13
Os ma anandin wapnuku anhik a owe namber, mashi apsham apshamhik mo enselhi mashik a mba nahi, men sembe na mbanda nir, os jikisakri min li tokoho li manyelewak ni misinda hom. Unda hom os ma anandin wapnuku anhik a owe namber, Avui Wasilakahi mashin profet hom a sawe nahi, mbeek nombo orok man a jelyandahi ambu sir. Hovok os ma anandin wapnuku anhik a owe namber, Avui Wasilaka wanyinda mashi orhin a hishikrahakoro nahi, mbeek nombo orok man a jelyandahi ambu sir. Hovok os ma anandin wapnuku anhik a owe namber, hishiyarinda nga na na nahi mbeek nombo orok man a jelyandahi ambu sir. Hovok os ma anandin wapnuku anhik a owe namber, Jisasin a hishindiyanda nombo anhi wasilakak si nanak telemban a mbanak si haisi nahi, mbeek nombo orok man a jelyandahi ambu sir. Mt 17:20 Hovok os ma anandin wapnuku anhik a owe namber, mbele mbele anhi amber erndakava ondon a harako nahi, mbeek nombo orok man a jelyandahi ambu sir. Hovok os Jisasin a hishindiyanda osik li taha anin li jihi maome anhin hik li suwushinak a ha nahi, mbeek nombo orok man a jelyandahi ambu sir.
Ma or ma anandin wapnuku orhik owenda ma oto mbeek kolok waplelenaha os orin li ngriawa wasan ngrianda ambu ri, wahau. Or man jivijivikop unda ri. Uhu or mbeek mahi mbele mbelen antlanda ambu ri. Uhu or mbeek yerkujihi hi orhin hauowenda ambu ri. Or mbeek mbele mbele ol or unak ma anandi wavu lihi kavak si nakwa ondon unda ambu ri. Uhu or mbeek mbele mbele orhikop nakwak hishinda ambu ri. Uhu or mbeek kolok waplelenanda ambu ri. Uhu or mbeek os orin li kavanawan hishinda ambu ri. Or mbeek mbele mbele os kavak nanda nombon li undan rupshinda ambu ri, wahau. Or mashi omendinga nom or rupshihi nombo worna nom tiyakwak hishinda ri. Ro 12:9 Ma or ma anandin wapnuku orhik owenda ma oto or mbeek waplelenaha os orin li ngriawa wasan ngrianda ambu ri, wahau. Or man jivijivikop unda ri. Uhu ermba ermbak Avui Wasilakan or hishindiyawak orin or jelyashiwak sitambananda ri. Uhu nomorawu os orhik si lawuwa wolo kwambuk er sinda ri. 1 Pi 4:8
Ma anandin wapnuku nihik ni owenda nombo oso mbeek mendek nakwa ambu sir. Hako Avui Wasilakahi mashin ni sawenda oso mendek nakwa sir. Mashi apsham apshamhik ni mbanda oso mendek nakwa sir. Hishiyarinda os mahik nanda er nga mendek nakwa sir. Ter mbele mbele ol kormbak nanda nom ni heyenda nir, mbeek mbele mbele amber ni heyerakonda ambu lir. Uhu mashi Avui Wasilakahi heyeheyekop ni sawenda nir, mbeek yawur ni hishiyarihi sawenda ambu nir. 10 Hako kumak mbele mbele amber tontlo indinga lihi avak kormbak talarakonak ni heyekwa lir. Unak oro wolok ol heyem heyem ni heye ni sawenda ondo avak mendek nakwa lir.
11 Os jikisakrik a nari wolo jikisakri ondo li hishindari hom a hishindari nir. Uhu jikisakri ondo li mbandari mashik a mbandari nir. Hako a saha wasilakak a nari wolo jikisakri ondo li mbandari mashin a halaha ma ol saha wasilakak nandari ondo li mbandari mashik a mbari nir. 12 Ter mbele mbele ol Avui Wasilaka unda ondo heyem heyem nom nimu heyenduwa, mbeek yawur ni heyekrahakorowa ambu lir. Hako kumak mbele mbele ondo amber kormbak ni heyekrahakorokwa lir. Uhu kumak avak orin yawur ni heyekrahakorokwa ri, os ter nirin or heyekrahakorowa hom.
13 Avui Wasilakan ni hishiowenda nombo nihi nga or nirin indik or lakwak ni nikishinda nombo nga man wapnukuk ni owenda nombo nihi nga mbeek mendek nakwa ambu lir. Nombo nalmingrip kal ni hishihi ni sinda kando mbeek mendek nakwa ambu lir. Hako man wapnuku nihik ni owenda nombo oso, nombo anandi kavron si tikrihi Avui Wasilakahi misokomek jivik si naha wasilakak nanda sir. 1 Te 1:3

13:2: Mt 17:20

13:6: Ro 12:9

13:7: 1 Pi 4:8

13:13: 1 Te 1:3