14
Dius babadadiyao se koitalaliu bena Yesu se unui
(Mataiyo 26:1-5; Luka 22:1-2; Yowane 11:45-53)
Mayadai labui mo na kabo Taukiuli* Taukiuli Henuwaisinina meta Dius tamowaidi nuwadi se uyo idohagi Dius kadi mumugao Yaubada ye yailihaidi huyana Aikupito se heyaheyaliyedi. Tenem huyana wa unai Dius yodi numa kesega kesega mamoe natuna bena se koihemwaloi na kwasinadi udiyedi yodi numa kedadi kadi duu udiyedi se hesaudi. Hesa taukiuli kaniyona meta Yaubada yona taukaiunu aneluna wa numa kedadi duudi udiyedi kwasina se hesaudi kabo ye taukiulidi. Na numa duudi udiyedi nige kwasina meta wawayao loheloheyao yo suisui natudiyao bagubagunadi anelu wa kabo ye unuhemwaloidi (Esodo 12 ku hasili). Tenem Taukiuli Henuwaisinina wa bolimai badobado se ginaginauli Yelusalema unai. Numa kesega kesega mamoe natuna se bahelaei numa tabuna unai se kaitalasam. Taukaitalasam mamoe momonadi se gabudi yo kwasinadi se inidi kaba kaitalasam unai. Na kabo numa kesega kesega yodi mamoe mwalomwaloidi wa se bahelaedi yodi numa udiyedi, maudoudoina se gabu na se kai Taukiuli Henuwaisinina meimeilahina ne unai. yo hinage Pwalawa Nige Yistina* Pwalawa Nige Yistina meta iya henuwaisini udoi. Huyana Dius bena kabo Aikupito se laugabae na nige mahana gonowana bena pwalawa yisti unai se hebwali na kabo se gabu ede pwalawa gaibu se gabu na se kai. Taukiuli Henuwaisinina yo Pwalawa nige Yistina Henuwaisinina bolimai badobado se ginaulidi Yelusalema unai. Hesau ye gehe, mulina ne unai, hesau. Unai se hemala henuwaisini kesega. Taukiuli mamoena wa mayadai bagubagunana meimeilahina unai se kai. Na kabo Pwalawa nige Yistina Henuwaisinina ne ye lau ee mayadai haligigi-labui kabo ye gehe. Tenem huyana ne unai Dius kabo pwalawa nige yistina ye bom mo se kai doha kadi mumugao huyana Aikupito se wasabugabaei na laulauna wa. Henuwaisinidi, na taukaitalasam tauwoyaidiyao yo laugagayo taulauhekata keda se wasenei kabo idohagi na Yesu se hai bena se unuhemwaloi. Na se wane, “Tabu henuwaisini huyana ne unai, madai boda se luluida.”
Waihiu hesau Yesu ye heyausi Betaniya unai
(Mataiyo 26:6-13; Yowane 12:1-8)
Tenem huyana ne Yesu Betaniya unai. Simona hesana hesau ede Lepela yona numa unai se kaikaigogo. Na waihiu hesau ye laoma yausi panepanena pakuna alabasta* Alabasta meta weku kana kao namwa muyomuyouna posiposina yo yogeyogena, unai paku se ginaulidi. Tenem paku ne meta maisadi se laki kalili. unai se ginauli ye bahei. Yausi panepanena wa nadi* Teina yausi panepanena ta meta kaiwa hesau lamna unai se ginauli. Kaiwa hesana nadi, teha India ne unai ye kinikini. unai se ginauli yo maisana ye laki kalili. Waihiu wa yausi pakuna wa kabo gadona ye kesihai na yausi wa ye ini Yesu kuluna unai. Tamowai hekadi se kouyalayala, unai se gadigadigugu se wane, “Mata wuwuna saha to yausi ne ye kaiheyai? Taba ye lokunei, denali badodi 300 ye haidi, kabo ye mosedi tamowai dehadehadi yodi.” Na kabo waihiu wa se dilai. Na Yesu ye wane, “Waihiu me kwa kitagabae! Ye saha to kwa kitaheyababa? Iya laulau namwanamwana ye ginauli kaligu wai. Huya badobado tamowai dehadehadi kabo maiyamiu, unai huya hekadi kabo kwa nuwatuidi na kwa kainauyaidi. Na huya badobado taba nige yau maiyamiu. Laulau saha ye ginauliyako ne meta iya gonowana. Iya taugu ye heyausi na ye kabinonohai yogu huya boita hesabana. Ya hedede mamohoi! Kabo ewaneliya ta se lauguguyaei tanoubu ye tauhetakikili unai, teina waihiu ta saha ye ginauli wa kabo hinage se hedehededei, iya kaba nuwanuwatuina.”
Yudasi Isakaliyota Yesu kana ye walohai
(Mataiyo 26:14-16; Luka 22:3-6)
10 Na Yudasi Isakaliyota, iya Saudoudoi-labui wa hesau, kabo ye lau taukaitalasam tauwoyaidi udiyedi bena Yesu kana ye walohai. 11 Siya yona hedehedede se lapui meta se gwauyala, na se hededehesunuma kabo moni yona se mosei. Unai yona kabikabina kedana ye wasenei idohagi kabo Yesu ye moselaei udiyedi.
Yesu yona hekahekatao Taukiuli kaina se kabinonohai
(Mataiyo 26:17-19; Luka 22:7-14)
12 Na kabo Pwalawa Nige Yistina Henuwaisinina mayadaina bagubagunana unai Dius yodi laulau bena Taukiuli mamoena se kaitalasamyei, unai Yesu yona hekahekatao se henamaiyei se wane, “Haedi kabo kada Taukiuli kaina ka kabinonohai?” 13 Unai yona hekahekatao labui ye hetamalidi se lau Yelusalema, na ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu kwa lau magai ne unai, tamowai hesau waila pakuna ye bahebahei kabo kwa lobai. Iya kwa hemuliwatani, 14 ee numa unai ye mwalaesae. Temeta numa ne tanuwagana kabo kwa henamaiyei kwa wane, ‘Tanuwaga taumana dahalana ye henamaiyei bena unai maiyana hekahekatao Taukiuli kaina se kai.’ 15 Iya kabo numa heisi helabuina unai dahala lakilakina hesau ye hekitagomiu. Iya se kabinonohaiyako. Na metai kabo kada kwa kabinonoha.” 16 Yona hekahekatao se lau magai wa unai se lage, na iya yona hedehedede wa se hemamohoiyei. Unai kabo Taukiuli kaina wa se kabinonohai.
Yesu kana tauwalohai ye hedede nonohai
(Mataiyo 26:20-25; Luka 22:21-23; Yowane 13:21-30)
17 Meimeilahina ne unai Yesu maiyana Saudoudoi-labui wa se lagelau numa wa unai. 18 Siya sola ma kaikaidi na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya hedede mamohoi! Luwamiu ta unai hesau maiyagu ka kaikai kesega, iya kabo kagu ye walohai.” 19 Siya kabo se nuwayababa kalili na kesega kesega iya se henamaiyei se wane, “Nuwana yau?” 20 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Iya meta Saudoudoi-labui ta luwamiu ne unai. Tamowaina ede maiyagu kama pwalawa ka hedakwa dobiyei gaeba kesega unai. 21 Tau Natuna kabo ye boita doha se kuliyako wa. Na yababa mo kabo ye talu kaiteya iya Tau Natuna kana ye walohai ne unai. Taba ye namwa mo iya tabu se labasi.”
Yesu yona hekahekatao maiyanao yodi kaikaigogo gehegehena
(Mataiyo 26:26-30; Luka 22:15-20; 1 Kolinito 11:23-25)
22 Sola ma kaikaidi na Yesu pwalawa ye hai, Yaubada ye lautokiyei, na kabo pwalawa wa ye kihi na ye mosedi yona hekahekatao kalidi wai na ye wane, “Kwa hai na kwa kai! Teina ta yau taugu.” 23 Na kabo waina kaputina hinage ye hai, Yaubada ye lautokiyei, na ye mosei kalidi wai. Na maudoidi unai se numagogoi. 24 Na Yesu ye wane, “Teina ta yau kwasinagu ye bwalili tamowai maudoidi hesabadi. Kwasinagu unai Yaubada yona talam hauhauna* Talam hauhauna kalina Dimdim unai se hedede ‘new covenant’. ye hemamohoiyei yona tamowai udiyedi. 25 Ya hedede mamohoi! Wine masina taba nige ya numa uyoi ye lau ee Yaubada yona basileiya unai kabo waina hauhauna ya numa uyoi.” 26 Wana hesau se wanai yo Yaubada se hedebasaei, mulina ne unai kabo se dahalai se lau Olibe koyana unai.
Yesu Petelo yona uhala ye hedede nonohai
(Mataiyo 26:31-35; Luka 22:31-34; Yowane 13:36-38)
27 Yesu ye hededelau yona hekahekatao udiyedi ye wane, “Maudoimiu kabo kwa laugabaegau, matawuwuna Yaubada ye hededeyako Buka Tabuna unai ye wane,
‘Mamoe taukitahetetedi kabo ya unuhemwaloi,
unai kabo yona mamoe se tatagwaligwali.’ (Sakaliya 13:7)
28 Na yogu tolouyo mulina ne unai kabo ya bagunaegomiu Galili.” 29 Na Petelo ye hededelau Yesu unai ye wane, “Nuwana maudoidi kabo se laugabaego, na yau taba nige.” 30 Yesu ye hededelau unai ye wane, “Ya hedede mamohoi! Teina boniyai ta unai kabo ku uhalaegau ma haiyona, na kabo pwaole hakiyana ye dou helabuina.” 31 Na Petelo ye hededebayao ye wane, “Ena yau maiyam kabo ta boita, taba nige ya uhalaego.” Na yona hekahekatao maudoidi wa yodi hedehedede kesega.
Yesu Getesemani unai ye tapwalolo
(Mataiyo 26:36-46; Luka 22:39-46)
32 Na kabo se lage teha hesau unai hesana ede Getesemani, na Yesu ye hededelau yona hekahekatao udiyedi ye wane, “Teinai kwa babawa, na ya lau ya tapwalolo.” 33 Petelo, Yamesi yo Yowane maiyanao se lau na kabo ye hetubu ye nuwakamkamna yo nuwana ye dagugu. 34 Na ye wane, “Ya nuwadubu kalili. Teinai kwa miyamiya na kwa silasilawa!”
35 Yesu ye tausigilau na ye gulidobi bwatano unai ye talu na ye tapwalolo taba kamkamna mahanana ne tabu ye hekalo. 36 Na ye wane, “Aba* Aba kalina Alamaiki unai ede ‘tamagu’. Iya Yesu kalinana. , Tamagu, kowa gonowam ginauli maudoidi ku ginaulidi. Teina kamkamna kaputina ta ku laehesuwala. Iyamo yogu nuwanuwatu ta tabu ku ginauli, na kowa yom nuwanuwatu mo ku ginauli.” 37 Na kabo Yesu ye uyoma ye lobaidi wa ma kenodi. Na ye hededelau Petelo unai ye wane, “Simona, nige gonowana awa kesega ku silasilawa? 38 Kwa silasilawa na kwa tapwatapwalolo, kabo taba nige kwa yababa ena huyana noho kwa hekalo. Yaluwamiu se yali bena ginauli namwanamwadi se ginaulidi, na taumiu se basabasa.”
39 Yesu kabo ye uyo ye tapwalolo na yona kaibwada wa kesekesegana mo. 40 Na ye uyoma ye lobaidi meta se kenoko, matawuwuna ede kamnadi se yababa kalili. Na nige kabina se kata kabo saha se hedede iya unai.
41 Na hehaiyonana unai Yesu ye uyoma na ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu sola ma kenomiu yo kwa kaikaiyawasi? Nabada! Huya wa ye lageko! Tamowai hesau kabo kwa kita Tau Natuna kabo ye mosegabaei yababa tamowaidiyao nimadi yena. 42 Kwa tolo na ta lau! Kagu tauwalohai wa ye laolaoma.”
Yudasi Yesu ye moselae
(Mataiyo 26:47-56; Luka 22:47-53; Yowane 18:3-12)
43 Yesu ma hedehededena, na Yudasi iya Saudoudoi-labui wa hesau, boda lakilaki maiyanao se laoma. Siya taukaitalasam yo laugagayo taulauhekata yo tamowai lakilakidi se hetamalidi se lau ma kelekelepadi yo ma kebukebubulidi.
44 Bagubaguna tauwalohai wa hekihekinoi ye hedede hesibasiba nonohaidi ye wane, “Tamowai ya simtai ne meta iya. Kwa hai na kwa woya hesuwala namwanamwaei.”
45 Yudasi kabo ye dudulai ye lau Yesu unai na ye wane, “Tanuwaga!”, na ye simtai. 46 Na kabo boda wa Yesu se kabihekahini na se hai. 47 Na tamowai hesau Yesu maiyana se totolo kelepa ye niusi na ye heguli ede taukaitalasam saesaena yona heyayai tauhaina hesau beyana ye bolihai.
48 Yesu ye hededelau boda wa udiyedi ye wane, “Yau doha tau kaikaigahu, na kelebesigau hesabana kwa laoma meta ma kelekelepamiu yo ma kebukebubulimiu? 49 Yau maiyamiu mayadai badobado ta miyamiya yo numa tabuna bakubakuna unai ya laulauhekata, na nige menai kwa unuigau. Na saha se kuliyako Buka Tabuna unai, kabo ye laoma ye hemamohoiyei.”
50 Na Yesu yona hekahekatao maudoidi wa se laugabaei na se wasabu gwaligwali. 51 Hewali hesau temenai, kaleko maisa lakilakina ye likwa na iya Yesu ye hemuhemuliwatani. Iya hinage bena se kabihekahini, 52 na kana kaleko wa nimadi wai se kabikabi, na iya ma taugaibuna ye wasabu.
Sunedeli Yesu se helauhetala
(Mataiyo 26:57-68; Luka 22:54-55, 63-71; Yowane 18:13-14, 19-21)
53 Na kabo Yesu se woyai se laei taukaitalasam saesaena yona numa unai. Menai taukaitalasam tauwoyaidi, tamowai lakilakidi yo laugagayo taulauhekata maudoidi se koigogo. 54 Boda wa dageladi unai Petelo ye laoma ede ye mwalaesae taukaitalasam saesaena yona numa wa bakubakuna unai. Menai taukaitalasam saesaena yona taupaisowa tamowaidi maiyanao se tuligogoi, na Petelo kaiwa unai ye kaimwaiga.
55 Na kabo taukaitalasam tauwoyaidi yo Sunedeli* Sunedeli meta Dius yodi boda saesae kalilina. Dimdim unai se wane ‘Sanhedrin’, na Buka Suau unai se wane ‘Sunederi’. Taukaitalasam saesaena meta iya boda ta kadi tanuwaga. Boda haiyona meta teina boda ta luwana ne unai: (1) taukaitalasam tauwoyaidi, (2) tamowai lakilakidi, yo (3) laugagayo taulauhekata. Teina boda ta luwana ne unai meta tautolo badodi 71. Siya dubu pilipilidiyao tauhedudulaidi. Doha ta wane, huyana taba hesau ye lauhekata, siya kabo se hekasa meta yona lauhekata ne ye namwa o ye yababa. Yo huya hekadi Loma yodi gabana gigibwali ye mosedi bena laulau yababadi hekadiyo tauginaulidi se helauhetaladi, doha taukaiwahali yo tauhaikabi. maudoidi Yesu kana mata se wasenei bena se unuhemwaloi. Na nige kana mata saha se lobai. 56 Tamowai hekadi se hedede lupolupo Yesu unai, na yodi hedehedede wa nige kesega. 57 Na kabo hekadi se tolo se hedede lupolupo Yesu unai na se wane, 58 “Iya doha teina ye hedede na ka lapui ye wane, ‘Teina numa tabuna tamowai nimadi yena se ginauli ta, kabo ya koigwaligwali, na mayadai haiyona mulidi ne unai kabo hesau ya hetolouyoi nige doha tamowai nimadi yena se ginauli.’ ” 59 Na yodi hedehedede wa gonogonowana mo nige kaniyodi. 60 Na kabo taukaitalasam saesaena wa ye tolo matadi wa unai na Yesu ye henamaiyei ye wane, “Kowa nige kalinam? Maudoidi yodi hedehedede ku lapuidiko na nige gonowana ku hededebui?” 61 Na ye mwanomwanou na nige saha hesau ye hedede. Taukaitalasam saesaena kabo ye henamai uyo ye wane, “Kowa Keliso, Saesae Kalilina natuna wa?” 62 Yesu ye hededebui ye wane, “Yau Keliso ede. Na Tau Natuna kabo kwa kita Gigigigibwali Kalilina nima tuutuuna unai ye tutuli yo hinage galewa yadadi udiyedi ye laoma.” 63 Taukaitalasam saesaena wa ye bom kabo kana kwama ye pulisi uyoi na ye wane, “Taba nige kana mata hesau ta wasenei uyoi! 64 Maudoimiu kwa lapuiyako iya Yaubada ye hedede yababai. Na yomi hineli doha saha?” Na maudoidi se talam meta iya yababa ye ginauli, unai taba ye boita. 65 Na kabo hekadi iya se kaikaisoi yo matana se suma kabo nimadi se nokudi na se biteli na se wane, “Hage, ku hededehemasalaha kaiteya ye biteligo?” Na kabo taukaitalasam saesaena yona taupaisowa Yesu se hai na hinage se biteli.
Petelo Yesu ye uhalaei
(Mataiyo 26:69-75; Luka 22:56-62; Yowane 18:15-18, 25-27)
66 Petelo sola numa bakubakuna wa unai na taukaitalasam saesaena yona heyayai tauhaina waihiuna hesau ye laoma. 67 Na Petelo ye kita ye kaikaimwaiga ede ye kita namwanamwaei na kabo ye hededelau unai ye wane, “Kowa hinage Yesu Nasaleta tamowaina wa maiyam.” 68 Na Petelo ye uhala ye wane, “Saha ku hedehedede me nige kalikalili kabina ya kata.” Na kabo ye sigilau gana kawamatana dedekana wai na pwaole hakiyana ye dou. 69 Na temenai heyayai tauhaina waihiuna wa ye kita uyoi ede ye hededelau tautotolo wa udiyedi ye wane, “Teina tamowai ta meta siya kadi kaha hesau.” 70 Na iya ye uhala uyo. Huya kubwakubwa mo kabo tautotolo temenai wa se hededelau unai se wane, “Mamohoi, kowa kadi kaha hesau, matawuwuna kowa Galili tamowaina.”* Kulikuli beyabeyadi hisa mo lausoisoi 70 gehegehena ne se kuli doha teina: ‘… kowa Galili tamowaina, yo hinage kalinamiu kesega.’ 71 Petelo kabo ye bom ye kawagulai uyoi na ye kaigwala ye wane, “Temeta tamowai me yau nige kabina ya kata.” 72 Na kabo pwaole hakiyana ye dou helabuina. Mahanana ne unai Yesu yona hedehedede wa Petelo nuwana ne unai ye sae doha teina, “Kabo ku uhalaegau ma haiyona, na kabo pwaole hakiyana ye dou helabuina.” Unai nuwana ye kamkamna kalili na ye dou mwalomwaloi.

*14:1: Taukiuli Henuwaisinina meta Dius tamowaidi nuwadi se uyo idohagi Dius kadi mumugao Yaubada ye yailihaidi huyana Aikupito se heyaheyaliyedi. Tenem huyana wa unai Dius yodi numa kesega kesega mamoe natuna bena se koihemwaloi na kwasinadi udiyedi yodi numa kedadi kadi duu udiyedi se hesaudi. Hesa taukiuli kaniyona meta Yaubada yona taukaiunu aneluna wa numa kedadi duudi udiyedi kwasina se hesaudi kabo ye taukiulidi. Na numa duudi udiyedi nige kwasina meta wawayao loheloheyao yo suisui natudiyao bagubagunadi anelu wa kabo ye unuhemwaloidi (Esodo 12 ku hasili). Tenem Taukiuli Henuwaisinina wa bolimai badobado se ginaginauli Yelusalema unai. Numa kesega kesega mamoe natuna se bahelaei numa tabuna unai se kaitalasam. Taukaitalasam mamoe momonadi se gabudi yo kwasinadi se inidi kaba kaitalasam unai. Na kabo numa kesega kesega yodi mamoe mwalomwaloidi wa se bahelaedi yodi numa udiyedi, maudoudoina se gabu na se kai Taukiuli Henuwaisinina meimeilahina ne unai.

*14:1: Pwalawa Nige Yistina meta iya henuwaisini udoi. Huyana Dius bena kabo Aikupito se laugabae na nige mahana gonowana bena pwalawa yisti unai se hebwali na kabo se gabu ede pwalawa gaibu se gabu na se kai. Taukiuli Henuwaisinina yo Pwalawa nige Yistina Henuwaisinina bolimai badobado se ginaulidi Yelusalema unai. Hesau ye gehe, mulina ne unai, hesau. Unai se hemala henuwaisini kesega. Taukiuli mamoena wa mayadai bagubagunana meimeilahina unai se kai. Na kabo Pwalawa nige Yistina Henuwaisinina ne ye lau ee mayadai haligigi-labui kabo ye gehe. Tenem huyana ne unai Dius kabo pwalawa nige yistina ye bom mo se kai doha kadi mumugao huyana Aikupito se wasabugabaei na laulauna wa.

*14:3: Alabasta meta weku kana kao namwa muyomuyouna posiposina yo yogeyogena, unai paku se ginaulidi. Tenem paku ne meta maisadi se laki kalili.

*14:3: Teina yausi panepanena ta meta kaiwa hesau lamna unai se ginauli. Kaiwa hesana nadi, teha India ne unai ye kinikini.

*14:24: Talam hauhauna kalina Dimdim unai se hedede ‘new covenant’.

*14:36: Aba kalina Alamaiki unai ede ‘tamagu’. Iya Yesu kalinana.

*14:55: Sunedeli meta Dius yodi boda saesae kalilina. Dimdim unai se wane ‘Sanhedrin’, na Buka Suau unai se wane ‘Sunederi’. Taukaitalasam saesaena meta iya boda ta kadi tanuwaga. Boda haiyona meta teina boda ta luwana ne unai: (1) taukaitalasam tauwoyaidi, (2) tamowai lakilakidi, yo (3) laugagayo taulauhekata. Teina boda ta luwana ne unai meta tautolo badodi 71. Siya dubu pilipilidiyao tauhedudulaidi. Doha ta wane, huyana taba hesau ye lauhekata, siya kabo se hekasa meta yona lauhekata ne ye namwa o ye yababa. Yo huya hekadi Loma yodi gabana gigibwali ye mosedi bena laulau yababadi hekadiyo tauginaulidi se helauhetaladi, doha taukaiwahali yo tauhaikabi.

*14:70: Kulikuli beyabeyadi hisa mo lausoisoi 70 gehegehena ne se kuli doha teina: ‘… kowa Galili tamowaina, yo hinage kalinamiu kesega.’