6
Yesu Nasaleta unai se laukwatakwataei
(Mataiyo 13:53-58, Luka 4:16-30)
Yesu tenem tupwa ne ye laugabaei kabo maiyana hekahekatao se uyoma yona magai Nasaleta unai. Sabati mayadaina unai kabo ye hetubu ye lauhekata yodi sunago unai. Na boda ye laki yona hedehedede se lapui ede se nokoei. Se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Nuwanuwatu ta meta haedi ye haidi? Yo yona sibasiba ta haedi ye hai, to laulau gigigigibwalidi hinage ye ginaulidi? Iya meta kapenta yo hinage Maliya natuna, na kana kahao ede Yamesi, Yosepa,** Yosepa meta kalina Giliki unai se kuli ede Yosese. Yudasi yo Simona. Na lounao hinage maiyadao ta miyamiya.” Unai ede se kouyalayalaei.
Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Magai maudoidi peloweta se hekasisiyei, iyamo yona magai tamowaidi yo kana bogao yo kehanao nige se hekasisiyei.” Ede magai wa unai nige gonowana laulau gigigigibwalina hesau ye ginauli, na nimana ye tolesae tamowai kasikasiyebwadi hisa mo udiyedi na se namwanamwa. 6a Yesu ye nokokalili, matawuwuna ede yona magai tamowaidi nige se sunumaei.
Yesu Saudoudoi-labui ye hetamalidi
(Mataiyo 10:1,5-15, Luka 9:1-6)
6b Na Yesu ye lau magai gagilidi udiyedi tamowai ye hekatadi. Na kabo Saudoudoi-labui wa ye yogagogoidima bena labui labui ye hetamalidi. Gigibwali ye moseidi bena yaluwa bikibikidi se hededehepesadi. Na kabo ye guguyaidi ye wane, “Tabu ginauli hesau kwa laubahei yomi kabalau ne unai, na tuke mo. Tabu kami kai, yomi tobwa, yo moni kwa bahebaheidi. Na gonowana mo buti kwa likwadi, na tabu kami kwama hagahagadi kwa baheidi.” 10 Na ye hededeꞌuyo ye wane, “Kaiteya numa unai [se yoganeigomiu na] kwa mwalaesae, meta unai kwa miya ye lau ee magai me kwa laugabaei. 11 Ena magai hesau nige se yogaisinigomiu yo yomi hedehedede nige se lapuidi, meta kwa laugabaei na kaemiu mukalidi mo kwa koinihinihiyedi. Temeta ye hemala magai ne yodi kabakitalobai meta Yaubada kabo ye hekamkamnadi.”
12 Yesu yona hekahekatao wa se pesa se lau se lauguguya bena tamowai nuwadi se buidi. 13 Yaluwa yabayababadi gwaudi se hededehepesadi, na bunama unai taukasikasiyebwa gwaudi se heyausidi yo se henamwanamwadi.
Yowane Babatiso se unui wa wasana
(Mataiyo 14:1-12, Luka 9:7-9)
14 Heloda wasawasa Yesu wasana ye lapui, matawuwuna Yesu hesana wa tamowai maudoidi kabina se kata. Hekadi se wane, “Nuwana Yowane Babatiso iya boita unai ye toloꞌuyoma, unai ede gigibwalina ne kalinawai na laulau gigigigibwalidi ye ginaginaulidi.” 15 Hekadi se wane, “Nuwana Eliya”, yo hekadi se wane, “Nuwana peloweta hesau, yo doha peloweta bagubagunadi wa hesau.” 16 Na huyana Heloda wasa wa ye lapui meta ye wane, “Yesu meta Yowane. Iya gadona ya boliyako, na boita unai ye toloꞌuyoma.”
17-18  [Yowane yona boita wasana ede teina:] Heloda meta kana kaha Pilipo mwanena ye tawasolai, na Yowane ye hedehedede ye wane, “Kowa laugagayo ku utusi, taba tabu kam kaha mwanena ku tawatawasolai!” Na Heloda ye henuwa bena Helodiyasi nuwana ye henamwa, unai ye hedede na Yowane se hai se pai na se tole numatutugudu unai.
19 Na Helodiyasi Yowane ye kouyalayalakaliliyei, na ye henuwa bena ye unuhemwaloi. Iyamo nige gonowana, 20 matawuwuna Heloda kabina ye kata meta Yowane tamowai dudulaina yo Yaubada yona taupaisowa, na ye hekasisiyei. Yowane yona hedehedede debadiwai Heloda nuwagwali ye hai, ede nuwana ye haikabi, na iyamo huya maudoina ye lapulapulau Yowane yona hedehedede udiyedi.
21 Nige bayaona kabo Helodiyasi yona nuwatu wa mayadaina ye lage. Heloda yona huyalabasi mayadaina unai kaikaigogo ye ginauli maiyanao tamowai lakilakidi yo iyala babadadi yo Galili babadadi. 22 Helodiyasi natuna waihiu kabo ye laoma na siya matadiwai ye sobu. Heloda yo kana taumana wa nuwadi se namwakalili, unai ye hededelau hasala wa unai, ye wane, “Kowa kam henuhenuwa saha kabo ya leyawa.” 23 Na ye hededekaigwala ye wane, “Ginauli saha ku kaibwadai meta kabo ya leyawa yom. Gonogonowana doha yogu basileiya ta tehana, ena ku henuwa.”
24 Hasala wa kabo ye lau sinana unai ye henamai ye wane, “Saha kabo ya kaibwadai?” Helodiyasi ye wane, “Yowane Babatiso kulukuluna.” 25 Ede ye laumwamwayau ye uyo wasawasa wa unai na ye kaibwadalau unai ye wane, “Yau yogu kaibwada ede teina: Mahana ta unai Yowane Babatiso kulukuluna ku usai gaeba unai na ku haiyama.”
26 Wasawasa wa nuwana ye yababakalili, na nige saha hesau ye hedede, matawuwuna kana taumanao yona hededekaigwala wa se lapuiyako. 27 Unai wasawasa wa taukaiunu ye yoganei na ye hedede bena Yowane kulukuluna ye bolihai na ye baheiyama. Ede ye lau numatutugudu unai na Yowane gadona ye boliꞌutusi 28 na kulukuluna wa gaeba unai ye usaei na ye baheiyama ye mosei hasala wa unai, na ye bahelaei sinana wa unai.
29 Huyana Yowane yona hekahekatao wasa se lapui ede se laoma, taugaibuna mo se bahei se laei bwayabwaya unai se tole.
Yesu tamowai 5,000 ye hekaidi
(Mataiyo 14:13-21, Luka 9:10-17, Yowane 6:1-14)
30 Apostolo wa yodi paisowa wa unai se uyoma na se lagegogoima Yesu unai na yodi paisowa yo yodi lauhekata wa wasadi yona se hedehedede. 31 Na tamowai se badokalili se hemohemode, unai nige gonowana bena se kaikai. Ede Yesu ye wane, “Kwa laoma, kita ta bom ta lau teha hesau unai. Temenai kabo ta kaiyawasi huyakubwakubwa.” 32 Na kabo se bom waga unai se gelu se lau balabala hesau unai.
33 Yodi kabalau ne meta tamowai se kitayako na tamowai gwaudi se kitalobaidi. Unai magai maudoidi tamowaidi se tolo na se heloi se lau na se lagebaguna Yesu yona kabalage wa unai. 34 Yesu kabo ye dunasae na bodalakilaki ye kitadi ede ye katekamkamnaedi, matawuwuna siya doha mamoe nige taukitahetetedi. Unai kabo ye hetubu nuwatu se bado ye hekatadi.
35 Mahana ye talukeo, ede yona hekahekatao wa se lau iya unai na se wane, “Teina ta balabalagaibuyena, yo mahana ye laukalili. 36 Taba ku hetamalidi se lau dedekawai kasa gagilidi yo magai udiyedi na kadi kai se hemaisadi.” 37 Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu kadi kai kwa moseidi.” Kabo se henamaiyei se wane, “Haedi kabo denali 200** Denali 200 unai gonowana tamowai 2,000 kadi kai se hemaisadi mayadai kesega hesabana. Ena tamowai haligigi-labui (7) se paisowa nawalai kesega, kabo moni ne se lobai. ka hai na kadi kai ka hemaisadi yo ka hekaidi?” 38 Unai kabo ye wane, “Hage, kwa kita, pwalawa hisa kalimiuyena?” Apostolo kabo se lau pwalawa [se wase na] se lobaidi ede se uyoma Yesu unai na se wane, “Pwalawa haligigi yo yama labui.” 39 Kabo ye hededelau udiyedi ye wane, “Tamowai maudoidi kwa hedede bena se hebodahegahegagili na se tulidobi lagau ne unai.” 40 Kabo se tulinamwanamwa, boda hekadi 100 yo boda hekadi 50. 41 Yesu kabo pwalawa haligigi yo yama labui wa ye haidi, ye kitasae galewa unai, na Yaubada ye lautokiyei. Na kabo pwalawa ye kihihegahegagilidi na ye moseidi yona hekahekatao kalidiwai. Siya kabo se soiyei tamowai wa kalidiwai. Na hinage yama labui wa ye kihihegahegagilidi na ye moseidi se kai. 42 Na maudoidi se kaikai yo bogadi se sese.
43 Yesu yona hekahekatao pwalawa yo yama kaitoledi wa se tanogogoidi, meta bosa saudoudoi-labui se hemwayaudi. 44 Na taukaikai badodi meta 5,000.
Yesu Galili Gabwana kewanawai ye laulau
(Mataiyo 14:22-33, Yowane 6:15-21)
45 Kabo Yesu yona hekahekatao ye hegelumwamwayauyeidi bena se kawasibaguna se lau Betesaida, na iya kabo boda wa ye hetamalidi se lau. 46 Na kabo ye sae koya tupina hesau unai ye tapwalolo. 47 Boniyaina ne unai meta waga wa sola Galili Gabwana duwaduwalina unai ye laulau, na Yesu ye bom mo tano wa unai ye miyamiya. 48 Na ye kitadi wose unai se kabikabiꞌuseidi, matawuwuna ede yaumai ye bayao yo hinage se wosematai.
Malatomtom gagilina** Malatomtom gagilina: Maleko ye kuli, boniyai wa tupwana hehasina unai. Mahana wa meta 3 kiloki yo 6 kiloki duwaduwalidiyena. Galili Gabwana kewana ne unai ye laulau na ye lau udiyedi, na bena kabo ye laugabaeidi. 49 Na huyana se kita gabwa kewanaena ye laolaoma hesabadi meta yodi nuwatu bena yaluyaluwa na se yogahi, 50 matawuwuna se matausikalili. Na ye hededelau udiyedi ye wane, “Kwa nuwabayao! Doha yau Yesu! Tabu kwa matausi!” 51 Na kabo ye gelusae waga wa unai maiyanao, na yaumai wa ye kaiyawasi. Siya kabo se nokokalili, 52 matawuwuna pwalawa haligigi laulauna wa nige se nuwatulobai, na nuwadi se kwailolo.
Genesaleta unai Yesu tamowai ye henamwanamwadi
(Mataiyo 14:34-36)
53 Se kawasilau ede se duna Genesaleta unai, na menai yodi waga se lowoni. 54 Huyana waga se pesagabaei meta tamowai hekadi Yesu se kitalobai, 55 ede magai wa maudoina se tauhetakikili na taukasikasiyebwa se baheidima diyadiyali udiyedi, na ena Yesu wasana se lapui yona kabalau haedi meta kabo se laedi temenai. 56 Yesu yona kabalau maudoidi ne udiyedi, magai gagilidi yo magai lakilakidi udiyedi, tamowai kasikasiyebwadi se toledi yodi magai bakubakudiyao udiyedi. Se kaikaibwadai bena kana kwama sinosinona se kabitonogi, na taukabitonogina maudoidi wa se namwanamwa.

**6:3: Yosepa meta kalina Giliki unai se kuli ede Yosese.

**6:37: Denali 200 unai gonowana tamowai 2,000 kadi kai se hemaisadi mayadai kesega hesabana. Ena tamowai haligigi-labui (7) se paisowa nawalai kesega, kabo moni ne se lobai.

**6:48: Malatomtom gagilina: Maleko ye kuli, boniyai wa tupwana hehasina unai. Mahana wa meta 3 kiloki yo 6 kiloki duwaduwalidiyena.