4
Paulo ekalesiya ye hededehebayaodi
Kagu kahao, ya gadosisiyeigomiu yo ya henuwakalili bena ya kitaꞌuyoigomiu. Komiu meta yogu kabagwauyala yo yogu kolona.** Kolona meta heloikailakwa unai taulagebaguna, iya yona kainauya. Paulo yona leta tauhaina Pilipi unai kolona unai ye heyaheyasoniyeidi matawuwuna siya meta yona paisowa namwanamwana tauhemasalahana. Kehaguwao, taba kwa tolobayao na tabu Guiyau kwa sigisigigabaei.
Yodiya yo Sinitiki ya kaibwadaidi bena se nuwakesega Guiyau debanaena. Na kowa, Sisigasi,** Hesa Sisigasi kaniyona ede, helegu taupaisowa. Buka hekadiyo hesa ne nige se hai doha tamowai hesana, na kaniyona mo se kuli lausoisoi unai. ya henuwa taba sinesineo labui ta ku saguidi, matawuwuna maidaguwao ka paisowagogoi na Yesu wasana namwanamwana wa ka wasaduwaiyei – yodi labui ta yo Kelementi yo maidagu taupaisowa hekadiyo wa. Hesadi ede mauli bukana unai.
Guiyau debanaena taba kwa gwaugwauyala huya maudoina. Kabo ya hededeꞌuyoi ya wane, kwa gwauyala.
Huya maudoina yomi miyamiya bena se namwa yo kwa gadogadosisi tamowai matadiyena.
Guiyau yona laoma ede ye hanahanauma.
Tabu ginauli saha hesau hesabana kwa nuwanuwatukalili, na ginauli maudoidi udiyedi kwa tapwalolo na kwa kaibwada ma laulautokimiu na ginauli saha kwa henuwadi ne kwa hemasalahasaeidi Yaubada unai. Na nuwadaumwali Yaubada unai ye laoma na kita maudoida nige gonowana ta nuwatulobai ne, iya kabo nuwamiu yo yomi nuwanuwatu ne ye kitahetetedi Keliso Yesu debanaena.
Kagu kahao, yogu guguya hedehedededi gehegehedi ede teina: Nuwanuwatu mamohoidi, hekahekasisi, nuwanuwatu dudulaidi, nuwanuwatu aꞌadi, tamowai kabahenuwanamwadi nuwanuwatudi, miyamiya tamowai kabo se kitahenamwadi, yo mauli miyamiyadi hekadi se namwakalili yo gonowana ta nokoeidi, meta bena kwa nuwatulobaidi yo kwa nuwanuwatuidi. Na saha ya hekatagomiu o kaliguyena kwa hai o kwa lapuhai o kwa kitahai meta bena kwa haidi na kwa kaipate bena kwa miyawatanidi. Na nuwadaumwali Yaubadana meta iya kabo maidamiu.
Paulo ye lautokiyeidi yodi kainauya hesabana
10 Guiyau debanaena meta ya gwauyalakalili, kaniyona ede gonowana kwa nuwatuiꞌuyoigau. Mamohoikalili, hesabagu meta kwa nuwanuwatukalili, iyamo nige yomi solasola gonowana unai kabo bena kwa saguigau. 11 Teina ta ya hedede nige bena kaniyona ede ya henuwasagu, matawuwuna ginauli saha kaliguwai o nige kaliguwai meta miyamiyadi udiyedi ya manasako. 12 Deha meta kamnana kabina ya kata, yo huyagogo meta kamnana kabina ya kata. Hinage miyamiya udoiꞌudoi yodi namwa yo yababa meta kabidi ya kata, ya kaikai bogagu ye sese o ma hasaligu, yogu gogo se bado o ya deha. 13 Yau gonowana ginauli maudoidi ta ya ginaulidi Keliso debanaena, iya yogu bayao tauhaiyamana ede.
14 Iyamo komiu kwa namwakalili ede yogu pilipili ta udiyedi kwa saguigau. 15 Na komiu Pilipi kabina kwa kata meta lahinaidi wasa namwanamwana ta ya laeiyawa kalimiuyena yo huyana teha Masedoniya ya laugabaei meta nige dubu hesau kaliguyena ye haisagusagu na komiu kwa bom mo kwa saguigau. 16 Hinage huyana yau Tesalonika unai na sagu ya henuwadi meta komiu kabasaguigau kwa hetahetamalidima. 17 Nige yogu nuwatu ede bena kabo tamowai se kainauyaigau, na yau ya henuwa ede bena yomi kaikainauya ne maisana namwanamwana kwa hai. 18 Na yau meta ginauli maudoidi ya henuwadi wa ya haidiko yo hinage hagahagadi. Epapolodaitasi unai yogu kainauya kwa hetamalidima wa ya haidi meta udiyedi ede yogu lobai wa kwa koisinikaliliyeidi. Na se hemala kaitalasam panena namwanamwana na Yaubada ye kawanamwanamwaei yo ye henuwanamwa. 19 Na yogu Yaubada kabo iya yona gogo saesaedi udiyedi kami henuhenuwa maudoidi ne ye haidiwa Keliso Yesu debanaena.
20 Noko yo hededetausae taba se sae Yaubada Tamada unai huya maudoina ye lau ee nige kana siga. Mamohoi.
Lautoki gehegehedi
21 Yogu lautoki se lau Yaubada yona tamowai maudoidi udiyedi, siya Keliso Yesu unai tausunuma.
Yo hinage kada kahao siya maidaguwao taumiya yodi lautoki se laowa kalimiuwai.
22 Yaubada yona tamowai maudoidi yodi lautoki se hetamalidiwa yo siya Sisa yona numa tamowaidiyao hinage.
23 Yoda Guiyau Yesu Keliso yona kabinamwa bena yaluwamiu ne udiyedi. Mamohoi.

**4:1: Kolona meta heloikailakwa unai taulagebaguna, iya yona kainauya. Paulo yona leta tauhaina Pilipi unai kolona unai ye heyaheyasoniyeidi matawuwuna siya meta yona paisowa namwanamwana tauhemasalahana.

**4:3: Hesa Sisigasi kaniyona ede, helegu taupaisowa. Buka hekadiyo hesa ne nige se hai doha tamowai hesana, na kaniyona mo se kuli lausoisoi unai.