9
Yaubada Yesu yona didiga ye hemasalaha
(Mataiyo 17:1-8, Luka 9:28-36)
1-2  ** Lausoisoi 1 ka hesigi ka tole peina 8 gehegehena ne unai. Mayadai haligigi-kesega se lau, na kabo Petelo, Yamesi, yo Yowane Yesu ye woyaidi se sae kuduli lakilakina hesau kewanawai. Siya se bom mo menai. Hekahekatao matadiwai na Yaubada Yesu kana kao ye bui. Na kana kwama ye bui ye posi na ye namanamalikalili, yona posiposi ne nige gonowana tamowai hesau ye deulilobai kaiyaulina ta unai. Na kabo Eliya maiyana Mose se taumasalaha na Yesu maiyadi se hedehedede. Kabo Petelo ye hededelau Yesu unai ye wane, “Labi, ye namwakalili to kita inai. Unai taba gwau haiyona ka kabidi, hesau kowa yom, hesau Mose yona, yo hesau Eliya yona.” Hedehedede wa ye hedede matawuwuna taudi haiyona wa se matausikalili, unai nige kabina ye kata saha dudulaina kabo ye hedede. Na kabo yada ye taumasalaha ede ye sumadi. Na yada wa unai kalina hesau se lapui ye laoma ye wane, “Teina yau Natugu ya gadosisiyei. Kwa lapulau iya unai!” Nige bayaona na se kaikewatakikili meta Mose yo Eliya nige se kitadi, na Yesu ye bom mo.
Hekahekatao Yesu unai Eliya se henamaiyei
(Mataiyo 17:9-13)
Yesu maiyadi kuduli wa unai se lidi se dobidobi na ye guguyaidi ye wane, “Saha wau kwa kita wa tabu tamowai hesau yona kwa hedehedede ye lau ee kana siga Tau Natuna boita unai ye toloꞌuyo.” 10 Siya se bom hedehedede wa se nuwanuwatui yo hinage se hedehededei se wane, “Boita toloꞌuyona meta kaniyona ede saha?” 11 Na kabo se henamaiyei se wane, “Matawuwuna saha to laugagayo taulauhekataena se wane, Eliya** Eliya: Dius yodi nuwatu bena peloweta Eliya kabo se kita ye baguna ye uyoma tanoubu ta, na kabo Keliso. Yo se nuwatui Eliya yona uyoma ne unai taba nige kamkamna ye hekalo. taba ye uyomabaguna?” 12 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Mamohoi, Eliya ye laomabaguna na ginauli maudoidi ye kabinonohaidi. Yo hinage Buka Tabuna unai se kuliyako meta Tau Natuna kabo ye kamkamnakalili yo tamowai iya se laukwatakwataei. 13 Na ya hededelaowa, Eliya ye laomako,** Eliya ye laomako: Yesu iya Yowane Babatiso ye hedehededei, yona laulau yo yona paisowa doha Eliya. Eliya hedehededena hinage Mataiyo 11:14unai ku hasili. na saha yababadi se nuwatuidi na se henuwadi wa tamowai se ginaulidiko iya unai, doha iya wasana unai se kuliyako.”
Yesu wawaya ye henamwanamwa
(Mataiyo 17:14-21, Luka 9:37-43)
14 Na kabo se lage hekahekatao hekadiyo wa udiyedi. Na bodalakilaki se kitadi meta kadi kahao wa se tolohetakikilidi, yo hinage laugagayo taulauhekataena hekadi maiyadiyao se haihaikawayagala. 15 Na tamowai wa Yesu se kita meta kaluwadi se loi na se heloi se lau iya se lautokiyei. 16 Na Yesu ye henamaiyeidi ye wane, “Komiu saha kwa haihaikawayagalaei?” 17 Boda wa luwadiwai tamowai hesau ye wane, “Tanuwaga, natugu ya woyaiyama kalimwai. Yaluwa yabayababana iya ye luwui, unai nige gonowana ye hedehedede. 18 Ena yaluwa yabayababana iya ye hai, kabo ye gabadobiyei bwatano ne unai, na kawana ne unai kabo gwasapulo se pesa, yo hinage kawana ye kapuyahisi yo tauna se todi. Yom hekahekatao ya kaibwadaidi bena yaluwa yababana ne se hededehepesa, na nige gonowadi.” 19 Na kabo Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Komiu isi ta meta nige yomi sunuma! Kabo ya miyaꞌuyo lohana doha saha kalimiuyena? Kwa kamnayabayababa! Wawaya me kwa baheiyama kaliguwai.” 20 Na kabo wawaya wa se woyalae Yesu unai. Huyana yaluwa yabayababana Yesu ye kita ede wawaya wa ye gulidobi bwatano unai na ye tapitapipili yo gwasapulona se pesa. 21 Yesu gama wa tamana ye henamaiyei ye wane, “Kaiuyana teina kasiyebwa ta ye tubu iya unai?” Tamana wa ye wane, “Ma gagilina unai. 22 Huya se bado iya ye gabadobiyei kaiwa kalakalasina yo waila unai bena kabo ye unuhemwaloi. Na ena kowa gonowam, kabo ku katekamkamnaegai yo ku saguigai.” 23 Yesu ye wane, “Ye saha to ku wane, ‘Ena kowa gonowam’? Ginauli maudoidi kabo se masalaha taukawamamohoiyeigau** Taukawamamohoiyeigau: Yesu yona hedehedede Maleko ye kuli meta, “Taukawamamohoi kalinawai ginauli maudoidi gonowana.” unai.” 24 Na gama wa tamana ma kalinalakilakina ye hededebui ye wane, “Ya kawamamohoiyego! Na yogu sunuma gagilina ta unai ku saguigau.” 25 Na Yesu boda wa ye kitadi se heloi se laoma iya unai, ede ye hededebayao yaluwa bikibikina wa unai ye wane, “Yaluwa beyakolakolana yo unaꞌunana, yau ya hededelaowa, wawaya me ku pesagabae na tabu ku luwuꞌuyo iya unai.” 26 Na yaluwa yababana wa ye yogahi ede wawaya wa ye nukui na ye laugabaei. Na gama wa kana kao doha tamowai boiboitana, unai boda wa yodi nuwatu bena ye boitako. 27 Na Yesu ye kabilau wawaya wa nimana unai ye kabihetolo, ede ye tolo.
28 Na kabo Yesu maiyana hekahekatao se mwalaesae numa kalona unai. Metai siya se bom na se henamaiyei se wane, “Matawuwuna saha to nige gonowamai wawaya ne unai yaluwa yababana ne ka hededehepesa?” 29 Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yaluwa kana kao doha teina ta, meta tapwalolo mo unai** Tapwalolo mo unai: Kulikuli beyabeyadi hekadi se kulitubei doha teina: tapwalolo yo kaihudi mo unai. kabo kwa hededehepesa.”
Yesu yona boita yo toloꞌuyo ye hededehemasalahaꞌuyoi
(Mataiyo 17:22-23, Luka 9:43-45)
30 Kabo Yesu maiyana hekahekatao magai wa se laugabae na Galili unai se laulau. Yesu nige ye henuwa bena tamowai kabina se kata meta siya ede haedi, 31 matawuwuna yona hekahekatao wa ye hekatadi. Ye hededelau udiyedi ye wane, “Tamowai hesau kabo Tau Natuna kana ye walohai na ye moselaei tamowai hekadi nimadiwai na se unuhemwaloi. Kabo ye boita, na mayadai haiyona mulidiwai kabo ye toloꞌuyo.” 32 Na Yesu saha ye hedehededeidi ta meta yona hekahekatao wa nige se nuwatulobai. Iyamo nige se henamaiyei, matawuwuna ede se matausi.
Kaiteya ye saekalili Yaubada matanawai?
(Mataiyo 18:1-5, Luka 9:46-48)
33 Na kabo se lage Kapelenauma unai. Siya numa hesau kalona unai, na Yesu ye henamaiyeidi ye wane, “Komiu saha kwa hetahetala keda ne unai?” 34 Siya nige kalinadi, matawuwuna keda wa unai se bom se henahenamaiꞌuyoidi luwadi ne unai kaiteya ye saekalili. 35 Yesu ye tulidobi na Saudoudoi-labui wa ye yogagogoidima na ye wane, “Yaubada matanaena kaiteya tamowai ye henuwa bena ye baguna, taba ye lau ye mulitamolosi, yo ye hemala tamowai maudoidi yodi heyayai tauhaina.”
36 Na kabo Yesu ye kabilau wawaya gagilina hesau [nimana] unai. Ye kabihetolo matadiyena na ye labasiyama na ye wane, 37 “Taba kaiteya wawaya gagilina hesau doha teina ye yogaisini yau hesaguwai, meta yau ye yogaisinigau. Yo kaiteya ye yogaisinigau meta nige yau mo ya bom ye yogaisinigau, na tauhetamaligau wa ye yogaisini.”
Kaiteya nige ye guduguduida meta iya kada kaha hesau
(Mataiyo 18:6-9, Luka 9:49-50 yo 17:1-2)
38 Na Yowane ye hededelau Yesu unai ye wane, “Taulauhekata, tamowai hesau ka kita hesamyena yaluwa yababadi tamowai udiyedi ye hededehepesadi. Na ka hededelau unai taba ye kaiyawasi, matawuwuna iya nige kada kaha hesau.” 39 Yesu ye wane, “Tabu kwa hekahekaiyawasi, matawuwuna kaiteya laulaugigibwali ye ginauli yau hesaguwai, iya taba nige gonowana ye tolobuimwamwayau na ye hededeheyaheyababagau tenem huyana ne unai. 40 Kaiteya nige ye guduguduida, iya meta tausaguida hesau. 41 Ya hededemamohoi: Kaiteya waila kaputina ye leyawa yau hesaguwai matawuwuna kowa Keliso yona, meta unai maisana kabo ye hai.”
Tabu yababa kedadi udiyedi ta laulau
(Mataiyo 18:6-9, Luka 17:1-2)
42 “Tausunumaegau tamowaina dobidobina** Tausunumaegau tamowaina dobidobina: Kalina Giliki unai hedehedede ta kaniyona labui: Tamowai gagilina, o, wawaya, yo, tamowai dobidobina, siya ede tamowai lakilakidi se kitadobidobiyeidi, yo hinage wawayao. hesau, ena tamowai hesau iya ye woyahesuwala na yababa ye ginauli, meta ye namwa mo taba weku lakilakina gadonawai se kau na se tuudobiyei gabwawai. 43-44 Ena nimam hesau ye woyahesuwalago na yababa ku ginauli, ku bolihai. Ye namwa mo taba nimam kesega unai mauli nige kana siga ku hai, na kabo ma nimalabulabuim na ku lau kaiwa kalakalasina nige yona huyaboso unai.** Nimakulikuli beyabeyadi hekadiyo se kuli doha teina lausoisoi 44 unai: Temenai mwatamwata buluma taukaikaidi taba nige se mwaloi, yo kaiwa nige yona kababoso. 45-46 Yo ena kaem hesau ye woyahesuwalago na yababa ku ginauli, meta ku bolihai. Ye namwa mo kaem kesega unai mauli nige kana siga ku hai, na kabo ma kaelabulabuim na Yaubada ye gabalaego kaiwa kalakalasina unai.** Lausoisoi 46 hinage kulikuli beyabeyadi hekadiyo se kuli doha lausoisoi 44 wa. 47 Yo hinage ena matam hesau ye woyahesuwalago yababa unai, ku lamohai na ku gabaei. Ye namwa mo taba matam kesega na Yaubada yona basileiya unai ku lage, na kabo ma matalabulabuim na Yaubada ye gabalaego kaiwa kalakalasina unai,
48 ‘temenai mwatamwata buluma taukaikaidi taba nige se mwaloi,
yo kaiwa nige yona kababoso.’ (Aisaiya 66:24)
49 Yaubada kabo ye hekalitagomiu kaiwa kalakalasina unai.** Ye hekalitagomiu kaiwa kalakalasina unai: Kalita meta Isalaela unai se tole kai hekadiyo udiyedi na bena ye bawa ye loha na tabu ye pwasa, yo kalita hinage kaitalasam kabaheꞌaꞌadi (Lewitikasi 2:13). Hedehedede hekalitagomiu kaiwa kalakalasina unai ne kaniyona nuwana hekamkamna unai Yaubada yona tamowai ye kabinonohaidi na se aꞌa yo se namwa iya matanawai. 50 Kalita meta ye namwa, na taba ye tomatoma, kabo idohagi na ye kalitaꞌuyo? [Nige gonowana!] Taba kalita** Kalita meta hinage kawakeha yo nuwadaumwali miyamiyadi heyaheyasonidi. kalimiuwai yo kwa hainuwakesega na kwa miya.”

**9:1-2: Lausoisoi 1 ka hesigi ka tole peina 8 gehegehena ne unai.

**9:11: Eliya: Dius yodi nuwatu bena peloweta Eliya kabo se kita ye baguna ye uyoma tanoubu ta, na kabo Keliso. Yo se nuwatui Eliya yona uyoma ne unai taba nige kamkamna ye hekalo.

**9:13: Eliya ye laomako: Yesu iya Yowane Babatiso ye hedehededei, yona laulau yo yona paisowa doha Eliya. Eliya hedehededena hinage Mataiyo 11:14unai ku hasili.

**9:23: Taukawamamohoiyeigau: Yesu yona hedehedede Maleko ye kuli meta, “Taukawamamohoi kalinawai ginauli maudoidi gonowana.”

**9:29: Tapwalolo mo unai: Kulikuli beyabeyadi hekadi se kulitubei doha teina: tapwalolo yo kaihudi mo unai.

**9:42: Tausunumaegau tamowaina dobidobina: Kalina Giliki unai hedehedede ta kaniyona labui: Tamowai gagilina, o, wawaya, yo, tamowai dobidobina, siya ede tamowai lakilakidi se kitadobidobiyeidi, yo hinage wawayao.

**9:43-44: Nimakulikuli beyabeyadi hekadiyo se kuli doha teina lausoisoi 44 unai: Temenai mwatamwata buluma taukaikaidi taba nige se mwaloi, yo kaiwa nige yona kababoso.

**9:45-46: Lausoisoi 46 hinage kulikuli beyabeyadi hekadiyo se kuli doha lausoisoi 44 wa.

**9:49: Ye hekalitagomiu kaiwa kalakalasina unai: Kalita meta Isalaela unai se tole kai hekadiyo udiyedi na bena ye bawa ye loha na tabu ye pwasa, yo kalita hinage kaitalasam kabaheꞌaꞌadi (Lewitikasi 2:13). Hedehedede hekalitagomiu kaiwa kalakalasina unai ne kaniyona nuwana hekamkamna unai Yaubada yona tamowai ye kabinonohaidi na se aꞌa yo se namwa iya matanawai.

**9:50: Kalita meta hinage kawakeha yo nuwadaumwali miyamiyadi heyaheyasonidi.