11
Yesu se hailobai yo se hedebasae doha wasawasa Yelusalema unai
(Mataiyo 21:1-11, Luka 19:28-38, Yowane 12:12-19)
Yesu ma kana bodao Yelusalema se hanahanawui, na se lage Betepage yo Betaniya dedekadiwai, Olibe koyana unai. Na kabo yona hekahekatao labui ye hetamalidi se lau na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa lau na magai ne unai kabo donki natuna kwa kita se paihekahini duu unai, sola nige tamowai hesau ye tulisae unai. Kwa yailihai na kwa woyaiyama. Ena tamowai hesau ye henamaiyeigomiu ye wane, ‘Saha temeta kwa ginauli?’, kabo kwa wane, ‘Guiyau ye henuwa na mahana kubwakubwa mo unai kabo ye hetamaliꞌuyoiyama.’ ” Se lau ede donki natuna wa se kita duu unai se paihekahini. Se yaiyaili, na tamowai hekadi temenai se totolo se hededelau kalidiwai se wane, “Ye saha to donki natuna ne kwa yaili?” Yesu saha ye hedede kalidiwai wa gonogonowana hinage se hedede udiyedi ede suisui wa se talamyei. Donki natuna wa se woyai se laeyama Yesu unai. Na kadi kwama se tolesaedi kewana ne unai, na Yesu ye tulisae unai. Tamowai hekadi kadi kwama se yesedi keda wa unai, na hekadi hinage kaiwa lagadi se bolidi na keda wa unai se yesedi. Kaiteyadi se baguna yo se mulita na Yesu maiyadi se laulau meta se heyoheyoga se wane,
“Hosana!”** Hosana meta kalina Alamaiki hedehededena, na kaniyona ede, Ya kaibwadaigo, ku saguigau! Na Yesu yona huyamiyawai hedehedede ta unai Yaubada se hedebasaei, doha se wane, Yaubada galewa unai ta hedebasae!
“Ka hedebasaego, kowa Guiyau hesanawai ku laoma!”** Same 118:25-26
10 “Ka hedebasaego, kowa kama kulutubu Dawida kana isimulita. Ku laoma ku tanuwagaigai!”
“Hosana saesaekalilina!”
11 Na kabo Yesu ye lusae Yelusalema na ye mwalae Numa Tabuna bakubakuna unai na ginauli maudoidi ye kitasipwaidi. Na ye hetubu ye meimeilahi, unai Numa Tabuna bakubakuna wa ye pesagabae, na maiyana hekahekatao se uyo Betaniya.
Yesu kaiwa ye kawagulaiyei
(Mataiyo 21:18-19)
12 Mala ye tom kabo Betaniya se laugabae se laulau na Yesu ye tauhasahasali. 13 Kedalohawai ye kitalau kaiwa hesau** Kaiwa ta hesana ede fig dimdim unai, na kaniyona se kamnakalili. ma lugulugu na ye kita, ede kaniyona hesabana ye lau. Na ye kita wa meta lugugaibuna, matawuwuna kaiwa wa nige yona huyakaniyo. 14 Ede Yesu kaiwa wa ye kawagulaiyei ye wane, “Taba nige tamowai hesau kaniyom ye kaiꞌuyoi.” Yona hekahekatao hedehedede wa se lapui.
Yesu taulokune ye henakudi se pesa Numa Tabuna bakubakuna unai
(Mataiyo 21:12-17, Luka 19:45-48, Yowane 2:13-22)
15 Na kabo se lage Yelusalema ede Yesu ye mwalae Numa Tabuna bakubakuna unai. Na ye hetubu taulokune yo tauhemahemaisa ye henakudi se pesa. Yo hinage moni tauheduhedudu yodi hatahata ye kahalabuidi. Yo kaitalasam bunebunediyao taulokunedi yodi kabatuli ye buikahalaedi. 16 Na ye laugagayoidi tabu tamowai hesau lokune ye bahei na ye mwalae Numa Tabuna bakubakuna unai. 17 Yona lauhekata wa unai ye hededelau udiyedi ye wane, “Se kuliyako se wane:
‘Yogu numa meta tamowai maudoidi yodi kabatapwalolo numana.’ (Aisaiya 56:7)
Iyamo komiu kwa hai ye hemala taukaikaiwahali yodi kabamiya.” 18 Taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataena hekadi yona hedehedede se lapui ede keda se wase bena taba idohagi kabo se unui. Na Yesu se matausiyei, matawuwuna ede tamowai gwaudi yona lauhekata wa se nokoei.
19 Ye meimeilahi ede Yesu maiyana hekahekatao Yelusalema se laugabaei.
Sunuma gigibwalina Yesu ye lauhekataei
(Mataiyo 21:20-22)
20 Malatomtomyena se uyo Yelusalema na se laulau ede kaiwa wa se kita meta ye wowoya yo ye pogi. 21 Saha ye tubu wa Petelo nuwana ne unai ye sae ede ye hededelau Yesu unai ye wane, “Tanuwaga, ku kitalau! Lahi kaiwa wa ku kawagulaiyei wa ye pogi.” 22 Kabo Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yaubada kwa sunumai. 23 Ya hededemamohoi: Ena hesau ye hededelau teina kuduli ta unai ye wane, ‘Ku tuudobiyego gabwa ne unai’, na nige ye nuwalabulabui, na ye sunuma mo bena yona kaibwada ne Yaubada kabo ye ginauli, meta kabo Yaubada ye ginauli. 24 Unai ya hededelaowa, tapwalolo unai saha kwa kaibwadai na kwa sunumai meta kwa hai, kabo Yaubada ye leyawa. 25-26 Na yomi huyatapwalolo Yaubada unai, na ena yomi pilipili kami kahao hekadi udiyedi, bena kwa nuwatugabaedi, metai kabo Yaubada tamamiu galewa unai yomi yababa hinage ye nuwatugabaedi.”** Lausoisoi 26 meta kulikuli beyabeyadi hekadiyo mo se kuli doha teina: “Ena taba komiu yodi yababa ne nige kwa nuwatugabaedi, meta hinage tamamiu galewa unai yomi yababa taba nige ye nuwatugabaedi.”
Yesu yona gigibwali se henamaiyei
(Mataiyo 21:23-27, Luka 20:1-8)
27 Kabo se lageꞌuyo Yelusalema unai na Yesu Numa Tabuna bakubakuna unai ye taitaihileede taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataena yo tamowai lakilakidi se laoma iya unai 28 na se henamaiyei se wane, “Kaiteya yona gigibwaliyena teina laulau ta ku ginaulidi, yo kaiteya yom dudulai ye haiyawa na taulokulokune wa ku henakuhepesadi?” 29 Yesu ye hededebui ye wane, “Kabo hinage henamai hesau ya henamaiyeigomiu. Na ena yogu kwa hedehedede, kabo hinage ya hededehemasalaha kaiteya yona gigibwaliwai teina ginauli ta ya ginaulidi. 30 Yowane yona gigibwali haedi ye hai na ye hebahebabatiso? Yaubada unai o tamowai udiyedi? Hage, yogu kwa hedehedede.”
31 Siya se bom se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Taba ta wane, ‘Yaubada unai ye hai’, iya kabo ye wane, ‘Ede ye saha to nige kwa kawamamohoiyei?’ 32 O taba ta wane, ‘Tamowai udiyedi’, kabo boda se heyababada.” (Na boda se matausiyedi, matawuwuna maudoidi Yowane se kitayako meta iya peloweta mamohoina.) 33 Unai kabo se hededelau Yesu unai se wane, “Nige kabina ka kata.” Unai Yesu ye wane, “Kabo yau hinage taba nige yomiu ya hedehedede kaiteya yona gigibwali unai ginauli ta ya ginaulidi.”

**11:9: Hosana meta kalina Alamaiki hedehededena, na kaniyona ede, Ya kaibwadaigo, ku saguigau! Na Yesu yona huyamiyawai hedehedede ta unai Yaubada se hedebasaei, doha se wane, Yaubada galewa unai ta hedebasae!

**11:9: Same 118:25-26

**11:13: Kaiwa ta hesana ede fig dimdim unai, na kaniyona se kamnakalili.

**11:25-26: Lausoisoi 26 meta kulikuli beyabeyadi hekadiyo mo se kuli doha teina: “Ena taba komiu yodi yababa ne nige kwa nuwatugabaedi, meta hinage tamamiu galewa unai yomi yababa taba nige ye nuwatugabaedi.”