7
Kulutubu laugagayodi lauwatanina unai tamowai Yaubada yona laugagayo se utusi
(Mataiyo 15:1-9)
Paliseya tamowaidi yo laugagayo taulauhekataena hekadiyo Yelusalema unai se laoma na se lagegogoma Yesu unai. Yona hekahekatao hekadi se kitadi ma nimabikibikidi na se kaikai, na nige se nimadeuli [doha kadi kulutubu yodi kabikabi mamohoina unai.] Paliseya tamowaidi yo Dius tamowaidi maudoidi kadi kulutubu miyamiyadi se hekasisiyeidi, unai taba nige se kaikai kana siga nimadi se deulidi doha kulutubu yodi kabikabi mamohoina unai. Ena yodi kabalokulokune unai se uyoma meta se nimadeulibaguna na kabo se kaikai. Kulutubu yodi kabikabi yo laugagayo se bado bena se hekasisiyeidi. Hinage kabikabi hekadi doha kaputi yo waila kabayaiyai yo gulewa deudeulidi udiyedi.
Unai Paliseya tamowaidi yo laugagayo taulauhekataena wa Yesu se henamaiyei se wane, “Idohagi to kowa yom hekahekatao kulutubu miyamiyadi nige se miyawatanidi, na ma nimabikibikidi se kaikai?” Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu taukailupolupo hedehededemiu Aisaiya ye hededepelowetai wa meta mamohoi, doha ye kuliyako ye wane,
‘Teina tamowai ta kawadi mo udiyedi se hekasisiyeigau, na nuwamamohoidiyao udiyedi meta Yaubada nuwanuwatuna nigele.
Yodi kaihelahuigau meta nige kaniyona, matawuwuna tamowai yodi laugagayo mo se hekahekatadi.’ (Aisaiya 29:13)
Yaubada yona laugagayo kwa tolehesuwaladi, na tamowai yodi laugagayo kwa kabihekahinidi.”
Na kabo ye wane, “Komiu laugagayo tolebuina unai kwa katakalili! Yaubada yona laugagayo kwa tolehesuwala na komiu kami kulutubu kabikabidiyao mo kwa lauwatanidi. 10  Mose ye hededeyako ye wane,
‘Tamam yo sinam ku hekasisiyeidi.’ (Esodo 20:12)
Yo ye wane,
‘Ena hesau tamana yo sinana ye hededeheyababadi, iya kabo kwa unuhemwaloi.’ (Lewitikasi 20:9)
11 Iyamo komiu kwa wane, Ena tamowai hesau sinana yo tamana yodi kainauya ye kabinonohai na nige ye mosei udiyedi na ye mosei Yaubada unai, 12 kwa hedede temeta laulau ne bena ye dudulai. 13 Unai komiu kami kulutubu kabikabidiyao mo kwa lauwatanidi na Yaubada yona laugagayo kwa tolehesuwala. Yo Yaubada yona laugagayo hekadi hinage kwa tolebuidi gonogonowana doha teina.”
Ginauli sahasahadi tamowai se hebikidi
(Mataiyo 15:10-20)
14 Na kabo Yesu boda wa ye yogagogoidima na ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu maudoimiu, yogu hedehedede ta kwa lapunamwanamwaei yo bena kwa nuwatulobai. 15-16 Tamowai saha ye kai na ye dobi bogana luwanawai meta nige ye hebiki Yaubada matanawai. Na ginauli saha nuwanawai ye pesama meta iya ye hebiki ede.” ** Kulikuli beyabeyadi hekadi lausoisoi 16 se kuli doha teina: 16 Ena hesau beyana udiyedi ye lapui, bena ye lapulapuinamwanamwaei.
17 Kabo Yesu maiyana hekahekatao boda wa se laugabaeidi na se mwalaesae numa hesau unai, na kabo palabole kaniyona wa se henamaiyei. 18 Iya ye hededelau udiyedi ye wane, “Idohagi to nige kwa nuwatulobai? Komiu taba kabina kwa kata saha tamowai ye kai na ye dobi bogana luwanawai meta nige gonowana ye hebiki. 19 Kana kao ede nige ye dobi nuwana unai, na ye dobi bogana luwanawai, na kabo ye miyagabaei.” Teina hedehedede ta unai Yesu ye hededehemasalaha meta kai maudoidi se aꞌa. 20 Kabo ye wane, “Saha tamowai nuwanawai ye pesama meta iya ye hebiki ede, 21 matawuwuna saha nuwanawai se pesama wa, siya ede teina: nuwatu yabayababadi, laulaubikibiki,** Laulaubikibiki kaniyona ede tau yo sine nige se tawasola na yababa se ginauli, yo hinage hewali yo hasala yodi kaiheya, yo laulauna kadi kao udoiꞌudoi. kaiwahali, kaiunu, 22 ganawali, samagogo, henunu, kailupolupo, matabado, kaikalomagigili, monunu, nuwasaesae, yo walobayao. 23 Teina ginauli yabayababadi maudoidi ne meta tamowai nuwana unai se laoma yo siya tauhebikina ede [Yaubada matanawai].”
Dagela waihiuna yona sunuma
(Mataiyo 15:21-28)
24 Temenai kabo Yesu ye dalahai ye lau Taiya** Taiya meta magai lakilakina teha Penisiya unai. tehana unai. Na ye mwalaesae numa hesau kalona unai. Yona nuwatu meta bena tabu iya se kita. Na iyamo nige gonowana ye tauwadam.
25-26 Magai wa unai waihiu hesau, iya dagela waihiuna teha Siliya tupwana Penisiya unai ye laoma. Natuna sinekuku meta yaluwa bikibikina ye luwu iya unai. Na waihiu wa Yesu wasana ye lapui ede ye laoma ye tulibono iya talanuwana unai na ye kaibwada Yesu unai taba yaluwa bikibikina wa natuna wa unai ne ye hededehepesa. 27 Na Yesu ye hededelau iya unai ye wane, “Sola wawayao ya hekaibagunaedi, matawuwuna nige ye dudulai bena wawayao kadi kai ta haidi na ta gabalaedi kedewa** Kedewa: Heyaheyasoni ta unai meta Dius tamowaidi siya ede wawayao. Siya se nuwatuiꞌuyoidi bena se namwa, na kabo dagela tamowaidi. Unai huya hekadi se kataidi ede kedewa. udiyedi.” 28 Waihiu wa ye hededebui ye wane, “Guiyau, mamohoi! Na iyamo wawayao saha se kaidi na mapuladi se bekudobi hatahata gunina ne unai meta kedewa kabo se kaidi.” 29 Na kabo Yesu ye hededelau unai ye wane, “Yom hedehedede ta ye namwakalili. Unai ku lau yom numa. Yaluwa yabayababana wa natum ye pesagabaeyako.” 30 Waihiu wa kabo ye uyo numa. Metai natuna wa ye kita ye kenokeno, na yaluwa yabayababana wa ye pesagabaeyako.
Yesu tamowai beyakolakolana yo unaꞌunana ye henamwanamwa
(Mataiyo 15:29-31)
31 Yesu Taiya kana sigasiga ye laugabaei na ye lau Sidona yo ye dobi Galili Gabwana, na kabo ye lage Dekapolisi tehanawai. 32 Temenai tamowai beyakolakolana yo ye unaꞌuna se woyaiyama Yesu unai. Na se kaibwada Yesu unai bena nimana ye tolesae iya unai. 33 Boda wa luwadiyena Yesu tamowai wa ye woyahesuwala. Kabo ye kabilau beyana duhadi udiyedi, yo ye kaiso nimana unai na ye kabilau memenana unai. 34 Ye kitasae galewa ne unai na katekamkamna nuwana ne ye hemwayau, na ye hededelau tamowai wa unai ye wane, “Epata!”,** Epata meta kalina Alamaiki, iya Yesu kalinana. kaniyona ede, “Ku malapai!” 35 Mahanana ne unai beyana se malapai yo memenana unai gonowana ye hedehededenamwanamwa.
36 Yesu boda wa ye guguyaidi tabu wasana se hededehelaki. Iyamo nige gonowana se lapulau unai, na huya maudoina hedehededena wa se helaki mo ye lau. 37 Tamowai maudoidi se nokokalili se wane, “Ginauli maudoidi ye ginaulidi meta se namwa. Tamowai beyakolakoladi beyadi ye hemalapaidi, yo tamowai unaꞌunadi ye saguidi na se hedehedede.”

**7:15-16: Kulikuli beyabeyadi hekadi lausoisoi 16 se kuli doha teina: 16 Ena hesau beyana udiyedi ye lapui, bena ye lapulapuinamwanamwaei.

**7:21: Laulaubikibiki kaniyona ede tau yo sine nige se tawasola na yababa se ginauli, yo hinage hewali yo hasala yodi kaiheya, yo laulauna kadi kao udoiꞌudoi.

**7:24: Taiya meta magai lakilakina teha Penisiya unai.

**7:27: Kedewa: Heyaheyasoni ta unai meta Dius tamowaidi siya ede wawayao. Siya se nuwatuiꞌuyoidi bena se namwa, na kabo dagela tamowaidi. Unai huya hekadi se kataidi ede kedewa.

**7:34: Epata meta kalina Alamaiki, iya Yesu kalinana.