11
Yesu se hailobai yo se hedebasaei doha wasawasa Yelusalema unai
(Mataiyo 21:1-11, Luka 19:28-38, Yowane 12:12-19)
Yesu ma kana bodao Yelusalema se hanahanawui, na se lage Betepage yo Betaniya dedekadiwai, Olibe koyana unai. Na kabo yona hekahekatao labui ye hetamalidi se lau na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa lau na magai ne unai kabo donki natuna kwa kita se paihekahini duu unai, sola nige tamowai hesau ye tulisae unai. Kwa yailihai na kwa woyaiyama. Ena tamowai hesau ye henamaiyeigomiu ye wane, ‘Saha temeta kwa ginaginauli?’, kabo kwa wane, ‘Guiyau ye henuwa na mahana kubwakubwa mo unai kabo ye hetamaliꞌuyoiyama.’ ”
Se lau ede donki natuna wa se kita duu unai se paihekahini. Se yaiyaili, na tamowai hekadi temenai se totolo se hededelau kalidiwai se wane, “Ye saha to donki natuna ne kwa yaili?” Yesu saha ye hedede kalidiwai wa gonogonowana hinage se hedede udiyedi ede suisui wa se talamyei. Donki natuna wa se woyai se laeyama Yesu unai. Na kadi kwama se tolesaedi kewana ne unai, na Yesu ye tulisae unai. Tamowai hekadi kadi kwama se yesedi keda wa unai, na hekadi hinage kaiwa lagadi se bolidi na keda wa unai se yesedi. Kaiteyadi se baguna yo se mulita na Yesu maiyadi se laulau meta se heyoheyoga se wane,
“Hosana!”** Hosana: Kalina Hebelu unai hedehedede hosana kaniyona ede, Ku gilihaigai. Hedehedede ta unai Yesu se hedebasaei se wane iya meta taugilihaidi yo yodi wasawasa.
“Ka hedebasaego, kowa Guiyau hesanawai ku laoma!”** Hedehedede ta unai Same 118:25-26se katai.
10 “Ka hedebasaego, kowa kama kulutubu Dawida kana isimulita. Ku laoma ku tanuwagaigai!”
“Hosana saesaekalilina!” ** Hosana saesaekalilina kaniyona ede, Yaubada galewa saesaena unai ka hedebasaei.
11 Na kabo Yesu ye lusae Yelusalema na ye mwalae Numa Tabuna bakubakuna unai na ginauli maudoidi ye kitasipwaidi. Na ye hetubu ye meimeilahi, unai Numa Tabuna bakubakuna wa ye pesagabae, na maiyana hekahekatao se uyo Betaniya.
Yesu kaiwa ye kawagulaiyei
(Mataiyo 21:18-19)
12 Mala ye tom kabo Betaniya se laugabae se laulau na Yesu ye tauhasahasali. 13 Kedalohawai ye kitalau bosibosi hesau ye kita, ede kaniyona hesabana ye lau. Na ye kita wa meta lugugaibuna, matawuwuna kaiwa wa nige yona huyakaniyo. 14 Ede Yesu kaiwa wa ye kawagulaiyei ye wane, “Taba nige tamowai hesau kaniyom ye kaiꞌuyoi.” Yona hekahekatao hedehedede wa se lapui.
Yesu taulokune ye henakuhepesadi Numa Tabuna bakubakuna unai
(Mataiyo 21:12-17, Luka 19:45-48, Yowane 2:13-22)
15 Na kabo se lage Yelusalema ede Yesu ye mwalae Numa Tabuna bakubakuna unai. Na ye hetubu taulokulokune yo tauhemahemaisa ye henakudi se pesa. Yo hinage moni taulaulauhedudu** Taulaulauhedudu wa yodi paisowa meta dagela monidiyao se haidi na Yelusalema yodi moni unai se hedududi. yodi hatahata yo kaitalasam bunebunediyao taulokunedi yodi kabatuli ye buikahalaidi. 16 Na ye laugagayoidi tabu tamowai hesau lokune ye bahei na ye mwalae Numa Tabuna bakubakuna unai. 17 Yona lauhekata wa unai ye hededelau udiyedi ye wane, “Se kuliyako se wane,
‘Yogu numa meta tamowai maudoidi yodi kabatapwalolo numana.’ (Aisaiya 56:7)
Iyamo komiu kwa hai ye hemala taukaikaiwahali yodi duha.”
18 Taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataena hekadi yona hedehedede se lapui ede keda se wase bena taba idohagi kabo se unui. Na Yesu se matausiyei, matawuwuna ede tamowai gwaudi yona lauhekata wa se nokoei.
19 Ye meimeilahi ede Yesu maiyana hekahekatao Yelusalema se laugabaei.
Sunuma gigibwalina Yesu ye lauhekataei
(Mataiyo 21:20-22)
20 Malatomtomyena se uyo Yelusalema na se laulau ede kaiwa wa se kita meta ye wowoya yo ye pogi. 21 Saha ye tubu wa Petelo nuwana ne unai ye sae ede ye hededelau Yesu unai ye wane, “Labi, ku kitalau! Lahi kaiwa wa ku kawagulaiyei wa ye pogi.” 22 Kabo Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yaubada kwa sunumaei. 23 Ya hededemamohoi: Ena hesau ye hededelau teina kuduli ta unai ye wane, ‘Ku tuudobiyego gabwa ne unai’, na nige ye nuwalabulabui, na ye sunuma mo bena yona kaibwada ne Yaubada kabo ye ginauli, meta kabo ye ginauli. 24 Unai ya hededelaowa, tapwalolo unai saha kwa kaibwadai na kwa sunumaei meta kwa hai, kabo Yaubada ye leyawa. 25-26 Na yomi huyatapwalolo unai, na ena yomi pilipili kami kahao hekadi udiyedi, bena kwa nuwatugabaeidi, metai kabo tamamiu galewa ne unai yomi yababa hinage ye nuwatugabaeidi.”** Lausoisoi 26 meta kulikuli beyabeyadi hekadiyo mo se kuli doha teina: “Ena taba komiu yodi yababa ne nige kwa nuwatugabaeidi, meta hinage tamamiu galewa ne unai yomi yababa taba nige ye nuwatugabaeidi.”
Yesu yona gigibwali se henamaiyei
(Mataiyo 21:23-27, Luka 20:1-8)
27 Kabo se lageꞌuyo Yelusalema unai na Yesu Numa Tabuna bakubakuna unai ye taitaihile ede taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataena yo tamowai lakilakidi se laoma iya unai 28 na se henamaiyei se wane, “Gigibwali sahasahana unai teina laulau ta ku ginaulidi, yo kaiteya yom dudulai ne ye haiyawa?” 29 Yesu ye hededebui ye wane, “Kabo hinage henamai kesega ya henamaiyeigomiu. Na ena yogu kwa hedehedede, kabo hinage ya hededehemasalaha gigibwali sahasahana unai teina ginauli ta ya ginaulidi. 30 Yowane yona gigibwali haedi ye hai na ye hebahebabatiso? Yaubada unai o tamowai udiyedi? Hage, yogu kwa hedehedede.”
31 Siya se bom se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Taba ta wane, ‘Yaubada unai ye hai’, iya kabo ye wane, ‘Ede ye saha to nige kwa kawamamohoiyei?’ 32 O taba ta wane, ‘Tamowai udiyedi’, kabo boda se heyababada.” Na boda se matausiyeidi, matawuwuna maudoidi Yowane se kitayako meta iya peloweta mamohoina. 33 Unai kabo se hededelau Yesu unai se wane, “Nige kabina ka kata.” Ede Yesu ye wane, “Unai yau hinage taba nige yomiu ya hedehedede gigibwali sahasahana unai ginauli ta ya ginaulidi.”

**11:9: Hosana: Kalina Hebelu unai hedehedede hosana kaniyona ede, Ku gilihaigai. Hedehedede ta unai Yesu se hedebasaei se wane iya meta taugilihaidi yo yodi wasawasa.

**11:9: Hedehedede ta unai Same 118:25-26se katai.

**11:10: Hosana saesaekalilina kaniyona ede, Yaubada galewa saesaena unai ka hedebasaei.

**11:15: Taulaulauhedudu wa yodi paisowa meta dagela monidiyao se haidi na Yelusalema yodi moni unai se hedududi.

**11:25-26: Lausoisoi 26 meta kulikuli beyabeyadi hekadiyo mo se kuli doha teina: “Ena taba komiu yodi yababa ne nige kwa nuwatugabaeidi, meta hinage tamamiu galewa ne unai yomi yababa taba nige ye nuwatugabaeidi.”