, kowa Guiyau hesanaena ku laoma!’ ”

**23:5: Laugagayo hedehededediyao kulikulidi kabaꞌusaidi … se paihepatudi debadi yo nimadi udiyedi: Kabikabi ta laugagayona meta Yaubada unai ye laoma. Dutelonomi 6:8unai ta hasili.

**23:7: Kawatanuwaga meta kalina Giliki unai Mataiyo ye kuli, Labi, iya ede Dius kalinadi Alamaiki unai ye hai.

**23:13-14: Kulikuli beyabeyadi hekadiyo lausoisoi 14 hinage se kuli doha tenem: Ahani mo komiu, Mose yona laugagayo taulauhekataena bodana yo Paliseya bodana, komiu meta taukailupolupo tamowaidiyao! Wabuwabu kwa lupoidi na yodi numa kwa haidi kwa tanuwagaidi. Na kabo kwa lau tamowai matadiyena yomi tapwalolo kwa helohadi. Unai hekamkamna lakilakikalilina kabo kwa lobai.

**23:17: Ye aꞌa kaniyona hesau ede, Yaubada yona. Dimdimyena se kuli, holy. Tabu hededehemasalahana ku hasili.

**23:19: Kaitalasam gogodiyao kabahetabudi kaniyona ede, kaitalasam kabagabuna debanaena kaitalasam gogodiyao ne ede Yaubada yona. Hetabu hededehemasalahana ku hasili.

**23:23: Koya uwaꞌuwadi gagilidi meta siya ede kai kabahepanedi.

**23:24: Kamela kwa tonoli: Kamela meta laugagayo, Dius tamowaidi nige gonowana se kaidi (Lewitikasi 11:4). Nabugala yo kamela hedehedededi ta kaniyona ede, Yababa gagilidi kwa kaihaleidi, na yababa lakilakidi kwa ginaulidi.

**23:25: Keyaka yo gaeba, siya ede nuwadi yo yodi mauli heyaheyasonidi.