12
Taukitakitahetete yababadi palabolena
(Mataiyo 21:33-46, Luka 20:9-19)
Na kabo Yesu ye hetubu ye hededepalabole tamowai lakilakidiyao wa kalidiwai ye wane, “Tamowai hesau wine koyana** Wine koyana meta tano hesau maimaina hesana ede wine kabakumaina. Tamowai wine kaniyodi se gigidi na se tamdi, meta kaedi se hepaisowa se utuhihi kabatamtam tehanawai. Masina wa se ini waina pakudi udiyedi na se tole ye lau ee ye bui na ye bayao. Numanuma ne hesana ede waina. Waina wa ye hemala mayadai badobado numanumana siya Dius kalidiwai. ye kumai, na ye ganahetakikili, wine kaniyodi kabatamtam ye ginauli, yo kabayaiyaiwa numana ye kabi. Na kabo yona wine koyana ye mosei taukitakitahetete hekadiyo kalidiwai na ye lau magai hesau keda lohaloha unai. Wine yona huyakaniyo ye lage ede yona heyayai tauhaina hesau ye hetamali ye lau taukitakitahetete wa kalidiwai bena koya tanuwagana yona wine kaniyona ye haidi. Taukitakitahetete wa heyayai tauhaina wa se kelebesi yo se pidili, na se hetamali ye uyo ma nimagaibuna.
Heyayai tauhaina hesau ye hetamaliꞌuyoi. Iya kuluna se koilapai yo se kabihenayaikaliliyei. Hinage hesau ye hetamaliꞌuyoi. Iya se koihemwaloi. Na gwaudi kabo ye hetamalidi se lau, meta hekadiyo se pidilidi yo hekadiyo se koihemwaloidi. Laulau te ye lau ee iya natuna tahunuwana ye bom mo maiyana se miyamiya. Na ye hetamalimulitai na ye nuwatui ye wane, ‘Yau natugu, unai kabo se hekasisiyei.’ Na ye lau. Taukitakitahetete wa se kita ye laolaoma ede se koitalaliu se wane, ‘Teina ta koya tanuwagana natuna tahunuwana. Kwa laoma ta koihemwaloi, na yona gogo kabo ta hai yoda.’ Na se kelebesi se koihemwaloi na se gabaedikwaei gana dagelana wa unai.
Koya tanuwagana kabo saha ye ginauli? Iya kabo ye laoma koya taukitakitahetetena wa ye unuhemwaloidi, na kabo wine koyana wa ye moselaei tamowai hekadi se kitahetete. 10 Komiu taba kabina kwa kata Buka Tabuna unai saha se kuli wa,
‘Taukabinuma weku se subuꞌusei wa meta ye hemala kabakabinuma wekuna namwanamwana yo saesaekalilina.
11 Teina ta meta Guiyau ye ginauli, na matadaena kitakitana meta ye namwakalili.’ ” (Same 118:22-23)
12 Yesu yona palabole wa Dius yodi tamowai lakilakidiyao wa se nuwatulobai meta siya kadi hedehedede, unai bena se kabihekahini. Iyamo boda wa se matausiyedi, unai ede se laugabaei.
Takisi monina hedehededena
(Mataiyo 22:15-22, Luka 20:20-26)
13 Huya hesau kabo Paliseya tamowaidi yo Heloda yona tamowai hekadi se hetamalidi se lau Yesu unai yona hedehedede unai bena se hekalabesibesi. 14 Se lage iya unai kabo se wane, “Taulauhekata, kabina ka kata meta kowa ku dudulai. Tamowai nige ku matausiyedi, matawuwuna tamowai nige ku hekasisigaibuidi. Na Yaubada yona keda mamohoina mo ku lauhekataei. Ye dudulai kabo takisi ka mosei Sisa** Sisa meta Loma tamowaidi yodi wasawasa saesaena. Buka Suau unai kaisala se hepaisowa, na kalinadaena meta Dimdim yodi katakataena ta watani. unai o nige? 15 Kabo ka tole o tabu ka toletole?”
Yodi kailupolupo Yesu ye kita na ye wane, “Idohagi to bena kwa lautonogigau? Hage, denali** Denali meta Loma tamowaidiyao yodi moni hesau, yo yodi takisi ne unai se hemaisadi. hesau kwa leyama ya kita.” 16 Ede denali wa se mosei Yesu unai na ye wane, “Teina kaiteya kana kao yo hesana?” Se wane, “Sisa.” 17 Kabo Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Saha Sisa yona, kwa mosei Sisa unai, na saha Yaubada yona, kwa mosei Yaubada unai.” Hedehedede wa se lapui ede se nokoeikaliliyei.
Tautoloꞌuyo meta nige se tawatawasola
(Mataiyo 22:23-33, Luka 20:27-40)
18 Sadusiya** Sadusiya meta Dius kadi boda hesau. Siya meta Dius babadadiyao Sunedeli unai se bado na kabo hekadiyo. Hinage se gogokalili. Se tolobayao laugagayo bukadiyao haligigi (Genese ye lau Dutelonomi) udiyedi. Na yodi nuwatu doha teina: Teina tanoubu ta meta kabamiya namwanamwana. Unai boita toloꞌuyona siya nige se kawamamohoiyei yo hineli mayadaina yo mauli hesau matada ne unai nige se nuwatui. tamowaidi yodi nuwatu tauboiboita taba nige se toloꞌuyoma. Na se laoma Yesu se henamaiyei se wane, 19 “Taulauhekata, Mose yona kulikuli unai ye wane, ena tamowai hesau ye boita, na mwanena ye miyamiya, na nige natunao, meta bena kana kaha hesau kwabulina ne ye tawasolai na natunao ye labasidi, kabo se hemala kana kaha wa natunao.** Dutelonomi 25:5-6 ku hasili. 20 Huya hesau tamowai hesau natunao loheloheyao badodi haligigi-labui. Taubaguna ye tawasola, nige natunao, na ye boita. 21 Kana kaha helabuina kwabuli wa ye tawasolai. Iya hinage nige natunao, na ye boita. Na hehaiyonadi ye tawasolai wa gonogonowana. 22 Yodi haligigi-labui waihiu kesegana wa se tawasolai, na nige natudiyao. Sine wa kabo hinage ye boita. 23  Unai yoma henamai ede teina: Badodi haligigi-labui wa meta waihiu wa se tawasolai, na toloꞌuyoma unai waihiu wa kabo kaiteya mwanena?” 24 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu kwa nuwapwanopwanokalili matawuwuna kulikuli tabudi yo Yaubada yona gigibwali nige kabidi kwa kata. 25 Huyana tauboiboita se toloꞌuyoma taba nige se tawasola yo taba nige se hetahetawasola. Na siya kadi kao kabo doha galewa aneludiyao. 26 Na tauboiboita yodi toloꞌuyoma Mose yona buka unai saha ye kuli wa kwa hasili e nige? Temenai, Yaubada ye taumasalaha kaiwa hesau unai, na kana kao doha kaiwa ye kalapulupululu. Na ye hededelau Mose unai ye wane,
‘Yau Abelahama yona Yaubada, yo Isako yona Yaubada, yo Yakobo yona Yaubada.’ (Esodo 3:6)
27 Yaubada ta iya nige tauboiboita yodi Yaubada, na iya taumaumauli mo yodi Yaubada. Komiu nuwamiu se pwanopwanokalili.”
Laugagayo saesaekalilidi
(Mataiyo 22:34-40, Luka 10:25-28)
28 Na laugagayo taulauhekataena hesau ye laoma ede saha se hetahetaladi wa ye lapuidi. Ye nuwatulobai meta Yesu hedehedede namwanamwadi ye hedededi udiyedi, ede ye henamai Yesu unai ye wane, “Mose yona laugagayo maudoidi udiyedi meta sahasahana ye baguna ede?” 29 Yesu ye wane, “Teina laugagayo saesaekalilina ede:
‘Isalaela tamowaidi, kwa lapulapui! Guiyau yoda Yaubada, iya Guiyau kesega mo. 30 Guiyau yom Yaubada ku gadosisiyei ma nuwam maudoina, ma yaluwam maudoina, yom nuwanuwatu maudoina unai, yo ma bayaom maudoina.’ (Dutelonomi 6:4-5)
Teina ta laugagayo bagubagunana. 31 Helabuina ede teina:
‘Kowa helem taumiya tamowaina ku gadosisiyei, doha ku bom ku gadosisiyeigo.’ (Lewitikasi 19:18)
Teina laugagayo labui ta se saekalili na kabo hekadi wa.” 32 Na kabo laugagayo taulauhekataena wa ye wane, “Tanuwaga, saha ku hedede wa meta ye dudulai. Ye mamohoikalili meta Yaubada kesega mo, na nige Yaubada hesau, iya ye bom mo Yaubada. 33 Yaubada bena ta gadosisiyei ma nuwada maudoina, yo ma sonogada maudoina, yo ma bayaoda maudoina. Yo heleda taumiya tamowaina bena ta gadosisiyei, doha ta bom ta gadosisiꞌuyoida. Teina laugagayo ta se saekalili ede, na kabo kaitalasam gabugabudi yo kaitalasam hekadi.” 34 Yesu ye kita meta tamowai wa ye sibasiba, unai ye wane, “Kowa Yaubada yona basileiya ku hanahanawuiko.” Mulina ne unai nige hesau ye nuwabao bena kalinawai henamai hesau ye henamaiꞌuyo.
Dawida natuna hedehededena
(Mataiyo 22:41-46, Luka 20:41-44)
35 Huya hesau kabo Yesu Numa Tabuna bakubakuna unai ye laulauhekata na ye henamaiyeidi ye wane, “Matawuwuna saha to laugagayo taulauhekataena se hedede bena Keliso meta Dawida natuna? 36 Yaluwa Tabuna yona gigibwali unai Dawida ye hedede ye wane,
‘Guiyau ye hededelau yogu guiyau unai ye wane,
“Nimatuutuuguyena ku tuli** Nimatuutuuguyena ku tuli: Nimatuutuuna unai kabatulina ne meta tamowai saesaedi yodi kabatuli. ye lau ee kam waiunu ya toledi kaem guninaena
na se hemala kaem kabatoledi.” ’ (Same 110:1)
37 Dawida Keliso hesana ye katai Guiyau. Na komiu yomi nuwatu saha, idohagi na iya hinage Dawida natuna?” Bodalakilaki wa se lapui meta nuwadi se namwa.
Yesu laugagayo taulauhekataena ye hededeheyababadi
(Mataiyo 23:1-36, Luka 20:45-47)
38 Yona lauhekata unai Yesu hinage ye hededelau udiyedi ye wane, “Laugagayo taulauhekataena bena kwa kitanamwanamwaedi. Yodi taitaihile udiyedi se henuwa bena kwama lohalohadi** Kwama lohalohadi meta tamowai saesaedi kabakitalobaidi, na tamowaigaibu nige gonowana kwama lohalohadi se likwadi. se luwuidi yo kabalokulokune udiyedi bena tamowai se lautokiyeidi ma hekasisidi, 39 yo hinage sunago yo kabakaikaigogo udiyedi kabatuli namwanamwadi se henuwadi. 40 Na kwabukwabuli yodi numa se lupohaidi, yo yodi tapwalolo se helohadi bena kabo tamowai se nokoeidi. Tamowaidiyao ne Yaubada kabo ye hekamkamnakaliliyeidi.”
Kwabuli dehadehana yona kainauya
(Luka 21:1-4)
41 Kabo Yesu ye tuli moni kabaꞌusaꞌusa dedekadiwai na ye kaikaikewa na boda se monimonitole. Tamowai monimonidi yodi moni lakilakidi se usaidi kabaꞌusaꞌusa wa kalodi udiyedi. 42 Na kabo kwabuli dehadehana hesau ye laoma, na pene gagilidi labui ye usaidi. Pene labui wa lakidi meta se gagilikalili. 43 Yesu yona hekahekatao ye yoganedima na ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya hededemamohoi. Teina kwabuli dehadehana ta kainauya lakilakikalilina ye tole, na kabo maudoidi ne. 44 Matawuwuna ede siya yodi moni lakilakidi udiyedi na kabo hisa mo se haidi na se toledi, na iya yona deha unai yona moni maudoina kalinawai ye tolehegehe.”

**12:1: Wine koyana meta tano hesau maimaina hesana ede wine kabakumaina. Tamowai wine kaniyodi se gigidi na se tamdi, meta kaedi se hepaisowa se utuhihi kabatamtam tehanawai. Masina wa se ini waina pakudi udiyedi na se tole ye lau ee ye bui na ye bayao. Numanuma ne hesana ede waina. Waina wa ye hemala mayadai badobado numanumana siya Dius kalidiwai.

**12:14: Sisa meta Loma tamowaidi yodi wasawasa saesaena. Buka Suau unai kaisala se hepaisowa, na kalinadaena meta Dimdim yodi katakataena ta watani.

**12:15: Denali meta Loma tamowaidiyao yodi moni hesau, yo yodi takisi ne unai se hemaisadi.

**12:18: Sadusiya meta Dius kadi boda hesau. Siya meta Dius babadadiyao Sunedeli unai se bado na kabo hekadiyo. Hinage se gogokalili. Se tolobayao laugagayo bukadiyao haligigi (Genese ye lau Dutelonomi) udiyedi. Na yodi nuwatu doha teina: Teina tanoubu ta meta kabamiya namwanamwana. Unai boita toloꞌuyona siya nige se kawamamohoiyei yo hineli mayadaina yo mauli hesau matada ne unai nige se nuwatui.

**12:19: Dutelonomi 25:5-6 ku hasili.

**12:36: Nimatuutuuguyena ku tuli: Nimatuutuuna unai kabatulina ne meta tamowai saesaedi yodi kabatuli.

**12:38: Kwama lohalohadi meta tamowai saesaedi kabakitalobaidi, na tamowaigaibu nige gonowana kwama lohalohadi se likwadi.