Huya gehegehedi hedehedededi
24
Mataiyo 24 yo 25
Numa tabuna kabo ye ulugwaligwali
(Maleko 13:1-2, Luka 21:5-6)
Numa tabuna bakubakuna wa unai Yesu ye dalahai ye laulau na yona hekahekatao wa se laoma ede se yogahekaiyawasi na se hededelau unai se wane, “Sola Numa Tabuna yo numana hekadiyo ne yodi kabikabidi yo kadi wawali ne ku kitadi!” Na ye hededelau udiyedi ye wane, “Ginauli maudoidi ta kwa kitadiko. Ya hededemamohoi kalimiuyena: Taba nige weku hesau ye miya yona hali weku kewanaena, na maudoidi meta kabo se ulugwaligwali.” ** Weku maudoidi kabo se ulugwaligwali: Yelusalema hededehemasalahana ku hasili.
Kamkamna huyahetubudi
(Maleko 13:3-13, Luka 21:7-19)
Se lau Olibe koyana unai se lage, ede Yesu ye lau ye tuli na yona hekahekatao wa se bom se laoma iya unai na se henamaiyei se wane, “Taba yomai ku hedehedede, kaiuyana kabo laulau ku hedededi wa se tubu, na yom uyoma yo tanoubu yona huyagehe hekihekinoidi ede saha?”
Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Bena matamiyao se nega na tabu tamowai hesau ye lupohaigomiu. Tamowai se bado kabo hesaguyena se laoma na se hedehedede meta siya Keliso, na tamowai se bado kabo se lupohaidi. Iyala wasadiyao yo hinage iyala wasalupolupodiyao kabo kwa lapuidi, na tabu udiyedi kwa matausi. Ginauli doha teina kabo se tubu na nige gonowana ta kaihaleidi, na iyamo tanoubu ta yona huyagehe meta sola. Magai hesau bodana yo magai hesau bodana kabo se haihewahewaiunuꞌuyoidi. Basileiya hesau yo basileiya hesau kabo hinage se iyaꞌiyalaꞌuyoidi. Yo hinage hasahasali lakilakidi yo mwanikuniku kabo se tubu teha udoiꞌudoi udiyedi. Ginauli saha se tubu ne meta ginauli nuwamatamatausidiyao sola kabo se laoma ne yodi kabahetubu ede.** Lausoisoi ta Mataiyo kalina Giliki unai heyaheyasoni unai ye kuli, Teina ginaulidiyao ta meta doha sine diyadiyakana ye kamkamna huyana ye hetubu bena ye labalaba.
Na kabo se hekamkamnagomiu yo se unuhemwaloigomiu, yo magai maudoidi bodadiyao kabo se subugomiu yau debaguyena. 10 Tenem huyana ne unai boda hekana kabo Guiyau sunumana se laugabaei, ede kadi kahao se hewaiunudi yo kadi se walohai. 11 Pelowetalupolupo se bado kabo se masalaha na bodalakilaki kabo se lupohaidi. 12 Yababa udoiꞌudoi se lakikalili, debanaena tamowai kadi kahao gadosisidi nuwadiyena kabo se gagili yo se gehe. 13 Na ena kaiteya ye tolobayao ye lau ee pilipili maudoidi sigadi ne unai, meta Yaubada kabo ye hemauli. 14 Na basileiya wasana namwanamwana se lauguguyaei kaiyaulina teha maudoina unai na tamowai maudoidi se lapui, na kabo huya gehegehena ye laoma.
15 Na Numa Tabuna unai kabo ginauli nuwamatamatausina kwa kita ye totolo, iya magai tauheyababana, na iya ede peloweta Daniyela ye hededehemasalahaꞌusei wa** Hededepeloweta wa Daniyela 9:27 yo 11:31 yo 12:11udiyedi ta hasilidi. – lausoisoi ta tauhasilina meta kaniyona bena ye nuwatulobai. Na huyana ginauli ne ye tubu 16 kabo kaiteyadi teha Yudeya unai taumiya bena se yabubu se sae kuduli ne. 17 Tabu tamowai hesau numa kewana unai na ye pesadobi yona numa kalona unai gogo saha hesau ye hai na ye wasabu. 18 Yo ena tamowai hesau yona koya unai meta tabu ye uyo magai kana kwama nimalohalohana hesabana. 19 Na sinesineo diyadiyakadi yo sinesineo labalabahauhaudi ya nuwanuwatuidi, [matawuwuna tenem mayadaina ne kabo ye pilipilikalili kalidiyena.] 20 Na kwa tapwalolo [Yaubada unai] yomi huyawasabu meta tabu huyagwagwama o Sabatiyena.** Huyagwagwama unai meta nabu yo kabaita, unai ye pilipilikalili taukadau udiyedi. Na Sabatiyena nige gonowana se kadau. 21 Matawuwuna kamkamna ye tubu ne kabo ye lakikalili, nige doha beyabeyana tanoubu yona huyatubu unai ye laoma teina huya ta, yo mulina ne unai hinage taba nige ye tubuꞌuyo. 22 Ena Yaubada tenem mayadaidi ne nige ye hekubwadima, meta nige gonowana tamowai hesau mauli ye lobai. Na iyamo yona kaisunuwa tamowaidi debadiyena tenem huya ne ye hekubwadi. 23 Tenem huyana ne unai, ena tamowai hesau ye hededelaowa kalimiuwai ye wane, ‘Kwa kitalaoma, Keliso ede inai!’, o hesau ye wane, ‘Iya ede temenai!’, meta tabu kwa kawakawamamohoiyeidi. 24 Kabo keliso lupolupodi yo pelowetalupolupo udoiꞌudoi se masalahama na laulau gigigigibwalidi yo kabanoko saesaedi se ginaulidi bena kabo tamowai se lupohaidi. Yo hinage se kaipate bena Yaubada yona kaisunuwa tamowaidiyao se lupohaidi, na iyamo nige gonowadi. 25 Teina ta meta ya hededehesibasibanonohaigomiu.
26 Unai, ena tamowai hesau ye hededelaowa meta Keliso ede balabalagaibu ne unai, tabu kwa laulau menai. Yo ena ye hededelaowa meta bena iya ede numa hesau dahalana wadawadamna unai, tabu kwa kawakawamamohoiyei. 27 Matawuwuna Tau Natuna yona laoma doha namanamali, ye sili teha kaluwabu ne unai na dawayana gonowana ye masalaha teha yalasi unai. 28 Gonogonowana doha, kaiteya teha unai suisui boiboitana panena, kabo manuwa kaikaitaudi se lagegogoi menai.
29 Nuwadubu mayadaidi ne se gehe na nige bayaona
‘kabo mahana ye masigili
yo waikena kabo nige ye dawaya,
galewa ne kipwaladi kabo se beku,
yo galewa ginaulidi yodi kabamiya Yaubada kabo ye nukuidi.’** Galewa ginaulidi yodi kabamiya Yaubada kabo ye nukuidi: Hedehedede ta Mataiyo yona kulikulina meta ye kuli, galewa gigibwalidi kabo ye nukuidi. (Aisaiya 13:10 yo 34:4)
30 Na kabo huyagehena ne unai Tau Natuna yona laoma hekihekinoidi kabo se taumasalaha galewa ne unai, yo tanoubu tehana maudoina tamowaidiyao se dousiyasiyayau, na kabo Tau Natuna se kita ye lagema galewa yadana udiyedi ma gigibwalina yo ma didigana saesaena. 31 Na bwagigi kabo se yuhi na daguguna ne unai kabo yona anelu ye hetamalidi se lau bena teha hasi yaumaidi yodi kabatowalaoma udiyedi yo tanoubu ta maudoina unai yona kaisunuwa tamowaidiyao se laedima.”
32  [Yesu ye hededeꞌuyo ye wane,] “Kwa kitalau kaiwa ne** Kaiwa ne meta Isalaela yodi fig kaiwana. Bosibosi hededehemasalahana ku hasili. unai, iya heyaheyasonina ta kabo ye hekatagomiu: Ena lagadi ne udiyedi lugudi hauhaudi se kini meta kabina kwa kata ede huyamahamahana ye hanahanauma. 33 Gonogonowana doha huyana ginauli maudoidi ta kwa kitadi se tubu, kabo kabina kwa kata meta [Tau Natuna] ye hanahanaumako, iya ede kawakeda ne unai. 34 Ya hededemamohoi kalimiuwai: Teina isi ta taba nige ye gehe ye lau ee ginauli maudoidi ta se tubu. 35 Galewa yo tanoubu kabo se gehe, na yogu hedehedede meta taba nige se gehe.”
Mayadaina yo mahanana nige kabina ta kata
(Maleko 13:32-37, Luka 17:26-30,34-36)
36  [Kabo Yesu ye wane], “[Tau Natuna yona huyaꞌuyoma] mayadaina yo mahanana nige hesau kabina ye kata, galewa aneludi hinage nige kabina se kata, Natuna hinage nige kabina ye kata,** Natuna hinage nige kabina ye kata: Teina hedehedede ta kulikuli bagubagunadi udiyedi nige se kuli. Iyamo pepwa kulikulidiyao beyabeyadi se bado udiyedi hedehedede ta se kuli, yo hinage Maleko 13:32unai ta lobai. Unai kabina ta kata meta teina mamohoi Yesu kalinana. na Tamana iya ye bom mo. 37 Tau Natuna yona laoma ne meta gonogonowana doha [beyabeyana] Nowa yona huya mayadaidi wa udiyedi. 38 Huyana sola nige dibwaliꞌutuꞌutu ye tubu meta tamowai se kaikai yo se numanuma, yo hinage tatao yo sinesineo se tawatawasola ye lau ee kana siga Nowa [ma natunao] se mwalaesae waga wa unai. 39 Tamowai wa nige se nuwatulobai saha kabo ye tubu kalidiyena kana siga dibwaliꞌutuꞌutu wa ye dididobima ede ye yaluhaidi. Na Tau Natuna yona huyaꞌuyoma kana kao kabo doha tenem mayadaidi ne. 40 Huyana ne unai tatao labui se paipaisowa koya kesega unai. Yaubada kabo kesega ye hai na kesega kabo ye laugabaei. 41 Sinesineo labui witi kabagiligiliyena se paipaisowalabulabui meta hesau kabo Yaubada ye haigabaei, na hesau kabo ye miya.
42 Unai bena kwa silasilawa yo kwa nonoha matawuwuna ede yomi Guiyau yona uyoma mayadaina meta nige kabina kwa kata. 43 Ginauli kesega ye masalahakalili: Ena taba numa tanuwagana kabina ye kata boniyaiyena mahana saha unai kabo taukaiwahali ye laoma bena ye kaiwahali, kabo ye silasilawa yo yona numa ye kitahetete na taukaiwahali tabu ye lusae yona numaena. 44 Unai komiu hinage bena kwa nonoha, matawuwuna Tau Natuna yona uyoma mahanana kabo ye hesiliyatagomiu.”
Numa taukitahetetena sibasibana
(Luka 12:42-48)
45 “Hage, heyayai tauhaina laulaududulaina yo sibasibana yona kabikabi kwa nuwatuidi. Kana tanuwaga iya ye kaisunuwai yona numa kalonawai heyayai tauhaidi maudoidi taukitahetetedi yo kadi kai ye mosemoseidi kaikai mahanana dudulaina unai. [Na kabo kana tanuwaga ye dalahai ye lau ye kadau.] 46 Yona huyaꞌuyoma unai, ena yona heyayai tauhaina wa ye lobai yona paisowa unai ye paipaisowanamwanamwa, kabo heyayai tauhaina ne gonowana ye gwauyala. 47 Ya hededemamohoi kalimiuyena: Heyayai tauhaina ne kabo ye hai na ye tole yona gogo maudoidi taukitahetetedi.
48 Na taba heyayai tauhaina ne yona nuwanuwatu se yababa na ye wane, ‘Kagu tanuwaga taba nige ye lagemwamwayauma’, meta idohagi? 49 Nuwana ye hetubu yona hali heyayai tauhaidi wa ye kabihenayaidi yo hinage numanuma bayabayaodi taunumanumadi maiyanao se kaikai yo se numanuma. 50 Kana tanuwaga ne kabo ye lageꞌuyoma na yona heyayai tauhaina wa kabo [ye siliyata, matawuwuna] kana tanuwaga yona uyoma mayadaina yo mahanana meta nige ye nuwatui. 51 Tanuwaga wa yona heyayai tauhaina wa ye hekamkamnakaliliyei yo ye hai ye tolelaei taukailupolupo yodi kabakamkamna magaina unai kabo ye doudou yo gadigadina ye kapuyahisidi.”

**24:2: Weku maudoidi kabo se ulugwaligwali: Yelusalema hededehemasalahana ku hasili.

**24:8: Lausoisoi ta Mataiyo kalina Giliki unai heyaheyasoni unai ye kuli, Teina ginaulidiyao ta meta doha sine diyadiyakana ye kamkamna huyana ye hetubu bena ye labalaba.

**24:15: Hededepeloweta wa Daniyela 9:27 yo 11:31 yo 12:11udiyedi ta hasilidi.

**24:20: Huyagwagwama unai meta nabu yo kabaita, unai ye pilipilikalili taukadau udiyedi. Na Sabatiyena nige gonowana se kadau.

**24:29: Galewa ginaulidi yodi kabamiya Yaubada kabo ye nukuidi: Hedehedede ta Mataiyo yona kulikulina meta ye kuli, galewa gigibwalidi kabo ye nukuidi.

**24:32: Kaiwa ne meta Isalaela yodi fig kaiwana. Bosibosi hededehemasalahana ku hasili.

**24:36: Natuna hinage nige kabina ye kata: Teina hedehedede ta kulikuli bagubagunadi udiyedi nige se kuli. Iyamo pepwa kulikulidiyao beyabeyadi se bado udiyedi hedehedede ta se kuli, yo hinage Maleko 13:32unai ta lobai. Unai kabina ta kata meta teina mamohoi Yesu kalinana.