25
Hasahasalao saudoudoi heyaheyasonidi
Yesu yona hedehedede wa ye tubei ye wane, “Galewa basileiyana heyaheyasonina hesau ede doha teina: Hasahasalao saudoudoi yodi lampa se haidi na se lau tautawasola tamowaina se launayanayai bena se hailobai. Taudi haligigi meta se naganaga na hinage taudi haligigi meta se sibasiba. Naganagadiyao wa yodi lampa se baheidi na nige yodi kelesini hetulanidi se baheidi. Na sibasibadiyao wa yodi lampa se baheidi yo yodi kelesini initoledi hinage.
Tautawasola tamowaina wa yona laoma ye pahili ede hasahasalao maudoidi wa kamnadi se yababa yo matadiyao se kenokeno ede se keno.
Boniyai duwaduwalina unai tamowai hesau ye heyoheyoga ye wane, ‘Tautawasola tamowaina wa ye lagemako, kwa laoma kwa hailobai!’
Hasahasalao saudoudoi wa se kenotolo ede yodi lampa se nukutonogidi. Kabo naganagadiyao wa se hededelau sibasibadiyao udiyedi se wane, ‘Kelesini teuna unai kwa saguigai! Yoma lampa ta bena se boso.’ Na sibasibadiyao wa se wane, ‘Nigele, yoma kelesini ta gonogonowamai, nige gonowana ka saguigomiu. Na kwa lau kabalokulokune unai yomi kelesini kwa hemaisadi.’ 10 Naganagadiyao haligigi wa se lauko bena yodi kelesini se hemaisadi, na kabo tautawasola tamowaina wa ye lage. Ede sibasibadiyao haligigi se nonohako wa maidanao se lau hetahetawasola kaikaigogona unai. Se lusae, na kabo keda taukitahetetena keda wa ye gudui.
11 Muliyena kabo hasahasalao hekadi wa se lage ede se koikoi na se yogalau tautawasola tamowaina wa unai se wane, ‘Taubada, taubada, keda ku soke na ka mwalaewa!’ 12 Na ye hededelau udiyedi ye wane, ‘Ya hededemamohoi, nige kabimiu ya kata.’ ”
13  Na Yesu ye hededehasahasaidi ye wane, “Unai bena kwa silasilawa, matawuwuna ede Tau Natuna yona laoma mayadaina yo mahanana meta nige kabina kwa kata.”
Heyayai tauhaina haiyona heyaheyasonidi
(Luka 19:11-27)
14-15  Yo hinage Yesu heyaheyasoni hesau ye hedede ye wane, “Galewa Basileiyana meta doha tamowai hesau bena ye kadau ye lau kedalohaloha, na yona heyayai tauhaidi ye yogagogoidima na kesega kesega yona paisowa kana kaoyena yona moni ye soiyeidi kalidiyena. Heyayai tauhaina tamowaina bagubagunana unai moni tausani haligigi ye mosei, helabuina moni tausani labui ye mosei, na hesau unai moni tausani kesega ye mosei. Unai yodi paisowa ye moseidi na yona kabakadauyena ye kadau. 16 Heyayai tauhaina bagubagunana wa yona moni tausani haligigi wa ye hepaisowa na ye helakiꞌuyoi ede tausani haligigi ye lobaiꞌuyoi. 17 Na taupaisowa hesau yona moni tausani labui ye hai wa ye lau ye hepaisowa na ye helakiꞌuyoi ede tausani labui ye lobaiꞌuyoi. 18 Na heyayai tauhaina hesau wa yona moni tausani kesega wa ye hai na ye lau, bwatano unai duha ye sala na kana tanuwaga yona moni wa ye tolewadam.
19 Huyalohaloha mulinaena heyayai tauhaidi kadi tanuwaga wa ye uyoma na ye yogagogoidima yo ye henamaiyedi idohagi yona moni wa yodi hepahepaisowadi. 20 Kabo moni lakina tausani haligigi tauhaina wa ye laoma ye wane, ‘Guiyau, moni tausani haligigi ku haidima wa ya hepaisowadi ede hinage hagahagana tausani haligigi ya lobai.’ 21 Kana tanuwaga wa ye wane, ‘Kowa heyayai tauhaina namwanamwana, ya sunumaego matawuwuna moni gagilina gonowana ku kitahetete. Unai kabo ya tolego ginauli lakilakidi ku kitahetetedi. Ku laoma yo yogu gwauyala ta unai ta gwauyalakesega.’
22 Kabo moni lakina tausani labui tauhaina wa hinage ye laoma ede ye wane, ‘Guiyau, moni tausani labui ku haidima wa ya hepaisowadi ede hinage hagahagana tausani labui ya lobai.’ 23 Kana tanuwaga ye wane, ‘Kowa heyayai tauhaina namwanamwana, ya sunumaego, matawuwuna moni gagilina gonowana ku kitahetete. Unai kabo ya tolego ginauli lakilakidi ku kitahetetedi. Ku laoma yo yogu gwauyala ta unai ta gwauyalakesega.’
24 Na kabo moni lakina tausani kesega tauhaina wa ye laoma ede ye wane, ‘Guiyau, kabim ya kata meta kowa tamowai yona laulau yabayababana, matawuwuna ede haedi nige saha hesau ku kumai meta kabo unai ku kelikeli, yo haedi nige witi likena ku hesulu meta kabo unai kaniyona ku tanogogo. 25 Unai ya matausi ede ya lau bwatano ena yom moni wa ya puluhiwadam, unai saha kowa yom wa meta iya ede teina.’ 26 Ede kana tanuwaga wa ye hededelau unai ye wane, ‘Kowa tamowai yababana yo yauyaulekalili! Ku hedede meta kabigu ku kata na haedi nige saha hesau ya kumai meta unai ya kelikeli, yo haedi nige witi likena ya hesulu meta udiyedi kaniyodi ya tanotanogogo? 27 Idohagi to yogu moni ne nige ku lau ku tole moni taukitakitahetetedi udiyedi na yogu uyoma ta unai kabo ya haiꞌuyoi yo hagahagana hinage?’ 28  Kabo ye hededelau yona heyayai tauhaidi hekadiyo udiyedi ye wane, ‘Moni ne kalinawai kwa haigabaei na kwa moselaei moni tausani saudoudoi tauhaina ne unai. 29 Kaiteyadi saha kalidiyena meta kabo se koihepwataꞌuyoidi na ginauli saha kalidiyena wa kabo ye lakikalili. Na kaiteyadi nige saha kalidiyena meta kabo ginauli saha gagilina kalidiyena ne se haigabaei.’ 30 Na ye wane, ‘Teina tamowai ta, iya heyayai tauhaina yababakalilina, kwa gabahepesadobiyei masigili ne unai! Menai kabo ye doudou yo gadigadina ye kapuyahisidi.’ ”
Yaubada yona hekasa mayadaina
31 “Huyana Tau Natuna kabo ye uyoma ma didigana yo ma namanamalina, yo yona anelu maudoidi maidanao, meta kabo yona telona wasawasana yo saesaekalilina unai ye tuli yo ye hemala wasawasa. 32 Na basileiya maudoidi tamowaidiyao kabo se laomagogoi kalinawai na tamowai wa ye hekasadi, doha suisui taukitahetetedi yona suisui ye hekasadi, mamoe teha hesau unai ye toledi yo gouti teha hesau unai. 33 Mamoe kabo ye toledi tehatutuna unai, yo gouti ye toledi teha seuseulina unai.
34 Na kabo wasawasa wa ye hededelau nimatuutuuna tamowaidiyao wa udiyedi ye wane, ‘Kwa laoma, komiu tamagu yona hededehenamwa tamowaidiyao! Huyana sola nige tanoubu ye tubu meta tamagu galewa basileiyana ye ginaulinonohaiyako komiu hesabamiu. Kwa laoma na unai kwa miya. 35 Huyana ya hasali meta kai kwa haiyama ya kai, yo gadogu ye magu meta waila kwa haiyama ya numa, na yau laolaoma, iyamo kwa yogaisinigau yomi numaena. 36 Huyana nige yogu kaleko meta kaleko yogu kwa haidima, ya kasiyebwa meta kwa kitahetetegau, yo hinage numatutuguduyena se tolegau meta kwa laoma kwa kaitaumanaigau.’
37 Kabo tamowai dudulaidi wa se hededelau unai se wane, ‘Guiyau, kaiuyana ka kitago ku hasali na kai ka haiyawa, gadom ye magu na waila ka haiyawa ku numa? 38 Yo kaiuyana ka kitago kowa laolaoma na ka yogaisinigo, yo nige yom kaleko na kaleko yom ka haidiwa? 39 Hinage kaiuyana ka kitago ku kasiyebwa o numatutuguduyena na ka laowa ka kaitaumanaigo?’ 40 Wasawasa wa kabo ye hededebui kalidiyena ye wane, ‘Mamohoi, na ya hededeꞌuyo kalimiuyena: Ena teina laulau ta hesau kwa ginauli kagu kahao ta hesau unai meta kwa ginauli yau kaliguwai.’
41 Kabo ye hededelau teha seuseulina unai tautolo wa udiyedi ye wane, ‘Kwa tausuwala kaliguwai, komiu tamagu yona hededeheyababa tamowaidiyao. Kwa lau kaiwa kalakalasina nige yona huyaboso ne unai, tamagu ye kabinonohai diyabolo yo yona anelu hesabadi. 42 Matawuwuna ede ya hasali na nige kai kwa haiyama ya kai, gadogu ye magu na nige waila kwa haiyama ya numa. 43 Yau laolaoma na nige kwa yogaisinigau, nige yogu kaleko, na nige kwa hekalekogau, ya kasiyebwa yo numatutuguduyena se tolegau na nige kwa laoma kwa kaitaumanaigau.’
44 Na kabo se wane, ‘Guiyau, kaiuyana ka kitago ku hasali, gadom ye magu, kowa laolaoma, nige yom kaleko, ku kasiyebwa, yo se tolego numatutuguduyena, na nige ka saguigo?’ 45 Ede ye hededelau udiyedi ye wane, ‘Ya hededemamohoi kalimiuyena, ena nige laulau ta hesau kwa ginauli tamowai hesau unai meta hinage nige saha hesau kwa ginauli yau kaliguwai.’ 46 Kabo se lau kamkamna nige yona huyagehe unai, na tamowai dudulaidi wa kabo se lau mauli nige kana siga unai.”