12
Taukitakitahetete yababadi palabolena
(Mataiyo 21:33-46, Luka 20:9-19)
Na kabo Yesu ye hetubu ye hededepalabole [tamowai lakilakidiyao wa] kalidiwai ye wane, “Tamowai hesau wine koyana ye kumai, na ye ganahetakikili, wine kaniyodi kabatamtam ye ginauli, yo kabayaiyaiwa numana ye kabi. Na kabo yona wine koyana ye mosei taukitakitahetete hekadiyo kalidiwai na ye lau magai hesau keda lohaloha unai. Wine yona huyakaniyo ye lage ede yona heyayai tauhaina hesau ye hetamali ye lau taukitakitahetete wa kalidiwai bena koya tanuwagana yona wine kaniyodi ye haidi. Taukitakitahetete wa heyayai tauhaina wa se kelebesi yo se pidili, na se hetamali ye uyo ma nimagaibuna.
Heyayai tauhaina hesau ye hetamaliꞌuyoi. Iya kuluna se koilapai yo se kabihenayaikaliliyei. Hinage hesau ye hetamaliꞌuyoi. Iya se koihemwaloi. Na gwaudi kabo ye hetamalidi se lau, meta hekadiyo se pidilidi yo hekadiyo se koihemwaloidi. Laulau ta ye lau ee iya natuna tahunuwana ye bom mo maiyana se miyamiya. Na ye hetamalimulitai na ye nuwatui ye wane, ‘Yau natugu, unai kabo se hekasisiyei.’ [Na ye lau.] Taukitakitahetete wa se kita ye laolaoma ede se koitalaliu se wane, ‘Teina ta koya tanuwagana natuna tahunuwana. Kwa laoma ta koihemwaloi, na yona gogo kabo ta hai yoda.’ Na se kelebesi yo se koihemwaloi na se gabadikwaei gana dagelana wa unai.
Koya tanuwagana kabo saha ye ginauli? Iya kabo ye laoma koya taukitakitahetetena wa ye unuhemwaloidi, na kabo wine koyana wa ye moselaei tamowai hekadi se kitahetete. 10 Komiu taba kabina kwa kata Buka Tabuna unai saha se kuli wa,
‘Taukabinuma weku se subuꞌusei wa meta ye hemala kabakabinuma wekuna namwanamwana yo saesaekalilina.
11 Teina ta meta Guiyau ye ginauli, na matadaena kitakitana meta ye namwakalili.’ ” (Same 118:22-23)
12 Yesu yona palabole wa Dius yodi tamowai lakilakidiyao wa se nuwatulobai meta siya kadi hedehedede, unai bena se kabihekahini. Iyamo boda wa se matausiyeidi, unai ede se laugabaei.
Takisi monina hedehededena
(Mataiyo 22:15-22, Luka 20:20-26)
13 Kabo Paliseya tamowaidi yo Heloda** Heloda ta, iya wasawasa Heloda Antipasi. yona tamowai hekadi se hetamalidi se lau Yesu unai yona hedehedede unai bena se hekalabesibesi. 14 Se lage iya unai kabo se wane, “Taulauhekata, kabina ka kata meta kowa ku dudulai. Tamowai nige ku matausiyeidi, matawuwuna tamowai nige ku hekasisigaibuidi. Na Yaubada yona keda mamohoina mo ku lauhekataei. Ye dudulai kabo takisi ka mosei Sisa unai o nige? 15 Kabo ka tole o tabu ka toletole?”
Yodi kailupolupo Yesu ye kita na ye wane, “Idohagi to bena kwa lautonogigau? Hage, denali hesau kwa leyama ya kita.” 16 Ede denali hesau se mosei Yesu unai. [Ye kaikewai] na ye wane, “Teina kaiteya kana kao yo hesana?” Se wane, “Sisa.” 17 Kabo Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Saha Sisa yona, kwa mosei Sisa unai, na saha Yaubada yona, kwa mosei Yaubada unai.” Hedehedede wa se lapui ede se nokoeikaliliyei.
Tautoloꞌuyo meta nige se tawatawasola
(Mataiyo 22:23-33, Luka 20:27-40)
18  Sadusiya tamowaidi yodi nuwatu tauboiboita taba nige se toloꞌuyoma. Na se laoma Yesu se henamaiyei se wane, 19 “Taulauhekata, Mose yona kulikuli unai ye wane, ena tamowai hesau ye boita, na mwanena ye miyamiya, na nige natunao, meta bena kana kaha hesau kwabulina ne ye tawasolai na natunao ye labasidi, kabo se hemala kana kaha wa natunao.** Tawasola laugagayona ta meta Dutelonomi 25:5-6 unai ku hasili. 20 Huya hesau tamowai hesau natunao loheloheyao badodi haligigi-labui. Taubaguna ye tawasola, nige natunao, na ye boita. 21 Kana kaha helabuina kwabuli wa ye tawasolai. Iya hinage nige natunao, na ye boita. Na hehaiyonadi ye tawasolai wa gonogonowana. 22 Yodi haligigi-labui waihiu kesegana wa se tawasolai, na nige natudiyao. Waihiu wa kabo hinage ye boita. 23  [Unai yoma henamai ede teina:] Badodi haligigi-labui wa meta waihiu wa se tawasolai, na toloꞌuyoma unai waihiu wa kabo kaiteya mwanena?” 24 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu kwa nuwapwanopwanokalili matawuwuna kulikuli tabudi yo Yaubada yona gigibwali nige kabidi kwa kata. 25 Huyana tauboiboita se toloꞌuyoma taba nige se tawasola yo taba nige se hetahetawasola. Na siya kadi kao kabo doha galewa aneludiyao. 26 Na tauboiboita yodi toloꞌuyoma Mose yona buka unai saha ye kuli wa kwa hasili e nige? Temenai, Yaubada ye taumasalaha kaiwa hesau unai [na kana kao doha kaiwa ye kalapulupululu]. Na ye hededelau Mose unai ye wane,
‘Yau Abelahama yona Yaubada, yo Isako yona Yaubada, yo Yakobo yona Yaubada.’ (Esodo 3:6)
27 Yaubada ta iya nige tauboiboita yodi Yaubada, na iya taumaumauli mo yodi Yaubada. Komiu nuwamiu se pwanopwanokalili.”
Laugagayo saesaekalilidi
(Mataiyo 22:34-40, Luka 10:25-28)
28 Na laugagayo taulauhekataena hesau ye laoma ede saha se hetahetaladi wa ye lapuidi. Ye nuwatulobai meta Yesu hedehedede namwanamwadi ye hedededi udiyedi, ede ye henamai Yesu unai ye wane, “Mose yona laugagayo maudoidi udiyedi meta sahasahana ye baguna ede?” 29 Yesu ye wane, “Teina laugagayo saesaekalilina ede:
‘Isalaela tamowaidi, kwa lapulapui! Guiyau yoda Yaubada, iya Guiyau kesega mo. 30 Guiyau yom Yaubada ku gadosisiyei ma nuwam maudoina, ma yaluwam maudoina, yom nuwanuwatu maudoina unai, yo ma bayaom maudoina.’ (Dutelonomi 6:4-5)
[Teina ta laugagayo bagubagunana.] 31 Helabuina ede teina:
‘Kowa helem taumiya tamowaina ku gadosisiyei, doha ku bom ku gadosisiyeigo.’ (Lewitikasi 19:18)
Teina laugagayo labui ta se saekalili na kabo hekadi wa.” 32 Na kabo laugagayo taulauhekataena wa ye wane, “Tanuwaga, saha ku hedede wa meta ye dudulai. Ye mamohoikalili meta Yaubada kesega mo, na nige Yaubada hesau, iya ye bom mo Yaubada. 33 Yaubada bena ta gadosisiyei ma nuwada maudoina, yo ma sonogada maudoina, yo ma bayaoda maudoina. Yo heleda taumiya tamowaina bena ta gadosisiyei, doha ta bom ta gadosisiꞌuyoida. Teina laugagayo ta se saekalili ede, na kabo kaitalasam gabugabudi yo kaitalasam hekadi.” 34 Yesu ye kita meta tamowai wa ye sibasiba, unai ye wane, “Kowa Yaubada yona basileiya ku hanahanawuiyako.”
Mulina ne unai nige hesau ye nuwabayao bena kalinawai henamai hesau ye henamaiꞌuyoi.
Dawida natuna hedehededena
(Mataiyo 22:41-46, Luka 20:41-44)
35 Kabo Yesu Numa Tabuna bakubakuna unai ye laulauhekata na ye henamaiyeidi ye wane, “Matawuwuna saha to laugagayo taulauhekataena se hedede bena Keliso meta Dawida natuna? 36 Yaluwa Tabuna yona gigibwali unai Dawida ye hedede ye wane,
‘Guiyau ye hededelau yogu guiyau unai ye wane,
“Nimatutuguyena ku tuli** Nimatutuguyena ku tuli: Guiyau nimatutuna unai kabatulina ne meta tamowai saesaedi yodi kabatuli. ye lau ee kam waiunu ya toledi kaem guninaena
na se hemala kaem kabatoledi.” ’ (Same 110:1)
37 Dawida Keliso hesana ye katai Guiyau. Na komiu yomi nuwatu saha, idohagi na iya hinage Dawida natuna?” Bodalakilaki wa se lapui meta nuwadi se namwa.
Yesu laugagayo taulauhekataena ye hededeheyababadi
(Mataiyo 23:1-36, Luka 11:37-54, 20:45-47)
38 Yona lauhekata wa unai Yesu hinage ye wane, “Laugagayo taulauhekataena bena kwa kitanamwanamwaedi. Yodi taitaihile udiyedi se henuwa bena kwama lohalohadi** Kwama lohalohadi meta tamowai saesaedi kabakitalobaidi, na tamowaigaibu nige gonowana kwama lohalohadi se likwadi. se luwuidi yo kabalokulokune bakubakudi udiyedi bena tamowai se lautokiyeidi ma hekasisidi, 39 yo hinage sunago yo kabakaikaigogo udiyedi kabatuli saesaedi se henuwadi. 40 Na kwabukwabuli yodi numa se lupohaidi, yo yodi tapwalolo se helohadi bena kabo tamowai se nokoeidi. Tamowaidiyao ne Yaubada kabo ye hekamkamnakaliliyeidi.”
Kwabuli dehadehana yona kainauya
(Luka 21:1-4)
41 Kabo Yesu ye tuli moni kabaꞌusaꞌusa dedekadiwai na ye kaikaikewa na boda se monimonitole. Tamowai monimonidi yodi moni lakilakidi se usaidi kabaꞌusaꞌusa wa udiyedi. 42 Na kabo kwabuli dehadehana hesau ye laoma, na pene gagilidi labui ye usaidi. Pene labui wa lakidi meta se gagilikalili.** Pene meta Maleko kalina Giliki unai ye kuli, Na kwabukwabuli hesau dehadehana ye laoma na lepetona labui ye usaidi, iya ede kodalansi kesega. 43 Yesu yona hekahekatao ye yoganeidima na ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya hededemamohoi: Teina kwabuli dehadehana ta kainauya lakilakikalilina ye tole, na kabo maudoidi ne. 44 Matawuwuna ede siya yodi moni lakilakidi udiyedi na kabo hisa mo se haidi na se toledi, na iya yona deha unai yona moni maudoina kalinawai wa ye tolehegehe.”

**12:13: Heloda ta, iya wasawasa Heloda Antipasi.

**12:19: Tawasola laugagayona ta meta Dutelonomi 25:5-6 unai ku hasili.

**12:36: Nimatutuguyena ku tuli: Guiyau nimatutuna unai kabatulina ne meta tamowai saesaedi yodi kabatuli.

**12:38: Kwama lohalohadi meta tamowai saesaedi kabakitalobaidi, na tamowaigaibu nige gonowana kwama lohalohadi se likwadi.

**12:42: Pene meta Maleko kalina Giliki unai ye kuli, Na kwabukwabuli hesau dehadehana ye laoma na lepetona labui ye usaidi, iya ede kodalansi kesega.