^
1 Pita
Ermba ermbak jipjip likunda oso osmu hevenik nirin nikishinduwa
Avui Wasilaka jir misokome orhik jivi mende indingak ji nakmbaha jirin kamari ri
Avui Wasilaka fleya wasilaka mendek nirin or frungawuri
Ma ol nakrem jir nga Jisasin ji hishindiyanda man wapnuku jihik ji oweka
Wasilaka or wormbonawa hom sinda ri
Jir avak nombo worna nom ji tiya yaka
Gavmanin ji tiyaka
Krais nomorawun or kishandari hom jir nga nomorawun ji kishaka
Mashi os hulasi nokoplahanda ondonjik or saweri
Ermba ermbak ma anandin armek ji uka
Nombo wornan ji tiyanak nomorawu jihik si tala nahi, oso ji ajewa hala
Krais nirin jivinakmba or haha indik usahari ri
Wapkava hishinda nombon ji halaka
Avui Wasilaka lerawu os ji lakmbaha nor mbahanda oson er ji laka
Krais nomorawun or kishanda hom ji kishaka
Pita mashin sios lidan or saweri
Jir jihinjik maome sunguwavu jihin Avui Wasilakan ji haka
Wesambasa mashi