14
Dius babadadiyao se koitalaliu idohagi bena Yesu se unui
(Mataiyo 26:1-5, Luka 22:1-2, Yowane 11:45-53)
Mayadai labui mo na kabo Taukiuli yo Pwalawa Nige Yistina Henuwaisinidi, na taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataena keda se wasenei meta kailupolupo sahasahana unai kabo Yesu se hai bena se unuhemwaloi. Na se wane, “Tabu henuwaisini mayadaidi ne udiyedi, madai boda se luluida.”
Waihiu hesau Yesu ye heyausi Betaniya unai
(Mataiyo 26:6-13, Yowane 12:1-8)
Tenem huyana ne Yesu Betaniya unai. Simona hesana hesau Taulepela yona numa unai se kaikaigogo. Na waihiu hesau ye laoma yausi panepanena pakuna alabasata unai se ginauli ye bahei. Yausi panepanena wa nadi unai se ginauli yo maisana ye lakikalili. Waihiu wa yausi pakuna wa kabo gadona ye kesihai na yausi wa ye ini Yesu kuluna unai. Na tamowai hekadi se koipili, unai se gadigadigugu se wane, “Idohagi to yausi ne ye kaiheyai? Taba ye lokunei, denali badodi 300** Denali badodi 300 meta taupaisowa bolimai kesega ye paisowa na maisana, meta moni lakilakikalilina. ye haidi, kabo ye moseidi tamowai dehadehadi yodi.” Na waihiu wa se dilai. Na Yesu ye wane, “Waihiu me kwa kitagabaei! Ye saha to kwa kitaheyababa? Iya laulau namwanamwana ye ginauli kaliguwai. Huya badobado tamowai dehadehadi kabo maiyamiu, unai huya hekadi kabo kwa nuwatuidi na kwa kainauyaidi. Na yau meta huya badobado taba nige maiyamiu. Laulau saha gonowana ye ginauli meta ye ginauli, na ye namwa. Taugu ye heyausi meta ye kabinonohaigau yogu huyaboita hesabana. Ya hededemamohoi: Kaiyaulina maudoina ta unai, ena haedi wasa namwanamwana ta se lauguguyaei, meta waihiu ta saha ye ginauli ta wasana kabo hinage se hedehededei, iya kabanuwanuwatuina.”
Yudasi Isakaliyota Yesu kana ye walohai
(Mataiyo 26:14-16, Luka 22:3-6)
10 Na Yudasi Isakaliyota, iya Saudoudoi-labui wa hesau, kabo ye lau taukaitalasam tauwoyaidi udiyedi bena Yesu kana ye walohai. 11 Yona hedehedede se lapui meta se gwauyala, na se hededehesunuma kabo moni se mosei. Unai kabo Yudasi ye hetubu keda ye wase idohagi kabo Yesu ye moselaei kalidiwai.
Yesu yona hekahekatao Taukiuli kaina se kabinonohai
(Mataiyo 26:17-19, Luka 22:7-14)
12 Na kabo Pwalawa Nige Yistina Henuwaisinina mayadaina bagubagunana unai Dius yodi laulau bena Taukiuli mamoena se kaitalasamyei, unai Yesu yona hekahekatao se henamaiyei se wane, “Haedi ku henuwagai bena kabo kada Taukiuli kaina ka kabinonohai?” 13 Unai yona hekahekatao labui ye hetamalidi se lau Yelusalema, na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa lau magailaki ne unai, kabo loheya hesau ye lobaigomiu, iya waila pakuna ye bahei. Tamowai ne kwa hemuliwatani 14 ee ye mwalaesae numa hesau unai. Temeta numa ne tanuwagana kabo kwa henamaiyei kwa wane, ‘Tanuwaga taumana dahalana ye henamaiyei bena unai maiyana hekahekatao Taukiuli kaina se kai.’ 15 Iya kabo numa heisi helabuina unai dahala lakilakina hesau ye hekitagomiu. Dahala ne unai ginauli maudoidi ede nonohadi. Temenai kada kai kwa kabinonohai.” 16 Yona hekahekatao wa se lau magai wa unai se lage, na Yesu saha ye hedededi wa meta se lobaidi gonogonowana. Unai kabo Taukiuli kaina se kabinonohai.
Yesu kana tauwalohai ye hededenonohai
(Mataiyo 26:20-25, Luka 22:21-23, Yowane 13:21-30)
17 Meimeilahina ne unai Yesu maiyana Saudoudoi-labui wa se lagelau numa wa unai. 18 Siya sola ma kaikaidi na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuwai: Luwamiu ta unai hesau maiyagu ka kaikaikesega, iya kabo kagu ye walohai.” 19 Kabo se nuwayababakalili na kesega kesega Yesu se henamaiyei se wane, “Nuwana yau?” 20 Na ye hededelau udiyedi ye wane, “Iya meta Saudoudoi-labui ta luwamiu ne unai. Tamowaina ede maiyagu kama pwalawa ka hedakwadobiyei gaeba kesega unai. 21 Tau Natuna kabo ye boita doha se kuliyako wa. Na yababa mo kabo ye talu Tau Natuna kana tauwalohaina ne unai. Taba ye namwa mo iya tabu se labasi.”
Yesu yona hekahekatao maiyanao yodi kaikaigogo gehegehena
(Mataiyo 26:26-30, Luka 22:15-20, 1 Kolinito 11:23-25)
22 Sola ma kaikaidi na Yesu pwalawa ye hai, Yaubada ye lautokiyei, na kabo ye kihi na ye moseidi yona hekahekatao kalidiwai na ye wane, “Kwa hai na kwa kai! Teina ta yau taugu.” 23 Na kabo waina keyakana hinage ye hai, Yaubada ye lautokiyei, na ye mosei kalidiwai. Na maudoidi unai se numa. 24 Na Yesu ye wane, “Teina ta yau kwasinagu ye didi tamowai maudoidi hesabadi. Kwasinagu unai Yaubada yona talam hauhauna ye hemamohoiyei. 25 Ya hededelaowa kalimiuyena: Wine kaniyona masina taba nige ya numaꞌuyoi ye lau ee Yaubada yona basileiya unai kabo waina hauhauna ya numaꞌuyoi.”
26 Kabo wanalautoki hesau se wanai, na kabo se dalahai se lau Olibe koyana unai.
Yesu Petelo yona uhala ye hededenonohai
(Mataiyo 26:31-35, Luka 22:31-34, Yowane 13:36-38)
27 Kabo Yesu ye hededelau yona hekahekatao udiyedi ye wane, “Maudoimiu kabo kwa laugabaegau, matawuwuna Buka Tabuna unai se kuliyako,
‘Mamoe taukitahetetedi kabo ya unuhemwaloi,
na yona mamoe yawoina kabo se wasabugwaligwali.’ (Sakaliya 13:7)
28 Na yogu toloꞌuyo mulina ne unai kabo ya bagunaegomiu ya lau Galili.” 29 Na Petelo ye hededelau Yesu unai ye wane, “Nuwana maudoidi kabo se laugabaego, na yau taba nige.” 30 Yesu ye hededelau unai ye wane, “Ya hededemamohoi: Teina boniyai ta unai kabo ku uhalaegau ma haiyona, na kabo pwaole hakiyana ye dou helabuina.” 31 Na Petelo ye hedehededebayao ye wane, “Ena yau maiyam kabo ta boita, iyamo taba nige ya uhalaego.” Na yona hekahekatao maudoidi wa yodi hedehedede kesega.
Yesu Getesemani unai ye tapwalolo
(Mataiyo 26:36-46, Luka 22:39-46)
32 Na kabo se lage teha hesau unai hesana ede Getesemani, na Yesu ye hededelau yona hekahekatao udiyedi ye wane, “Teinai kwa babawa, na ya lau ya tapwalolo.” 33 Na Petelo, Yamesi yo Yowane ye yoganeidi na maiyanao se lau, na kabo ye hetubu ye nuwakamkamna yo nuwana ye dagugu 34 na ye wane, “Nuwagu ta ye kamkamnakalili gonowana kabo unai ya boita. Teinai kwa miyamiya na kwa silasilawa!”
35 Yesu ye tausigilau na ye guliyaboyabomdobi bwatano unai na ye tapwalolo taba kamkamna mahanana ne tabu ye hekalo. 36 Na ye wane, “Aba, Tamagu, kowa gonowam ginauli maudoidi ku ginaulidi. Teina kamkamna keyakana ta ku laehesuwala. Iyamo yogu nuwanuwatu ta tabu ku ginauli, na kowa yom nuwanuwatu mo ku ginauli.” 37 Na kabo Yesu ye uyoma na ye lobaidi meta se kenoko. Na ye hededelau Petelo unai ye wane, “Simona, nige gonowana awa kesega ku silasilawa? 38 Kwa silasilawa yo kwa tapwatapwalolo, na taba nige noho kwa hekalo na unai kwa beku. Yaluwamiu ta se talam, na iyamo taumiu ta se basabasa.”
39 Yesu kabo ye uyo ye tapwalolo na yona kaibwada wa kesekesegana mo. 40 Na ye uyoma ye lobaiꞌuyoidi ma kenodi, matawuwuna ede kamnadi se yababakalili na nige kabina se kata kabo saha se hedede iya unai. [Kabo Yesu ye uyo ye tapwaloloꞌuyo.]
41 Na hehaiyonana unai Yesu ye uyoma na ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu sola kwa kenokeno yo kwa kaikaiyawasi? Nabada! Mahana ye lageko! Tau Natuna kana tauwalohai kabo iya ye moselaei yababa tamowaidiyao nimadiyena. 42 Kwa tolo na ta lau! Kagu tauwalohai meta ye lageko.”
Yudasi Yesu ye moselae Dius babadadiyao yodi tauꞌiyala udiyedi
(Mataiyo 26:47-56, Luka 22:47-53, Yowane 18:1-11)
43 Yesu sola ma hedehededena, na Yudasi, iya Saudoudoi-labui wa hesau, ye laoma na bodalakilaki maiyanao. Siya taukaitalasam tauwoyaidi yo laugagayo taulauhekataena yo magai babadadiyao se hetamalidi se lau ma kelekelepadi yo yodi kepata se baheidi.
44 Bagubaguna, tauwalohai wa hekihekinoi ye hededehesibasibanonohaidiko ye wane, “Tamowai ya simtai ne meta iya yomi tamowai. Kwa hai na kwa kitahetete na kwa woyahesuwala.”
45 Yudasi kabo ye dudulai ye lau Yesu unai na ye wane, “Labi!”, na ye simtai. 46 Na kabo boda wa Yesu se hai. 47 Na tamowai hesau Yesu maiyana se totolo wa kelepa ye niusi na ye heguli ede taukaitalasam saesaena yona heyayai tauhaina hesau beyana ye bolihai.
48 Yesu ye hededelau boda wa udiyedi ye wane, “Yau doha taukaikaigahu, na kelebesigau hesabana kwa laoma meta ma kelekelepamiu yo kepata kwa baheidi? 49 Mayadai badobado yau maiyamiu ta miyamiya yo Numa Tabuna bakubakuna unai ya laulauhekata, na nige kwa kabihekahinigau. Na saha se kuliyako Buka Tabuna unai, taba ye laoma ye hemamohoiyei.”
50 Na Yesu yona hekahekatao maudoidi wa se laugabaei na se wasabugwaligwali. 51 Hewali hesau temenai, kaleko maisa lakilakina ye likwa na iya Yesu ye hemuhemuliwatani. Iya hinage bena se kabihekahini, 52 na kana kaleko wa nimadiwai se kabikabi, na iya ma taugaibuna ye wasabu.
Sunedeli bodana Yesu se helauhetala
(Mataiyo 26:57-68, Luka 22:54-55,63-71, Yowane 18:13-14,19-21)
53 Na kabo Yesu se woyalaei taukaitalasam saesaena yona numa unai. Menai taukaitalasam tauwoyaidi, tamowai lakilakidi yo laugagayo taulauhekataena maudoidi se koigogo. 54 Boda wa dageladi unai Petelo ye laoma ede ye mwalaesae taukaitalasam saesaena yona numa wa bakubakuna unai. Menai taukaitalasam saesaena yona taupaisowa tamowaidi maiyanao se tuligogoi na se kaimwaiga.
55 Na kabo taukaitalasam tauwoyaidi yo Sunedeli tamowaidi maudoidi Yesu kana mata se wasenei na bena se unuhemwaloi. Iyamo nige kana mata saha hesau se lobai. 56 Tamowai se bado se hededelupolupo na Yesu se hegilu, na yodi hedehedede wa nige kesega. 57 Na kabo hekadi se tolo Yesu kana gilu se hededelupolupo na se wane, 58 “Iya doha teina ye hedede na ka lapui ye wane, ‘Teina Numa Tabuna tamowai nimadiyena se ginauli ta, yau kabo ya koigwaligwali, na mayadai haiyona unai kabo hesau ya hetoloꞌuyoi, iya nige tamowai nimadiyena se ginauli.’ ” 59 Na iyamo yodi hedehedede wa nige gonogonowadi.
60 Na kabo taukaitalasam saesaena wa ye tolo duwaduwalidiwai na Yesu ye henamaiyei ye wane, “Nige gonowana ku hededebui? Teina tamowai ta kam hedehedede maudoidi se hedededi ta mamohoidi o nige?” 61 Na Yesu ye mwanomwanou na nige saha hesau ye hedede. Taukaitalasam saesaena kabo ye henamaiꞌuyo ye wane, “Kowa Keliso, Saesaekalilina natuna?” 62 Kabo Yesu ye hededebui ye wane, “Yau Kelisona ede. Na Tau Natuna kabo kwa kita Yaubada Saesaekalilina nimatutuna unai ye tutuli yo hinage galewa yadadi udiyedi ye laoma.” 63 Kabo taukaitalasam saesaena wa ye bom kana kwama ye pulisidi na ye wane, “Taba nige tamowai hesau ta waseneiꞌuyoi na bena ye hedehedede teina tamowai ta hesabana! 64 Yona hededeheyababa kwa lapuidiko. Na yomi hineli doha saha?” Na maudoidi se talam meta iya yababa ye ginauli, unai taba ye boita. 65 Na kabo hekadi iya se kaikaisoi yo matana se suma kabo nimadi se nokudi na se biteli na se wane, “Hage, ku hededehemasalaha [kaiteya ye biteligo]?” Na kabo taukaitalasam saesaena yona taupaisowa Yesu se hai na hinage se biteli.
Petelo Yesu ye uhalaei
(Mataiyo 26:69-75, Luka 22:55-62, Yowane 18:15-18,25-27)
66 Petelo sola numa bakubakuna wa unai na taukaitalasam saesaena yona heyayai tauhaina waihiuna hesau ye laoma. 67 Na Petelo ye kita ye kaikaimwaiga ede ye kitanamwanamwaei na kabo ye hededelau unai ye wane, “Kowa hinage Yesu Nasaleta tamowaina wa maiyam.” 68 Na Petelo ye uhala ye wane, “Saha ku hedehedede me nige kalikalili kabina ya kata.”
Na kabo ye sigilau gana kawamatana dedekanawai. Na pwaole hakiyana ye dou. 69 Na temenai heyayai tauhaina waihiuna wa ye kitaꞌuyoi ede ye hededelau tautotolo wa udiyedi ye wane, “Teina tamowai ta meta siya kadi kaha hesau.” 70 Na iya ye uhalaꞌuyo.
Huyakubwakubwa mo kabo tautotolo temenai wa se hededelau unai se wane, “Mamohoi, kowa kadi kaha hesau, matawuwuna kowa Galili tamowaina.”** Kowa Galili tamowaina: Kulikuli beyabeyadi hisa mo lausoisoi 70 gehegehena ne se kuli doha teina: kowa Galili tamowaina, yo hinage kalinamiu kesega. 71 Petelo kabo ye bom ye hededeheyababaꞌuyoi na ye kaigwala ye wane, “Temeta tamowai me yau nige kabina ya kata.” 72 Na kabo pwaole hakiyana ye dou helabuina. Mahanana ne unai Yesu yona hedehedede wa Petelo nuwana ne unai ye sae, doha teina, “Sola nige kamkam hakiyana ye dou ma labui, na kowa kabo ku uhalaeigau ma haiyona.” Unai nuwana ye kamkamnakalili na ye doumwalomwaloi.

**14:5: Denali badodi 300 meta taupaisowa bolimai kesega ye paisowa na maisana, meta moni lakilakikalilina.

**14:70: Kowa Galili tamowaina: Kulikuli beyabeyadi hisa mo lausoisoi 70 gehegehena ne se kuli doha teina: kowa Galili tamowaina, yo hinage kalinamiu kesega.