13
Yesu numa tabuna koigwaligwalina ye hedede nonohai
(Mataiyo 24:1-2; Luka 21:5-6)
Yesu maiyana hekahekatao numa tabuna unai se pesa, na yona hekahekatao wa hesau ye hededelau Yesu unai ye wane, “Tanuwaga, weku woiyawa udoidi numa lauyahidi ne sola ku kitadi yo hinage numa namwa muyomuyoudi ne!”* Yesu yona hekahekatao wa numa tabuna bakubakuna unai numadi maudoidi se kaikewaidi. Numadi wa meta weku lakilakidi taditadidi udiyedi se ginaulidi. Yesu ye wane, “Teina numa yo woyo lakilakidi maudoidi ta kwa kitadi? Taba nige weku hesau ye kaitalae weku hesau kewana ne unai. Dius kadi waiunu kabo maudoidi se koigwaligwali hegehedi.”
Tanoubu yona huya gehe hekihekinoina
(Mataiyo 24:3-14; Luka 21:7-19)
Na Olibe koyana unai Yesu maiyana hekahekatao se tutuli na numa tabuna se kaikaikewalaei. Na Petelo, Yamesi, Yowane yo Andeleya se bom se laoma Yesu unai na se henamaiyei se wane, “Teina ginauli ta kauyana kabo se tubu, yo hekihekinoidi saha kabo se tubu baguna, ku hededehemasalaha kalimai wai?” Yesu ye wane, “Komiu kwa kita namwanamwa, madai se lupohaigomiu. Tamowai gwaudi kabo se laoma yau hesagu se hepaisowa na se wane, ‘Yau Keliso ede.’ Unai kabo tamowai gwaudi se lupohaidi. Huyana iyala dagugudi o wasadi kwa lapuidi, tabu kwa matausi. Teina ginaulidi ta kabo se tubu, na tanoubu ta yona huya gehe meta sola. Magai hesau yo magai hesau kabo se haiꞌiyaꞌiyala uyoidi, basileiya hesau basileiya hesau kabo se haiꞌiyaꞌiyala uyoidi. Yo mwanikuniku teha hekadi udiyedi yo hasahasali hinage. Hekihekinoi ta yodi tubutubu meta kana kao doha sine diyadiyakana ye hetubu bena ye labalaba. Komiu kwa kita namwanamwaegomiu! Tamowai kabo se woyalaegomiu kaba laulauhetala udiyedi, yo sunago kalodi udiyedi kabo se pidiligomiu. Yau debagu wai kabo se woyalaegomiu tamowai lakilakidiyao yo wasawasa udiyedi, kabo kwa hededehemasalahagau siya kalidi wai.
10 Bagubagunana komiu yo tauhemuliwatanigau maudoimiu teina wasa namwanamwana ta bena kwa lauguguyaei basileiya maudoidi udiyedi, na kabo tanoubu yona huya gehe. 11 Na taba huyana se paigomiu yo se laegomiu kaba lauhetala udiyedi, meta tabu kwa nuwadubu, kabo hedehedede saha udiyedi kwa hedehedede. Na saha Yaubada ye leyawa ne unai kwa hedehedede, matawuwuna komiu taba nige yomi nuwanuwatu yena kwa hedehedede, na Yaluwa Tabuna mo iya kabo ye hekatagomiu na kwa hedehedede.
12 Tamowai yona saeya kabo kana ye walohai, yo tama kabo natuna kana ye walohai. Natu kabo tamadiyao yo sinadiyao maiyadi se haikawayagala na kadi se walohai na kabo se unuidi. 13 Tamowai kabo se subugomiu yau debagu wai. Na kaiteya ye tolobayao ye lau ee kamkamna kana siga unai, Yaubada kabo ye hemauli.”
Kamkamna lakilaki huyana
(Mataiyo 24:15-28; Luka 21:20-24)
14 Na kabo Yesu ye wane, “Ginauli hesau nuwa matamatausina iya yababa lakilakina tauginaulina* Teina hedehedede ta ‘Ginauli hesau nuwa matamatausina iya yababa lakilakina tau ginaulina’ meta Dimdim unai se wane, ‘the abomination that causes desolation’. Hedehedede ta Daniyela yona kulikuli unai hinage ta lobai: Daniyela 9:27, 11:31, yo 12:11 ku hasili. kabo kwa kita ye totolo nige yona kabatolo mamohoina unai — tauhasilina bena ye nuwatulobai — huyana ne unai Yudeya taumiyaina bena se wasabu se lau kuduli udiyedi se kenowadam. 15 Kaiteya na yona numa kewana unai ye pesadobi tabu ye mwalaesae numa kalona unai bena gogo hesau ye hai. 16 Hinage kaiteya yona koya unai ye paipaisowa, tabu ye uyo yona numa unai kana kwama hesabana. 17 Huyana ne unai taudiyadiyaka yo waiwaihiuwo labalabadiyao, siya kabo se kamkamna kalili. 18 Komiu kwa tapwatapwalolo bena yomi huya wasabu ne tabu huya gwagwama unai. 19 Tenem mayadaidi ne udiyedi kabo kamkamna lakilakina ye tubu huyana Yaubada tanoubu ye ginauli ye laoma ee teina nige kamkamna hesau doha teina, yo hinage taba nige ye tubu uyo. 20 Tenem mayadaidi ne Guiyau kabo ye hekubwadi. Ena nige ye hekubwadi, taba nige tamowai hesau ye miya. Na iya yona kaisunuwa tamowaidi hesabadi unai kabo huya ye hekubwa. 21 Tenem huyana ne unai, ena tamowai hesau ye hededelaowa kalimiu wai ye wane, ‘Keliso iya ede teinai!’, o ‘Keliso iya ede temenai!’, yona hedehedede ne tabu kwa kawamamohoiyei. 22 Mata wuwuna ede Keliso lupolupodi yo peloweta lupolupodi kabo se masalaha. Siya kabo hekihekinoi yo laulau gigibwalidi se ginaulidi bena tamowai se lupohaidi. Siya hinage se kaipate Yaubada yona kaisunuwa tamowaidi se lupohaidi. 23 Unai komiu kwa kitahetete namwanamwaegomiu! Ginauli maudoidi ya hedede nonohaidiko kalimiu wai!”
Keliso yona uyoma
(Mataiyo 24:29-31; Luka 21:25-28)
24 Na kabo Yesu ye wane, “Kamkamna lakilaki mayadaidi gehena ne unai kabo mahana ye wahuwahuhuli, yo waikena taba nige ye dawaya. 25 Galewa kipwaladi kabo se beku, yo galewa ginaulidi hekadi kabo se tabutabubu.* Aisaiya 13:10 yo 34:4 ku hasili 26 Na tamowai maudoidi kabo Tau Natuna se kita yada unai ye laoma ma gigibwalina yo ma namanamalina. 27 Iya yona anelu kabo ye hetamalidi se lau yaumai hasi yodi kabalaoma udiyedi, yo tanoubu yo galewa kadi sigasiga udiyedi na kabo yona kaisunuwa tamowaidi se woya gogoidima.”
Yesu yona huya uyoma kaiwa unai ye heyaheyasoniyei
(Mataiyo 24:32-35; Luka 21:29-33)
28 Na kabo Yesu ye wane, “Kaiwa heyaheyasonina hedehededena ne kwa kitalau unai. Huyana lagadi ne udiyedi se bwagu, kabo lugudi se laukaladi, meta kwa nuwatui yaikini huyana ye lage. 29 Doha hinage teina ginauli maudoidi ta kabo kwa kitadi se tubu, meta kwa nuwatui Tau Natuna yona huya uyoma mayadaina ye hanahanaumako numa kawa kedana unai.* Tau Natuna yona huya uyoma mayadaina ye hanahanaumako: Teina hedehedede ta nige ye masalaha kalina Giliki unai, hinage tamowai sonosonoga hekadi se nuwatui teina hedehedede ta kaniyona hesau ede ‘tanoubu yona huya gehe ye hanahanaumako numa kawa kedana unai.’ 30 Ya hedede mamohoi! Teina isi ta taba nige ye gehe, ye lau ee teina ginauli maudoidi ta se tubu. 31 Galewa yo tanoubu kabo se gehe, na yogu hedehedede ta taba nige kana siga.”
Bena ta nonononoha!
(Mataiyo 24:36-44)
32 Na kabo Yesu ye wane, “Mayadaina yo huyana nige hesau kabina ye kata. Galewa aneludi yo Natuna hinage nige kabina se kata, na Tamana ye bom mo. 33 Komiu bena kwa kita namwanamwa yo kwa nonononoha, matawuwuna mahanana nige kabina kwa kata. 34 Tenem huyana ne unai doha teina: Tamowai hesau yona numa ye laugabaei ye lau magai keda lohaloha unai. Yona heyayai tauhaidi ye toledi yona numa se kitahetete. Hesau to hesau yodi paisowa ye moseidi na keda taukitahetetena ye hededelau unai bena ye silasilawa. 35 Unai komiu huya maudoina kwa silasilawa, matawuwuna numa tanuwagana yona huya uyoma nige kabina kwa kata, nuwana kabo meimeilahi, o boniyai duwaduwalina, o pwaole se doudou, o malatomtom gagilina unai. 36 Yona uyoma ne unai tabu bena ye lobaigomiu kwa kenokeno. 37 Hedehedede ta ya hedede kalimiu wai yo tamowai maudoidi udiyedi ya hededelau ya wane, ‘Bena kwa silasilawa yo kwa nonononoha!’ ”

*13:1: Yesu yona hekahekatao wa numa tabuna bakubakuna unai numadi maudoidi se kaikewaidi. Numadi wa meta weku lakilakidi taditadidi udiyedi se ginaulidi.

*13:14: Teina hedehedede ta ‘Ginauli hesau nuwa matamatausina iya yababa lakilakina tau ginaulina’ meta Dimdim unai se wane, ‘the abomination that causes desolation’. Hedehedede ta Daniyela yona kulikuli unai hinage ta lobai: Daniyela 9:27, 11:31, yo 12:11 ku hasili.

*13:25: Aisaiya 13:10 yo 34:4 ku hasili

*13:29: Tau Natuna yona huya uyoma mayadaina ye hanahanaumako: Teina hedehedede ta nige ye masalaha kalina Giliki unai, hinage tamowai sonosonoga hekadi se nuwatui teina hedehedede ta kaniyona hesau ede ‘tanoubu yona huya gehe ye hanahanaumako numa kawa kedana unai.’