26
Yesu unuina koitalaliuna
(Mark 14:1-2; Luke 22:1-2; John 11:45-53)
Yesu yona lauhekata hedehedededi wa mulidi ne unai kabo ye hededelau yona hekahekatao wa udiyedi ye wane, “Kabina kwa kata meta mayadai labui mo na kabo Taukiuli Henuwaisinina* Taukiuli Henuwaisinina: Hedede hemasalahana ede GLOSSARY unai ku hasili. , unai Tau Natuna kabo se mose gabaei na se hesataulo.”
Na taukaitalasam tauwoyaidi yo magai wa babadadiyao se lagegogoima taukaitalasam saesaena hesana Kaiyapasi yona numa unai, na se koitalaliu idohagi kabo lupo hesau se ginauli na unai kabo Yesu se hai na se unuhemawaloi. Na se wane, “Nige teina Taukiuli Henuwaisinina huyana ta unai, matawuwuna ede boda ta yo kita kalidaena kabo hetalagegagega lakilakina ye tubu.”
Betani unai waihiu hesau Yesu ye heyausi
(Maleko 14:3-9; Yowane 12:1-8)
Huya hesau Betani unai, Yesu meta lepela tamowaina hesau hesana Simona yona numa ena. Yodi huyakaikai unai meta waihiu hesau yausi panena namwanamwana yo maisana lakilakina ye bahei na ye laoma ede Yesu kuluna kewana ena ye ini.
Yona hekahekatao wa se kita meta se kouyalayala yo se hetalapili, se wane, “Idohagi to yausi ta ku kaiheya gaibui. Teina yausi ta taba ta lokunei kabo moni lakilakina ta hai na ta mosei deha tamowaidiyao udiyedi.”
10 Yodi nuwatu wa Yesu kabina ye kata ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to waihiu ta kwa hemohemode. Teina ta meta laulau namwanamwana ye ginauli kaliguyena. 11 Deha tamowaidiyao meta kabo siya huya maudoina maidamiyao, na yau meta nige gonowana huya maudoina maidamiu. 12 Taugu ta ye heyausi meta ye kabinonohaigau toletoletau hesabana. 13 Hedehedede ta mamohoina ede, na ya hedede uyo kalimiuyena: Kaiyaulina maudoina ta unai, ena haedi wasa namwanamwana ta se lauguguyaei, meta waihiu ta saha ye ginauli ta wasana kabo se hasili kaba henuhenuwaisinina.”
Yudasi Yesu kana ye walohai
(Maleko 14:10-11; Luka 22:3-6)
14 Saudoudoi-labui wa luwadi yena hesau hesana Yudasi Isakaliyota ye lau taukaitalasam tauwoyaidi udiyedi 15 ye henamaiyedi ye wane, “Moni lakina saha kabo kwa haiyama ena Yesu ya mosegabaeiyawa kalimiuyena?” Unai moni siluba badona ede 30* Moni siluba badona 30, iya ede taupaisowa yona paisowa maisana nawalai hasi unai ye hai. se mosei. 16 Huyana ne unai ye lau meta ye hetubu ye kaikewasipwa na taba kamwasa saha unai kabo Yesu ye mose gabaei kalidiyena.
Yesu maiyana hekahekatao Taukiuli kaina se kai
(Maleko 14:12-21; Luka 22:7-13; Yowane 13:21-30)
17 Pwalawa Nige Yistina henuwaisinina* Pwalawa nige Yistina henuwaisinina: Hedede hemasalahana ede GLOSSARY unai ku hasili. mayadaina bagubagunana unai, hekahekatao wa se laoma Yesu se henamaiyei se wane, “Kaiteya tupwa ku henuwa kabo unai Taukiuli kaina ka kabinonohai?” 18 Ede ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa lau magai laki ne* Magai laki ne, iya ede Yelusalema. unai, kabo tamowai hesau kwa lobai na kwa hededelau unai kwa wane, ‘Taulauhekata ye wane, “Yogu huya ye hanahanauma. Unai yau yo yogu hekahekatao kabo yom numa ena Taukiuli kaikaigogona ka hai.” ’ ” 19 Unai hekahekatao wa se lau na saha Yesu ye hedede wa se ginauliwatani na Taukiuli Henuwaisinina kaina wa se kabinonohai.
20 Ye meimeilahi ede Yesu yo yona hekahekatao saudoudoi-labui wa se laoma kesega na se kaikaigogoi. 21 Yodi kaikai wa unai Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Ya hedede mamohoi kalimiuyena, bodamiu ta unai kabo hesau kagu ye walohai.” 22 Yona hedehedede wa unai nuwadiyao se yababa kalili ede kesega kesega ye henahenamai lau Yesu unai ye wane, “Guiyau, yau, e nigele?” 23 Yesu ye hededebui ye wane, “Yoda kaikaigogo ta unai luwamiu yena kaiteya nimana ena pwalawa ye hai na ye hedakwadobiyei kada gaeba ta unai meta iya kabo kagu ye walohai.” 24 Hinage ye wane, “Tau Natuna yona boita kulikuli tabuna unai se kuli nonohaiyako wa meta kabo ye mamohoi. Na ahani mo tauwalohai tamowaina ne, kabo kamkamna lakilaki kalilina ye hekalo. Taba ye namwa mo sinana iya tabu ye labasi.” 25 Ede Yudasi iya kabo Yesu kana ye walohai wa ye wane, “Taulauhekata, ku nuwatui meta yau, e nige?” Na Yesu ye hededelau unai ye wane, “Kowa ku bom ku hedede uyoigo.”
26 Yodi kaikai gogo wa unai, Yesu pwalawa ye hai ye lautoki, ye kihi na ye mosei yona hekahekatao wa udiyedi na ye wane, “Kwa hai kwa kai, teina ta yau taugu.”
27 Waina keyakana ye hai ye lautoki na ye mosei yona hekahekatao wa udiyedi na ye wane, “Maudoimiu ta kwa numa. 28 Teina ta yau kwasinagu, na unai kabo Yaubada yona talam hauhauna ye ginauli kalimiuwai. Kwasinagu ta kabo ye didi na unai kabo tamowai maudoidi yodi yababa ye deuligabaedi. 29 Ya hededelaowa kalimiuyena, taba nige waina ta ya numa uyoi kana sigana ee Tamagu yona basileiya unai komiu yo yau waina ta numagogoi uyo.”
30 Yodi kaikaigogo gehena wa unai wana lautoki hesau se wanai na kabo se pesa se lau Olibe koyana unai.
Yesu ye hedede nonohai meta Petelo kabo iya ye uhalaei
(Maleko 14:27-31; Luka 22:31-34; Yowane 13:36-38)
31 Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Teina boniyai ta unai saha kabo ye tubu kaliguyena debanaena maudoimiu kabo kwa wasabu gabaeigau, matawuwuna kulikuli tabuna unai se kuliyako ye wane:
‘Mamoe tauwoyaidi kabo ya unui,
na yona mamoe yawoina kabo se wasabu gwaligwali.’ (Sakaliya 13:7)
32 Na yogu tolouyo mulina ena kabo ya baguna ya lau Galili na kwa laowa kabo menai ta hailobai.”
33 Petelo ye hededebui ye wane, “Ena kagu kahao ta maudoidi se wasabu gabaego, na yau taba nige.”
34 Ede Yesu ye hededelau unai ye wane, “Ya hedede mamohoi kalimyena, teina boniyai ta unai sola nige kamkam hakiyana ye dou, na ma haiyona kowa kabo ku uhalaeigau.”
35 Na kabo Petelo ye hedehedede uyo ye wane, “Ena kowa to yau bena kabo ta boita, iyamo yau taba nige ya uhalaeigo!” Hinage hekahekatao hekadi wa yodi hedehedede meta gonogonowana.
Getesemani unai Yesu ye tapwalolo
(Maleko 14:32-42; Luka 22:39-46)
36 Na kabo Yesu maiyana hekahekatao wa se lau koya hesau hesana Getesemani.* Getesemani koyanameta Olibe kudulina dedekana wa unai. Menai ye hededelau udiyedi ye wane, “Inai kwa babawa na yau ya lau temenai ya tapwalolo.” 37 Ede Petelo yo Sebedaiyo natunao labui ye woyaidi na se lau, menai kabo Yesu ye hetubu ye nuwa kamkamna yo ye nuwa yababa. 38 Na kabo ye hededelau udiyedi ye wane, “Nuwagu ta ye kamkamna kalili gonowana kabo unai ya boita, unai inai kabo komiu yo yau ta silasilawa.”
39 Yesu ye tausigilau kabo ye guli yaboyabom dobi tano ne unai na ye tapwalolo ye wane, “Tamagu, taba gonowana teina kamkamna keyakana ta kaliguyena ku haigabaei. Na tabu yau yogu nuwatu ya lauwatani, na kowa yom nuwatu mo bena ya lauwatani.”
40 Ye uyoma meta yona hekahekatao wa ye lobaidi se kenoko, ede ye hededelau Petelo unai ye wane, “Kagu kahao, idohagi to nige gonowana komiu yo yau ta silasilawa awa kesega? 41 Kwa silasilawa yo kwa tapwatapwalolo, na taba nige noho kwa hekalo na unai kwa beku. Yaluwamiu ta se talam, na iyamo taumiu ta se basabasa.”
42 Helabuina ye uyo ye tapwalolo ye wane, “Tamagu, ena nige kamwasa hesau unai bena kamkamna keyakana ta ku haigabaei, na ku henuwa bena ya numa, taki yede yom nuwatu kabo ya lauwatani.”
43 Ye uyoma meta ye lobai uyoidi se kenokeno matawuwuna ede matadiyao wa se kenokeno kalili. 44 Huya hehaiyonana ye laugabaedi na ye uyo ye tapwalolo, yona tapwalolo wa meta hedehedededi kesekesegadi udiyedi ye tapwalolo uyo.
45 Ye uyo yona hekahekatao wa udiyedi na ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu sola kwa kenokeno yo kwa kaikaiyawasi? Kwa kita, mahanana ede ye hanahanaumako, na Tau Natuna kabo se mosegabaeilaei yababa tamowaidiyao nimadi yena. 46 Kwa tolo na ta lau, kagu tauwalohai meta ye lageko.”
Yesu huyahaina
(Maleko 14:43-50; Luka 22:47-53; Yowane 18:3-12)
47 Yesu sola ma hedehededena, na Yudasi ye lage, iya meta saudoudoi-labui wa hesauna. Boda lakilaki maiyanao se laoma ma kelekelepadi yo yodi kepata hinage se baheidi. Boda ta meta taukaitalasam tauwoyaidi yo magai babadadiyao se hetamalidima. 48 Na tauwalohai wa meta maiyadi se koitalaliuko hekihekinoi saha kabo ye ginauli na tamowaina ne unai se kitalobai na se hai, ye wane, “Ena kaiteya ya sumtai meta iya kwa hae usei yede.” 49 Yudasi ye lau dudulai ye lau Yesu unai na ye wane, “Taulauhekata, yauwedo!” na kabo ye sumtai. 50 Yesu ye hededelau unai ye wane, “Kehagu, saha hesabana ku laoma ta meta ku ginauli!” Kabo boda wa se lau Yesu se hai na se laei. 51 Temenai Yesu kana kahao wa hesau yona kelepa ye hai ede taukaitalasam saesaena yona heyayai tauhaina tamowaina hesau beyana ye bolihai. 52 Yesu ye hededelau unai ye wane, “Yom kelepa ne ku tole uyoi yom kabatolena ne unai, matawuwuna ede kaiteyadi kelepa ena se lulu meta kabo hinage kelepa ena se boita. 53 Nige ku nuwatulobai meta gonowana ya yogasae tamagu unai na anelu bodadiyao* Anelu bodadiyao ne kalina Dimdim yena se kuli ‘legions’. ‘Legion’ kesega meta tauiyala badodi 6,000. saudoudoi-labui ye hetamalidima? 54 Na idohagi kabo kulikuli tabudi hedehededediyao se laoma se mamohoi, matawuwuna se hedede nonohai meta teina laulau ta kabo ye tubu.”
55 Mahanana ne unai Yesu ye hededelau boda wa udiyedi ye wane, “Huya maudoina numa tabuna bakubakuna unai ya laulauhekata na nige kwa kabi hekahinigau. Kana kao doha yau laugagayo tauꞌutuꞌutusidi na ma kelekelepamiu yo kepata kwa baheidi na kwa laoma hesabagu? 56 Na teina ginauli maudoidi se tubu ta udiyedi meta Peloweta yodi kulikuli kabo se laoma se mamohoi.”
Na kabo hekahekatao wa Yesu se wasabu gabaei.
Sunedeli unai Yesu se helauhetala
Maleko 14:53-65; Luka 22:54-55 yo 63-71; Yowane 18:13-14 yo 19-24
57 Boda wa Yesu se hai na se lae taukaitalasam saesaena hesana Kaiyapasi yona numa ena. Menai meta laugagayo taulauhekataena yo magai babadadiyao* Taukaitalasam yo laugagayo taulauhekataena yo magai babadadiyao, siya meta Sunedeli tamowaidiyao. se laomagogoiko na se nayanaya. 58 Na Petelo meta Yesu maiyanao taulaeina wa ye hemuliwatanidi kana siga se lage taukaitalasam saesaena yona numa bakubakuna unai. Ye mwalaesae na heyayai tauhaidi hekadi maidanao se tuli na se kaikaikewa kabo saha ye tubu Yesu unai.
59 Taukaitalasam saesaedi yo Sunedeli tamowaidiyao Yesu kana mata se wasenei na hedehedede lupolupodiyao udiyedi kabo se hegilu na unai bena se unuhemwaloi. 60 Na tauhededelupolupo yodi hedehedede se hedededi, na iyamo nige kana mata hesau se lobai kabo unai se hegilu. 61 Na gehena ne unai tauhedehedede labui se wane, “Teina tamowai ta ye wane, ‘Yaubada yona numa tabuna kabo ya hetata gwaligwali, na mayadai haiyona unai kabo ya kabi uyoi.’ ”
62 Na kabo Kaiyapasi ye tolo na ye hededelau Yesu unai ye wane, “Kabo hedehedede hesau ku hedede o nige? Teina kam hedehedede maudoidi se hedededi ta mamohoidi o nige?” 63 Na Yesu nige saha hesau ye hedede, ede taukaitalasam saesaena wa ye hededelau Yesu unai ye wane, “Ya hededelaowa kalimyena, Yaubada maumaulina hesana ena ku kaigwala na ku hedede laoma kalimaiyena: Kowa Keliso, Yaubada Natuna, o nige?” 64 Yesu ye talam ye wane, “Aa, saha ku hedede ne meta mamohoi, na ya hedede laowa maudoimiu kalimiuyena, huya matada ena kabo Tau Natuna kwa kita Yaubada saesae kalilina nimatutuna ena ye tutuli na galewa yadana kewana ena ye laolaoma.” 65 Na kabo taukaitalasam saesaena wa kana kaleko ye pulisidi na ye wane, “Teina tamowai ta meta Yaubada ye hededeheyababa, idohagi to bena tamowai hekadiyo ta laedima na se hedehedede teina tamowai ta hesabana, na yona hededeheyababa maudoidi meta kwa lapuidiko. 66 Na yomi nuwatu ede saha?” Boda wa se wane, “Ye namwa mo taba ye boita.”
67 Na kabo matana wa se kaikaisoi yo nimadi yena se biteli, yo hekadi se laupapali, 68 na se wane, “Keliso, ku hededehemasalaha kalimaiyena, kaiteya ye biteligo?”
Petelo Yesu ye uhalaei
(Maleko 14:66-72; Luka 22:56-62; Yowane 18:15-18 yo 25-27)
69 Na Petelo meta ye tutuli bakubaku wa unai, kabo heyayai tauhaina waihiu hesau ye laoma iya unai na ye wane, “Kowa hinage Yesu Galili tamowaina tauhemuliwatanina hesau.” 70 Na boda wa matadi yena ye uhala ye wane, “Saha ku hetahetala me nige kabina ya kata.”
71 Ede ye lau gana kedana wa unai, na menai waihiu hesau Petelo ye kita na ye hededelau tamowai hekadiyo udiyedi ye wane, “Teina tamowai ta meta Yesu Nasaleta tauna tauhemuliwatanina hesau.” 72 Na kabo ye kaigwala na ye uhala uyo ye wane, “Temeta tamowai ne meta nige kabina ya kata.”
73 Yawalana ye lau na temenai tautotolo wa se lau Petelo unai na se wane, “Yom hedehedede daguguna meta doha Galili tamowaina, unai kabina ka kata meta kowa kadi kaha hesau.” 74 Kabo Petelo ye hedede kaigwala na ye wane, “Ena ya uhala lupolupo meta giluna Yaubada kabo ye tole kaliguyena. Temeta tamowai me nige kabina ya kata!” Na mahanana ne unai kamkam hakiyana ye dou.
75 Ede Petelo Yesu yona hedehedede wa ye nuwatuidi: “Sola nige kamkam hakiyana ye dou na ma haiyona kabo ku uhalaeigau.” Unai nuwana wa ye yababa kalili na ye pesa ye lau dagela wa unai ye dou mwalomwaloi.

*26:2: Taukiuli Henuwaisinina: Hedede hemasalahana ede GLOSSARY unai ku hasili.

*26:15: Moni siluba badona 30, iya ede taupaisowa yona paisowa maisana nawalai hasi unai ye hai.

*26:17: Pwalawa nige Yistina henuwaisinina: Hedede hemasalahana ede GLOSSARY unai ku hasili.

*26:18: Magai laki ne, iya ede Yelusalema.

*26:36: Getesemani koyanameta Olibe kudulina dedekana wa unai.

*26:53: Anelu bodadiyao ne kalina Dimdim yena se kuli ‘legions’. ‘Legion’ kesega meta tauiyala badodi 6,000.

*26:57: Taukaitalasam yo laugagayo taulauhekataena yo magai babadadiyao, siya meta Sunedeli tamowaidiyao.