3
Taba Yesu sunumaeina ta kabihekahini ye lau ee ta lage yoda kabakitalau unai
Kagu kahao, Guiyau debanaena bena kwa gwauyala. Nuwanuwatu kesekesegadi ya kulidiko wa na ya kuliꞌuyoidi se laowa kalimiuyena meta nige yona pilipili hesau kaliguwai. Teina ta meta kabasaguigomiu.
Kwa kitahetetegomiu tamowai bikibikidi kadi kao doha kedewa yo yababa tauginaulidi udiyedi, siya tatao yaudi taunigwanigwahaidi.** Tamowai bikibikidi kadi kao doha kedewa: Paulo ma kouyalayalana na hedehedede bayabayaona ye tole taulauhekatalupolupo wa udiyedi. Ye kataidi siya kedewa, kaniyona ede tamowai bikibikidi. Dius tamowaidi kalidiyena kedewa meta suisui siusiuna, na hesa kedewa se tolelaei nige Dius tamowaidi kalidiwai. Paulo nuwanuwatu ta ye bui na ye hedede taulauhekatalupolupo Dius tamowaidi udiyedi se laoma wa, siya bena kedewa. Yo hinage ye wane siya tatao yaudi taunigwanigwahaidi. Teina unai yodi pelitome lauhekataena yo kabikabina ye hededeheyaheyababa. Matawuwuna se lauhekata ena dagela tamowaina loheya hesau ye nuwabui meta nige gonowana iya Yaubada yona tamowai kana siga pelitome ye haibagunaei. Matawuwuna kita meta pelitome dudulaina tauhaina ede. Kita meta Yaubada ta tabaꞌohui Yaluwanaena, yo Keliso Yesu saha ye ginauliyako hesabada wa unai ta gwauyala. Na nige ta nuwabayao tauda yodi kabikabi namwanamwadi ne udiyedi.
Iyamo yau gonowana ya nuwabayao taugu yona kabikabi namwanamwadi ne udiyedi. Ena tamowai hesau ye nuwatui meta iya gonowana yona sunuma ye tole tauna yona kabikabi udiyedi, meta yau ya bagunakalili. Matawuwuna mayadai hehaligigi-haiyonana unai se hepelitomegau, yau Isalaela bodana hesau, kagu kulutubu ede Beniyamina, unai yau Hebelu tamowaina mamohoina. Laugagayo yona tehawai meta yau Paliseya bodana na ya kaipatekalili bena laugagayo maudoidi ya miyawatanidi. Unai ekalesiya bodadi ya hekamkamnadi. Laugagayo miyawatanina laulauna dudulaina unai meta nige kabahegilugau hesau.
Na ginauli maudoidi ne ya kitahesaeꞌuseidi wa meta Keliso debanaena ya kitadobidobiyeidi. Yo hinage ya kitadi meta nige gonowana se saguigau, matawuwuna saha ye saekalili kaliguwai ede bena yogu Guiyau Keliso Yesu kabina ya kata. Iya debanaena ginauli maudoidi wa ya kabigabaeidi. Nuwanuwatudi kaliguyena meta se hemala mosomosogaibu, na saha ya henuwakaliliyei ede Keliso, yo bena ya patunamwanamwa iya unai. Nige bena laugagayo unai ya tolo na ya bom yogu bayaoyena yogu miyamiya se dudulai Yaubada matanaena, na yogu sunuma Keliso unai debanaena Yaubada ye kitahenamwagau. Teina meta Yaubada yona kainauya kaliguwai Keliso sunumaeina** Keliso sunumaeina: Hedehedede ta kalina Giliki unai kaniyona hesau hinage, iya ede, Keliso yona kawakabi. Lausoisoi unai hedehededena kabo doha teina: Teina meta Yaubada yona kainauya kaliguwai Keliso yona kawakabi debanaena. debanaena. 10 Ya henuwa bena Keliso kabina ya kata yo yona toloꞌuyo gigibwalina kabina ya kata yo hinage bena Keliso ya kamkamnasagui na yogu mauli ya talamgabaei na ya boita doha iya, 11 na unai taba boita unai kabo Yaubada ye hetoloꞌuyoigau. 12 Nige doha bena [toloꞌuyo kainauyana ya haiyako o ginauli hekadiyo ne se masalahako] o ya lageko yogu kabakitalau unai. Na sola ya kaikaipate na saha Yaubada ye kabinonohai wa hesabana ya heloi na bena ya hai, matawuwuna teina hesabana Keliso Yesu ye haigauko. 13 Kagu kahao, nige ya kitaꞌuyoigau doha heloi kainauyana ne ya haiyako. Na ginauli kesega kabo ya ginauli ede, nuwanuwatu beyabeyadi ya nuwagabaeidi na ya heloi ya lau saha matagu ne unai hesabana. 14 Ya kaipate yo nuwagu ya tolekesegai yogu heloi ta unai. Kaniyona ede Keliso Yesu debanaena Yaubada ye yoganeigau bena kainauyana ne ya hai, iya ede mauli nige kana siga galewa ne unai.
15 Na kaiteyadi komiu kwa matuwako bena ginauli ta yomi nuwatulobaidi doha yau. Na ena nuwanuwatu hekadi kwa nuwatuꞌudoiyeidi, meta Yaubada kabo hinage ye hemasalahadi kalimiuwai. 16 Na saha kabina ta katako wa meta bena udiyedi ta miya.
Paulo yona miyamiya bena se miyawatanidi
17 Kagu kahao, kwa haihebahebayaoꞌuyoigomiu na saha ya miyamiyaeidi ta kwa miyawatanidi. Yo tamowai miyamiya saha se kitahaidi kalimaiyena na udiyedi se miyanamwanamwa hinage kwa miyawatanidi. 18 Beyabeyana yomiu ya hedehededeko na teina hinage ya hedehededeꞌuyoi ma matasulugu, meta tamowai se bado Keliso yona sataulo ne se hewaiunu yodi miyamiya udiyedi. 19 Siya se laulau kadi heyababa hesabadi. Yodi yaubada meta bogadi, yo yodi didiga ede yodi laulau nuwamwadimwadinedi udiyedi. Yodi nuwanuwatu ede tanoubu ta ginaulidiyao mo udiyedi.
20 Na kita yoda magai mamohoina ede galewa ne unai. Ta nayanaya bena temenai kabo taugilihaida ye laoma, iya ede yoda Guiyau Yesu Keliso. 21 Yona gigibwaliyena kabo ginauli maudoidi ye laedima yona loina guninaena.** Pilipi 2:10-11 ku hasili. Gigibwali ta unai kabo tauda dobidobidi yo basabasadiyao ta ye ginauliꞌuyoidi doha iya tauna didididigana ne.

**3:2: Tamowai bikibikidi kadi kao doha kedewa: Paulo ma kouyalayalana na hedehedede bayabayaona ye tole taulauhekatalupolupo wa udiyedi. Ye kataidi siya kedewa, kaniyona ede tamowai bikibikidi. Dius tamowaidi kalidiyena kedewa meta suisui siusiuna, na hesa kedewa se tolelaei nige Dius tamowaidi kalidiwai. Paulo nuwanuwatu ta ye bui na ye hedede taulauhekatalupolupo Dius tamowaidi udiyedi se laoma wa, siya bena kedewa. Yo hinage ye wane siya tatao yaudi taunigwanigwahaidi. Teina unai yodi pelitome lauhekataena yo kabikabina ye hededeheyaheyababa. Matawuwuna se lauhekata ena dagela tamowaina loheya hesau ye nuwabui meta nige gonowana iya Yaubada yona tamowai kana siga pelitome ye haibagunaei.

**3:9: Keliso sunumaeina: Hedehedede ta kalina Giliki unai kaniyona hesau hinage, iya ede, Keliso yona kawakabi. Lausoisoi unai hedehededena kabo doha teina: Teina meta Yaubada yona kainauya kaliguwai Keliso yona kawakabi debanaena.

**3:21: Pilipi 2:10-11 ku hasili.