14
Avui Wasilakahi mashin profet hom sawenda lerawu oso wasilaka mendek si naha mashi apsham ashamhik Avui Wasilakan sawenda oson tikrinda sir
Nombo os ma anandin wapnuku jihik ji owendan ji halashinak maifuk si naka. Uhu Avui Wasilakan ji silinak Masikome orhi presenin jirin or hashinak lerawu orhin ji laka. Uhu masmas ji silinak presen os mashi orhin profet hom sawendan jirin or haka. Mberem ushiwak karem a mbandu? Mashi Avui Wasilakahin profet hom man sawenda lerawu oso misokome orhik or heyewa wasilaka mendek nanda sir. 1 Ko 12:31; 14:39 Os ji lotu ukwak ji tirsawa wolo, os jihi lal mashi apsham apshamhik Avui Wasilakan li sawe nahi, wa orto nom misikwa ri. Hako ma anandi ol orok liwa ondo mbeek mashi oson misindahi ambu lir. Mberem ushiwak? Lir kwambu Avui Wasilakahikop mashi apsham apshamhik wanyinda mashin li sawenda osa. Hako ma ol Masikome Avui Wasilakahi or sauhawak mashi orhin profet hom sawenda ondo man sawenda lir. Ushinak Jisasin li hishindiyanda nombo lihi nga wavu lihi nga kwambuk si naha lirin si jelyakmbahan. Unda osik kwambu os mashi Avui Wasilakahin sawendan ji silinak or haka.
Ma ol mashi apsham apshamhik Avui Wasilakan sawenda ondo lihinjik saunjelyanda lir. Hako ma ol Masikome Avui Wasilakahi or sauhawak mashi orhin profet hom sawenda ma ondo ma ol siosik sinda ondon saunjelyashiwak Jisasin hishindiyanda nombo lihi kwambuk nanda sir. A hishiwa, jir amber hom mashi apsham apshamhik Avui Wasilakan ji sawewan te. Hako a rupshi mendewa, Masikome orhi or sauhawak mashi Avui Wasilakahin profet hom ji sawekwak amu hishinduwa. Os mashi apsham apshamhik Avui Wasilakan ji sawe nahi, wa ma lal halanak mashi oson li tormbleka, unak ma ol siosik sinda ondo amber avak mainome sihin armek li misika. Hako os mashin tormblenda ma lal nga na nahi ambu, mbeek ma lal misindahik nakwa ambu sir. Uwa osik ma ol Masikome Avui Wasilakahi or sauhawak mashin sawenda ondo lerawu jivin li laha ma ol mashi apsham apshamhik Avui Wasilakan sawenda ondon tikrinda lir.
Unda osik Jisasin hishindiyanda ma jirin, mashi kas a mbawan yawur ji hishika. Os jihik a raha mashi apsham apshamhik Avui Wasilakan a sawe nahi, os a sawewa oso am jirin jelyakundas? Wahau. Jirin jelyakwa ambu sir. Hako os jirin a sawenak ji misiku nahi, wa mashi os ji misindakop a sawekwa nir. Ushinak avak jirin si jelyaka. Mbele mbele Avui Wasilaka mukuwak a heyenda nga hishiyarinda os anin or hahanda nga Masikome orhi or sauhawak profet hom sawenda mashi nga mbele mbele os ji ukmbaha Avui Wasilaka sawenda nga jirin a sawekwa nir. Wa, mbele mbele kandon ji hishika. Os fiwakun yawur ji toko ji ufuna nahi ambu, hukwan ji korowa wolo mbeek armek nakwa ambu sir. Os ji anajikwak ji tokonda hom min yawur ji toko nahi ambu, wa lawe avak misihi hundujehendanak awun uku? Wahau.
Unda hom mashi apsham apshamhik Avui Wasilakan ji sawenda nga nakrem. Os ma misindahi mashik ji mba nahi ambu, wa lawe avak mainome os ji mbawan yariku? Wahau. Mashi os ji mbawa oso mbeek li misikwa ambu sir. Oso men suwa laha fruhu inda hom nakwa sir. 10 Ma misambi torok fehe mashi apsham apshamhik mbanda lir. Unda mashi lihi orok lihi ambek anasawe linda lir. 11 Hako os samba samba lar mbele las mashi orhik or mba nahi, wa mberem a misiku? Wahau. Uhu os mbele las mashi anhik a mba nahi, wa mberem or misiku? Wahau. Shir evrembam mashi os shi mbawan shi anahishaha shi mbelekwa shir. 12 Erem nawa osik jirin amu sawekuwa. Jir Masikome Avui Wasilakahi presenin jirin or hakmbaha silinda jir. Oso jivi sira. Erem ji siliwa wolo presen os siosin jelyanda osonjik ji silinak or haka. Ushinak ma ol siosik sinda ondo kwambuk li sitambanaka.
Pol mashi apsham apshamhik Avui Wasilakan sawenda nombon or saweri
13 Uwa osik ma or mashi apsham apshamhik Avui Wasilakan sawenda ma oto halanak Avui Wasilakan or silinak avak presen os mashi os or mbawan or tormblekwan er nga nor haka. 14 Mberem ushiwak? Os mashi apsham apshamhik Avui Wasilakan a sawewa oso Masikome orhi anhik or layishiwak mashi apsham apshamhik a sawenda nir. Hako an mbeek mashi oson a hishiyarihi na sawenda ambu nir. 15 Uwa osik mberem avai uku? Os Avui Wasilakan a sawewa wolo, wavu anhik tasanda mashi nga Masikome Avui Wasilakahi sauhanda mashi nga evrembam a sawekwa nir. Os hukwan a korowa wolo erem. Wavu anhik tasanda hukwa nga Masikome Avui Wasilakahi sauhanda hukwa nga evrembam a koroho Avui Wasilakan a hausimbausikwa nir. 16 Os orin ji hausimbausikmbaha mashi apsham apshamhik ji mba nahi, wa ma ol mashi oson misinda ambu ondo mberem li misihi jir nga nakrem orin li hausimbausiku? Wahau. Uhu mberem os Avui Wasilakan armek ji mbawa oson li misihi li mba, �Omendinga sira,� karem li mbaku? Wahau. 17 Os Avui Wasilakan armesarmek ji mbakmbaha mashi apsham apshamhik ji mba nahi, erem ji uwa oso mbeek ma anandin jelyakwa ambu sir. 18 An jirin a tikrihi mashi apsham apshamhi musha mendek Avui Wasilakan a sawendahi nir. Unda osik Avui Wasilakan armesarmek amu mbanduwa. 19 Hako os ma li tirsaha li lotu uwa wolo, mashi lapndonom os li hishiyarikwa ambek a sawenda nir, mbeek musha mendek mashi apsham apshamhik a sawenda ambu nir.
20 Jisasin hishindiyanda ma jirin, jir jikisakri hishinda hom ji hishiwa hala. Misi. Jikisakri ol kuvuk fehe ondo mbeek kavakavan wasilakak unda ambu lir. Uwa osik kavakava os ji unda ji halanak jikisakri ondo unda hom si naka. Hako hishiyarinda jihi ji halanak ma ol saha wasilakak nanda ondo hishiyarinda hom si naka. Ef 4:14 21 Avui Wasilakahi jekambak karem li kayehendari sir. Wasilaka karem mbari ri, �Avak a mbashinak ma ol yanga anandik fehe ma anhin sawekwa lir. Uhu an mbashinak mashi anandi anandihik ma anhin sawekwa lir. Hako lir mbeek mashi anhin misindiyakwa ambu lir.� Ais 28:11-12 22 Uwa osik mashi apsham apshamhik mbanda oso Avui Wasilaka kwambu orhin ma ol orin hishindiyanda ambu ondon ormu mukunda sir. Hako Masikome Avui Wasilakahi or sauhawak mashi orhin profet hom sawenda oso kwambu orhin ma ol orin hishindiyanda ondon ormu mukunda sir. 23 Unda osik hulaima nokopma os siosik li tirsaha li lotu uwa wolo os mashi apsham apshamhik li mba nahi, ma ol Jisasin hishiowenda ambu ondo nga ma ol akri Jisasin wavu lihik owenda nga li talihi li misihi karem mbakwa lir, �Tondo ambarambasi mbandal mo?� Karem mbakwa lir. Ap 2:13 24 Hako os jir amber hom Masikome Avui Wasilakahi or sauhawak mashi orhin profet hom ji sawe nahi, ma ol Jisasin hishindiyanda ambu ondo nga ma ol akri Jisasin wavu lihik owenda nga li talihi li misinak, wavu lihin si jihi mbele mbele kava os li undan kormbak mukukwa sir. Uhu �Jir kavakavan unda ma jir,� karem lirin mukukwa sir. Jn 16:8 25 Unak mbele mbele amber sunguwavu lihik wanyiwanda avak kormbak li talanak li heyekwa lir. Uhu li ajehe kumbambongon li huvuhu li maruknyaha Avui Wasilakan lotu ukwa lir. Uhu karem mbakwa lir, �Omendinga sir, Avui Wasilaka ormu jihi nindik linduwa,� karem mbakwa lir.
Os ji lotu unda nombon ji halanak wornak si naka
26 Uwa osik Jisasin hishindiyanda ma jirin, os ji tirsaha ji lotu uwa wolo mberem jivai uku? Jir amber hom lerawu nga nanda jir. Halanak lal hukwan li koronak, lal Avui Wasilakahi mashin li saweka. Lal mbele mbele Avui Wasilaka sauhanda mashin li sawenak lal mashi apsham apshamhik Avui Wasilakan li sawenak lal mashi apsham apshamhik li mbawa mashi oson li tormbleka. Mbele mbele lerawu os ji lawa oso ji halanak siosin kwambuk si jelyaka. 1 Ko 12:8-10 27 Os jihi lal mashi apsham apshamhik li mbaku nahi, wa ma frijip mo nalmingrip nom erem li mbaka. Avak lir amber hom nakremkop li mbawa hala. Lar mbanak lar mashi oson or tormbleka. Ushinak lar nga orvai mbaka. 28 Hako os mashi apsham apshamhik li mbawan tormblenda ma orok or liwa ambu, wa mashi apsham apshamhik sios orok li mbawan li hala, men mayam er li lika. Aka lihi lihik li lihi mashi apsham apshamhik Avui Wasilakan livai saweka.
29 Hako mashi Avui Wasilakahin profet hom sawenda nombo nga erem. Ma frijip mo nalmingrip nom li sawenak ma amber men li lihi os li sawewa sawewan li oweioweiheyehe li toloka. 1 Te 5:21 30 Hako os ma lar mashi Avui Wasilakahin profet hom or sawenak ma anandi or orok liwa man Avui Wasilaka or sauha nahi, wa ma or mas sawewa ma oto or halashinak ma or Avui Wasilaka kuma nor sauhawa ma oto or nga saweka. 31 Eremhi nombo orok jir amber hom Avui Wasilaka sauhanda mashin ji saweka. Unak ma amber li hishiyarihi kwambuk li sika. 32 Mashi Avui Wasilakahin profet hom sawenda ma ondo mbeek amber nakremkop sawenda ambu lir. Lar sawe nor halashiwak hovok lar sawenda ri. Mbeek anatarinda ambu lir. Os li anatari li sawe nahi, wa mberem livai misiku? Wahau. 33 Avui Wasilaka lerawu orhin or lawa mbeek ma or hishakashanda hom landa ambu ri. Or armek wornakop er landa ri. Or namtarmba namtarmbak li mbanak mashi os li mbawan li misikmbaha hishinda ri. Or mbeek ma amber li mbanak os li mbawan li hishakmbaha hishinda ambu ri.
34 Os siosik ji lotu ukwak ji tirsawa wolo nokove jir maimbawa hala, mayam er ji lika. Nir ma Avui Wasilakahi siosik ni tirsaha ni lotu unda ma nir nombo oso nom ni tiyanda ona. Nokove jir mbeek siosik ji maimbakwak nanda ambu sir. Os mashi Moseshi sawenda hom jir men hula jihi siyok ji sika. 1 Ko 11:3; 1 Ti 2:12 35 Os mbele las yawur ji yarikwak ji hishi nahi, wa aka jihik ji ihi hula jihin jivai silika. Hako os siosik ji tirsawa wolo, os mashi lal ji mba nahi, oso mbeek jivik nakwa ambu sir.
36 Jir mberem ji hishindu? Avui Wasilakahi mashi masmas jihik si nashihikop kuma yanga anandik si ihinda, karem jimu hishindu? Wahau. Mo mashi oso jirndonom ji misihinda, karem jimu hishindu? Wahau. 37 Os ji mba, �Mashi Avui Wasilakahin profet hom ni sawekmbaha presenin nirin or hari sir,� karem ji mba nahi mo, os ji mba, �Masikome Avui Wasilakahi presen orhin nirin or hari sir,� karem ji hishi nahi, mashi kas a kayewa kason ji heyehe karem ji mbaka, �Pol or mbawa mashi oso Wasilakahi mashi sira,� karem ji mbaka. 1 Jn 4:6 38 Hako os mashi kason ji tiya nahi ambu, jir mbeek mashi Avui Wasilakahin sawenda ma ambu jir. 39 Karem nawa osik Jisasin hishindiyanda ma jirin, jir avak ermba ermbak Avui Wasilakan ji silinak presen os mashi orhin profet hom sawekwan jirin or haka. Uhu ma ol mashi apsham apshamhik Avui Wasilakan sawenda ma ondon ji pantlewa hala. 40 Hako os ji lotu unda nombon halashinak wornak krahak er si naka.

14:1: 1 Ko 12:31; 14:39

14:20: Ef 4:14

14:21: Ais 28:11-12

14:23: Ap 2:13

14:24: Jn 16:8

14:26: 1 Ko 12:8-10

14:29: 1 Te 5:21

14:34: 1 Ko 11:3; 1 Ti 2:12

14:37: 1 Jn 4:6