26
Yesu unuina koitalaliuna
(Maleko 14:1-2, Luka 22:1-2, Yowane 11:45-53)
Yesu yona lauhekata hedehedededi wa mulidi ne unai kabo ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi ye wane, “Kabina kwa kata meta mayadai labui mo na kabo Taukiuli Henuwaisinina, na tenem mayadaidi ne udiyedi Tau Natuna kabo se mosegabaei na se hesataulo.”
Na taukaitalasam tauwoyaidi yo magai wa babadadiyao se lagegogoima taukaitalasam saesaena hesana Kaiyapasi yona numa unai, na se koitalaliu idohagi kabo lupo hesau se ginauli na unai kabo Yesu se hai na se unuhemwaloi. Na se wane, “Nige teina Taukiuli Henuwaisinina huyana ta unai, matawuwuna ede boda ta yo kita kalidaena kabo hetalagegagega lakilakina ye tubu.”
Waihiu hesau Betaniya unai Yesu ye heyausi
(Maleko 14:3-9, Yowane 12:1-8)
Huya hesau Betaniya unai, Yesu meta tamowai hesau hesana Simona yona numaena. Simona hesana hesau ede Taulepela. Yodi huyakaikai unai meta waihiu hesau yausi panena namwanamwana yo maisana lakilakina ye bahei na ye laoma ede Yesu kuluna kewanaena ye ini.
Yona hekahekatao wa se kita meta se kouyalayala yo se hetalapili, se wane, “Idohagi to yausi ta ku kaiheyagaibui. Teina yausi ta taba ta lokunei kabo moni lakilakina ta hai na ta mosei deha tamowaidiyao udiyedi.”
10 Yodi nuwatu wa Yesu kabina ye kata ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to waihiu ta kwa hemohemode. Teina ta meta laulau namwanamwana ye ginauli kaliguyena. 11 Deha tamowaidiyao kabo huya maudoina maidamiyao, na yau meta nige gonowana huya maudoina maidamiu. 12 Taugu ta ye heyausi meta ye kabinonohaigau toletoletau hesabana. 13 Ya hededemamohoi: Kaiyaulina maudoina ta unai, ena haedi wasa namwanamwana ta se lauguguyaei, meta waihiu ta saha ye ginauli ne wasana kabo hinage se hasili iya kabahenuhenuwaisinina.”
Yudasi Yesu kana ye walohai
(Maleko 14:10-11, Luka 22:3-6)
14 Tenem huyana ne unai kabo saudoudoi-labui wa luwadiyena hesau hesana Yudasi Isakaliyota ye lau taukaitalasam tauwoyaidi 15 ye henamaiyeidi ye wane, “Moni lakina saha kabo kwa haiyama, ena Yesu ya mosegabaeiyawa kalimiuyena?” Unai moni siluba badona ede 30** Moni siluba meta sekeli (moni). Moni lakina wa Sakaliya 11:12 unai ta hasili. se mosei. 16 Huyana ne unai ye lau meta ye hetubu ye kaikewasipwa na taba kamwasa saha unai kabo Yesu ye mosegabaei kalidiyena.
Yesu maiyana hekahekatao Taukiuli kaina se kai
(Maleko 14:12-21, Luka 22:7-13,21-23, Yowane 13:21-30, 1 Kolinito 11:23-26)
17  Pwalawa Nige Yistina Henuwaisinina mayadaina bagubagunana unai, hekahekatao wa se laoma Yesu se henamaiyei se wane, “Kaiteya tupwa ku henuwa kabo unai Taukiuli kaina ka kabinonohai?” 18 Ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa lau magailaki ne** Magailaki ne, iya ede Yelusalema. unai tamowai hesau ya hededeyako kalimiuyena wa kabo kwa lobai. Kwa hededelau unai kwa wane, ‘Taulauhekata ye wane, “Yogu huya ye hanahanauma. Unai yau yo yogu hekahekatao kabo yom numaena Taukiuli kaikaigogona ka kai.” ’ ” 19 Unai hekahekatao wa se lau na saha Yesu ye hedede wa se ginauliwatani na Taukiuli Henuwaisinina kaina wa se kabinonohai.
20 Ye meimeilahi ede Yesu yo yona hekahekatao saudoudoi-labui wa se laomakesega na se kaikaigogoi. 21 Yodi kaikai wa unai Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuyena: Kesega luwamiu ta unai kabo kagu ye walohai.” 22 Yona hedehedede wa unai nuwadiyao se yababakalili ede kesega kesega ye henahenamailau Yesu unai ye wane, “Guiyau, yau, e nigele?” 23 Yesu ye hededebui ye wane, “Yoda kaikaigogo ta unai luwamiuyena kaiteya nimanaena pwalawa ye hai na ye hedakwadobiyei kada gaeba ta unai meta iya kabo kagu ye walohai.” 24  [Hinage ye wane,] “Tau Natuna yona boita kulikuli tabuna unai se kulinonohaiyako wa meta kabo ye laoma ye mamohoi. Na ahani mo tauwalohai tamowaina ne, kabo kamkamna lakilakikalilina ye hekalo. Taba ye namwa mo sinana iya tabu ye labasi.” 25 Ede Yudasi iya kabo Yesu kana ye walohai wa ye wane, “Labi, ku nuwatui meta yau, e nige?” Na Yesu ye hededelau unai ye wane, “Kowa ku bom ku hededeꞌuyoigo.”
26 Yodi kaikaigogo wa unai, Yesu pwalawa ye hai, ye lautoki, ye kihi, na ye mosei yona hekahekatao wa udiyedi na ye wane, “Kwa hai kwa kai, teina ta yau taugu.”
27 Waina keyakana ye hai, ye lautoki, na ye mosei yona hekahekatao wa udiyedi na ye wane, “Maudoimiu ta kwa numa. 28 Teina ta yau kwasinagu, na unai kabo Yaubada yona talam hauhauna ye ginauli kalimiuwai. Kwasinagu ta kabo ye didi tamowai maudoidi yodi yababa nuwatugabaedi hesabana. 29 Ya hededelaowa kalimiuyena, taba nige wine kaniyona masina ta ya numaꞌuyoi kana sigana ee Tamagu yona basileiya unai komiu yo yau kabo ta numaꞌuyoi.”
30  [Yodi kaikaigogo gehena wa unai] wanalautoki hesau se wanai na kabo se pesa se lau Olibe koyana unai.
Yesu ye hededenonohai meta Petelo kabo iya ye uhalaei
(Maleko 14:27-31, Luka 22:31-34, Yowane 13:36-38)
31 Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Teina boniyai ta unai saha kabo ye tubu kaliguyena debanaena maudoimiu kabo kwa wasabugabaeigau, kaniyona ede kulikuli tabuna unai se kulinonohaiyako ye wane,
‘Mamoe taukitahetetedi kabo ya unuhemwaloi,
na yona mamoe yawoina kabo se wasabugwaligwali.’ (Sakaliya 13:7)
32 Na yogu toloꞌuyo mulina ne unai kabo ya bagunalau Galili [na kwa laowa kabo menai ta hailobai].”
33 Petelo ye hededebui ye wane, “Ena kagu kahao ta maudoidi se laugabaego, iyamo yau taba nige.”
34 Ede Yesu ye hededelau unai ye wane, “Ya hededemamohoi kalimyena: Teina boniyai ta unai sola nige kamkam hakiyana ye dou, na ma haiyona kowa kabo ku uhalaeigau.”
35 Na kabo Petelo ye hedehededeꞌuyo ye wane, “Ena kowa to yau bena kabo ta boita, iyamo yau taba nige ya uhalaeigo!” Hinage hekahekatao hekadi wa yodi hedehedede meta gonogonowana.
Getesemani unai Yesu ye tapwalolo
(Maleko 14:32-42, Luka 22:39-46)
36 Na kabo Yesu maiyana hekahekatao wa se lau Getesemani.** Getesemani koyana meta Olibe kudulina dedekana unai. Menai ye hededelau udiyedi ye wane, “Inai kwa babawa na yau ya lau temenai ya tapwalolo.” 37 Ede Petelo yo Sebedaiyo natunao labui ye woyaidi na se lau. Menai kabo Yesu ye hetubu ye nuwakamkamna yo ye nuwanuwatukalili. 38 Na kabo ye hededelau udiyedi ye wane, “Nuwagu ta ye kamkamnakalili gonowana kabo unai ya boita, unai inai kabo komiu yo yau ta silasilawa.”
39 Yesu ye tausigilau kabo ye guliyaboyabomdobi tano ne unai na ye tapwalolo ye wane, “Tamagu, taba gonowana teina kamkamna keyakana ta kaliguyena ku haigabaei. Na tabu yau yogu nuwatu ya lauwatani, na kowa yom nuwatu mo bena ya lauwatani.”
40 Ye uyoma meta yona hekahekatao wa ye lobaidi se kenoko, ede ye hededelau Petelo unai ye wane, “[Kagu kahao,] idohagi to nige gonowana komiu yo yau ta silasilawa awa kesega? 41 Kwa silasilawa yo kwa tapwatapwalolo, kabo taba nige noho kwa hekalo na unai kwa beku. Yaluwamiu ta se talam, na iyamo taumiu ta se basabasa.”
42 Helabuina ye uyo ye tapwalolo ye wane, “Tamagu, ena nige kamwasa hesau unai bena kamkamna keyakana ta ku haigabaei, na ku henuwa bena ya numa, takiyede yom nuwatu kabo ya lauwatani.”
43 Ye uyoma ye lobaiꞌuyoidi ma kenodi, matawuwuna ede matadiyao wa se kenokenokalili. 44 Ede ye laugabaeidi na ye uyo na huya hehaiyonana ye tapwalolo, yona tapwalolo wa meta hedehedededi kesekesegadi udiyedi ye tapwaloloꞌuyo.
45 Ye uyo yona hekahekatao wa udiyedi na ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu sola kwa kenokeno yo kwa kaikaiyawasi? Kwa kita, mahanana ede ye hanahanaumako, na Tau Natuna kabo se moselaei yababa tamowaidiyao nimadiyena. 46 Kwa tolo na ta lau, kagu tauwalohai wa ye lageko.”
Yesu huyahaina
(Maleko 14:43-50, Luka 22:47-53, Yowane 18:1-12)
47 Yesu sola ma hedehededena, na Yudasi ye lage, iya meta saudoudoi-labui wa hesauna. Bodalakilaki maiyanao se laoma ma kelekelepadi yo yodi kepata hinage se baheidi. Boda ta meta taukaitalasam tauwoyaidi yo magai babadadiyao se hetamalidima. 48 Na tauwalohai wa meta maiyadi se koitalaliuko kabo hekihekinoi saha ye ginauli na tamowaina ne unai se kitalobai na se hai, ye wane, “Kaiteya tamowai ya sumtai ne meta iya bena kwa haiꞌusei ede.” 49 Yudasi ye laududulai ye lau Yesu unai na ye wane, “Labi, yauwedo!” na kabo ye sumtai. 50 Yesu ye hededelau unai ye wane, “Kehagu, saha hesabana ku laoma ta meta ku ginauli!” Kabo boda wa se lau Yesu se hai.
51 Temenai Yesu kana kahao wa hesau yona kelepa ye hai ede taukaitalasam saesaena yona heyayai tauhaina tamowaina hesau beyana ye bolihai. 52 Yesu ye hededelau unai ye wane, “Yom kelepa ne ku toleꞌuyoi yom kabahaina ne unai, matawuwuna ede kaiteyadi kelepa se hepaisowa unai se lulu meta kabo hinage kelepaena se boita. 53 Nige ku nuwatulobai meta gonowana ya yogasae Tamagu unai na anelu bodadiyao** Anelu bodadiyao hedehededena mamohoina meta legiyona, iya ede Loma yodi tauꞌiyala bodadi, na unai tauꞌiyala badodi 6,000. Unai Yesu gonowana anelu badodi 72,000 ye yoganeidi. saudoudoi-labui ye hetamalidima? 54 Na idohagi kabo kulikuli tabudi hedehededediyao se laoma se mamohoi, matawuwuna se hededenonohai meta teina laulau ta kabo ye tubu.”
55 Mahanana ne unai Yesu ye hededelau boda wa udiyedi ye wane, “Ma kelekelepamiu yo kepata kwa baheidi na kwa laoma, kana kao doha bena taukaiunu kwa kelebesi. Huya maudoina meta Numa Tabuna bakubakuna unai ya laulauhekata na nige kwa kabihekahinigau. 56 Na teina ginauli maudoidi se tubu ta udiyedi meta Peloweta yodi kulikuli kabo se laoma se mamohoi.”
Na kabo hekahekatao wa Yesu se wasabugabaei.
Sunedeli unai Yesu se helauhetala
(Maleko 14:53-65, Luka 22:54,63-71, Yowane 18:13-14,19-24)
57 Boda wa Yesu se hai na se laei taukaitalasam saesaena hesana Kaiyapasi yona numaena. Menai meta laugagayo taulauhekataena yo magai babadadiyao** Taukaitalasam yo laugagayo taulauhekataena yo magai babadadiyao, siya meta Sunedeli tamowaidiyao. se laomagogoiko na se nayanaya. 58 Na Petelo meta Yesu yo taulaeina wa ye hemuliwatanidi kana siga se lage taukaitalasam saesaena yona numa bakubakuna unai. Ye mwalaesae na heyayai tauhaidi hekadi maidanao se tuli, na Petelo ye kaikaikewa kabo saha ye tubu Yesu unai.
59 Taukaitalasam tauwoyaidi yo Sunedeli tamowaidi maudoidi, siya Yesu kana mata se wasenei na hedehedede lupolupodiyao udiyedi se hegilu na unai bena kabo se unuhemwaloi. 60 Na tauhededelupolupo se bado yodi hedehedede se hedededi, na iyamo nige kana mata hesau se lobai kabo unai se hegilu. 61 Na gehena ne unai kabo tauhedehedede labui se wane, “Teina tamowai ta ye wane, ‘Yaubada yona Numa Tabuna yau gonowana ya hetatagwaligwali na mayadai haiyona unai kabo ya kabiꞌuyoi.’ ”
62 Na kabo taukaitalasam saesaena wa ye tolo na ye hededelau Yesu unai ye wane, “Kabo hedehedede saha hesau ku hedede o nige? Teina tamowai ta kam hedehedede maudoidi se hedededi ta mamohoidi o nige?” 63 Na Yesu nige saha hesau ye hedede. Ede taukaitalasam saesaena wa ye hededelau Yesu unai ye wane, “Yaubada maumaulina hesanaena ku kaigwala na ku hededelaoma kalimaiyena: Kowa Keliso, Yaubada Natuna, o nige?” 64 Yesu ye talam ye wane, “Aa, saha ku hedede ne meta mamohoi, na ya hededelaowa maudoimiu kalimiuyena, huya matada ne unai kabo Tau Natuna kwa kita Yaubada Saesaekalilina nimakahatuna unai ye tutuli na galewa yadana kewanaena ye laolaoma.” 65 Kabo taukaitalasam saesaena wa ye bom kana kwama ye pulisidi na ye wane, “Teina tamowai ta meta Yaubada ye hededeheyababa! Taba nige tamowai hesau ta waseneiꞌuyoi na bena tamowai ta hedehededena hesau ye hededeꞌuyoi. Yona hededeheyababa meta kwa lapuidiko. 66 Unai yomi hineli ede saha?” Boda wa se wane, “Ye namwa mo taba ye boita.”
67 Na kabo debana wa se kaikaisoi yo nimadiyena se biteli, yo hekadi se laupapali 68 na se wane, “Keliso, ku hededepeloweta kalimaiyena, kaiteya ye biteligo?”
Petelo Yesu ye uhalaei
(Maleko 14:66-72, Luka 22:55-62, Yowane 18:15-18,25-27)
69 Na Petelo meta ye tutuli bakubaku wa unai, kabo heyayai tauhaina waihiu hesau ye laoma iya unai na ye wane, “Kowa hinage Yesu Galili tamowaina tauhemuliwatanina hesau.” 70 Na boda wa matadiyena ye uhala ye wane, “Saha ku hetahetala me nige kabina ya kata.”
71 Ede ye lau gana kedana wa unai, na menai heyayai tauhaina waihiuna hesau Petelo ye kita na ye hededelau tamowai hekadi udiyedi ye wane, “Teina tamowai ta meta Yesu Nasaleta tauna tauhemuliwatanina hesau.” 72 Na kabo ye kaigwala na ye uhalaꞌuyo ye wane, “Temeta tamowai ne meta nige kabina ya kata.”
73 Yawalana ye lau na temenai tautotolo wa se lau Petelo unai na se wane, “Yom hedehedede daguguna meta doha Galili tamowaina, unai kabina ka kata meta kowa kadi kaha hesau.” 74 Kabo Petelo ye bom ye hededeheyababaꞌuyoi yo ye kaigwala na ye wane, “[Ena ya uhalalupolupo meta giluna Yaubada kabo ye tole kaliguyena.] Temeta tamowai me nige kabina ya kata!” Na mahanana ne unai kamkam hakiyana ye dou.
75 Ede Petelo Yesu yona hedehedede wa ye nuwatuidi ye wane, “Sola nige kamkam hakiyana ye dou na ma haiyona kabo ku uhalaeigau.” Unai nuwana wa ye yababakalili na ye pesa ye lau dagela wa unai ye doumwalomwaloi.

**26:15: Moni siluba meta sekeli (moni). Moni lakina wa Sakaliya 11:12 unai ta hasili.

**26:18: Magailaki ne, iya ede Yelusalema.

**26:36: Getesemani koyana meta Olibe kudulina dedekana unai.

**26:53: Anelu bodadiyao hedehededena mamohoina meta legiyona, iya ede Loma yodi tauꞌiyala bodadi, na unai tauꞌiyala badodi 6,000. Unai Yesu gonowana anelu badodi 72,000 ye yoganeidi.

**26:57: Taukaitalasam yo laugagayo taulauhekataena yo magai babadadiyao, siya meta Sunedeli tamowaidiyao.